سلولز I الیاف سیسال

Download Report

Transcript سلولز I الیاف سیسال

‫بنام خداوند یکتا‬
‫سلولز‬
‫الیاف‬
‫همی سلولزگیاهی‬
‫لیگنین‬
‫سلولز‬
‫سلولز یک پلیمر طبیعی‬
‫حدود یک سوم بافت گیاهی‬
‫بوسیله فتوسنتز دوباره سازی می شود‪.‬‬
‫گلوکز ‪4 )- D‬‬
‫‪B-(1‬‬
‫نوع یک‬
‫بهبود خواص‬
‫مکانیکی‬
‫‪I,II,III,IV,V‬‬
‫انواع سلولز‬
‫خصوصیات مکانیکی الیاف به‬
‫نوع سلولز‬
‫همی سلولز‬
D-Xylose
D-Gllocose
D-Gllucoronic
‫لیگنین‬
Phenylpropane
Syringyl
Guayacyl
‫‪ ‬الیاف سیسال‬
‫‪ ‬الیاف حاصل از برگ‬
‫‪‬عملیات قبل از استخراج‬
‫سلولز ‪%50-%74‬‬
‫لیگنین ‪%8-%11‬‬
‫همی سلولز ‪%10-%14‬‬
‫پکتین ‪ -%1‬واکس ‪%2‬‬
‫‪ ‬شستن الیاف با آب مقطر‬
‫‪ ‬خشک کردن در دمای ‪ 80‬درجه –مدت ‪ 24‬ساعت‬
‫‪ ‬اندازه الیاف ‪5 -10 mm‬‬
‫‪ ‬جوشاندن در مخلوط تولوئن و اتانل‬
‫‪ ‬شستن و خشک کردن الیاف‬
‫‪ ‬روش استخراج‬
‫‪ ‬تهیه نانو سلولز‬
‫• افزودن اسید سولفوریک ‪ %60‬در‬
‫دمای ‪ 45‬درجه – ‪ 30‬دقیقه‬
‫نانوسلولز‬
‫‪• TGA,FTIR,DSC,XRD,SEM‬‬
‫خصوصیت نانوسلولز‬
‫‪ ‬آنالیز حرارتی الیاف‬
‫‪ ‬تجزیه سلولز در ‪ 315‬درجه‬
‫‪315C,‬‬
‫‪ ‬پیرولیز کامل سلولز در ‪400‬درجه‬
‫‪ ‬تجزیه همی سلولز ‪ 220‬درجه‬
‫‪%40‬‬
‫‪%20‬‬
‫‪ ‬تجزیه لیگنین در ‪ 200‬درجه و‬
‫رسوب در‪700‬درجه‬
‫‪ ‬تجزیه سلولز ‪ I‬و ‪ II‬در ‪ 255‬درجه و رسوب در ‪700‬‬
‫درجه‬
‫روش ‪DTGA‬‬
‫‪ ‬روش ‪ DTGA‬انتشار بر اساس حرارت‬
‫‪ ‬تجزیه الیاف سیسال تیمار نشده در ‪ 296‬درجه‬
‫‪ ‬حداکثر در ‪ 348‬درجه‬
‫‪ ‬انتشار سلولز در ‪ 348‬درجه یکسان‬
FTIR ‫روش‬
XRD ‫روش‬
‫آندوترمیک‬
‫‪ ‬رفتار حرارتی و‬
‫میزان انتشار نانو سلولز‬
‫‪ ‬نقطه حداکثر‬
‫وابسته به مقدار آمورف‬
‫سلولز و طول کریستالیته‬
‫الیاف سیسال‬
‫(‪ 100-500‬میکرومتر)‬
‫تصاویرالکترونیکی‬
‫میکروسکوپی‬
‫سلولز ‪I‬‬
‫قطر سلولز‬
‫استخراج شده‬
‫سلولز ‪II‬‬
‫‪ 8-12‬میکرومتر‬
220.5 ± 105
22.0 ± 9.2
9.1 ±2.1
‫پراکنش بعد از هیدرولیز اسیدی‬
‫روش‬
‫‪ AFM‬نانو سلولز‬
‫‪ ‬روش ‪ II‬طول کریستالیته بیشتر از‬
‫روش ‪I‬‬
‫‪‬یکسان بودن میزان درجه کریستالیته‬
‫در سلولز‬
‫‪‬روش ‪ I‬تولید سلولز سازگار با محیط‬
‫زیست‬
‫‪ ‬همگن بودن سلولز در روش ‪II‬‬
‫کاربرد نانوسلولزدرکامپوزیت‬
‫زیست تجزیه پذیر‬
‫با خصوصیتی بهتر از الیاف‬
‫بدلیل همگن بودن‬