الگوی مدیریت سلامت شهروندی بر اساس

download report

Transcript الگوی مدیریت سلامت شهروندی بر اساس

‫معاونت فرهنگی و امور اجتماعی‬
‫الگوی مدیریت سالمت شهروندی بر‬
‫اساس‬
‫مدل تعالی سازمانی ‪EFQM‬‬
‫اجزاء مدل تعالی سازمانی و ارتباط آنها با يكديگر‬
‫امتیازدهی بر اساس معيارها‬
‫نتایج و عملکرد‬
‫مدل و‬
‫معيارهاي سرآمدي‬
‫مفاهيم‬
‫بنيادين سرآمدي‬
‫تغذیه‬
‫محیط زیست‬
‫طبیعت‬
‫محیط های فیزیکی‬
‫مفاهیم بنیادین‬
‫سرآمدی‬
‫فرهنگی و اجتماعی‬
‫سالمت شهروندی‬
‫‪ -1‬تغذیه‬
‫فست فودها‬
‫میادین میوه و تره بار‬
‫جوامع هدف‬
‫رستورانها‬
‫اغذیه فروش ی ها‬
‫‪ -2‬محیط زیست‬
‫محله شهروندان‬
‫جوامع هدف‬
‫فضای سبز‬
‫مراکز ورزش ی‬
‫پارک ها و بوستانها‬
‫‪-3‬طبیعت‬
‫باغ ها و تفرجگاه ها‬
‫جوامع هدف‬
‫حومه شهر خصوصا ورودی ها‬
‫جنگل ها و مراتع‬
‫مزارع و کشت زارها‬
‫‪-4‬سالمت شهروندان‬
‫اداره ورزش و جوانان‬
‫جوامع هدف‬
‫اداره آموزش و پرورش‬
‫وزارت درمان و آموزش پزشکی‬
‫‪ -5‬محیط های فیزیکی‬
‫اماکن تفریحی‬
‫اماکن زیارتی و گردشگری‬
‫جوامع هدف‬
‫اماکن ورزش ی‬
‫اماکن تجاری‬
‫اماکن مسکونی‬
‫سایرمکانهای عمومی‬
‫‪ -6‬فرهنگی و اجتماعی‬
‫معتادین‬
‫زنان بی سرپرست‬
‫جوامع هدف‬
‫متکدیان‬
‫زاغه نشینان‬
‫مزاحمت های رفتاری و اخالقی‬
‫خرده فرهنگ ها‬
‫معیارهای سرآمدی‬
‫دستیابی به نتایج متوازن‬
‫مسئولیت پذیری پایدار‬
‫ارزش افزایی برای مشتریان‬
‫ایجاد شراکت ها‬
‫رهبری دور اندیش و‬
‫الهام بخش ی‬
‫خالقيت و نوآوري‬
‫مديريت به وسيله فرآيندها‬
‫موفقيت از طريق كاركنان‬
‫ارزشها و مفاهيم بنيادين‬
‫دستيابي به نتايج متوازن‪ :‬سازمانهاي متعالي از طريق برنامه ريزي و‬
‫دستيابي به مجموعهاي متوازن از نتايج كه نيازهاي كوتاه مدت و بلند‬
‫مدت ذينفعان را برآورده كرده و يا در موارد مربوط فراتر مي رود‪،‬‬
‫ماموريت خود را محقق ساخته و به سوي چشم انداز پيش ميروند‪.‬‬
‫ارزش افزايي براي مشتريان‪ :‬سازمانهاي متعالي مشتريان را علت وجودي‬
‫اصلي خود ميدانند و تالش ميكنند تا از طريق درك و پيش بيني نيازها و‬
‫انتظارات آنها برايشان نوآوري و خلق ارزش نمايند‪.‬‬
‫ارزشها و مفاهيم بنيادين‬
‫رهبري با دورانديش ي‪ ،‬الهام بخش ي و درستي‪ :‬سازمانهاي متعالي رهبراني‬
‫دارند كه آينده را به تصوير كشيده و آن را محقق ميسازند و به عنوان‬
‫الگو براي ارزشها و اخالق سازماني‪ ،‬ايفاي نقش ميكنند‪.‬‬
‫مديريت به وسيله فرآيندها‪ :‬سازمانهاي متعالي از طريق فرآيندهاي‬
‫ساخت يافته و همسو با استراتژيها و با بهرهگیري از تصميمگیري مبتني‬
‫بر واقعيتها مديريت ميشوند تا نتايجي متوازن و پايدار خلق كنند‪.‬‬
‫ارزشها و مفاهيم بنيادين‬
‫موفقيت از طريق كاركنان‪ :‬سازمانهاي متعالي كاركنان خود را ارج‬
‫مينهند و فرهنگ توانمندسازي را براي دستيابي متوازن به اهداف‬
‫سازماني و شخص ي ايجاد ميكنند‪.‬‬
‫پرورش خالقيت و نوآوري‪ :‬سازمانهاي متعالي از طريق نوآوري مستمر و‬
‫نظاممند و با هدايت خالقيت ذينفعان خود‪ ،‬ارزش و سطوح عملكردي‬
‫فزايندهاي ايجاد ميكنند‪.‬‬
‫ارزشها و مفاهيم بنيادين‬
‫ايجاد شراكتها‪ :‬سازمانهاي متعالي براي كسب اطمينان از موفقيت‬
‫دوجانبه‪ ،‬با انواع شركا روابط مبتني بر اعتماد را جستجو‪ ،‬ايجاد و‬
‫حفظ ميكنند‪ .‬اين شراكتها ميتواند به طور مثال با مشتريان‪،‬‬
‫جامعه‪ ،‬تامین كنندگان كليدي‪ ،‬نهادهاي آموزش ي و سازمانهاي غیر‬
‫دولتي)‪ (NGOs‬شكل بگیرد‪.‬‬
‫مسئوليتپذيري براي آيندهاي پايدار‪ :‬سازمانهاي متعالي الگوي ذهني‬
‫مبتني بر اخالق‪ ،‬ارزشهاي شفاف و باالترين استانداردهای رفتار‬
‫سازماني را در درون فرهنگ خود جاي دادهاند كه اين موارد آنها را قادر‬
‫ميسازد تا براي پايداري اقتصادي‪ ،‬اجتماعي و زيست محيطي تالش‬
‫كنند‪.‬‬
‫مفاهیم بنیادین در سالمت شهری‬
‫آموزش فراگیر‬
‫مدیریت محله‬
‫جلب مشارکت‬
‫توسعه فضاهای سالمت‬
‫عملیات میدانی‬
‫هماهنگی بین دستگاهها‬
‫توانمند سازها و نتايج‬
‫چه كاري؟‬
‫چه نتايجي؟‬
‫‪ 500‬امتياز‬
‫‪ 500‬امتياز‬
‫كاركنان‬
‫عملكرد‬
‫مشتري مداری‬
‫جامعه شهری‬
‫كاركنان‬
‫فرايندها‬
‫خط مش ي و راهبرد‬
‫مشارکت و منابع‬
‫رهبري‬
‫معيار ‪ -1‬رهبري‬
‫سازمانهاي متعالي رهبراني دارند كه‪:‬‬
‫آينددده را بدده تصددوير كشدديده و آن درا محقددق ميسددازند و همددواره بدده عنددوان الگددو‬
‫ب د دراي ارزشهد ددا و اخد ددالق سد ددازماني‪ ،‬ايفد دداي نقد ددش ميكنند ددد و الهد ددام بخد ددش‬
‫اعتمدداد هسددتند‪ .‬آنهددا انعطدداف پذيرنددد و سددازمان را قددادر ميسددازند تددا بددراي‬
‫حصول اطمينان از موفقيت مداوم سازمان‪ ،‬آينده را بده موقدع پديش بيندي‬
‫كرده و عكس العمل نشان دهد‪.‬‬
‫معی ددار رهب ددری ب ددا ‪ 100‬امتی دداز پ ددنج زی ددر معی ددار دارد ک دده ب دده ه ددر زی ددر معی ددار بط ددور‬
‫مساوی ‪ 20‬امتیاز تعلق می گیرد‪.‬‬
‫معيار ‪ -2‬راهبردها‬
‫مدی کنندد‬
‫سازمانهاي متعالي‪ ،‬راهبردهاو چشم انداز خود را مشخص‬
‫خدطمشد يهددا‪ ،‬برنامددههددا‪ ،‬اهدداف و فرآيندددها بدراي تحقددق اسددتراتژي‪ ،‬توسدعه‬
‫يافته و جاري ميشوند‪.‬‬
‫معی ددار اس ددتراتژی ب ددا ‪ 100‬امتی دداز متش ددکل از چه ددار زیرمعی ددار م ددی باش ددد ک دده ه ددر‬
‫زیرمعیار به صورت مساوی ‪ 25‬امتیاز دارد‪.‬‬
‫معيار ‪ -3‬كاركنان‬
‫سازمانهاي متعالي‬
‫‪ ‬تمامي توان بالقوه كاركنان خود را در سطوح فردي‪ ،‬تيمي و سازماني‬
‫اداره كرده‪،‬‬
‫توسعه بخشيده و از آن بهره ميگیرند‪ .‬آنها عدالت و برابري را ترويج‬
‫كرده‪ ،‬كاركنان را در امور مشاركت داده و به آنان تفويض اختيار‬
‫ميكنند‪.‬‬
‫اين سازمانها به گونهاي به كاركنان خود توجه كرده‪ ،‬ارتباط برقرار ساخته‬
‫و آنها را مورد تشويق و تقدير قرار ميدهند كه در آنها انگیزه و تعهد براي‬
‫استفاده از مهارت و دانششان در جهت منافع سازماني ايجاد شود‪.‬‬
‫معیار کارکنان با ‪ 100‬امتیاز متشکل از پنج زیرمعیار می باشد که هر‬
‫زیرمعیار به صورت مساوی ‪ 20‬امتیاز دارد‪.‬‬
‫معيار ‪ -4‬مشاركتها و منابع‬
‫سازمانهاي متعالي‬
‫مشاركتها‪ ،‬همكاريهاي تجاري بیروني‪ ،‬تأمینكنندگان و منابع داخلي خود‬
‫را به منظور پشتيباني از خط مش ي و استراتژي و اجراي اثر بخش‬
‫فرآيندهايشان برنامه ريزي و مديريت ميكنند‪.‬‬
‫اين سازمانها از مديريت اثربخش پيامدهاي زيست محيطي و اجتماعي توسط‬
‫آنها ( شراكتهاي بیروني‪ ،‬تامین كنندگان و منابع دروني) اطمينان مييابند‪.‬‬
‫معیار مشارکتها و منابع با ‪ 100‬امتیاز متشکل از پنج زیرمعیار می‬
‫باشد که هر زیرمعیار به صورت مساوی ‪ 20‬امتیاز دارد‪.‬‬
‫معيار ‪ -5‬فرآيندها‪ ،‬محصوالت و خدمات‬
‫سازمانهاي متعالي فرآيندها‪ ،‬محصوالت و خدمات خود را به منظور‬
‫كسب رضايت كامل و ايجاد ارزش فزاينده براي مشتريان و ساير‬
‫ذينفعان طراحي نموده‪ ،‬مديريت كرده و بهبود ميبخشند‪.‬‬
‫معیار فرایندها‪ ،‬محصوالت و خدمات با ‪ 100‬امتیاز متشکل از پنج‬
‫زیرمعیار می باشد که هر زیرمعیار به صورت مساوی ‪ 20‬امتیاز دارد‪.‬‬
‫معيار ‪ -6‬نتايج مشتريان‬
‫سازمان متعالي به طور فراگیر نتايج مهم مرتبط با مشتريان خود را اندازه‬
‫گیري کرده و به آنها دست مي يابند‪.‬‬
‫معیار نتایج مشتری با ‪ 150‬امتیاز به دو زیرمعیار مقیاسهای ادراکی‬
‫(برداشت ها) و شاخصهای عملکردی تقسیم می شود که مقیاسهای‬
‫ادراکی (‪ )%75‬و شاخصهای عملکردی امتیاز (‪ )%25‬دارد‪.‬‬
‫معيار ‪ -7‬نتايج کارکنان‬
‫سازمانهاي متعالي به طور فراگیر نتايج مهم مرتبط با کارکنان خود را‬
‫اندازه گیري کرده و به آنها دست مي يابند‪.‬‬
‫معیار نتایج کارکنان با ‪ 100‬امتیاز به دو زیرمعیار مقیاسهای ادراکی‬
‫(برداشت ها) و شاخصهای عملکردی تقسیم می شود که مقیاسهای‬
‫ادراکی ‪ 75‬امتیاز (‪ )%75‬و شاخصهای عملکردی ‪ 25‬امتیاز (‪ )%25‬دارد‪.‬‬
‫معيار ‪ -9‬نتايج کليدي عملکرد‬
‫سازمانهاي متعالي به طور فراگیر نتايج مهم مرتبط با عناصر اصلي خط‬
‫مش ي و استراتژي را اندازه گیري کرده و به آنها دست مي يابند‪.‬‬
‫معیار نتایج کلیدی عملکرد با ‪ 150‬امتیاز به دو زیرمعیار دستاوردهای‬
‫کلیدی استراتژيك و شاخصهای کلیدی عملکرد تقسیم می شود که‬
‫هرکدام از زیرمعیارها به طور مساوی ‪ %50‬یا ‪ 75‬امتیاز دارند‪.‬‬
‫معيار ‪ -8‬نتايج جامعه‬
‫سازمانهاي متعالي به طور فراگیر نتايج مهم مرتبط با جامعه را اندازه‬
‫گیري کرده و به آنها دست مي يابند‪.‬‬
‫معیار نتایج جامعه که ‪ 100‬امتیاز دارد به دو زیرمعیار مقیاسهای‬
‫ادراکی (برداشت ها) و شاخصهای عملکردی تقسیم می شود که هر‬
‫کدام از زیرمعیارها به طور مساوی ‪ %50‬یا ‪ 50‬نمره را به خود اختصاص‬
‫می دهند‪.‬‬
‫چه کاری ؟‬
‫برنامه های عملیاتی راهبرد تغذیه‬
‫‪ -1‬صدور پروانه و کارت بهداشت‬
‫‪ -2‬فرهنگ سازی مصرف غذاهای سنتی و سالم‬
‫‪ -3‬آموزش های فراگیر‬
‫‪ -4‬تبلیغات از طریق رسانه ها و فضای مجازی‬
‫‪ -5‬بازدیدهای دوره ای و تصادفی‬
‫چه کاری ؟‬
‫برنامه های عملیاتی راهبرد ارتقاء سالمت شهروندان‬
‫‪ -1‬آموزش های فراگیر حضوری‪,‬رسانه و مجازی‬
‫‪ -2‬احداث زیرساخت های ورزش ی‬
‫‪ -3‬تجهیز بوستانها به زمین و وسایل ورزش ی‬
‫‪ -4‬برگزاری مسابقات ورزش ی محلی‬
‫‪ -5‬تجهیز مجتمع های مسکونی و بلوک های جمعیتی به وسایل و زمین های ورزش ی‬
‫‪ -6‬برگزاری جشن و جنگ شادی در محالت‬
‫‪ -7‬تولید محصوالت آموزش ی شامل فیلم‪,‬انیمیشن‪,‬کتاب و‪.....‬‬
‫‪ -8‬ترویج و احیاء بازیهای بومی و محلی‬
‫چه کاری ؟‬
‫برنامه های عملیاتی راهبرد ارتقاء سالمت شهروندان‬
‫‪ -9‬تشکیل کارگاههای آموزش ی با رویکرد محله محوری‬
‫‪ -10‬توزیع محصوالت آموزش ی و چند رسانه ای در طرح های منزل به منزل‬
‫‪ -11‬انجام تبلیغات شهری و محیطی‪ ,‬رسانه ای و مجازی‬
‫‪ -12‬تهیه طرح درس مدارس و دانشگاه‬
‫چه کاری ؟‬
‫برنامه های عملیاتی راهبرد محیط های فیزیکی‬
‫‪ -1‬رعایت اصول استاندارد و ایمنی‬
‫‪ -2‬کنترل کارت بهداشت اماکن و افراد‬
‫‪ -3‬در نظر گرفتن بسته های تشویقی‬
‫‪ -4‬بیمه های حوادث ‪,‬مسئولیت مدنی و اشخاص‬
‫‪ -5‬آموزشهای فراگیر ویژه شهروندان از طریق رسانه‪ ,‬تبلیغات شهری‬
‫چه کاری ؟‬
‫برنامه های عملیاتی راهبرد آب و هوا‬
‫‪ -1‬تامین آب آشامیدنی سالم‬
‫‪ -2‬انتقال مشاغل آالینده به خارج از شهرها‬
‫‪ -3‬توسعه حمل و نقل عمومی‬
‫‪ -4‬اجرای طرح و خطوط ویژه دوچرخه سواری‬
‫‪ -5‬توسعه و نگهداری از فضای سبز‬
‫چه کاری ؟‬
‫برنامه های عملیاتی راهبرد طبیعت‬
‫‪ -1‬ترویج فرهنگ درختکاری‬
‫‪ -2‬توسعه فضای سبز و منابع طبیعی از طریق سرمایه گذاری‬
‫‪ -3‬تدوین و تعریف استانداردهای مورد نیاز‬
‫‪ -4‬آموزشهای فراگیر حضوری ‪,‬رسانه ای و مجازی‬
‫چه کاری ؟‬
‫برنامه های عملیاتی راهبرد فرهنگی و اجتماعی‬
‫‪ -1‬هر محله دارای یک خانه سالمت و تندرستی‬
‫‪ -2‬هر محله دارای یک زمین ورزش ی روباز‬
‫‪ -3‬هر محله دارای یک سالن ورزش ی‬
‫‪ -4‬هر بوستان داری یک مکان جهت تشویق شهروندان به تحرک و‬
‫فعالیتهای بدنی‬
‫‪ -6‬هر مجتمع مسکونی دارای یک مکان ورزش ی‬
‫چه کاری ؟‬
‫برنامه های عملیاتی راهبرد فرهنگی و اجتماعی‬
‫‪ -7‬تشکیل گرو های دواطلب آموزش یار سالمت محله‬
‫‪ -8‬ایجاد ایستگاههای موقت و دائمی غربالگری در بوستانها‬
‫‪ -9‬انجام تحقیق و پژوهش در موضوعات مربوطه‬
‫‪ -10‬توزیع پرسشنامه و فرم های نظر سنجی‬
‫‪ -11‬تشکیل کارگاههای آموزش ی با رویکرد محله محوری‬
‫‪ -12‬توزیع محصوالت آموزش ی و چند رسانه ای در طرح های منزل به منزل‬
‫‪ -13‬انجام تبلیغات شهری و محیطی ‪ ,‬رسانه ای و مجازی‬
‫‪ -14‬تهیه طرح درس مدارس و دانشگاه‬
‫چه کاری ؟‬
‫برنامه های عملیاتی راهبرد فرهنگی و اجتماعی‬
‫‪ -15‬ایجاد مراکز مشاوره خانواده‬
‫‪ -16‬آموزشهای فراگیرحضوری‪ ,‬مجازی‪ ,‬محصوالت چند رسانه ای‪ ,‬تبلیغات شهری‬
‫‪ -17‬تقویت باورها و اعتقادات دینی و مذهبی‬
‫‪-18‬ایجاد راهکارهای ازدواج آسان‬
‫‪ -19‬احداث اردوگاه های نگهداری از آسیب دیدگان اجتماعی‬
‫‪ -20‬احداث اقامتگاه های موقت شبانه جهت افراد بی سرپناه‬
‫نتایج کلیدی‬
‫‪ -1‬کاهش تصدیگری دولتی‬
‫‪ -2‬برون سپاری‬
‫‪ -3‬نهادینه کردن مشارکت آگاهانه و اثر بخش شهروندان‬
‫‪ -4‬واگذاری فضاها‪ ,‬ابنیه و فعالیتهای فرهنگی‪ ,‬اجتماعی و ورزش ی به شهروندان‬
‫‪ -5‬تحول ساختاری در جهت تحقق رویکرد محله محوری‬
‫‪-6‬مشارکت گروه های داوطلب‬
‫‪-7‬اجرای برنامه های عملیاتی بر اساس نتایج حاصل از طرحهای تحقیقاتی‬
‫نتایج کلیدی‬
‫‪ -8‬کاهش میزان اعتیاد‬
‫‪ -9‬سرمایه گذاری به منظور پیشگیری‬
‫‪ -10‬توسعه زیر ساخت های ورزش ی‬
‫‪ -11‬مشارکت سایر دستگاههای دولتی متولی سالمت‬
‫‪ -12‬ایجاد تحرک ‪,‬شادی و نشاط در محالت‬
‫‪ -13‬تشکیل شورای عالی سالمت شهری‬
‫‪ -14‬ارتقاء و بهبود سطح سالمت‬
‫پیشنهاد‬
‫به منظور برنامه ریزی و اجرا اهداف و برنامه های مورد نظر پیشنهاد می‬
‫گردد کارگروه های زیر تشکیل گردد‪:‬‬
‫کارگروه ورزش و تربیت بدنی‬
‫کارگروه بهداشت و سالمت جسمی و روانی‬
‫کارگروه فعالیت های صنعتی و عمرانی‬
‫کارگروه آموزش و تحقیقات‬
‫نتایج کلیدی‬
‫‪ -15‬کاهش آمار طالق‬
‫‪ -16‬کاهش میزان تکدی گری‬
‫‪ -17‬کاهش زاغه نشینی‬
‫‪ -18‬کاهش مزاحمت های رفتاری و اخالقی‬
‫شرح وظایف کارگروه ها ( بطور کلی)‬
‫برنامه ریزی به منظورکاهش میزان مرگ مادران باردار و اطفال زیر یکسال‬
‫برنامه ریزی به منظور افزایش مراقبت های اولیه سالمتی همچون کم وزنی یا‬
‫اضافه وزنی در کودکان‬
‫برنامه ریزی به منظور افزایش تغذیه کودکان با شیر مادر تا ‪ 6‬ماهگی‬
‫برنامه ریزی به منظوردسترس ی به خدمات توانبخش ی و خدمات عمومی سالمت‬
‫برنامه ریزی به منظورکاهش حوادث غیر ترافیکی و بروز حوادث ترافیکی‬
‫برنامه ریزی به منظورکاهش اقدام به خودکش ی و افزایش امید به زندگی‬
‫شرح وظایف کارگروه ها ( بطور کلی)‬
‫برنامه ریزی به منظور افزایش شبکه عمومی آب آشامیدنی و سیستم فاضالب‬
‫بهداشتی‬
‫برنامه ریزی به منظور افزایش سرانه فضای سبز موجود و هوای پاک‬
‫برنامه ریزی به منظورترویج ورزش و تربیت بدنی و افزایش سرانه فضای‬
‫ورزش ی‬
‫برنامه ریزی به منظورکاهش شیوع مصرف مواد دخانی‬
‫برنامه ریزی به منظورکاهش فقر مطلق و بیکاری‬
‫برنامه ریزی به منظور افزایش بیمه همگانی‬
‫با تشکر از توجه شما‬