PMQA - กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัย

Download Report

Transcript PMQA - กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัย

การพ ัฒนาองค์การตามแนวทาง
การพ ัฒนาคุณภาพการบริหารจ ัดการภาคร ัฐ
PMQA
ประชุม การพ ัฒนาบุคลากรกรมอนาม ัย
้ ฐาน
ในการดาเนินงานพ ัฒนาระบบราชการระด ับพืน
9 เมษายน 2556
ลาว ัณย์ ขาเลขะสงิ ห์
กลุม
่ พ ัฒนาระบบบริหาร กรมอนาม ัย
ห ัวข้อการนาเสนอ
1. รูจ
้ ัก PMQA
2. สาระสาค ัญของเกณฑ์ PMQA
3. กรมอนาม ัยดาเนินการตามแนวทาง PMQA อย่างไร
4. สรุปผลการตรวจร ับรองคุณภาพการบริหารจ ัดการภาคร ัฐ
้ ฐาน (Certified Fundamental Level)
ระด ับพืน
5. เราจะร่วมก ันพ ัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA
ต่อไปอย่างไร
2
1
PMQA
คืออะไร
PMQA มาจาก
“Public Sector Management Quality Award”
: การพ ัฒนาคุณภารการบริหารจ ัดการภาคร ัฐ
1
2
PMQA เป็ นเครือ
่ งมือตรวจประเมินองค์กร และปรับปรุง
องค์กร โดยมองภาพองค์รวมทัง้ 7 หมวด เพือ
่
มุง่ พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์การให ้มี
ระบบทีด
่ ี มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ
่ งยั่งยืน และมี
ความเป็ นมาตรฐาน
3
ทาไมต ้องทา
PMQA
ภาคร ัฐ
การบริหารกิจการ
บ ้านเมืองทีด
่ ี
เป้ าหมาย
เพือ
่ ประโยชน์สข
ุ
ของประชาชน
เป้าหมายของการพ ัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA
• ทาให ้องค์กรสามารถสง่ มอบคุณค่าทีด
่ ข
ี น
ึ้ อยูเ่ สมอ
ี ทุกกลุม
แก่ผู ้รับบริการ และผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
่
ิ ธิผล ประสท
ิ ธิภาพ และ
• เกิดการปรับปรุงประสท
ขีดความสามารถขององค์กร
• เกิดการเรียนรู ้ขององค์กรและระดับบุคคล
่ งค์กรแห่งการเรียนรู ้
ซงึ่ จะนาไปสูอ
4
2
สาระสาค ัญของเกณฑ์ PMQA
PMQA Model
P. ล ักษณะสาค ัญขององค์กร
ั ันธ์ และความท้าทาย
สภาพแวดล้อม ความสมพ
2. การวางแผน
เชงิ ยุทธศาสตร์
1. การนา
องค์การ
3. การให้ความ
สาค ัญก ับผูร้ ับ
บริการและผูม
้ ี
ี
สว่ นได้สว่ นเสย
5. การมุง
่ เน้น
ทร ัพยากร
บุคคล
6. การจ ัดการ
กระบวนการ
4. การว ัด การวิเคราะห์ และการจ ัดการความรู ้
7. ผลล ัพธ์
การดาเนิน
การ
5
คาอธิบาย PMQA Model
P. ลักษณะสาคัญขององค์กร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย
2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์
ประกอบด ้วย 2 สว่ น ได ้แก่
1. การนา
องค์กร
7. ผลลัพธ์
การดาเนินการ
3. การให้ความสาคัญ
กับผูร้ บั บริการและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
่ นที่ 1 ล ักษณะสาค ัญขององค์กร
สว
5. การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล
6. การจัดการ
กระบวนการ
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
ลักษณะสาคัญขององค์กร เป็ นการอธิบายภาพรวมของสว่ นราชการ
ั พันธ์กบ
สภาพแวดล ้อมในการปฏิบต
ั ภ
ิ ารกิจ ความสม
ั หน่วยงานอืน
่ ในการปฏิบต
ั ิ
ราชการ ความท ้าทายเชงิ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์และระบบการปรับปรุงผลการ
ดาเนินการ ซงึ่ เป็ นแนวทางทีค
่ รอบคลุมระบบการบริหารจัดการ การดาเนินการของ
องค์กรโดยรวม ประกอบด ้วย 2 หัวข ้อ ได ้แก่ 1) ลักษณะองค์กร และ 2) ความท ้า
ทายต่อองค์กร
เกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีจด
ุ มุง่ หมายเพือ
่ ให ้สว่ นราชการ
้ ้ หากแต่สว่ นราชการต่าง ๆ มีภารกิจและกระบวนการ
ต่าง ๆ สามารถนาไปปรับใชได
ปฏิบต
ั งิ านทีแ
่ ตกต่างกันไป ดังนัน
้ สงิ่ ทีจ
่ ะทาให ้เข ้าใจถึงสว่ นราชการนัน
้ ๆ และสงิ่ ที่
้ ้อย่าง
สว่ นราชการนัน
้ เห็นว่ามีความสาคัญเพือ
่ ให ้เกิดการนาไปประยุกต์ใชได
เหมาะสม คือ ลักษณะสาคัญขององค์กร
6
คาอธิบาย PMQA Model
P. ลักษณะสาคัญขององค์กร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย
2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์
สว่ นที่ 2 เกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจ ัดการภาคร ัฐ
ื่ มโยงในเชงิ ระบบ
ประกอบด ้วยเกณฑ์ 7 หมวด มีความเชอ
โดยสามารถอธิบายเป็ น 2 สว่ น ได ้แก่
2.1 สว่ นทีเ่ ป็นกระบวนการ
5. การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล
1. การนา
องค์กร
7. ผลลัพธ์
การดาเนินการ
3. การให้ความสาคัญ
กับผูร้ บั บริการและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
6. การจัดการ
กระบวนการ
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
สามารถแบ่งตามลักษณะการปฏิบัตก
ิ ารได ้ 3 กลุม
่ ย่อย
ดังนี้
กลุม
่ การนาองค์กร ได ้แก่ หมวด 1 การนาองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชงิ
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ และหมวด 3 การให ้ความสาคัญกับผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ น
ี เกณฑ์เหล่านีถ
เสย
้ ก
ู จัดเข ้าไว ้ด ้วยกันเพือ
่ เน ้นให ้เห็นความสาคัญว่าในการนาองค์กร ผู ้บริหาร
ของสว่ นราชการต ้องกาหนดทิศทางของสว่ นราชการ โดยต ้องมีการมุง่ ทีย
่ ท
ุ ธศาสตร์และกล
ี จากรูปข ้างบน จะเห็นว่า
ยุทธ์ และการให ้ความสาคัญกับผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
ั พันธ์ เชอ
ื่ มโยงกันอยู่
ทัง้ 3 หมวดนีม
้ ล
ี ก
ู ศร 2 ข ้างซงึ่ แสดงว่าทัง้ 3 หมวดนี้ ต ้องมีการปฏิสม
ตลอดเวลา
กลุม
่ ปฏิบ ัติการ ได ้แก่ หมวด 5 การมุง่ เน ้นทรัพยากรบุคคล และหมวด 6
การจัดการกระบวนการ กลุม
่ นีแ
้ สดงให ้เห็นว่า ทัง้ บุคลากรและกระบวนการมีบทบาท
่ ลลัพธ์การดาเนินการ
ในการทาให ้การดาเนินงานสาเร็จ และนาไปสูผ
ื่ มโยงกันอยู่
ของสว่ นราชการ ดังจะเห็นได ้จากรูปว่า มีลก
ู ศร 2 ข ้างเชอ
7
คาอธิบาย PMQA Model
P. ลักษณะสาคัญขององค์กร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย
2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์
้ ฐานของระบบได ้แก่ หมวด 4
กลุม
่ พืน
การว ัด การวิเคราะห์ และการจ ัดการความรู ้
กลุม
่ นีส
้ ง่ ผลให ้สว่ นราชการมีการบริหาร
ิ ธิผล และมีการปรับปรุงผลการ
จัดการทีม
่ ป
ี ระสท
ดาเนินการโดยใชข้ ้อมูลจริงและองค์ความรู ้เป็ น
แรงผลักดัน จากรูปจะเห็นว่ามีลก
ู ศร 2 ข ้าง
ื่ มโยงกับหมวด 1 การนาองค์กร ซงึ่ แสดงให ้
เชอ
เห็นว่าผู ้บริหารของสว่ นราชการจาเป็ นต ้องมี
้
ิ ใจ สว่ นลูกศร 2
ข ้อมูลจริงเพือ
่ ใชในการตั
ดสน
ื่ มโยงกับหมวด 7 ผลลัพธ์การ
ข ้างทีเ่ ชอ
ดาเนินการ แสดงให ้เห็นว่าต ้องมีการวัด การ
วิเคราะห์เพือ
่ ให ้สามารถรายงานผลลัพธ์การ
ดาเนินการของสว่ นราชการ นอกจากนี้ ยังมี
ื่ มโยงระหว่างหมวด 4 กับหมวด
ลูกศรใหญ่ทเี่ ชอ
อืน
่ ๆ ทุกหมวด แสดงให ้เห็นว่าในการบริหาร
จัดการนั น
้ ต ้องมีการใชข้ ้อมูลและสารสนเทศอยู่
ตลอดเวลา
5. การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล
1. การนา
องค์กร
7. ผลลัพธ์
การดาเนินการ
3. การให้ความสาคัญ
กับผูร้ บั บริการและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
6. การจัดการ
กระบวนการ
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
2.2 สว่ นทีเ่ ป็นผลล ัพธ์
หมวด 7 ผลล ัพธ์การดาเนินการ
สว่ นนีเ้ ป็ นการตรวจประเมินใน 4 มิต ิ
ทีส
่ อดคล ้องกับ คารับรองการปฏิบัต ิ
ิ ธิผลตาม
ราชการ ได ้แก่ มิตด
ิ ้านประสท
พันธกิจ มิตด
ิ ้านคุณภาพการให ้บริการ
ิ ธิภาพของการปฏิบัต ิ
มิตด
ิ ้านประสท
ราชการ และ มิตด
ิ ้านการพัฒนาองค์กร
โดยลูกศรแนวนอนทีต
่ รงกลางของภาพ
ื่ มโยงของกลุม
แสดงการเชอ
่ การนา
องค์กรและกลุม
่ ปฏิบต
ั ก
ิ าร กับสว่ นที่
เป็ นผลลัพธ์ และชใี้ ห ้เห็นถึง
ั พันธ์ระหว่างหมวด 1
ความสม
การนาองค์กรกับหมวด 7
8
ผลลัพธ์การดาเนินการ
ล ักษณะสาค ัญขององค์กร
1. ล ักษณะขององค์กร
้ ฐาน
ล ักษณะพืน
ของสว่ นราชการ
- พันธกิจ หน ้าทีต
่ ามกฎหมาย
ั ทัศน์ เป้ าประสงค์หลัก
- วิสย
- ค่านิยม วัฒนธรรม
- ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
- เทคโนโลยี สงิ่ อานวยความสะดวก
สภาพการแข่งข ัน
- ประเด็นการแข่งขัน
- จานวนคูแ
่ ข่งขัน
- ผลการดาเนินการเมือ
่
เปรียบเทียบกับคูแ
่ ข่งขัน
2. ความท้าทายต่อองค์กร
ั ันธ์ภายใน
ความสมพ
และภายนอกองค์กร
- การจัดโครงสร ้างองค์กร
ี คือ
- ผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
ใคร
ื่ สารระหว่าง
- การให ้บริการ การสอ
องค์กร
ความท้าทาย
เชงิ ยุทธศาสตร์
ระบบการปร ับปรุง
ผลการดาเนินการ
- ความท ้าทายตามพันธกิจ
- ความท ้าทายด ้านปฏิบัตก
ิ าร
- ความท ้าทายด ้านทรัพยากร
บุคคล
ิ ธิภาพ
- วิธก
ี ารปรับปรุงประสท
เพือ
่ ให ้เกิดผลงานทีด
่ อ
ี ย่าง
ต่อเนือ
่ ง
9
- การเรียนรู ้ขององค์กร
หมวด 1
การนาองค์การ
ั
กาหนดทิศทางการนาทีช
่ ดเจน
ั ัศน์/พ ันธกิจ/
:- วิสยท
ว ัฒนธรรมองค์กร/เป้าประสงค์
ผลการดาเนินการทีค
่ าดหว ัง
LD 1
LD 4
ติดตาม
ประเมินผลและ
ปร ับปรุงการ
ดาเนินงาน
LD 4
- ความต ้องการ/
คาดหวัง C/SH
- การมีสว่ นร่วมของ
ภาคีเครือข่าย
- ผลกระทบต่อชุมชน
- ข ้อมูลบุคลากร
- ผลการดาเนินงาน
จ ัดลาด ับต ัวชว้ี ัด
ทีส
่ าค ัญ
- ตัวชวี้ ัดงานตาม
ยุทธศาสตร์
- ตัวชวี้ ัดในการบรรลุ
พันธกิจหลัก
- ตัวชวี้ ัดของ
แผนงาน/โครงการ
LD 1
LD 4
ทบทวน
ผลการ
ดาเนินการ
ระบบเตือนภัย
Data Center
ื่ สาร สร้าง
สอ
ความเข้าใจ
แก่บค
ุ ลากร
สร้าง
บรรยากาศ
- มอบอานาจ
ิ ใจ
การตัดสน
- สง่ เสริมกิจกรรม
การ เรียนรู ้
- สร ้างความผูกพัน
- สร ้างแรงจูงใจ
LD 2
LD 3
10
หมวด 1
ั
ความร ับผิดชอบต่อสงคม
การดาเนินการอย่างมีจริยธรรม
• กาหนดนโยบายการกากับดูแลองค์การทีด
่ ี
ื่ สาร สร ้างความเข ้าใจแก่บค
• สอ
ุ ลากร
LD 5
• การควบคุมภายใน
ี่ ง
• การบริหารความเสย
LD 6
• ติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบาย
ั
การทางานทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อสงคม
LD 7
• เชงิ ร ับ- แก ้ไข
• เชงิ รุก - คาดการณ์ ป้ องกัน
11
หมวด 2
การจ ัดทายุทธศาสตร์
ทิศทางองค์กร
• ปัจจ ัยภายนอก
• ปัจจ ัยภายใน
• ผลการดาเนินงาน
ทีผ
่ า่ นมา
ั
ความร ับผิดชอบต่อสงคม
การวางแผน
ยุทธศาสตร์
SP 1
• ความท้าทายของ
องค์กร
• ความต้องการ C/SH
SP 2
ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์เชงิ ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์หล ัก
12
หมวด 2
การถ่ายทอดกลยุทธ์หล ักเพือ
่ นาไปปฏิบ ัติ
ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์เชงิ ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์หล ัก
ถ่ายทอดแผนทีท
่ างเดิน
ยุทธศาสตร์สร
ู่ ะด ับหน่วยงาน
SP 5
SP 7
ี่ ง
บริหารความเสย
แผนงาน/โครงการ
ทีส
่ าค ัญ
ื่ สาร สร้างความเข้าใจ
สอ
แผนปฏิบ ัติการ
ระด ับหน่วยงาน
แผนงาน
SP 4
• ต ัวชวี้ ัด
• เป้าหมาย
แผนคน
SP 3
SP 6
จ ัดสรรทร ัพยากร
ติดตาม ผลการ
ดาเนินงาน
่ ค
ถ่ายทอดต ัวชวี้ ัดสูบ
ุ คล
เพือ
่ นาไปปฏิบ ัติ
แผนกลยุทธ์การ
บริหารทร ัพยากร
บุคคล
13
ั ันธ์
การเรียนรูค
้ วามต้องการและสร้างความสมพ
่ นได้สว
่ นเสย
ี
ก ับผูร้ ับบริการและผูม
้ ส
ี ว
หมวด 3
Customer
จาแนก
กลุม
่
C/SH
CS 1
Needs
ร ับฟังความ
คิดเห็น
- ต้องการ
- คาดหว ัง
CS 2
หมวด 2
Develop
products
Service
products
แปลง
ความ
ต้องการ
ให้เป็น
บริการ
After
sales
สร้างความ
ั ันธ์
สมพ
End-User
Customer
สร้างการมี
สว่ นร่วม
CS 4
CS 5
ให้บริการตาม
มาตรฐาน
หมวด 6
CS 7
ว ัดความพึงพอใจ
/ไม่พงึ พอใจ
CS 6
ผูร้ ับบริการ
การจ ัดการข้อ
ร้องเรียน
CS 3
14
หมวด 4
การว ัด วิเคราะห์ผลการดาเนินการ การจ ัดการสารสนเทศและความรู ้
เลือกข้อมูลสารสนเทศ
IT 1
ต ัวชวี้ ัดสาค ัญ
วิเคราะห์ผล
ื่ สารผลการวิเคราะห์
สอ
วางระบบ
การจ ัดการ
สน ับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า
IT 2
สน ับสนุนกระบวนการสน ับสนุน
ครอบคลุม ถูกต้อง ท ันสม ัย
IT 3
IT 7
ระบบติดตาม IT 5
เฝ้าระว ังเตือนภ ัย
IT 6
ระบบร ักษาความปลอดภ ัย
แผนแก้ไขปัญหาภ ัยพิบ ัติ
ี่ ง
การบริหารความเสย
สน ับสนุนการดาเนินงานยุทธศาสตร์
คาร ับรองการปฏิบ ัติราชการ
รวบรวมข้อมูล
การร ักษาความ
มน
่ ั คงปลอดภ ัย
ฐานข้อมูล
ข้อมูล สารสนเทศ
ทีป
่ ระชาชนเข้าถึง
•ข้อมูลสว่ นราชการ
•งานบริการ
•ผลการดาเนินงาน
IT 4
การจ ัดการความรู ้
องค์ความรู ้
รวบรวม/จ ัดเป็นระบบ
ถ่ายทอด/แลกเปลีย
่ น
้ ระโยชน์
นาไปใชป
หมวด 5
การมุง
่ เน้นทร ัพยากรบุคคล
สร้างความผาสุกและ HR 1
ความพึงพอใจของบุคลากร
ระบบการประเมินผล
HR 2
แผนกลยุทธ์ดา้ นการ HR 3
บริหารทร ัพยากรบุคคล
การประก ันคุณภาพ
การฝึ กอบรม
กาหนดปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อความผาสุก และความพึงพอใจ
ปรับปรุงปั จจัยดังกล่าวให ้มีความเหมาะสม เพือ
่ สร ้าง
แรงจูงใจในการปฏิบต
ั งิ านและเกิดความผูกพันต่อองค์การ
ิ ธิผล และ
มีระบบการประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านทีม
่ ป
ี ระสท
เป็ นธรรม รวมทัง้ มีการแจ ้งผลการประเมินให ้บุคลากรทราบ
เพือ
่ ปรับปรุงการปฏิบต
ั งิ านให ้ดีขน
ึ้
ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่
กาหนดไว ้ใน SP3 เพือ
่ ให ้มีสมรรถนะทีเ่ หมาะสม สามารถ
ปฏิบต
ั งิ านให ้บรรลุตามเป้ าหมาย
HR 4
มีระบบการประกันคุณภาพของการฝึ กอบรม รวมถึงการ
ิ ธิผลและความคุ ้มค่าของการพัฒนา/
ประเมินประสท
ฝึ กอบรมบุคลากร
HR 5
มีแผนการสร ้างความก ้าวหน ้าในสายงานให ้แก่บค
ุ ลากร
16
เพือ
่ สร ้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านให ้กับบุคลากร
้ ทาง
การจ ัดทาเสน
ี
ความก้าวหน้าในสายอาชพ
หมวด 6
การจ ัดการกระบวนการ
กาหนดกระบวนการ
PM 1
สร ้างคุณค่า
สนับสนุน
ข ้อกาหนดทีส
่ าคัญ
PM 2
PM 3
PM 5
PM 6
ความต ้องการของ C/SH (หมวด3)
ิ ธิภาพของกระบวนการ
ประสท
ความคุ ้มค่าและลดต ้นทุน
ข ้อกาหนดด ้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศใช ้
เผยแพร่
จัดทามาตรฐาน
การปฏิบต
ั งิ าน
ปรับปรุง
-
- องค์ความรู ้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
ทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป
- ขัน
้ ตอนระยะเวลาการปฏิบัตท
ิ เี่ หมาะสม
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
- ปั จจัยเรือ
่ งประสท
ออกแบบกระบวนการ
ประเมินผล
- สอดคล ้องยุทธศาสตร์และพันธกิจ
- ความต ้องการของ C/SH (หมวด3)
นาไปปฏิบต
ั ิ
ระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน ทีอ
่ าจ
เกิดขึน
้ และมีผลกระทบต่อ
การจัดการกระบวนการ เพือ
่ ให ้
สว่ นราชการจะสามารถ
ดาเนินงานได ้อย่างต่อเนือ
่ ง
PM 4
17
การจ ัดการองค์การตามแนวทาง PMQA
การนาองค์การเชงิ ยุทธศาสตร์
การนา
องค์การ
การปฏิบ ัติการทีเ่ ป็นเลิศ
กระบวนการสร้างคุณค่า
ผลล ัพธ์การดาเนินงาน
ิ ธิภาพ
มิตด
ิ า้ นประสท
ของการปฏิบ ัติราชการ
กระบวนการ
สน ับสนุน
ิ ธิผล
มิตด
ิ า้ นประสท
การจ ัดทา
ยุทธศาสตร์
ตอบสนองความ
ต้องการและความ
พึงพอใจ C/SH
การถ่ายทอด
กลยุทธ์หล ัก
เพือ
่ นาไปปฏิบ ัติ
ระบบงาน
สอดคล้องก ับความ
ต้องการของ
่ น
ผูร้ ับบริการและผูม
้ ส
ี ว
่ นเสย
ี
ได้สว
ความผาสุก
และความ
พึงพอใจ
ของบุคลากร
การจ ัดการสารสนเทศ
และความรู ้
การเรียนรู ้
ของบุคลากร
และการสร้าง
แรงจูงใจ
มิตด
ิ า้ นคุณภาพ
การให้บริการ
มิตด
ิ า้ นการ
พ ัฒนาองค์การ
การว ัดและวิเคราะห์
ผลการดาเนินการ
18
ล ักษณะสาค ัญของเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจ ัดการภาคร ัฐ
• เป็ นกระบวนการทีม
่ งุ่ เน ้นให ้เกิดการเรียนรู ้
่ งุ่ เน ้นการได ้คะแนนสูง หรือได ้รับรางวัล
ไม่ใชม
• เป็ นกระบวนการทีต
่ ้องดาเนินการต่อเนือ
่ ง
ไม่ใชโ่ ครงการเฉพาะกิจ
ื่ มโยงและสอดคล ้องกัน
• เกณฑ์แต่ละหมวดมีความเชอ
• การประเมินผล ครอบคลุมทัง้ กระบวนการและผลล ัพธ์
้ ้ตามภารกิจของหน่วยงานทุกระดับ
• สามารถปรับใชได
เพือ
่ ให ้หน่วยงานทาการปรับปรุง ทัง้ อย่างค่อยเป็ นค่อยไป
และอย่างก ้าวกระโดด
19
3
กรมอนาม ัยดาเนินการ
ตามแนวทาง PMQA อย่างไร
20
การดาเนินงาน PMQA ของกรมอนาม ัย
ปี 2548
• ให ้ความรู ้
แก่ทม
ี นา
ของ
หน่วยงาน
ปี 2549-2551
• เป็ นKPIของกรม
• ให ้ความรู ้แก่ทม
ี นา
ของหน่วยงาน
• มีหน่วยงานต ้นแบบ
7 หน่วย
• ตรวจเยีย
่ ม
หน่วยงาน
• เป็ นKPI หน่วยงาน
ทาเต็มรูปแบบ และ
สง่ แผนพัฒนา
องค์กร 2 แผน/ปี
ปี 2552-2554
ปี 2555
• เป็ นKPIของกรม
้
• ใชเกณฑ์
ระดับพืน
้ ฐาน
(Fundamental Level)
เป็ นกรอบการประเมิน
• เลือกปี ละ2 หมวด
- ปี 2552 หมวด 3 6
- ปี 2553 หมวด 1 4
- ปี 2554 หมวด 2 5
• วัดความสาเร็จของ
การดาเนินการและ
ผลลัพธ์ของ
แผนพัฒนาองค์การ
• ใช ้ Survey Online
ความพึงพอใจต่อ
การพัฒนาองค์การ
เป็ น KPIกรม
• เจ ้าภาพหมวด
กากับดูแลให ้มีการ
ดาเนินการ
ระบบงานต่าง ๆ
อย่างต่อเนือ
่ ง
• เป็ นKPI หน่วยงาน
โดยร่วมทาสว่ นที่
เกีย
่ วข ้อง
• เรือ
่ งทีต
่ ้องให ้
หน่วยงานร่วม
้
ดาเนินการ ใชการ
ประสานงานตาม
ระบบราชการ โดย
ไม่กาหนดเป็ น KPI
เจ้าภาพหล ักในการดาเนินการ
กาหนดให้หน่วยงานทีม
่ บ
ี ทบาทหน้าทีห
่ ล ักในเรือ
่ งนน
ั้ ๆ
เป็นเจ้าภาพหล ักในการกาก ับดูแล ให้มก
ี ารดาเนินการ
ลักษณะสาคัญขององค์การ
ื่ สาร
การนาองค์การ และการสอ
การวางแผนเชงิ ยุทธศาสตร์
การให ้ความสาคัญกับผู ้รับบริการ
ี
และผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
 การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู ้
 การมุง่ เน ้นทรัพยากรบุคคล
 การจัดการกระบวนการ




 กลุม
่ พัฒนาระบบบริหาร
 กลุม
่ พัฒนาระบบบริหาร
 กองแผนงาน




สานักงานเลขานุการกรม
กองแผนงาน
กองการเจ ้าหน ้าที่
สานักสง่ เสริมสุขภาพ
สานักอนามัยสงิ่ แวดล ้อม
กองคลัง
22
ขนตอนการด
ั้
าเนินการ PMQA
จัดทาลักษณะ
สาคัญขององค์กร
ประเมินองค์กร
ตนเอง (ADLI)
P. ลักษณะสาคัญขององค์กร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย
2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์
ประเมินผล
การดาเนิน
งานและ
ปรับปรุง
อย่าง
ต่อเนือ
่ ง
5. การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล
1. การนา
องค์กร
7. ผลลัพธ์
การดาเนินการ
3. การให้ความสาคัญ
กับผูร้ บั บริการและ
ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
6. การจัดการ
กระบวนการ
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
ดาเนินการปรับปรุง
ตามแผน
จัดลาดับ
ความสาคัญ
ของโอกาส
ในการ
ปรับปรุง
จัดทาแผน
ปรับปรุง
* OFI= Opportunity for Improvement : โอกาสในการปรับปรุง
23
มิต/ิ ปัจจ ัยทีใ่ ชใ้ นการประเมิน
กระบวนการ (หมวด 1-6)
ผลล ัพธ์ (หมวด 7)
A
แนวทางหรือวิธก
ี ารดาเนินการที่
เป็นระบบ
Le
ระด ับของผลการดาเนินการ
D
การนาแนวทางหรือวิธก
ี ารไปปฏิบ ัติ
T
อ ัตรา/ แนวโน้มในการ
เปลีย
่ นแปลง
L
มีการทบทวนและปร ับปรุงอย่าง
ต่อเนือ
่ ง
C
การเปรียบเทียบผลการดาเนินการ
I
ระบบมีการบูรณาการสอด
ประสานก ัน
Li
ื่ มโยงของต ัวว ัดผล
ความเชอ
24
รูไ้ ด้อย่างไรว่าพ ัฒนาองค์กรมีคณ
ุ ภาพแล้วหรือย ัง
Approach
มีการดาเนินการอย่างเป็นระบบ
่ นใหญ่
ครอบคลุมห ัวข้อสว
Deploy
การนาไปปฏิบ ัติ
ครอบคลุมทงแนวดิ
ั้
ง่ และแนวนอน
Learning
มีการทบทวนและปร ับปรุงระบบอย่างต่อเนือ
่ ง
Integration
ระบบมีบร
ู ณาการสอดประสานก ัน
ทงแนวดิ
ั้
ง่ และแนวนอน
25
4
สรุปผลการตรวจร ับรอง
้ ฐาน
คุณภาพการบริหารจ ัดการภาคร ัฐระด ับพืน
(Certified Fundamental Level)
ของกรมอนาม ัย
โดย ผูต
้ รวจประเมินจากสาน ักงาน ก.พ.ร.
เมือ
่ ว ันที่ 20 มีนาคม 2556
26
ว ัตถุประสงค์ของการตรวจ Certified FL
• เป็นการตรวจร ับรองเพือ
่ ให้มน
่ ั ใจว่า สว่ นราชการมีแนวทางหรือ
ระบบต่าง ๆ ทีต
่ อบสนองต่อความต ้องการขององค์การ มีการ
บริหารจัดการตามเกณฑ์ ระดับพืน
้ ฐาน และมีความพร ้อมในการ
ขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในโอกาสต่อไป
แนวทางการตรวจประเมิน
พิจารณาผลการดาเนินการ 2 ปี คือ
• ปี 2554 ดูวา่ ยังคงมีการรักษามาตรฐานการปฏิบต
ั ต
ิ ามเกณฑ์
• ปี 2555 เพือ
่ ดูความต่อเนือ
่ งหรือการปรับปรุงพัฒนาทีด
่ ข
ี น
ึ้
27
จุดมุง
่ เน้นของประเด็นการตรวจร ับรอง ฯ
ล ักษณะสาค ัญขององค์กร
ั ภาษณ์ลก
เริม
่ จากการสม
ั ษณะสาคัญขององค์กร แต่ละข ้อคาถามเกีย
่ วกับ
ั พันธ์เชอ
ื่ มโยง
แนวคิดระบบบริหารจัดการ การกากับดูแลตนเองทีด
่ ี ความสม
้ นพืน
ระหว่างกัน เป็ นการถามถึงความต ้องการขององค์กรทีจ
่ ะนาไปใชเป็
้ ฐาน
สาคัญในการกาหนดระบบการบริหารจัดการในหมวดต่างๆ
หมวด 1 การนาองค์การ
ั ัศน์
เน ้นบทบาทของผู ้บริหารในการผล ักด ันองค์การให้บรรลุวส
ิ ยท
ื่ สารทีช
ั เจนเพือ
ด ้วยการสอ
่ ด
่ ทาให ้นาไปปฏิบต
ั แ
ิ ละกากับดูแลใหัดาเนินการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
28
จุดมุง
่ เน้นของประเด็นการตรวจร ับรอง ฯ
หมวด 2 การวางแผนเชงิ ยุทธศาสตร์
เน ้นกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ท ี่ สอดคล้องก ับความท้าทายของ
องค์การ มีการกาหนดตัวชวี้ ด
ั ติดตามทบทวนผลการดาเนินการเพือ
่ ให ้มี
่ ารปฏิบ ัติให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
การนาแผนไปสูก
หมวด 3 การให้ความสาค ัญก ับผูร้ ับบริการและ
่ นได้สว
่ นเสย
ี
ผูม
้ ส
ี ว
ี ความต ้องการของ
เน ้นการกาหนดกลุม
่ ผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
แต่ละกลุม
่ และการจ ัดลาด ับความสาค ัญทีส
่ อดคล้องก ับพ ันธกิจ
ั พันธ์และความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ
รวมทัง้ การสร ้างความสม
ิ ธิภาพ และประสท
ิ ธิผล
โดยกระบวนการทีม
่ ป
ี ระสท
29
จุดมุง
่ เน้นของประเด็นการตรวจร ับรอง ฯ
หมวด 4 การว ัด การวิเคราะห์และการจ ัดการความรู ้
เน ้นระบบฐานข ้อมูลทีค
่ รอบคลุม ถูกต ้อง ทันสมัย รวมทัง้ ระบบเทคโนโลยี
้
้
สารสนเทศทีม
่ ค
ี วามพร ้อมใชงานและปลอดภั
ย ทีน
่ ามาใชในสนั
บสนุนการ
ิ ใจหรือ
ปฏิบต
ั งิ าน ซงึ่ ต ้องแสดงให ้เห็นว่า ได ้นาข้อมูลมาใชใ้ นการต ัดสน
บริหารจ ัดการอย่างไร
หมวด 5 การมุง
่ เน้นทร ัพยากรบุคคล
เน ้นการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ
่ ให้สว่ นราชการบรรลุเป้าประสงค์
ทางยุทธศาสตร์ ให ้บุคลากรมีความผาสุก ความพึงพอใจ และความ
ผูกพันกับสว่ นราชการ รวมทัง้ สอดคล้องก ับความท้าทายด้าน
บุคลากรตามล ักษณะสาค ัญขององค์กร
30
จุดมุง
่ เน้นของประเด็นการตรวจร ับรอง ฯ
หมวด 6 การจ ัดการกระบวนการ
การกาหนดกระบวนการทีส
่ ร ้างคุณค่าทีส
่ นองตอบต่อความต้องการของ
ี การออกแบบกระบวนการเพือ
ผูร้ ับบริการและผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสย
่ ให ้บรรลุตอ
่
ข ้อกาหนดของกระบวนการ รวมทัง้ การปร ับปรุงกระบวนการเพือ
่ ให้ม ี
ิ ธิภาพมากขึน
้
ประสท
หมวด 7 ผลล ัพธ์การดาเนินการ
เป็ นการ ตรวจสอบผลล ัพธ์ของกระบวนการของการดาเนินการตาม
หมวด 1-6 ว่ามีระดับผลการดาเนินการเป็ นอย่างไร
31
ผลการตรวจประเมินกรมอนาม ัย
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
1
2
3
4
5
6
7
ได ้คะแนน
ได ้คะแนน
ได ้คะแนน
ได ้คะแนน
ได ้คะแนน
ได ้คะแนน
ได ้คะแนน
100
100
92.22
80.95
93.33
100
95.84
ค่าคะแนนเฉลีย
่ ร้อยละ 95
(อย่างไม่เป็ นทางการ)
32
5
เราจะร่วมก ันพ ัฒนาองค์กร
ตามแนวทาง PMQA ต่อไปอย่างไร
33
คณะกรรมการพ ัฒนาระบบราชการกรมอนาม ัย
นโยบาย
แนวทาง
ให้มก
ี ารพ ัฒนาระบบราชการของกรมอนาม ัย
้ ล ักเกณฑ์/ข้อกาหนด
อย่างจริงจ ัง โดยใชห
ตามมาตรฐานของ PMQA เป็นเครือ
่ งมือ
(11 พฤษภาคม 2555)
ระบบงานตามหมวดต่าง ๆ ทีด
่ าเนินการมาแล้ว ให้หน่วยงานทีม
่ บ
ี ทบาทหน้าที่
หล ักในเรือ
่ งนน
ั้ ๆ เป็นเจ้าภาพหล ักในการกาก ับดูแลให้มก
ี ารดาเนินการต่อไป
ได้แก่
ื่ สาร
 การนาองค์กร และการสอ
 กพร.
 การวางแผนเชงิ ยุทธศาสตร์
 กองแผนงาน
 การให้ความสาค ัญก ับผูร้ ับบริการ
ี
และผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสย
สลก.
 การว ัด วิเคราะห์และจ ัดการความรู ้  กองแผนงาน
 การมุง
่ เน้นทร ัพยากรบุคคล
 กองการเจ้าหน้าที่
่ เสริมสุขภาพ
 การจ ัดการกระบวนการ
 สาน ักสง
สาน ักอนาม ัยสงิ่ แวดล้อม
34
กองคล ัง
การดาเนินงานของ
เจ้าภาพหมวด 1-6
แต่งตัง้ คณะทางานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
สว่ นที่ 1
เจ ้าภาพหมวดดาเนินการตามเกณฑ์
PMQA ในสว่ น ทีต
่ ้องดาเนินการใน
ภาพรวมของกรมอนามัย
สว่ นที่ 2
สว่ นทีต
่ ้องการให ้หน่วยงานร่วม
ดาเนินการ กาหนดเป็ นตัวชวี้ ด
ั ระดับ
หน่วยงาน
สว่ นที่ 3
นาผล Survey Online มาจัดทาแผน
พัฒนาปรับปรุงและดาเนินการตามแผน
การดาเนินงานของ
ั ัด
หน่วยงานในสงก
สว่ นที่ 1
ดาเนินการตัวชวี้ ด
ั ที่ 7-11
มิตก
ิ ารพัฒนาองค์การ
ร่วมกับกรมอนามัย
สว่ นที่ 2
การพัฒนาองค์กรภายใน
หน่วยงานโดยนาผลการสารวจ
ออนไลน์มาพิจารณากาหนด
แนวทาง
เพือ
่ ให้
GAP 2 < GAPกลาง
ผลการสารวจครงที
ั้ ่ 1
(17ธ.ค.55 – 4 ม.ค.56)
35
่ นที่ 1
สว
ต ัวชวี้ ัดการพ ัฒนาองค์การระด ับหน่วยงาน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2556
ตัวชวี้ ด
ั ที่ 7
ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวชวี้ ัดและเป้ าหมาย
(Cascading) สูร่ ะดับบุคคล
หมวด2
ตัวชวี้ ด
ั ที่ 8
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการเรียนรู ้ความต ้องการ
ั พันธ์กบ
และความคาดหวัง รวมถึงการสร ้างความสม
ั ผู ้รับบริการ
ี (C/SH) ของกรมอนามัย
และผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
หมวด3
ตัวชวี้ ด
ั ที่ 9
ระดับความสาเร็จของการรายงานข ้อมูลแผน/ผลการ
ดาเนินงาน โครงการและงบประมาณให ้มีความครบถ ้วน และ
ทันสมัย
หมวด4
ตัวชวี้ ด
ั ที่ 10
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
กรมอนามัย
หมวด5
ตัวชวี้ ด
ั ที่ 11
ประเด็น การปรับปรุงกระบวนการทีส
่ ร ้างคุณค่าของกรมอนามัย
(เฉพาะสานั ก ส. สอ. อพ.) หน่วยอืน
่ ดาเนินการตาม SOP ฉบับปี 2556
หมวด6
36
่ นที่ 2 ภาพรวมการพ ัฒนาองค์กรระด ับหน่วยงาน
สว
หล ักการ
กรมอนามัยมีเจตนารมณ์ให ้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาองค์กรเพือ
่
สนับสนุนการปฏิบต
ั งิ านตามบทบาทหน ้าที่ (กลมกลืนไปกับการ
ปฏิบต
ั งิ านปกติ) จึงไม่กาหนดเรือ
่ งนีเ้ ป็นต ัวชวี้ ัด และมีการประเมินผล
แบบให ้คะแนน เพราะจะทาให ้เป็ นภาระงานเอกสารและอาจไม่ได ้ข ้อมูล
การพัฒนาองค์กรตามความเป็ นจริง
แนวทาง : ให ้ทุกหน่วยงานดาเนินการพัฒนาองค์กร โดยมีอส
ิ ระทีจ
่ ะ
้ อ
เลือกใชเครื
่ งมือต่าง ๆ ได ้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน และ
รายงานผลการดาเนินงานให ้กรมอนามัยทราบ
37
่ นที่ 2 ภาพรวมการพ ัฒนาองค์กรระด ับหน่วยงาน (ต่อ)
สว
การประเมินผล : ให ้เขียนรายงานทีแ
่ สดงให ้เห็นกระบวนการทางาน
่
และผลทีเ่ กิดขึน
้ ตามประเด็นการพัฒนาทีห
่ น่วยงานดาเนินการ เชน
ื่ สาร
 การนาองค์กรและการสอ
 การวางแผนของหน่วยงานทีส
่ อดคล ้องกับยุทธศาสตร์ของกรม
อนามัย
ี
 การให ้ความสาคัญกับผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
 การจัดการฐานข ้อมูล สารสนเทศและความรู ้
 การพัฒนาบุคลากร และการสร ้างบรรยากาศการทางาน
ิ ธิภาพในการปฏิบต
 การจัดการกระบวนการเพือ
่ ให ้เกิดประสท
ั งิ าน
ี
และให ้บริการทีด
่ แ
ี ก่ผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
 ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน
้ บรรลุเป้ าหมายของหน่วยงานและสง่ ผลต่อการ
ั ทัศน์ของกรมอนามัย
บรรลุวส
ิ ย
้ อยูก
(จานวนประเด็นทีร่ ายงาน ขึน
่ ับความพร้อมของหน่วยงาน)
38
ใครเกีย
่ วข ้องกับ
PMQA บ ้าง
• ผู ้บริหาร ผู ้นา
• ทีมพัฒนาองค์กร /เจ ้าภาพ /คณะกรรมการ
• เครือข่าย กพร. /ทีมพัฒนาองค์กรของ
หน่วยงาน
• บุคลากรทุกคนในองค์กร
39
สงิ่ ทีท
่ ก
ุ คนควรให้ความสาค ัญ
มุมมองว่า PMQA คือ การเดินทางเพือ
่ ปรับปรุง
ทีไ่ ม่มจ
ี ด
ุ จบ (อย่าใจร ้อน อย่าเบือ
่ ทีจ
่ ะปรับปรุง)
การทาความเข ้าใจเกณฑ์
(ทัง้ ตัวเอง ทีมงาน ทั่วทัง้ องค์กร)
การบูรณาการระบบต่างๆ อย่างสมดุล
การติดตาม/ประเมินผลการดาเนินการ
ิ ใจ
บนฐานข ้อมูลจริงเพือ
่ ตัดสน
ผู ้บริหารเป็ นทีพ
่ งึ ให ้แก่บค
ุ ลากร
(การปรับปรุงไม่ได ้สาเร็จโดยทีป
่ รึกษาหรือ
คณะทางานกลุม
่ หนึง่ หรือผู ้ตรวจประเมิน)
40
เราจะร่วมมือร่วมใจ
พัฒนาระบบราชการกรมอนามัย
ด้วยกันนะ
กลมุ่ พัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย