مبانی فیزیوتراپی

download report

Transcript مبانی فیزیوتراپی

‫به نام او که فکرت آموخت‬
‫سایت دومیدانی ایران با افتخار تقدیم میکند‪.‬‬
‫مبانی فیزیوتراپی‬
‫تعریف ‪ :‬درمان بیمار بوسیله استفاده از تمرین ‪،‬ماساژ ‪،‬‬
‫حرارت ‪ ،‬نور ‪ ،‬هوا ‪ ،‬آب ‪ ،‬الکتریسیته و صوت به‬
‫منظور تصحیح یا بهبود بیماریهای جسمی ‪ ،‬پیشگیری‬
‫از ایجاد ناتوانی های فیزیکی و یا انجام تستهایی بمنظور‬
‫کمک در تشخیص یا درمان بیماری‬
‫‪.‬‬
‫•‬
‫تاریخچه فیزیوتراپی‬
‫روند تکامل فیزیوتراپی را بعنوان یکی از مشاغل قرن •‬
‫بیستم میتوان به سه دوره تقسیم کرد‪:‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪ -1‬دوران قبل از جنگ اول جهانی‬
‫‪-3‬‬
‫دوران جنگ جهانی اول‬
‫دوران پس از جنگ جهانی‬
‫انواع معلولیت‬
‫‪-1‬معلولیت جسمی(نقص عضو ها ‪ ،‬ضایعات مغزی – •‬
‫نخاعی‪ ،‬تغییر شکلها ‪ ،‬نابینایی‪ ،‬ناشنوایی ‪ ،‬سالمندان)‬
‫‪ -2.‬معلولیت ذهنی ( عقب ماندگی ذهنی و بیماریهای‬
‫مزمن روانی)‪.‬‬
‫‪ -3‬معلولیت اجتماعی ( متکدیان‪ ،‬معتادان ‪ ،‬زندانیان‬
‫و‪)...‬‬
‫بخشهای مختلف فیزیوتراپی‬
‫فیزیو تراپی‬
‫منوال تراپی‬
‫تحریک کننده ها‬
‫اثر تسکینی‬
‫‪TENS,HV,IF‬‬
‫اثر تحریکی‬
‫‪FES‬و‪IDC,DC‬‬
‫تمرین درمانی‬
‫الکتروتراپی‬
‫وسایل حرارتی‬
‫عمقی‬
‫‪US,SWD‬‬
‫سطحی‬
‫‪IR,HP,UV‬‬
‫هیدرو تراپی‬
‫هابارد تانک‬
‫ویرپول‬
‫آب معدنی‬
‫گل درمانی‬
‫‪Contrast bath‬‬
‫بیماریهایی که فیزیوتراپی در آنها موثر‬
‫است‬
‫فیزیوتراپی‬
‫بیماریهای‬
‫قلبی‪-‬عروقی و تنفسی‬
‫بیماریهای‬
‫پوستی‬
‫بیماریهای‬
‫عصبی‪-‬عضالنی‬
‫بیماریهای‬
‫عضالنی‪-‬اسکلتی‬
‫اهداف فیزیوتراپی‪:‬‬
‫‪-1‬پیشگیری از ایجاد عارضه و یا عود بیماری‬
‫‪-2‬حفظ سطح عملکرد فیزیکی‬
‫‪-3‬ارتقاء شرایط جسمی و حرکتی و فیزیکی فرد(بهبود‬
‫آمادگی جسمانی)‬
‫‪-4‬درمان ناتوانایی های فیزیکی و اختالالت حرکتی‬
‫ارزیابی بیمار‬
‫‪-1‬تاریخچه بیمار •‬
‫‪-2‬معاینه بیمار •‬
‫‪-3‬آنالیز یافته ها •‬
‫‪-4‬طرح برنامه درمانی •‬
‫تمرین درمانی‬
‫تعریف‪:‬طراحی و اجرای سیستماتیک حرکات بدن‪،‬پاسچرو فعالیتهای‬
‫فیزیکی‬
‫اهداف •‬
‫اثرات •‬
‫•‬
‫عوامل ایجاد عملکرد صحیح‬
‫عملکرد‬
‫کنترل‬
‫عصبی‪-‬عضالنی‬
‫وهماهنگی‬
‫عملکرد‬
‫عضله‬
‫انعطلف پذیزی‬
‫و‬
‫توان حرکت‬
‫ثبات‬
‫آمادگی‬
‫قلبی‪-‬ریوی‬
‫تعادل‬
‫تکنیکهای تمرین درمانی‬
‫‪-1‬تمرینات هوازی •‬
‫‪-2‬تمرینات عضالت •‬
‫‪-3‬تکنیکهای استرچ •‬
‫‪-4‬تکنیکهای مهار یا تسهیل •‬
‫‪-5‬تکنیکهای ایجاد ثبات •‬
‫‪-6‬تمرینات تعادل و چابکی •‬
‫‪-7‬تمرینات ریلکسیشن •‬
‫‪-8‬تمرینات تنفسی •‬
‫‪-9‬آموزش فعالیتهای عملکردی •‬
‫تقسیم بندی تمرین درمانی بر اساس شخص‬
‫عامل‬
‫غیر فعال‬
‫بدون اعمال‬
‫نیرو‬
‫فعال‬
‫با اعمال‬
‫نیرو‬
‫مقاومتی‬
‫کمکی‪-‬مقاومتی‬
‫کمکی‬
‫آزاد‬
‫اثرات تمرینات فعال‬
‫آزاد وکمکی‬
‫‪-1‬ایجاد ریلکسیشن •‬
‫‪-2‬حفظ وافزایش دامنه حرکتی •‬
‫‪-3‬حفظ قدرت عضله •‬
‫‪-4‬بهبود خونرسانی و کمک به تغذیه بافت •‬
‫‪-5‬حفظ شرایط روحی و روانی •‬
‫‪-6‬چنانچه حرکات تکرار شوند سبب هماهنگی میشوند •‬
‫‪-7‬جلو گیری از آتروفی •‬
‫اثرات تمرینات مقاومتی‬
‫‪ -1‬افزایش حجم عضله •‬
‫‪-2‬افزایش قدرت‪،‬توان وتحمل عضله •‬
‫‪-3‬افزایش قدرت بافت نرم (تاندون‪-‬لیگامان و‪• )...‬‬
‫‪-4‬افزایش قوام (دانسیته) استخوان و کاهش پوکی استخوان •‬
‫‪ -5‬کاهش خطر صدمه به مفاصل در حین فعالیتهای فیزیکی •‬
‫‪• -7‬‬
‫‪-6‬بهبود باالنس‬
‫ایجاد تغییرات مفید در ساختار بدن ‪:‬افزایش بافت عضله و کاهش‬
‫بافت چربی‬
‫‪-8‬احساس شادابی •‬
‫موارد استفاده از تمرینات غیر فعال‬
‫‪ -1‬در مواردی که انجام تمرینات فعال ممنوع است •‬
‫‪ -2‬در مواردی که به علت کما ‪ ،‬فلج و یااستراحت مطلق •‬
‫فرد قادر نیست تمرینات فعال را انجام دهد‬
‫هدف‪ :‬کاهش عوارض ناشی از بی حرکتی •‬
‫اثرات تمرینات غیر فعال‬
‫‪ -1‬حفظ حرکات بافت نرم و مفاصل •‬
‫‪ -2‬حفظ انعطاف پذیری عضالت •‬
‫‪ -3‬کمک به جریان خون •‬
‫‪ -4‬افزایش حرکت مایع سینوویال •‬
‫‪ -5‬کاهش درد •‬
‫‪ -6‬کمک به روند ترمیم •‬
‫‪ -7‬کمک به حفظ خاطره حرکتی •‬
‫محدودیت های تمرینات غیر فعال‬
‫‪ -1‬این حرکات سبب جلوگیری از آتروفی نمی شوند •‬
‫‪-2‬باعث افزایش قدرت یا تحمل عضله نمیشوند •‬
‫‪ -3‬به اندازه حرکات فعال در بهبود جریان خون موثر •‬
‫نیستند‬
‫اثرات ماساژ‬
‫‪-1‬اثر بر جریان خون •‬
‫‪-2‬اثر بر روی لنف •‬
‫‪-3‬اثر بر بافت عضله •‬
‫‪-4‬اثر بر بافت همبند •‬
‫‪-5‬اثر بر سیستم عصبی •‬
‫‪-6‬ایجاد شادابی •‬
‫مواردی که ماساژ اثر ندارد‬
‫‪-1‬تغییر قدرت عضله‬
‫‪-2‬اثر بر بافت چربی •‬
‫‪-3‬ماساژ را نباید جایگزین تمرین درمانی کرد •‬
‫موارد استفاده از ماساژ‬
‫‪-1‬افزایش خونرسانی •‬
‫‪-2‬کاهش و جلوگیری از چسبندگی ها •‬
‫‪-3‬تسکین درد •‬
‫‪-4‬کاهش اسپاسم عضالنی •‬
‫‪-5‬کاهش فشار عصبی •‬
‫موارد عدم استفاده از ماساژ‬
‫‪ -1‬در سرطان ها •‬
‫‪-2‬در موارد عفونی •‬
‫‪-3‬در برخی بیماری های پوستی •‬
‫‪-4‬در برخی از بیماری های عروقی •‬
‫*در مورد استفاده از ماساژ در ناحیه شکم اتفاق نظر •‬
‫وجود ندارد‬
‫انواع ماساژ‬
‫‪ -1‬سطحی •‬
‫‪ -2‬فشاری •‬
‫‪-3‬ضربه ای •‬
‫مکانو تراپی‬
‫*تعلیق درمانی •‬
‫وسایل مورد استفاده در مکانو تراپی ‪• :‬‬
‫‪-9‬دوچرخه ثابت •‬
‫‪ -1‬وزنه ها‬
‫‪-10‬تخت ایستا •‬
‫‪ -2‬انواع فنرو قرقره‬
‫‪-11‬صندلی چرخدار •‬
‫‪ -3‬چرخ شانه‬
‫•‬
‫‪-12‬انواع عصا‬
‫‪-4‬صندلی تقویت عضله‬
‫‪-5‬تخته های لغزان •‬
‫‪ -6‬انواع توپ ها •‬
‫‪-7‬بار دیوار •‬
‫‪-8‬پارالل و آینه •‬
‫آب درمانی(هیدروتراپی)‬
‫اهداف‪• :‬‬
‫‪-1‬تسهیل دامنه حرکتی •‬
‫‪-2‬شروع آموزش جهت تمرینات مقاومتی •‬
‫‪-3‬تسهیل فعالیت های همراه با انتقال وزن •‬
‫‪-4‬فراهم آوردن محیطی جهت انجام تمرینات در سه بعد •‬
‫‪-5‬شروع تمرینات عملکردی •‬
‫‪-6‬کاهش خطر آسیب یا صدمه در حین توانبخشی •‬
‫‪-7‬ایجاد ریلکسیشن •‬
‫موارد احتیاط‬
‫‪-1‬ترس از آب •‬
‫‪-2‬بیماری های عصبی •‬
‫‪-3‬تشنج •‬
‫‪-4‬اختالل قلبی •‬
‫‪-5‬زخم های باز کوچک وخط جراحی •‬
‫موارد ممنوعیت‬
‫‪ -1‬در شرایط بی ثباتی بیماری های قلبی •‬
‫‪-2‬اختالالت تنفسی •‬
‫‪-3‬بیماری های شدید کلیوی •‬
‫‪-4‬بیماری های شدید و حاد عروق محیطی •‬
‫‪-5‬در شرایط خونریزی ها •‬
‫‪ -6‬زخم های باز (کلستومی ‪،‬عفونت های پوست ) •‬
‫‪-7‬عدم کنترل مدفوع •‬
‫‪-8‬عفو نت هایی که از طریق هوا و آب منتقل میشوند •‬
‫‪-9‬تشنج غیر قابل کنترل •‬
‫خواص آب‬
‫‪ -1‬نیروی شناوری (ارشمیدس) •‬
‫‪ -2‬نیروی هیدروستاتیک •‬
‫‪ -3‬ویسکوزیته •‬
‫‪ -4‬کشش سطحی •‬
‫‪ -5‬خواص حرارتی آب (ترمودینامیک) •‬
‫•‬
‫مرکز شناوری‬
‫تعریف •‬
‫خواص •‬
‫دمای آب‬
‫*اصل کلی •‬
‫**دمای الزم جهت انجام تمرینات هوازی (‪• )26-28‬‬
‫***دمای الزم جهت انجام تمرینات انعطاف پذیری •‬
‫(‪26-33‬درجه )‬
‫****دمای الزم جهت تمرینات شدید (‪22-26‬درجه ) •‬
‫*****دمای الزم در بیماران اسکلتی –عضالنی •‬
‫(تا‪33‬درجه )‬
‫‪ -‬دمای باالی ‪ 37‬درجه خطر ناک است •‬
‫وسایل مورد نیاز در آب درمانی‬
‫‪ -1‬کمر بندها ‪،‬حلقه ها و کوالر •‬
‫‪-2‬دمبل های شنا •‬
‫‪ -3‬چکمه های هیدروتون •‬
‫‪-4‬تخته شنا •‬
‫سرما درمانی (کرایوتراپی )‬
‫نحوه انتقال سرما •‬
‫*اثرات سرما •‬
‫*بهترین زمان استفاده از یخ •‬
‫*وسایل تولید سرما •‬
‫* نحوه انتخاب وسایل تولید سرما •‬
‫•‬
‫وسایل تولید سرما‬
‫‪ -1‬کیسه های یخ •‬
‫‪ -2‬ماساژ یخ •‬
‫‪ -3‬حوله یخ •‬
‫‪ -4‬حمام یخ •‬
‫‪ -5‬اسپری سرما زا •‬
‫‪-6‬یونیت های تولید کننده فشار همراه با سرما •‬
‫موارد احتیاط‬
‫‪ -1‬حساسیت به سرما •‬
‫‪-2‬بیماری های عروقی •‬
‫‪ -3‬افراد با فشار خون باال •‬
‫‪ -4‬در مرحله ترمیم بافت •‬
‫‪ -5‬بر روی اعصاب محیطی •‬
‫‪-6‬کودکان و سالمندان •‬
‫گرما درمانی(ترمو تراپی)‬
‫در فیزیو تراپی‬
‫گرمای سطحی (تا عمق ‪2‬سانتیمتر) •‬
‫گرمای عمقی (بیشتر از ‪ 2‬سانتیمتر ) •‬
‫اثرات گرما‬
‫‪-1‬اثر بر جریان خون(اتساع عروق از طریق ترشح •‬
‫آنزیم)‬
‫‪-2‬افزایش متابولیسم •‬
‫‪-3‬اثر بر عضله و عصب •‬
‫‪-4‬اثر بر بافت همبند •‬
‫وسایل تولید حرارت سطحی‬
‫از طریق هدایت ‪:‬هات پک‪،‬پارافین •‬‫از طریق همرفت‪ :‬فلوئیدوتراپی •‬‫‪-‬از طریق تابش ‪:‬مادون قرمز (مرئی ونا مرئی ) •‬
‫موارد استفاده از گرمای سطحی‬
‫‪-1‬کاهش درد و اسپاسم •‬
‫‪-2‬افزایش دامنه حرکتی •‬
‫‪-3‬آرتروزها •‬
‫‪-4‬تسریع روند ترمیم از طریق بهبود تغذیه •‬
‫‪-5‬در کوتاهی ها وقبل از استرچ •‬
‫‪-6‬جهت ایجاد ریلکسیشن •‬
‫موارد احتیاط و ممنوعیت‬
‫‪-1‬اختالل حس •‬
‫‪-2‬اختالل گردش خون •‬
‫‪-3‬در خونریزی ها و نواحی مستعد •‬
‫‪ -4‬در موارد حاد و بعد از ضربه •‬
‫‪-5‬بیماران هموفیلی وافرادی که داروهای ضد انعقاد •‬
‫مصرف می کنند‬
‫‪-6‬سرطان ها و مصرف طوالنی مدت کورتن •‬
‫توجه‪:‬‬
‫*انتخاب نوع گرما و وسیله مورد استفاده •‬
‫*گرما یا سرما •‬
‫*مدت زمان و احساس بیمار •‬
‫گرمای عمقی وتبدیلی‬
‫فرکانس باال‬
‫*اولتراسوند(امواج صوتی) •‬
‫*دیاترمی(امواج الکترومغناطیس) •‬
‫اولتراسوند(ماوراءصوت )‬
‫موارد استفاده از امواج اولتراسوند ‪• :‬‬
‫‪-1‬تشخیصی •‬
‫‪-2‬فیزیو تراپی •‬
‫‪-3‬هایپرترمی (در جراحی و تومور ها ) •‬
‫انواع‬
‫*بر اساس فرکانس(‪1‬مگاهرتز و‪3‬مگا هرتز ) •‬
‫* بر اساس شکل موج (پیوسته و متناوب ) •‬
‫اثرات فیزیولوژیکی‬
‫*اثرات حرارتی‪• :‬‬
‫‪-1‬اثر بر جریان خون‬
‫‪-2‬اثر بر بافت همبند •‬
‫‪-3‬سرعت هدایت عصب •‬
‫‪-4‬آستانه درد •‬
‫•‬
‫*اثرات غیر حرارتی‪• :‬‬
‫‪-1‬ایجاد حفره •‬
‫‪-2‬اثر مکانیکی و میکرو ماساژ •‬
‫نحوه استفاده‬
‫‪-1‬مستقیم (استفاده از مواد واسطه –فنوفروزیس) •‬
‫‪-2‬غیر مستقیم(آب –کیسه) •‬
‫*فنوفروزیس و فواید آن •‬
‫آماده سازی بیمار‬
‫‪-1‬تمیز کردن پوست •‬
‫‪-2‬استفاده از ماده واسطه •‬
‫‪-3‬تنظیم دستگاه •‬
‫‪-4‬حرکت اپلیکاتور •‬
‫موارد استفاده‬
‫‪-1‬کانترکچر مفصلی‬
‫‪-2‬بافت اسکار‬
‫‪-3‬تاندونیت‬
‫‪-4‬بورسیت‬
‫‪-5‬اسپاسم عضالنی‬
‫‪-6‬زخم بستر و زونا‬
‫‪-7‬پالنتار وارت •‬
‫‪-8‬بعد از جراحی •‬
‫‪-9‬ترمیم بافت •‬
‫‪-10‬نقاط حساس •‬
‫‪-11‬پالنتار فاشیاتیس •‬
‫‪-12‬تسریع ترمیم استخوان •‬
‫‪-13‬کاهش چسبندگی کپسول •‬
‫موارد احتیاط و ممنوعیت‬
‫‪-1‬در ناحیه چشم •‬
‫‪-2‬در صورت وجود پیس میکر در قلب •‬
‫‪-3‬در ناحیه کاروتید •‬
‫‪-4‬در سر طان ها •‬
‫‪-5‬در موارد اختالل جریان خون •‬
‫‪-6‬در صفحه رشد •‬
‫‪ -7‬روی زوائد استخوانی •‬
‫‪-8‬بیماری که داروی ضد انعقاد مصرف میکند •‬
‫دیاترمی‬
‫تعریف‬
‫انواع(پالس‪-‬پیوسته)‬
‫اثرات‪:‬‬
‫‪-1‬کاهش درد‬
‫‪-2‬اثر بر ترمیم(ایجاد تعادل یونی)‬
‫‪-3‬اثر بر عفونت ها‬
‫‪-4‬اثر بر عضله و عصب‬
‫‪-5‬اثر بر قند خون‬
‫انواع الکترود‬
‫‪-1‬خازنی (میدان الکتریکی‪-‬تاندون و‪• )...‬‬
‫‪-2‬الستیکی(میدان مغناطیسی‪-‬عضله)‬
‫‪-3‬کابلی(مغناطیسی)‬
‫نحوه الکترود گذاری‬
‫‪-1‬دوسطحی‬
‫‪-2‬یک سطحی‬
‫‪-3‬متقاطع‬
‫*دوز درمانی‬
‫*فاصله الکترودها‬
‫موارد استفاده‬
‫‪-1‬اسپرین‬
‫‪-2‬استرین‬
‫‪-3‬سینوزیت‬
‫‪-4‬بیماری های عفونی لگن‬
‫خطرات‬
‫‪-1‬سوختگی (بعلت تمرکز جریان )‬
‫‪-2‬غش‬
‫‪-3‬صدمه به تجهیزات‬
‫ممنوعیت ها‬
‫‪-1‬خونریزی‬
‫‪-2‬موارد حاد‬
‫‪-3‬اختالل عروق‬
‫‪-4‬تومورها‬
‫‪-5‬درمان با اشعه‬
‫‪-6‬وجود فلز در بدن‬
‫‪-7‬کودکان‬
‫‪-8‬سل و دیابت و روماتوئیدآرتریت‬
‫تحریک الکتریکی‬
‫‪‬تعریف‪:‬استفاده از الکتریسیته جهت ایجاد پاسخ های‬
‫فیزیولوژیکی مطلوب برای ارزیابی یا درمان بیماری‪.‬‬
‫‪‬پتانسیل استراحت و پتانسیل عمل‬
‫‪‬امواج مستقیم و پالسی‬
‫‪‬جریان های فارادیک‬
‫اثرات بیوفیزیکی فارادیک‬
‫‪-1‬اثر بر روی اعصاب حسی‬
‫‪-2‬اثر بر روی اعصاب حرکتی‬
‫‪-3‬اثر بر روی عضله دنروه‬
‫‪-4‬اثر شیمیایی‬
‫موارد کاربرد فارادیک‬
‫‪ -1‬تسهیل در انقباض عضالنی‬
‫‪-2‬باز آموزی عضله‬
‫‪-3‬آموزش یک عمل جدید به عضله‬
‫‪-4‬نوروآپراکسی‬
‫‪-5‬کمک به پمپاژ عضله‬
‫‪-6‬جلو گیری از چسبندگی‬
‫تکنیک درمانی‬
‫‪-1‬تحریک موتور پوینت‬
‫‪-2‬تحریک گروههای عضالنی‬
‫امواج گالوانیک‬
‫‪ ‬تعریف‬
‫‪ ‬انواع‬
‫‪ ‬اثر بر روی اعصاب حسی‬
‫‪ ‬اثر بر روی اعصاب حرکتی‬
‫‪ ‬اثر شیمیایی‬
‫‪ ‬موارد استفاده‬
‫‪ ‬الکترود گذاری‬
‫‪ ‬یو نوفروزیس‬
pain
•
•
•
•
Definition
Classification(chronic-acute)
Pain assessment(P-Q-R-S-T)
Pain control(gate control –
enkephalin&endorphin)
Transcutaneous Electrical Nerve
Stimulation(TENS)
•
•
•
•
Electrode placement:
-kind of electrode
-placement
-setting
Advantages
• Postoperation
• Pain control
• independency
contraindication
• -carotid sinus
• -cardiac pacemaker
• -Pregnant uterus
‫اینترفرنشیال تراپی‬
‫‪ ‬تعریف‬
‫مزایای استفاده از این جریانات‬
‫نحوه الکترود گذاری‬
‫موارد استفاده‬
‫• ‪-1‬تسکین درد (فرکانس ‪ 90‬تا ‪ 100‬هرتز)‬
‫‪-2‬انقباض عضالنی (فرکانس ‪0-10‬هرتز)‬
‫‪-3‬جذب ادم فرکانس ‪ 2-3‬و‪ 80-90‬هرتز)‬
‫• ‪-4‬بی اختیاری ادرار‬
‫موارد منع استفاده‬
‫• ‪-1‬عفونتها‬
‫‪-2‬کنار سمعک یا پیس میکر‬
‫‪-3‬در نزدیک دیاترمی‬
‫‪-4‬در صورت اختالل عروقی‬
‫‪ -5‬در بیماران قلبی‬
‫‪-6‬در بیماران خیلی حساس‬
‫روند در مان در ضایعات اسکلتی‪-‬‬
‫عضالنی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫مراحل پروسه التهاب‬
‫‪-1‬فاز التهابی‬
‫‪-2‬فازترمیم‬
‫‪-3‬فاز بازسازی‬
‫فاز التهابی‬
‫• مشخصات‪:‬‬
‫درد‪-‬ادم –گرما –اختالل فعالیت‪-‬قرمزی‬
‫• درمان‪:‬‬
‫جلوگیری از آسیب‪-‬استراحت‪-‬یخ‪-‬فشار‪-‬باالنگهداشتن‬
‫مدالیتی‬
‫•‬
‫فاز ترمیم‬
‫‪‬مشخصات‬
‫‪‬اهداف درمانی‪:‬‬
‫‪-1‬حفظ دامنه حرکتی‬
‫‪-2‬کنترل عصبی –عضالنی‬
‫فاز بازسازی‬
‫‪‬مشخصات‬
‫‪‬اهداف درمانی‪:‬‬
‫باز گشت ورزشکار به زمین‬
‫درمان فیزیوتراپی تاخیر یا عدم ترمیم‬
‫‪-1‬ترمیم زخم‬
‫‪-2‬تسریع جوش خوردن استخوان‬
‫لیزر‬
‫تعریف •‬
‫نحوه تولید •‬
‫خواص لیزر(امواج طول موج یکسان دارند وهم فاز •‬
‫هستند‪-‬تک رنگ هستند‪-‬حداقل پراکندگی را دارند )‬
‫انواع لیزر‬
‫‪-1‬لیزر کم توان(سرد) •‬
‫‪-2‬لیزر پر توان •‬
‫اثرات لیزر پر توان‬
‫‪-1‬افزایش حرارت بافت •‬
‫‪-2‬آبگیری از بافت •‬
‫‪-3‬انعقاد پروتئین •‬
‫‪-4‬تبخیر •‬
‫موارد استفاده‬
‫‪-1‬جراحی(تخریب تومور‪-‬ایجاد برش ) •‬
‫‪-2‬ضایعات عروقی •‬
‫لیزر کم توان‬
‫تعریف •‬
‫انواع •‬
‫اثرات بیوفیزیکی‬
‫‪-1‬تسریع ساخت کالژن •‬
‫‪-2‬افزایش واسکوالریزیشن بافت در حال ترمیم •‬
‫‪-3‬کاهش درد •‬
‫موارد عدم استفاده‬
‫‪-1‬زنان حامله •‬
‫‪-2‬سرطان ها •‬
‫‪-3‬تابش مستقیم به قرنیه •‬
‫ماوراءبنفش‬
‫انواع •‬
‫خواص‪• :‬‬
‫‪-1‬موضعی •‬
‫تحریک سلولهای زاینده پوست •‬‫پوسته پوسته شدن پوست •‬‫تغییر رنگ پوست •‬‫اثر ضد حیاتی •‬‫‪-2‬عمومی •‬
‫‪-‬تولید ویتامین د ‪ :‬هیدروکلسترول‪7‬‬
‫ویتامین د •‬
‫تست دوز و موارد استفاده‬
‫‪-1‬پسوریازیس •‬
‫‪ -2‬وتیلیگو •‬
‫‪-3‬آکنه •‬
‫تکنیکهای مانوئل تراپی‬
‫• ‪-1‬ماساژ‬
‫‪-2‬ماسل انرژی‬
‫‪-3‬موبیلیزاسیون مفصل‬
‫‪-4‬موبیلیزاسیون عصب‬
‫‪-5‬تکنیکهای پی‪.‬ان‪.‬اف‬
‫ضایعات مچ پا‬
‫*مکانیسم‬
‫درمان‪:‬‬
‫‪-1‬تیپینگ‪+‬پد نعلی‬
‫‪-2‬تمرینات اکتیو(اسکوات‪-‬دوچرخه‪-‬ورزش در آب )‬
‫‪-3‬اولتراسوند‪+‬لیزر‬
‫‪-4‬استرچ عضالت کاف‬
‫‪-5‬بریس تا ‪6‬ماه‬
‫‪-6‬تمرینات چابک‬
‫‪-7‬تمرینات عملکردی‬
‫• تمرینات روتین‬
‫اهمیت کفش‬
Preventive& rehabilitative
programs in swimmer
• *Common injury
• -stretching
• *warning
•
•
•
•
•
Pectoral
Back
Qudriceps
Hamestring
dorsiflexion
strengthening
• *Prime muscles in swimmer
• FREESTYLE(Serratus Ant &Subscapularis)
• Butterfly(Subscapularis-Serratus Ant –
upper trapezius-Teres minor)
• Backstroke(teres minor-SubscapularisSupraspinatus)
• Breaststroke(Suprascapuleris-teres minor –
serratus Ant)
‫اپی کندیلیت ها‬
‫تعریف •‬
‫علت ‪• :‬‬
‫‪-1‬شغلی •‬
‫‪-2‬ورزشی •‬
‫‪-3‬مشکالت عضالنی •‬
‫‪-4‬مشکالت بافت همبند •‬
‫•‬
‫مکانیسم‬
‫‪-1‬بک هند‬
‫‪ -2‬سرویس‬
‫‪-3‬در شنا گران(گلف البو)‬
‫عالیم‬
‫*درد با حرکات مچ •‬
‫*حرکات فعال اکستانسیون آرنج‪+‬اکستانسیون مچ •‬
‫‪+‬اکستانسیون انگشت دوم وسوم‬
‫*درد در حین انقباض ایزومتریک مقاومتی •‬
‫درمان‬
‫*دارویی •‬
‫*فیزیوتراپی‬
‫‪-1‬فاز اول (تسکین درد)‬
‫‪-2‬فاز دوم (استرچ وتقویت )‬
‫‪-3‬برگشت به زمین ورزش‬
‫*استفاده مناسب از وسایل‪:‬‬
‫‪-1‬دسته راکت‬
‫‪-2‬جنس سیم‬
‫‪-3‬جنس راکت‬
‫‪-4‬بریس‬
‫لیگامان صلیبی قدامی‬
‫محل اتصال و عمل •‬
‫مکانیسم آسیب ‪• :‬‬
‫‪-1‬اعمال والگوس استرس زمانی که زانو در فلکسیون •‬
‫است‬
‫‪-2‬چرخش داخلی یا خارجی زمانی که پا روی زمین •‬
‫است‬
‫‪-3‬هایپر اکستانسیون همراه با چرخش داخلی •‬
‫تقسیم بندی صدمات لیگامانی‬
‫درجه ‪• 1‬‬
‫درجه ‪• 2‬‬
‫درجه ‪• 3‬‬
‫انواع درمان‬
‫درمان غیر جراحی •‬
‫درمان جراحی •‬
‫درمان غیر جراحی‬
‫کنترل التهاب •‬
‫تمرینات ایزومتریک •‬
‫افزایش قدرت و توان عضالت با تاکید بر عضالت خلفی •‬
‫تمرینات زنجیره بسته •‬
‫بهبود عملکرد عصبی‪-‬عضالنی •‬
‫استفاده از بریس های فانکشنال •‬
‫درمان جراحی‬
‫هفته‪(0-2‬کاهش ادم –تمرینات ایزومتریک‪-‬پاسیو اکستانسیون‪• -‬‬
‫موبیلیزاسیون پاتال ‪-‬راه رفتن با بریس بدون انتقال وزن)‬
‫هفته‪(2-4‬دوچرخه ثابت ‪ -‬شروع تمرینات زنجیره بسته‪ -‬تمرینات •‬
‫حس عمقی –راه رفتن روی ترل میل‪-‬راه رفتن با انتقال وزن)‬
‫هفته‪(4-6‬شروع تمرینات ایزوکینتیک •‬
‫هفته ‪(8-10‬دویدن آهسته‪-‬شروع تمرینات چابکی •‬
‫هفته‪(12‬ادامه تمرینات ایزوکینتیک وتقویتی •‬
‫هفته ‪(16-18‬شروع تمرینات پالیومتریک) •‬
‫ماه ‪(5-6‬برگشتن به زمین‪+‬استفاده ازبریس تا یک سال •‬