EMISIJA OBVEZNICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Download Report

Transcript EMISIJA OBVEZNICA LOKALNE SAMOUPRAVE

EMISIJA OBVEZNICA LOKALNE
SAMOUPRAVE
Zvornik, 2013. godine
Koraci u postupku emisije obveznica
1. Donošenje odluke Skupštine opštine o zaduženju
-
Sadržaj Odluke:
Projekti koji se realizuju emisijom obveznica,
Iznos zaduženja,
Visina kamatne stope,
Rok otplate,
Način vraćanja (mjesečno,kvartalno, polugodišnje)
Podaci o zaduženosti opštine,
Prilog: Amortizacioni plan otplate zaduženja.
2. Potpisivanje ugovora sa agentom emisije
(brokerska kuća)
Za agenta emisije bira se brokerska kuća koja ima sledeće
obaveze da:
- Izvrši analizu potreba i prijedlog uslova emisije (iznos,rokovi
dospijeća,prinos,termin),
- Izradi Odluku o zaduženju,
- Izrši registraciju Emitenta u registru emitenata kod komisije za
hartije od vrijednosti RS,
- Izradi Odluku o emisiji obveznica javnom ponudom,
- Izradi Prospekt za emisiju obveznica javnom ponudom,
- Podnese zahtjev za odobrenje prospekta Komisiji,
2. Potpisivanje ugovora sa agentom emisije
(brokerska kuća)
- Pripremi materijal za prezent. potencijalnim investitorima,
- Podnese zahtjev za registraciju emisije obveznica kod Komisije
i kod centralnog registra,
- Da izvrši sve neophodne radnje za uvrštavanje obveznica na
službeno berzansko tržište Banjalučke berze.
3. Saglasnost Ministarstva finansija RS za zaduženje
Saglasnost na zaduženje putem emisije
obveznica daje Ministarstvo finansija RS u
skladu sa Zakonom o zaduživanju.
4. Registracija opštine u registru emitenata kod
Komisije za hartije od vrijednosti
Prijava za upis emitenta u registar emitenata sa podacima
o emitentu podnosi se Komisiji za hartije od vrijednosti
RS.
U prilogu:
- Statut opštine,
- Rješenje Republičkog zavoda za statistiku RS.
Komisija za hartije od vrijednosti RS donosi rješenje o
upisu u registar emitenata kojim se određuje oznaka i
registarski broj emitenta.
5. Priprema prospekta emisije obveznica
Prospekt emisije obveznica priprema agent emisije (brokerska
kuća), a sadrži:
- Podatke o emitentu,
- Podatke o obveznici koja je predmet emisije,
- Podatke o poslovanju opštine,
- Podatke o mjestu,načinu,roku i vremenu upisa i uplate
obveznica,
- Izjava o investiranju,
- Podatke o odgovornim licima opštine,
- Podatke o agentu emisije,
- Izjave odgovornih lica emitenta,
6. Otvaranje računa za deponovanje novčanih
sredstava
-
Privremeni račun za deponovanje uplata u postupku emisije
obveznica se otvara kod poslovne banke,
- Međusobna prava i obaveze ugovornih strana regulisana su
Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti I Pravilnikom o
uslovima i postupku emisje hartija od vrijednosti,
- Banci za obavljanje ovog posla pripada provizija u iznosu od
0,01% ukupnog iznosa deponovanih sredstava,
- U slučaju da ne uspije emisija obveznica, banka neće naplatiti
uslugu.
7. Donošenje Odluke Skupštine opštine o emisiji
obveznica
Nakon dobijanja saglasnosti na zaduženje od strane Ministarstva
finansija RS, Skupština Opštine donosi Odluku o emisiji obveznica
javnom ponudom kojom se propisiju osnovni elementi obveznica, i
to:
- Puni naziv i adresa emitenta,
- Oznaku i registarski broj u registru emitenata kod Komisije za
hartije od vrijednosti RS,
- Naziv organa koji je donio Odluku,
- Ciljevi investiranja,
- Vrsta emisije,
- Redni broj emisije, oznaka vrste i klasa hartija od vrijednosti,
- Broj, nominalna vrijednost hartija od vrijednosti i ukupna vrijednost
emisije,
Donošenje Odluke Skupštine opštine o emisiji
obveznica
- Dospijeće, visina kamate, način i rokovi isplate glavnice i
kamate,
- Valutna klauzula,
- Ukupan broj i vrijednost do sada emitovanih obveznica,
- Iznos registrovanog osnovnog kapitala,
- Prava i ograničenja prava iz obveznica,
- Prodajna cijena i način njenog utvrđivanja,
- Kriterijum uspješnosti emisije,
- Vrijeme početka i završetka upisa i uplate,
- Mjesto upisa i uplate,
Donošenje Odluke Skupštine opštine o emisiji
obveznica
- Naznaka o zadržanom pravu emitenta na odustajanje od javne
ponude prije isteka roka utvrđenog za njihov upis i uplatu,
- Način i rokovi povrata uplaćenih sredstava kod odustajanja od
upisa i uplate ili neuspjele emisije,
- Prijevremeni upis obveznica.
8. Podnošenje zahtjeva za odobravanje
prospekta emisije obveznica
Nakon izrade Prospekta, isti se podnosi Komisiji za hartije od
vrijednosti RS putem Zahtjev za odobrenje prospekta koji u
prilogu sadrži:
- Prijedlog prospekta,
- Odluku o emisiji hartija od vrijednosti
- Ugovor između opštine i banke o otvaranju privremenog
računa za deponovanje uplata,
- Ugovor između emitenta i berzanskog posrednika,
9. Odobravanje Prospekta
Komisija za hartije od vrijednosti donosi Rješenje
o odobravanju propekta emisije obveznica
javnom ponudom.
10. Objavljivanje javnog poziva za upis i uplatu
obveznica
• Javni poziv se objavljuje u dnevnom listu dostupnom na cijeloj
teritoriji RS, kao i na sajtu Banjalučke berze,
• Minimalno 15 dana nakon objavljivanja javnog poziva počinje
upis i uplata obveznica.
11. Početak upisa i uplate obveznica
• Dana 16.08.2011. godine Agent emisije iznio je prodajni nalog
na berzu sa količinom od 30.000 obveznica po cijeni od 100,00
KM,
• U periodu od 16.08. do 17.08.2011. godine sve brokerske kuće
kupaca mogle su unositi kupovne naloge ali bez zaključivanja
poslova,
• Upis i uplata obveznica počela 18.08.2011.godine,
• Upis i uplata obveznica vrši se kod ovlaštenih berzanskih
posrednika u RS i traje maksimalno 90 dana.
12. Završetak upisa i uplate obveznica
• Upis i uplata obveznica prve emisije obveznica javnom
ponudom završena 28.09.2011 godine pri čemu je upisano
svih 30.000 obveznica po cijeni 100,00 KM.
• Prvom emisijom obveznica emitenta opština Zvornk, ukupno
je upisano i uplaćeno 30.000 obveznica, odnosn 100%
emitovanih obveznica, po cijeni od 100,00 KM, ukupne
vrijednosti emisije 3.000.000,00 KM.
13. Izvještaj o rezultatima emisije
• Nakon izvještaja banke kod koje je otvoren privremeni račun
za deponovanje sredstava, Komisiji za hartije od vrijednosti RS
dostavlja se Zahtjev za promjenu podataka uz koji se prilažu:
- Izvještaj o rezultatima emisije,
- Izvještaj i potvrda banke o izvršenim uplatama.
14. Objavljivanje oglasa o završenoj emisiji
Saopštenje za javnost se radi u skladu sa Pravilnikom o
uslovima i postupku HOV, a sadržaj saopštenja mora biti
identičan prijedlogu dostavljenom Komisiji prilikom
podnošenja zahtjeva za odobrenje Prospekta.
15. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti
RS o uspješnosti emisije
Na osnovu zahtjeva za promjenu podataka, Komisija za hartije
od vrijednosti RS donosi rješenje o uspješnosti emisije i
upisuje u Registar emitenata.
16. Zahtjev banci za prebacivanje sredstava sa
računa za deponovanje i uplata na račun opštine
Emitent podnosi zahtjev banci da sa računa za deponovanje
uplata u postupku emisije obveznica izvrši transfer novca na
račun opštine.
17. Podnošenje zahtjeva za registraciju obveznica
kod Centralnog registra hartija od vrijednosti
Agent emisije (brokerska kuća) podnosi zahtjev za registraciju
obveznica kod Centralnog registra hartija od vrijednosti.
18. Rješenje Centralnog registra o registraciji
emisije obveznica
Centralni registar hartija od vrijednosti donosi rješenje o
registraciji emisije obveznica.
19. Podnošenje zahtjeva za uvrštenje obveznica
na Banjalučku berzu
Zahtjev za prijem dužničkih HOV na službeno berzansko tržište
podnosi se Banjalučkoj berzi, uz koji se prilaže:
- prospekt za službeno berzansko tržište,
- odluka o emisiji obveznica.
20. Sekundarna trgovina obveznicama na
Banjalučkoj berzi
Banjalučka berza donosi Odluku o prijemu obveznica na
službeno berzansko tržište i Rješenje da se može početi sa
trgovanjem obveznicama.
Sekundarna trgovina obveznicama na Banjalučkoj berzi
počinje nakon podnošenja zahtjeva.
Cjelokupni postupak traje minimalno 45 dana, a zavisno od
rada Skupštine opštine u donošenju potrebnih odluka.
Obaveze opštine nakon prodaje i uvrštenja
obveznica na Berzu
- Izvještavanje Berze prilikom svake isplate glavnice i kamate u skladu
sa planom otplate,
- Obaveza dostavljanja Berzi usvojenog budžeta opštine u roku od
sedam dana od dana usvajanja, dok traje otplata obveznica,
- Ako budžet iz bilo kojih razloga nije usvojen emitent je obavezan da
objavi razloge neusvajanja na sajtu Banjalučke berze,
- Da na obrascu IZDR izvjesti Berzu o značajnim događajima i
radnjama u vezi sa projektima planiranim da se finansiraju iz emisije
obveznica,
- Da prije isplate kupona traži podatke od Centralnog registra hartija
od vrijednosti o vlasnicima obveznica,
Projekti finansirani iz emisije obveznica
-opština Zvornik•
•
•
•
•
•
Rekonstrukcija RSC u Zvorniku
1.000.000 KM
Uređenje izvorišta ljekovite vode u Kiseljaku
200.000 KM
Revitalizacija lokal. puta Kiseljački put-Kiseljak 600.000 KM
Kupovina placa i izgradnja parking garaže
400.000 KM
Izgradnja javne rasvjete (LED) u gradu Zvorniku 400.000 KM
Realizacija I faze projekta rekonstrukcija starog zvorničkog
srednjovjekovnog grada “Đurđevgrada”
400.000 KM
EMISIJA OBVEZNICA – HODOGRAM
AKTIVNOSTI SA ROKOVIMA IZVRŠENJA OPŠTIINE
ZVORNIK
- Donošenje Odluke o zaduženju – 18. april 2011.
- Dobijena saglasnost Ministarstva – 31.05.2011.
- Opština registrovana u reistru emitenata kod Komisije za
hartije od vrijednosti – 06.06.2011.
- Otvore račun za deponovanje sredstava – 14.06.2011.
- Donošenje Odluke o prvoj emisiji obveznica javnom
ponudom – 05.07.2011.
- Prospekt odobren od strane Komisije za hartije od
vrijednosti – 22.07.2011.
- Objavljivanje javnog poziva za upis i uplatu obveznica
EMISIJA OBVEZNICA - HODOGRAM
-
Datum početka trajanja javne ponude – 16.08.2011.
Početak upisa i uplate obveznica – 18.08.2011.
Završetak upisa i uplate obvaznica obveznica – 29.09.2011.
Objava oglasa o završenoj emisiji obveznica Zahtjev za promjenu podataka kod Komisije za hartije od
vrijednosti – 03.10.2011.
- Rješenje o promjeni podataka kod Komisije za hartije od
vrijednosti – 06.10.20112.
- Zahtjev banci za transfer novca sa računa za deponovanje na
račun opštine -
EMISIJA OBVEZNICA - HODOGRAM
- Podnošenje zahtjeva za registraciju obveznica kod Komisije
za hartije od vrijednosti – 04.10.2011.
- Rješenje Centralnog registra o registraciji emisije obveznica –
07.10.2011.
- Zahtjev za prijem dužničkih hartija od vrijednosti na
službeno berzansko tržište – 17.10.2011.
- Odluka o prijemu obveznica na službeno berzansko tržište –
21.10.2011.
- Rješenje o početku trgovanja sa obveznicima – 25.10.2011.
- Kupci obveznica: Grawe osiguranje, NLB Razvojna banka,
Penzijski rezervi fond RS i tri fizička lica.
PREDNOSTI I NEDOSTATCI
1. Prednosti (sami određujete):
- Visinu kamatne stope,
- Rok otplate,
- Fiksna kamatna stopa.
2. Nedostatci:
- Neizvjesnost u pogledu uspešnosti emisije tj. obezbedjenja
sredstava za planirane projekte,
- Dug proces realizacije.