Az új veszélyességi jellemzőkről Pintér

Download Report

Transcript Az új veszélyességi jellemzőkről Pintér

A hulladéklistáról szóló 2000/532/EK bizottsági
határozat módosítása
Pintér-Fekete Katalin
VM-HgF
A hulladéklista
módosítása
• 2007 ÖKOPOL tanulmány a hulladéklistáról
• 2008 tagországok számára kérdőív a lista
módosításáról
• előkészítő munka
– a listában szereplő tételek módosítása
– a veszélyes hulladékká történő besorolás kritérium
rendszerének módosítása
2
Lista tételeinek
módosítása
• hulladék kód amelynél mind a veszélyes mind a
nem veszélyes változat előfordul („tükör”
megjelenés)
• 336 tükörpár
• 5 olyan eset amelynél az egyik típust a
gyakorlatban nem alkalmazzák
3
Veszélyességi
jellemzők vizsgálata
• az anyagok és keverékek osztályozásáról,
címkézéséről és csomagolásáról szóló
1272/2008/EK rendelet (CLP rendelet),
• a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló
96/82/EK irányelv (Seveso II. Irányelv)
• Bázeli Egyezmény
4
Veszélyességi
módosításának
jellemzők
tervezete
• a CLP rendelet fő irányvonal
• a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv III.
mellékletében szereplő H veszélyessséget
eredményező tulajdonságok módosítása
• a hulladéklistáról szóló 2000/532/EK bizottsági
határozat 2. cikk szövegének kiegészítése
• a lista kódjainak változtatása a 2012. februári
munkacsoport ülés eredményétől függ
5
Kódokkal
kapcsolatos
módosítások I.
• útmutató készítése (munkacsoport egyeztetés alatt)
• az ötvözet hulladékok általánosan nem veszélyes
hulladékok, kivéve, ha a jelenlegi ötvözet veszélyes
pl. higany ötvözet (munkacsoport egyetért)
• számos CaO és Ca(OH)2 tartalmú hulladék veszélyes
lesz a jövőben
(munkacsoport egyeztetés alatt)
6
Kódokkal
kapcsolatos
módosítások II.
• A CLP rendelet VI. számú mellékletébe
szereplő határértékek nem játszanak szerepet
a hulladék besorolásban
• a CLP VI. számú mellékletébe szereplő Mtényezők nem játszanak szerepet a hulladék
besorolásban
• a IV. mellékletben szereplő határértékeket
meghaladó POP tartalmú hulladékok
(850/2004/EK) veszélyesként kerülnek
besorolásra
7
A hulladéklistáról szóló
2000/532/EK
bizottsági határozat
2. cikk kiegészítése1.
• ha a hulladék a lista szerint veszélyes, de nincs
sajátos vagy általános veszélyes anyag
tartalomra utaló összetevője, akkor a hulladék
veszélyes
• ha egy hulladék a sajátos vagy általános
veszélyes anyag tartalma miatt veszélyes, akkor
a hulladék akkor lesz veszélyes, ha ezek
koncentrációja akkora, hogy a hulladék
jellemezhető lesz a H veszélyességi jellemzők
legalább egyikével
8
A hulladéklistáról szóló
2000/532/EK
bizottsági határozat
2. cikk kiegészítése2.
• H9 veszélyességi jellemző esetében a
tagállamnak alkalmaznia kell az adott besorolási
kritériumokat
• a hulladéklista azon elemeit, amelyek semmi
úton nem kapcsolhatók a veszélyes kódokhoz
nem veszélyes hulladéknak tekintendők
9
H1 robbanásveszélyes
• HP1 „Robbanásveszélyes”
olyan hulladékok, amelyek gázt fejlesztő kémiai
reakcióra képesek olyan hőmérsékleten és
nyomáson és olyan sebességgel, amelyek kárt
okoznak a környezetben. Beleértve a
pirotechnikai hulladékokat, a robbanó szerves
peroxid hulladékokat és robbanó önreaktív
hulladékokat.
10
H1 robbanásveszélyes
• H200: Instabil robbanóanyag.
• H201: Robbanóanyag; teljes tömeg
felrobbanásának veszélye
• H202: Robbanóanyag; kivetés súlyos
veszélye
• H203: Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy
kivetés veszélye
• H204: Tűz vagy kivetés veszélye
• H240: Hő hatására robbanhat
• H241: Hő hatására meggyulladhat
vagy robbanhat
11
H2 oxidáló
• HP2 „Oxidáló”
Olyan hulladékok, amelyek oxigén hatására
előidézik más anyag gyulladását vagy
közreműködnek más anyag gyulladásában
12
H2 oxidáló
• H270 Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz
intenzitását, oxidáló hatású.
• H271 Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen
oxidáló hatású.
• H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló
hatású.
13
H3 tűzveszélyes
14
H3 tűzveszélyes
• H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
• H221 Tűzveszélyes gáz.
•
• H222 Rendkívül tűzveszélyes
aeroszol.
•
• H223 Tűzveszélyes aeroszol.
•
• H224 Rendkívül tűzveszélyes
folyadék és gőz.
•
• H225 Fokozottan tűzveszélyes
folyadék és gőz.
• H226 Tűzveszélyes folyadék és
•
gőz.
• H228 Tűzveszélyes szilárd anyag
• H242 Hő hatására
meggyulladhat.
H250 Levegővel érintkezve
önmagától meggyullad.
H251 Önmelegedő:
meggyulladhat.
H252 Nagy mennyiségben
önmelegedő; meggyulladhat.
H260 Vízzel érintkezve
öngyulladásra hajlamos
tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
H261 Vízzel érintkezve
tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
15
H4 irritáló
HP4 bőr irritáló és szem károsító: hulladék, amely
alkalmazás közben bőr irritációt és szem
károsodást okozhat
• Skin corr., Skin irrit., Eye dam. Or Eye irrit. ≥1.0%.
• 1. változat
10 x (∑c H314+∑c H318) + H315+H319 ≥ 10%
• 2. változat
4x ∑c H314+ 2 x ∑c H318 + H315 + H319 ≥ 20%
• 3. változat
20 x ∑c skin corr. 1A + 4x ∑(c skin corr. 1B + c skin corr. 1C) + 2 x
∑c c eye dam. 1 + ∑c skin irrit. 2 + ∑c eye dam. 2≥ 20 %
16
H5 Általános toxicitás
(STOT)/aspirációs
HP5 Célszervi toxicitás (STOT) – egyszeri
expozíció/aspiráció:
hulladékok, amelyek egyszeri vagy többszöri
expozíció hatására célszervi toxicitást
okozhatnak, vagy belégzés által komoly akut
toxikus hatást fejtenek ki.
17
H5 Általános toxicitás
(STOT)/aspirációs
•H370: Károsítja a szerveket
•H335: Légúti irritációt okozhat.
•H372: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció károsítja
a szerveket
•H304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
18
H6 Akut toxicitás
HP6 Akut toxikus: hulladékok, amelyek egy
vagy több összetevőt tartalmaznak olyan
mennyiségben, hogy az akut toxikus hatást fejt
ki szájon át, bőrön vagy belélegezve.
• az első verzió a CLP módosított átvétele
• a második verzió a lista jelenlegi rendszerére
épül
19
H7 Rákkeltő
(karcinogén)
HP7 Rákkeltő: olyan hulladék amely rákot
okoz vagy növeli az előfordulását
•H350 Rákot okozhat
•H351 Feltehetően rákot okoz
20
H8, H9
• H8 Maró
HP8 Maró: hulladék, amely bőr marást okoz
∑c H314 ≥ 5%
H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást
okoz.
• H9 Fertőző
HP9 Fertőző: Hulladék, amely olyan életképes
mikroorganizmusokat vagy azok toxinját tartalmazza,
amelyek bizonyítottan, vagy feltehetően emberi
betegséget terjesztenek
21
H10 Reprodukciót
(szaporodást) károsító
HP 10 Reprodukciót károsító: Hulladék, amely
ártalmas hatású a szexuális működésre vagy a felnőtt
férfiak és nők szaporodóképességére, valamint
utódokban megjelenő fejlődési toxicitást okoz
•H360: Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő
gyermeket
•H361: Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a
születendő gyermeket
22
H11 Mutagén
HP11 Mutagén: hulladék amely mutációt okoz,
genetikai állomány mennyiségének vagy
szerkezetének maradandó változását jelenti
•H340 Genetikai károsodást okozhat
•H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz
23
H12 mérgező gázokat
fejleszt
HP12 1,2 vagy 3 kat. mérgező gázt fejlesztő:
hulladék amely vízzel vagy savval érintkezve 1,
2 vagy 3 kat. mérgező gázt fejleszt
• egy kg hulladék vízzel vagy savval érintkezve
egy óra alatt akut toxikus 1, 2 vagy 3
kategóriájú gázt fejleszt
24
H13 érzékenységet
okozó
HP13 Érzékenységet okozó: hulladék, amely egy
vagy több olyan összetevőt tartalmaz, amely a
bőr és a légzőszervek érzékenységét okozza
• 1. változat
H317 vagy H334 koncentrációja ≥ 10%
• 2. változat
H317 vagy H334 koncentrációja ≥ 1%
H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H334: Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést
okozhat.
25
H14 Környezetre
(ökotoxikus)
veszélyes
HP14 Környezetre veszélyes: hulladék, amely a
környezet elemére vagy elemeire azonnali vagy
késleltetett kockázatot jelent vagy jelenthet
• 1. változat
Ózon károsító és H420 koncentrációja ≥ 0,1%
Több vízi akut ökotoxikus összetevő
∑Aquatic Acute 1 ≥ 25 %
(100 ×∑ Aquatic Chronic 1) + (10 × ∑Aquatic Chronic 2) +
∑Aquatic Chronic 3 ≥ 25 %
∑Aquatic Chronic 1 + ∑Aquatic Chronic 2 + ∑Aquatic Chronic 3
+ ∑Aquatic Chronic 4 ≥ 25 %
26
H14 Környezetre
(ökotoxikus)
veszélyes
• 2. változat
Ózon károsító és H420 koncentrációja ≥ 0,1%
Több vízi akut ökotoxikus összetevő
∑Aquatic Acute 1 × M) ≥ 25 %
(M × 10 × ∑Aquatic Chronic 1) + ∑Aquatic Chronic ) ≥ 25 %
M L(E)C50-től függ
27
H15 Hulladék, amelyek hajlamos arra, hogy belőle az ártalmatlanítást
követően valamely formában a fent felsorolt tulajdonságok bármelyikével
rendelkező anyag keletkezzék
• EUH 001 Száraz állapotban robbanásveszélyes.
• EUH 019 Robbanásveszélyes peroxidokat
képezhet
• EUH 044 Zárt térben hő hatására robbanhat
• H205: Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat
28
Köszönöm a figyelmet!
29