Åsas föreläsning

download report

Transcript Åsas föreläsning

Hälsofrämjande ledarskap
och medarbetarskap
Från riskfaktorer till friskfaktorer
 Aaron Antonovsky
 Salutogent synsätt
 KASAM
Att främja hälsa
 Chefens jobb: ”Göra det möjligt”
 Medarbetarens jobb: ”Få det gjort”
(Obs! Chefen är också medarbetare…)
Att vara hälsofrämjande …
 Att ha kunskap om sådant som gör oss friska t ex balans mellan
jobb och fritid.
 Att känna till strukturer på arbetsplatsen och hur de påverkar
 Att göra sig delaktig i processerna på och utanför arbetsplatsen
Genomför!
Varför?
 Friskare anställda
 Minskad frånvaro
 Ökad motivation
 Högre produktivitet / måluppfyllelse
 Lättare att rekrytera – minskad personalomsättning
 Ökad nöjdhet
13 faktorer för en frisk arbetsplats
 Positiva, tillgängliga och rättvisa ledare

Utvecklad kommunikation

Samarbete/teamarbete

Positivt, socialt klimat

Medinflytande/delaktighet
 Självständighet/empowerment

Rolltydlighet med tydliga förväntningar och mål
 Erkännande för det jag gör
 Att utvecklas och växa i arbetet
 Lagom arbetstempo och arbetsbelastning
 Administrativt och/eller personligt stöd i arbetet
 Bra fysisk arbetsmiljö
 Bra relationer till kunder & intressenter
13 faktorer för en frisk arbetsplats
 Positiva, tillgängliga och
rättvisa ledare
arbetet

Utvecklad kommunikation
 Lagom arbetstempo och
arbetsbelastning

Samarbete/teamarbete

Positivt, socialt klimat
 Administrativt och/eller
personligt stöd i arbetet

Medinflytande/delaktighet


Självständighet/empowermen
t
Rolltydlighet med tydliga
förväntningar och mål
 Erkännande för det jag gör
 Att utvecklas och växa i
 Bra fysisk arbetsmiljö
 Bra relationer till kunder &
intressenter
 Gör medarbetarna medansvariga
 Mod…tåla-mod… (ibland är det trögt…)
 Forma en ”stab”
 Öppna upp för att nya saker kan vara bra saker!
 Nyfikenhet!
Konkret i vardagen:
1. ”Bruset” – positivt socialt klimat
2. Lärandet – att utvecklas och växa
1. Rörelsen / processen. Sätt hälsan på agendan. Gör!
Att vara en hälsofrämjande
chef/medarbetare är att
 ha kunskap om sådant som gör oss friska t ex balans mellan jobb
och fritid.
 ha kunskap om strukturer på arbetsplatsen och hur de påverkar
 göra sig delaktig i processerna på och utanför arbetsplatsen
Genomför!
Lycka till med ert viktiga arbete!
Referenser:
 Europeiska arbetsmiljöbyrån
 Arbetsmiljöverket kunskapsöversikt: ”Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer”
- Rapport 2012:7
 ”Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap”
Arbets- och miljömedicin Väst och Göteborgs stad
 ”Salutogent ledarskap – för hälsosam framgång” och ”Hälsopromotion i
arbetslivet” Anders Hansson
 Kryast ”Hälsotrolla med knäna!”