Transcript MOENet

การประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ งการบริหารจัดการระบบ
เครือขายอิ
นเทอรเน็
่
์ ต
และระบบสนับสนุ นการบริการจัดการเครือขาย
่
ความเป็ นมา
โครงการเครือข่ายอินเตอร์เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ : (MOENet)
3
จากนโยบายดังกลาวกระทรวงศึ
กษาธิการไดเริ
่ ดาเนินการ
่
้ ม
ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย อิ น เ ท อ ร ์ เ น็ ต ใ ห้ กั บ ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ
สถานศึ กษาของกระทรวงศึ ก ษาธิก ารในโครงการอิน เทอร เน็
์ ต
เพือ
่ การศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิการ (MOENet) มาตัง้ แต่
ปี งบประมาณ 2540 ซึ่ ง มี การติด ตั้ง ให้ โรงเรีย น รับ โอน
โรงเรียนจากโครงการ SchoolNet และโครงการ SEMEO
เข้ามาสู่โครงการ MOENet
รูป แบบการเชื่อ มโยงเครือ ข่ายระยะเริ่ม แรก 3 รูป แบบ
คือ
1. สายสั ญญาณความเร็วสูง (Leased Line)
2. แบบคู่สายโทรศั พท ์ พร้อมอุป กรณ์ IP
Shareing
(Dial Line)
3. แบบจานดาวเทียม (Satellite)
ความเป็ นมา (ต่อ)
หน่วยงานทีม
่ ก
ี ารให้บริการเริม
่ แรก ประกอบดวย
้
- หน่วยงานและสถานศึ กษาสั งกัด สพฐ.
- หน่วยงานและสถานศึ กษาสั งกัด สอศ.
- หน่วยงานและสถานศึ กษาสั งกัด กศน.
- หน่ วยงานและสถานศึ ก ษาสั ง กัด อื่น ๆ คือ
กรมศิ ลปากร มมร. มจร.
กรมพละศึ กษา โรงเรียนพระปริย ต
ั ิ
ธรรม
โรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน
4
ใ่ ห้บริการ
เทคโนโลยีระบบเครือขายที
่
ของโครงการ MOENet
1. ATM Switch
2. IP-VPN/IP-VPDN
3. Frame-Relay
4. Satellite
5. ADSL, DSL
4
ความเป็ นมา (ต่อ)
โครงข่าย ATM
บริการ VPN
Interworking ระหว่าง ATM และ FR
MOENet
กรุงเทพฯ
Physical Port
155 Mbps
FR 512 kbps
ATM Network
ATM
เขตพื้นที่
FR 512 kbps
FR 512 kbps
เขตพื้นที่
• Point to Point Connection
• Guarantee Bandwidth 100%
เขตพื้นที่
ความเป็ นมา (ต่อ)
โครงข่าย IP
NM
A
AY
A
North East
KK
N
PL
K
North
KK
M
Transmission System
CM
I
LK
Metro
S
LT
PK Y
G
East
• TOT-TNEP
• TOT-Existing Optical Network
PB
I
South
• Comlink-Optical Network
HY
I
SN
I
CB
I
DPT Ring 2.5 Gb/s (10 Gb/s within 2005)
DPT Ring 622 Mb/s(2.5 Gb/s within 2005 for Regional ring)
ความเป็ นมา (ต่อ)
ความเป็ นมา (ต่อ)
7
MOENet Network Diagram
Thaicom 1A (2nd)
Internet
CAT 310M
DNS
CAT
: 202.47.249.4
CS-Loxinfo : 203.146.15.9
Firewall
172.30.69.168/29
CCE-565
MOE HQ.
WA2118
RJ-45
DATA 50M
GSR
GSR
Metro-LAN
6506
.169
6509
Trunk .1q
Ethernet
Core RT
.171
AudioCode
MP-112
NMS iPSTAR Gateway
DATA
Voice 50M
.170
032-64-0023
School
Voice
DATA
Voice
Lucent SoftSwitch
(LSS)
APX8000
172.31.77.5
(Trunk Gateway)
Si
2E
1
gn
a
lin
NMS
LKS
8
g
32E132E1-56E1(G.703)
SS
7
PSTN
PBX/
Switching
(BKK/Provincial)
ความเป็ นมา (ต่อ)
ความเป็ นมา (ต่อ)
ps
4 Gb
ab i t
CAT 591
1M
Gig
TOT 10600
1M
bit
TenG
igab
it
Cisco 7606
U
T
o
IH
1
7609-s
G
ig
ab
T
Ten
Gig
a
TenGigabit
Sattelite
station
Ladlumkaew
it
bit
Cache
Engine
TOT 1 Gigabit
Gi
ga
bi t
,
SAMART 500 1 M
IIG TOT
TenGigabit
TenGigabit
Cisco 7606
ga
TenGigabit
Te
nG
i
Uninet
Te
n
NIX TOT
ISP TOT
Ten
MOENET Network Diagram
7609
Cisco 7606
TOT+CAT+Samart
Ratchamakala
Gigabit
TenGigabit
GSR 12000
Ratchapat
IPS
Gigabit
Gigabit
Te
nG
iga
a
Gig
Gigabit
bit
bit
LOG Server
Gigabit
LOG Server
LOG Server
1739
TOT VPN
, ,
2M , . 185
4M
SEMA4
SEMA5
Cisco 7606
Cisco 7606
TOT VPN
78 4M,
2M
Satellite TOT
~ 11,533 1 M
12
LOG Server
UIH MPLS
. . .
176 2M
:
5
MPLS UIH
1 Gigabit
ADSL TOT
~ 8,526 3-4 M
TOT 1 Gigabit
2M
TOT 4 Gigabit
SEMA3
Cisco 7604
CAT
177
Gigabit
Gigabit
n
Te
LOG Server
CAT 1 Gigabit
Cisco 7606
28
. .2553
MOENet II Distributor
10
MOENet II Distributor
กรุ งเทพฯ
เชียงใหม่
พิษณุโลก
อุดรธานี
นครราชสี มา
สุ ราษฏร์ธานี
11
MOENet II Distributor
- IIG TOT : 4 Gbps
- ISP TOT+NIXTOT
10 Gbps
แผนการปรับเพิม
่ ความเร็ว (UP Speed
bandwidth)
 สพฐ.
- สานักงานเขตพืน
้ ที่ สพม. สพป.
- โรงเรียนสั งกัด สพม. สพป.
 สอศ.
- วิทยาลัยเทคนิค , วิทยาลัยอาชีวศึ กษา
 กศน.
- กศน. ตาบล, อาเภอ, จังหวัด, ห้องสมุดประชาชน

14
สานักบริหารยุทธศาสตรและบู
รณาการ
์
การ สป.
- 12 แหงทั
่ ว่ ประเทศ
การปรับเพิม
่ ความเร็ว (UP Speed Bandwidth)
 Leased Line 2 Mbps เป็ น
4 Mbps
 Leased Line 512 Kbps เป็ น
2
Mbps
 DSL 2 Mbps เป็ น
4 Mbps
 ADSL 2 Mbps เป็ น
4 Mbps
 Satellite 256/512 Kbps เป็ น 1 Mbps
15
NEdNet
โครงการระบบเครือขาย
่
การศึ กษาแห่งชาติ
16
ความเป็ นมา (ต่อ)
UniNet :
6
ปี 2539 ได้มีการจัดตัง้ หน่วยงานกลางเพือ
่ บริหารจัดการ
เครือ ข่ายและพัฒ นาโครงการเครือ ข่ายสารสนเทศเพื่อ พัฒ นา
การศึ กษา (UniNet) เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยและสถาบัน 24
แห่ง และวิท ยาเขตสารสนเทศทุ ก แห่ ง ส าหรับ จัด การศึ ก ษา
และระบบการเรี ย นการสอนระดับ อุ ด มศึ กษาออกไปยัง ส่ วน
ภู ม ิภ าคในจัง หวัด ต่ างๆ ทั้ง ในส่ วนระบบทรัพ ยากรเพื่อ การ
เรียนรู้และระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบ 2 ทาง ผาน
่
ระบบเครือขาย
เพือ
่ กระจายโอกาสการเรียนรู้ของนักศึ กษาใน
่
ส่ วนภู ม ิภ าคและเพื่อ ช่ วยแก้ ปั ญ หาการขาดแคลนอาจารย ใน
์
ตางจั
งหวัด
่
ปั จ จุ บ ัน มี ก ารเชื่ อ มโยงกับ มหาวิท ยาลัย สถาบัน ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน วิท ยาลัย ชุ ม ชน รวมถึง หน่ วยงานด้าน
การศึ กษาอืน
่ ๆ
ความเป็ นมา (ต่อ)
7
เอกสารประกอบการสัมมนา 21 ม.ค. 54 (NEdNet)
แผนการดาเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึ กษาธิการเริม
่ ดาเนินการบูรณาการเครือขาย
่
ตัง้ แตปี่ 2550 ดังนี้
1. การติดตัง้ เครือขาย
่
เครือขายแกนหลั
ก : เครือขายความเร็
วสูงทีเ่ ชือ
่ มตอกั
่
่
่ น
ทัง้ ประเทศดวย
Fiber Optic มีขนาดช่องทางสื่ อสาร 5
้
Lamda รองรับการสื่ อสาร และ application
เครือขายระดั
บจังหวัด : กระจายเครือขายลงระดั
บภาค
่
่
หรือจังหวัด
เครือขายระดั
บเมืองหรืออาเภอ : กระจายเครือขายระดั
บ
่
่
เมืองหรืออาเภอ
2. ภาระหน้าทีค
่ วามรับผิดชอบ
8
MOENet : ดูแลหน่วยงานและสถานศึ กษา (Last mile)
และมีชองทางออก
การบูรณาการระบบเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ
9
10
การเชื่อมต่อเครือข่ายปลายทาง : Last Mile Connectivity
11
ความต้องการช่องทางการสื่อสารในระบบเครือข่าย
ขนาดช่องทาง
สถานศึกษา
(Bandwidth)
Download
สถาบันอุดมศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค
และโรงเรียน
วิทยาศาสตร์
1,000 Mbps
ประเภทของ Application
Upload
1,000 Mbps
Internet access, Distance Learning,
Tele-Presence HD, HdTV / IP-TV,
Interactive Video, e-Learning
โรงเรียนขนาดใหญ่
100 Mbps
100 Mbps
Internet access, Distance Learning,
Video on Demand, Standard video
conferencing, e-Learning
โรเงรียนขนาดเล็ก
10 Mbps
10 Mbps
Internet access, Distance Learning,
Streaming radio-video, e-Learning
12
การดาเนินการติดตั้งสื่ออิ นเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ปี 2553-2555
รายละเอียด
(ส่วนของ
UniNet) ดาเนินการ
1.ปี งบประมาณ
สถาบันอุด2553-2555
มศึกษาของรั
ฐ และเอกชน
2. สถาบันการอาชีวศึกษาของรัฐ
3. สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
4. โรงเรียนดีเด่นของ สพฐ.
5. ห้องสมุดประชาชนของ กศน.
6. โรงเรียนในกากับของ สช.
13
จานวน (แห่ง)
271
415
185
2,000
151
143
การดาเนินการติดตั้งสื่ออิ นเทอร์เน็ต (ต่อ)
ส่วนของ MOENet จะดาเนินการแล้วเสร็จภายในปี งบประมาณ 2555-2556
สพฐ. :1. ติดตัง้ ระบบแบบ IP VPN ความเร็ว 4-10 Mbps ประมาณ 7,000 แห่ง
2. ติดตัง้ ระบบแบบ ADSL ความเร็ว 4 Mbps ประมาณ 8,000 แห่ง
3. ติดตัง้ แบบเครือข่ายไร้สาย ความเร็ว 2 Mbps ประมาณ 15,000 แห่ง
กศน. :- ติดตัง้ ระบบ ADSL และเครือข่ายไร้สาย ประมาณ 5,000 แห่ง
การดาเนินการติดตัง้ ระบบสื่ออินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ
เครือข่าย NedNet (MOENet และ UniNet) เป็ นการดาเนินการโดยมีแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปี
2554-2556 รองรับการดาเนินงานดังกล่าว
14
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่าย
26
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่าย
OmniVista
15
Wireless Controller
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่าย (ต่อ)
ArcSight Logger
16
BlueCoat
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่าย (ต่อ)
Firewall
17
PRTG ภายใน ศธ.
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่าย (ต่อ)
18
sFlow ตรวจจับสถานะการใช้งานภายใน
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่าย (ต่อ)
Tipping Point
19
PACKETEER
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่าย (ต่อ)
PRTG Core-MOE Internet
20
PRTG โรงเรียนปลายทาง
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่าย (ต่อ)
21
NetFlow ตรวจจับสถานะการใช้งานภายนอก
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่าย (ต่อ)
ระบบตรวจรับสื่ออิ นเตอร์เน็ต
21
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่าย (ต่อ)
21
การให้บริการผ่านเครือข่าย
- GFMIS : หน่ วยงานและสถานศึกษาที่ใช้ระบบ เช่น สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา สถานศึกษา และมหาวิทยาลัย
- Video Conference
- สพป. จานวน 185 เขต
- สพม. จานวน 42 เขต
- สบย. 12 เขต
- บทเรียน On-line (e-Learning)
- Video Ondemand
- Tele-conference
ฯลฯ
22
(สป.ศธ.)
เครือขาย
UNINet
่
สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึ กษา (สกอ.)
เครือขาย
GFMIS
่
กระทรวงการคลัง
เครือขาย
GIN
่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร
37
Helpdesk : 0 2288 5000 # 0-10
23
ขอบคุณครับ
โทรศั พท ์ : 0 26286608, 0
2282 8285
โทรสาร : 0 2282 8284, 0
2281 8218
E-mail : [email protected]
24
http://www.chk.mo
e.go.th