Finansijski menad*ment

Download Report

Transcript Finansijski menad*ment

Tema: Procjena vrijednosti HoV
FINANSIJSKI MENADŽMENT
Osnovno
 Akcije
 Obveznice
Akcije
 Model za procjenu vrijednosti akcija na
osnovu dividende i kapitalnog dobitka
 Modeli procjene vrijednosti akcija na osnovu
zarada (neto profita) kompanije
Model za procjenu vrijednosti
akcija na osnovu dividende i
kapitalnog dobitka
 Tekuća cijena akcije (ili njena sadašnja vrijednost je
suma sadašnje vrijednosti dividende koju će isplatiti u
budućnosti i sadašnje vrijednosti cijene akcije u
budućnosti).
 Kao diskontni faktor koristi se zahtijevana stopa prinosa
na akcionarski/vlasnički kapitala koju računamo pomoću
modela CAPM.
 Iz iste formule možemo da računamo i koliko bi naša
akcija trebala biti vrijedna na kraju iduće godine, s
obzirom na trenutnu cijenu i ostale poznate parametre.
Varijante modela
 A = Model konstantne dividende (d=const.)
 B = Konstantna rast dividende (g = const.)
 Računamo unutrašnju vrijednost akcije (intrinsic
value)
Modeli procjene vrijednosti akcija na
osnovu zarade kompanije
 Treba nam podatak o:
 Visini akcionarskog kapitala
 Predviđenoj dobiti/zaradi
 Modelu isplate dividende/zadržavanju dijela profita i
reinvestiranju – racio retencije
 Zahtijevnoj stopi prinosa na vlastiti kapital (ke)
 Stopi prinosa po kojoj reinvestiramo zadržanu dobit.
 Pažnja: ako se zadržani dobitak reinvestira po stopi
prinosa koja je jednaka ke, onda tako ostvarene
zarade ignorišemo iz modela zarada.
Obveznica
 Vrijednost obveznice ako se:
 Drži do datuma dospijeća ili
 Proda prije dospijeća.
 Osnova razmišljanja:
 Nominalna vrijednost obveznice i nominalni prinos
 Tržišna vrijednost obveznice i tržišne kamatne stope.
 Kuponska kamatna stopa i tržišna kamatna stopa.
 Ključno:
 Ako je tržišna ks = kuponska  nominalna vrijednost obveznice
= tržišna
 Tržišna ks > kuponske  nominalna vrijednost obveznice <
tržišne  obveznica se prodaje uz diskont.
 Tržišna ks < kuponske  nominalna vrijednost obveznice >
tržišne  obveznica se prodaje uz premiju.
 Tržišna vrijednost obveznice se približava nominalnoj
vrijednosti kako je bliži datum dospijeća obveznice.
Izračun
 Yield to maturity.
 Vrijednost obveznice
V
N
I
n
(1  r )
1
1
(1  r ) n
r