Invironmental Health Day

download report

Transcript Invironmental Health Day

یملاغ اضردیس سدنهم یزاسهبو ییاذغداوم تشادهب هرادا سیئرو طیحم تشادهب نواعم یمومع نکاما راك و طیحم تملاس زكرم MSPH.MPH

2

طیحم تشادهب تاراظتنا و اهدركیور

3

فیرعت و هچخیرات يصاصتخا فادها و يلك فده دوجوم تیعضو و اهتیلاعف مها طیحم تشادهب نیون ياهدركیور تاراظتنا

1

2 3 4 5 بلاطم تسرهف

4

فیرعت طیحم تشادهب

و تم لاس یور رب یوحن هب هک یطیحم لماوع هیلک لرتنک و يبایزرا تشاد دهاوخ ای و هتشاد ریثأت ناسنا یعامتجا و یناور ، یمسج توا فتم فلتخم یتعنص و یعامتجا ، یمیلقا طیارش رد لماوع نیا .

تسا

5

لك یس عطق يارب يدج رطخ كی يطیحم تشادهب ياه تیلاعف يفرط زا لا قتنا يارب ار طیحم ينعی هدوب یطیحمزیمآ هرطاخم لماوع لاقتنا لرتنك رد لمع تقد سپ .

.

دیامن يم دودسم نابزیم هب رطخ لماوع تسا رادروخرب يئلااب تیمها زا رمتسم تراظن و يتشادهب زیمآ هرطاخم لماوع یرامیب ای بسانم یطیحم طیارش نابزیم تشادهب تامادقا يطیحم

6

هچخیرات تشادهب يراكمه نامزاس لیكشت 1331

1335 ات 1331 لاس زا تشادهب یسدنهم

1335 لاس زا لك هرادا لیكشت

طیحم تشادهب يسدنهماب ایرلاام ينك هشیر همانرب ماغدا 1340

ترازو زا يرهش يندیماشآ بآ نیمات ندش كفنم 1335 1340 اتسور طیحم يزاسهب و بورشم بآ نیمات رب زكرمت و يرادهب

جرادم ذخا تهج فلتخم ياه هتشر نیسدنهم زا يدادعت مازعا يصصخت

 7

هچخیرات تمه هب تشادهب يسدنهم كمك و يزاسهب كمك ياه هرود داجیا سیرف رتكد

يزاسهب يلاع هرود داجیا 1345

یشیارآ ، یندیماشآ ، یندروخ داوم نوناق بیوصت 1346 یتشادهبو

يا هفرح تشادهب و طیحم تشادهب لك هرادا ود ماغدا 1374

راك و طیحم تملاس زكرم لیكشت 1379

 8

فده

هعماج تملاس و تشادهب حطس ياقترا

9

يصاصتخا فادها طیحم اب طبترم ياهیرامیب راب شهاك

تسیز طیحم اب طبترم يتشادهب تارطاخم شهاك

ط یحم تشادهب اب طبترم لئاسم صوصخ رد يمومع يهاگآ شیازفا

يیاتسور و يرهش قطانم رد طیحم تملاس ياهصخاش ياقترا

 10

اهتیلاعف مها .

ییاذغ داوم شورف و عیزوت و هیهت زکارم یتشادهب لرتنکودیدزاب 1 .

یمومع نکاما طیحم تشادهب رب تراظن 2 .

ین امرد یتشادهب زکارم و اهناتسرامیب طیحم تشادهب لرتنکودیدزاب 3 و یرهش یندیماشآ بآ یاه هکبش رب تراظن و یفیک لرتنکودیدزاب ییاتسور 4

11

اهتیلاعف مها سرادم طیحم تشادهب لرتنکودیدزاب 5 هعشاابراك زکارم لرتنکودیدزاب 6 و حناوس تارثا شهاک تهج رد يطیحم تشادهب تامادقا ماجنا .

یعیبط ریغ و یعیبط یایلاب 7 یراجت و یتعنص , یگناخ ياهدنامسپ تیریدم رب تراظن 8 .

یناتسرامیب ياهدنامسپ تیریدم 9 يگدولآ زورب عقاوم رد يناسر علاطا و اوه تیفیك رب تراظن 10

12

اهتیلاعف مها .

رویط و ماد یرادهگن لحم طیحم تشادهب لرتنکودیدزاب 11 (CBI) روحم هعماج ياه همانرب یارجا 12 اتسور طیحم یزاسهب 13 ناگدنوج و تارشح لرتنك ياه همانرب رب تراظن 14 ي طیحم تشادهب تلاکشم و لئاسم هنیمز رد یمدرم تایاکش هب یگدیسر 15 طیحم تشادهب اب طبترم تاررقم و نیناوق نیودت و يرگنزاب 16

13

90 80 30 20 10 0 70 60 50 40 74,2 81 82 81,3

دنرادروخ رب يندیماشآ بآ يمومع هكبش زا هك يیاتسور ياه راوناخ

90 87 83,9 85,3 84 83 84 85 86 87

80 70 60 20 10 0 50 40 30 81 62,7

دنراد يتشادهب تلاوت هب يسرتسد هك يیاتسور ياهراوناخ

76,2 71,9 69,6 70,9 67,7 71,3 82 83 84 85 86 87

88 86 84 82 98 96 94 92 90

ي تشادهب و يزاسهب رایعم ياراد يیاذغ داوم عیزوت و هیهت زكارم دصرد ) يرهش (

96,5 93,8 94,1 89,7 87,3 89,6 90,5 81 82 83 84 85 86 87 Ряд1

91 90,5 90 89,5 89 88,5 88 87,5 87 86,5 86 87,6 81

) يرهش ( يزاسهب و يتشادهب ياهرایعم ياراد يمومع نكاما

87,7 82 89,8 83 88,5 84 87,8 85 89,6 86 90,6 87

هلابز بولطم يروآ عمج متسیس ياراد هك يیاهناتسرامیب دص رد دنتسه

82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 71,7 81 72,4 82 72,9 83 80,2 84 69,4 85 75,2 86 75,4 87 Ряд1

ب ولطم يتظافح طیارش ياراد هك زاسنوی ياه وترپ دربراك زكارم دص رد دنتسه

88 86 84 82 98 96 94 92 90 89 81 92 82 92.5

83 98.5

84 91.8

85 96 86 96.9

87 Ряд1

طیحم تشادهب نیون ياهدركیور

   

رد نیون ياه يروآ نف يریگراكب و يزاس ناوخمه ،يفرعم طیحم تشادهب ياه همانرب

  GIS  IT Technology Early Warning System Nano Technologi New energies BioTechnology 20

طیحم تشادهب نیون ياهدركیور تملاس رب نآ تاریثات و يیاوه و بآ تارییغت

هتسب و زاب ياهاضف ياوه يگدولآ تیریدم

يزرواشك ياه هدروآرف رد هدافتسا دروم مومس هدنامیقاب

نیلقان و تافآ يقیفلت تیریدم

يدركلمع ياهصخاش ءانبمرب اهصخاشدرکیور

 21

طیحم تشادهب نیون ياهدركیور تارطخ ربارب رد يگدامآ و ينوفع و كانرطخ ياهدنامسپ تیریدم طیحم هب طبترم ياه هدنیلاآ راشتنا يلامتحا

نكسم تشادهب

ازیرامیب لماوع اب يطیحم هلباقم

ینارحب طاقن یسررب ءانبمرب ییاذغداوم ینمیا

) نادنملاس و ناكدوك ( رطخ ضرعم رد ياههورگ طیحم تشادهب طیارش لرتنك

 22

تاراظتنا بی رض شیازفا و طیحم تشادهب ياهصخاش تیعضو رد يرگنزاب هدش ملاعا ياهرامآ تحص

هلا س تسیب زادنا مشچ ساسا رب مجسنم يتایلمع همانرب نیودت مجنپ همانربو

شناد حطس ياقترا تهج يشزومآ ياه همانرب يارجا و يحارط يصصخت

 23

تاراظتنا ملع یریگ راکباب دنمفده یسرزاب هب یتنسزا یسرزاب متسیسرییغت IT

يشخب نورب ياه يگنهامه و اه يراكمه تیوقت

یرازفا مرن متسیس قیرطزا بولطمو بسانم یهد شرازگ

 24

89 لاسرد هدمع یاه تیلاعف تایناخد لرتنک همانرب تشگرب

طیحم تشادهب یسدنهم ناونع ملاعاو بیوصت

طیحم تشادهب یاه همانربرد IT زا هدرتسگ یاه هنیمزداجیا یدادعترد یسرزاب یرازفا مرن متسیس تولیاپ یارجاو اههاگشنادزا

اوه يگدولآ اب طبترم ياه صخاش يهد شرازگ حلاصا

يدیشروخ شفنب ياروام ياهوترپ يناسر علاطا هناماس يحارط

یتشادهبو یتظافح تخاونکی تراظن یلم لمعلاروتسد نیودت روشک یا هتسه ینمیا ماظم یراکمهاب یکشزپوترپ زکارمرب

يطیحم لرتنك اب طبترم یاه تکرش تاررقمو طباوض یرگنزاب نیلقان

 25

89 لاسرد هدمع یاه تیلاعف فانصا تشادهب یاههاگشزومآ لمعلاروتسد یرگنزاب

طیحم تشادهب یسرزاب عماج حرط سیون شیپ نیودت

طیحم تشادهب تاعلاطا عماج هناماس داجیا تهج یزیر همانرب

یروشک هتیمک یراکمهاب IDD لمعلاروتسد یرگنزاب

روشک یندیماشآ بآ يدربهاردنس هیهت

ی اتساررد ییاذغ تینماو تملاس یلاع یاروش زا هبوصم نتفرگ ییاذغداوم ناشورفتسد یهدناماس

یراج یاه همانرب یارجا

یری گ هرهباب روشک تملاس هشقن ءانبمرب یتایلمع یزیر همانرب مجنپ همانربزا

 26

ناظفاح امش رب طیحم تشادهب یلم زور دنفسا

11

داب کرابم راک و طیحم تملاس

27