ยุทธศาสตร์อาเซียน สพฐ.

Download Report

Transcript ยุทธศาสตร์อาเซียน สพฐ.

ยุทธศาสตร์ อาเซียน สพฐ.
ประชาคมอาเซียนและพันธกรณี
ความเป็ นมาและความเกี่ยวข้องด้านการศึกษา
ประชาคม
การเมืองและ
ความมั ่นคง
APSC
ประชาคม
อาเซียน
(ASEAN
Commun
ity)
ประชาคม
เศรษฐกิจ
AEC
ประชาคม
สังคมและ
วัฒนธรรม
ASCC
ข้อกำหนดสำคัญในกฎบัตร
อำเซียน
ข้อเสนอรวมด
ำนกำรเรี
ยน
่
้
กำรสอน
ข้อตกลง AEC ดำนกำร
้
เลือ
่ นไหลแรงงำน
พัฒนาการเมือง คุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ร่วมมือ
ป้องกันทางทหาร สร้างความมั ่นคงอาเซียน
เพื่อความสงบสุข เป็ นเอกภาพ และแข็งแกร่ง
1. ตลาด-ฐานการผลิตเดียว/เสรีการค้า-การลงทุนการเลื่อนไหลของแรงงานฝี มือ
2. ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน
3. มีการพัฒนาที่เท่าเทียม และ
4. บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สวัสดิการสังคม
ลดความยากจน ส่งเสริมผูด้ อ้ ยโอกาส
สร้างอัตลักษณ์อาเซียน พัฒนาสังคม
ผ่านกรอบอนุ ภมู ิภาค แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ใช้ภำษำอังกฤษเป็ นภำษำกลำง
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนดวย
้
ASEAN Curriculum
แรงงำนฝี มือ 7 สำขำอำชีพ (วิศวกร/
สถำปนิก/ช่ำงสำรวจ/
ยุทธศำสตร ์
สพฐ.
• พัฒนำองคควำมรู
์
้/ทักษะ/
1
2
3
4
5.
6.
6.
คุณลักษณะทีส
่ ำคัญ
(วิทยำศำสตร/์
คณิตศำสตร/สั
์ งคมศำสตร)์
• พัฒนำศักยภำพดำนภำษำ
้
(ไทย/อังกฤษ/ อำเซียน และ
ภำษำ
คูค
ำ)่ ำย
• พั
ฒนำบุตปท.
คลำกรทุ
่ก้ฝ
ผู้บริหำร (สพป./
สพม./
ร.ร.) ครู และบุคลำกรทำงกำร
• ศึ
เพิกม
่ ษำ
ขีดควำมสำมำรถในกำรใช้
ICT
ในกำร
เรียน-กำรสอน
• พัฒนำโครงกำรควำมรวมมื
อ
่
ในอำเซียน
(ระดับบริหำร/นักปฏิบต
ั /ิ นร.)
• จัดตัง้ ศูนยปฏิ
ั ก
ิ ำรอำเซียน
์ บต
1. ยกระดับคุณภำพกำรเรียนตำม 3. กำหนดมำตรฐำนคุณภำพ
หลักสูตรฯ
ผู้เรียนทีส
่ อดคลองกั
บ
้
8 กลุมวิ
อำเซียนและศตวรรษที่ 21
่ ชำ โดยเน้นวิทย/์
คณิต/สั งคมศึ กษำ
โดยเฉพำะกำรศึ กษำ
2. จัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตร
ภำคบังคับ เพือ
่ ประกอบ
รวมอำเซี
ยนโดย
อำชีพในตลำดแรงงำน
ภำษำอังกฤษ
ภำษำ ตปท. อืน
่ ๆ
่ ภำษำไทย
บูรณำกำรกับหลักสูตรกำรศึ กษำ4. เพิม
่ ควำมเข้มแข็ง/จัดตัง้ ศูนย ์
1.
บ
1. ฝึ กทักษะกำรสือำเซี
่ อสำร
1. พัฒนำกำรเรียน
ขัน
้ ยกระดั
พืน
้ ฐำน
ยนศึ กษำในร.ร.
ผลสั มฤทธิ ์
ของนร./ นศ./ครู/
กำรสอน
และ
บุคลำกรทำงกำร
ภำษำจีน
แกปั
ญ
หำกำร
ศึ
ก
ษำ
ญี
ป
่
ุ
น
เกำหลี และ
้
่
อำน
2.
พั
ฒ
นำศั
ก
ยภำพครู
/
จั
ด
หำ
ภำษำอำเซี
ยน
่
ออกเขียนได้
ครูเจ้ำของภำษำ
2. พัฒนำ/สรำงครู
้
2. พัฒนำ
3. พัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ไทย./จัดหำครู
ยกระดับ
ในและนอกร ะบบ
เจ้ำของ
ร.ร./พัฒนำ
ภำษำ
คุณภำพ ครู
สภำพแวดลอมกำรเรี
ยนรู้
3. พัฒนำและส่งเสริม
้
และ
4. ส้มี
กำรเรี
ยนวิ
ชำ
เรี
1. พัฒนำบุคลำกรให
ทก
ั ม
ษะส
ำหรั
บศตวรรษที
่ ผู21
่ งเสริ
้ ยนให้
ตำงๆ
ด
วยษำอั
ง
กฤษ
แสดง
2. พัฒนำบุคลำกรให
รอบรู
และติ
ด
ตำมควำมเคลื
อ
่
นไหวของอำเซี
ยน
่ ้
้้
บุ
คลำกรที
่
3. สรำงเครื
อ
ข
ำยทั
ง
้
ใน
ควำมสำมำรถทำง
และสั
งคมโลก
้
่
เกี
่ ใช
วขคุ้อง
3.ย
ณสมบัต ิ และตปท.
1-2 ประกอบกำรพิจำรณำใหภำษำ
ล/เลือ
่ นระดับ
้
้รำงวั
3.
ส
งเสริ
ม
กำร
5.
ก
ำหนดให
ภำษำอั
ง
กฤษ
ในเวที
ส
ำธำรณะทั
ง้
่
้
1. พัฒนำhardware/software/people-ware
มี
ส
วน
ใช
ในกำรส
ำเร็
จ
ในและตปท.
่
2. ่ ส่งเสริรมวม
กำรจัดกิจกรรมกำรเรี
ยนกำรสอน/เชื
อ
่ มโยงควำมรูสำกล
้
กำรศึ กษำ/เข
ำสู
่
้ ่
ด
วย
ICT
้
ขององคกร
อำชีพ /เลือ
่ นระดับ
์
3. ผลิตภำครั
และส
digital
้
ฐ่ งเสริมกำรใช้สื่ อควำมรูระบบ
และเอกชน
1. สรำงเครื
อ
ข
ำยควำมร
วมมื
อ
กั
บ
ด
วยโครงกำรแลกเปลี
ย
่ น
้
่
่
้
สถำบันและ
ระหวำงประเทศ
่
หน่วยงำนทัง้ ในและนอก 3. ส่งเสริมกิจกรรมทีส
่ รำงโอกำส
้
อำเซียน
ให้ นร./ครู ได้
2. พัฒนำภำวะผูน
แสดงศักยภำพในเวที
้ ำสำหรับ
จั
ด
ตั
ง
้
คณะกรรมกำรด
ำเนิ
น
งำน
3.
สร
ำงเครื
อขำยกำรเรี
ยนรู้
ผู1.บริ
ห
ำร/ครู
/
นร.
ระหว
ำงประเทศ
้
่
้
่
(ระดับสพฐ. และพืน
้ ที่ )
4. ประสำนและจัดทำข้อมูลตำงๆ
่
2. พัฒนำวิทยำกรแกนนำดำน
5. ASEAN Watch - กำกับติดตำม
้
ASEAN / พัฒนำ
วิจย
ั และพัฒนำ
บุคลำกรดำนต
ำงๆ
้
่
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุ ษยรองรั
บ
์
3
Flagship Project ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ประเทศ (2556-2561)
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ตามลาดับความสาคัญ)
1 การพัฒนาการศึกษาเพือ่ รองรับการเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน
2 กองทุนตั้งตัวได้
3 การปฏิรูปหลักสู ตร สื่ อ และการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
4 การผลิตและพัฒนาบุคลากรให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของประเทศ)
การสร้ างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ ทวั่ ถึงและเป็ นธรรม
5
การผลิต พัฒนา เสริมสร้ างคุณภาพชีวติ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและ
6 มาตรฐานวิชาชีพครู
7 การส่ งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
8
การพัฒนาเมืองการศึกษานานาชาติ
1 ส่ งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สภษ. ( 7,003.8613 )
2 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่ างประเทศทีส่ องและภาษาอาเซียน สวก. ( 556.4798 )
3 จัดการศึกษาสู่ ประชมคมอาเซียน สวก. ( 785.0868 )
4 สร้ างอัตลักษณ์ ความเป็ นประชาคมอาเซียน สนก. ( 375.4963 )
ยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาการอ่ าน คิดวิเคราะห์ และสื่ อสาร (Literacy)เพือ่ การพัฒนาพลเมืองไทยสู่
5 พลเมืองอาเซียนทีม่ คี ุณภาพ สวก. ( 739.2959 )
พัฒนาความรู้ความเข้ าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy)และเศรษฐกิจอาเซียนในการจัด
6 การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพือ่ รองรับการเคลือ่ นย้ ายแรงงานวิชาชีพระดับคุณภาพ สวก. ( 505.37 )
พัฒนาศักยภาพครูเพือ่ การจัดการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ด้ วย
7 ภาษาอังกฤษอย่างยัง่ ยืน (STEM Teachers) สวก. ( 194.75 )
8 สร้ างความเข้ มแข็งของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสู่ ประชาคมอาเซียน สมป.( 2503.8613 )
ี นศก
ึ ษา
การพ ัฒนาอาเซย
ในโรงเรียน
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN
กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ สวก. สพฐ.
Sister School (30 โรง)
Buffer School (24 โรง)
- เป็ นโรงเรียนต ้นแบบ
การพัฒนาหลักสูตร
ึ ษาทีเ่ น ้น
สถานศก
ี น เน้น
อาเซย
ภาษาอ ังกฤษ ICT
พหุว ัฒนธรรม
ภาษาของประเทศ
ิ อาเซย
ี น
สมาชก
- เป็ นโรงเรียนต ้นแบบ
การพัฒนาหลักสูตร
ึ ษาทีเ่ น ้น
สถานศก
ี น เน้นภาษา
อาเซย
ิ
ของประเทศสมาชก
ี น
อาเซย
พหุว ัฒนธรรม
ี น
- เป็ นศูนย์อาเซย
ึ ษา เผยแพร่สอ
ื่
ศก
การเรียนรู ้ และแหล่ง
การเรียนรู ้เกีย
่ วกับ
ี น สาหรับ
อาเซย
ผู ้บริหาร ครู ผู ้เรียน
และชุมชน รวมทัง้
ผู ้สนใจทั่วไป
- จัดกิจกรรมสร ้าง
ความรู ้ความเข ้าใจและ
ความตระหนักเกีย
่ วกับ
ี น
อาเซย
- มีโรงเรียนเครือข่าย
อย่างน ้อย 9 โรง
ี น
- เป็ นศูนย์อาเซย
ึ ษา เผยแพร่
ศก
ื่ การเรียนรู ้ และ
สอ
แหล่งการเรียนรู ้
ี น
เกีย
่ วกับอาเซย
สาหรับผู ้บริหาร ครู
ผู ้เรียน และชุมชน
รวมทัง้ ผู ้สนใจทั่วไป
- จัดกิจกรรมสร ้าง
ความรู ้ความเข ้าใจและ
ความตระหนักเกีย
่ วกับ
ี น
อาเซย
- มีโรงเรียนเครือข่าย
อย่างน ้อย 9 โรง
ASEAN Focus School
(14 โรง)
- เป็ นโรงเรียน
ต ้นแบบการพัฒนา
ี น
การเรียนรู ้อาเซย
เน ้นกิจกรรมพัฒนา
ผู ้เรียน และหน่วย
ี น
การเรียนรู ้อาเซย
ึ ษา กลุม
ศก
่ สาระการ
ึ ษาฯ
เรียนรู ้สงั คมศก
ี น
- เป็ นศูนย์อาเซย
ึ ษา เป็ นแหล่ง
ศก
การเรียนรู ้เกีย
่ วกับ
ี นในโรงเรียน
อาเซย
และชุมชน
ASEAN Learning
School (163 โรง)
- เป็ นโรงเรียน
ต ้นแบบการพัฒนา
การเรียนรู ้เกีย
่ วกับ
ี น
อาเซย
- จัดกิจกรรมสร ้าง
ความรู ้ความเข ้าใจ
และความตระหนัก
ี น
เกีย
่ วกับอาเซย
ี น
- เป็ นศูนย์อาเซย
ึ ษา เป็ นแหล่ง
ศก
การเรียนรู ้เกีย
่ วกับ
ี นในโรงเรียน
อาเซย
และชุมชน
Thai-Indo Partnership School (23 โรง)
- เป็ นโรงเรียนต ้นแบบการจัดการเรียนรู ้และ
แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้เกีย
่ วกับค่านิยมร่วม และ
ี
แลกเปลีย
่ นครูและนักเรียน กับประเทศอินโดนีเซย
ี นในโรงเรียน
- เป็ นแหล่งการเรียนรู ้เกีย
่ วกับอาเซย
และชุมชน
ขนาดและจานวนโรงเรียนต้ นแบบการพัฒนาสู่ ประชาคมอาเซียน
โรงเรี ยน
เล็ก
สพป.
กลาง
ใหญ่
ใหญ่ พเิ ศษ
สพม. สพป. สพม. สพป. สพม. สพป. สพม.
รวม
รวมทัง้ หมด
สพป.
สพม.
1. Sister School
1
-
1
1
2
-
11
14
15
15
30
2. Buffer School
6
1
4
4
4
3
-
2
14
10
24
3. ASEAN Focus
School
4
-
1
-
3
1
1
4
9
5
14
4. Thai-Indo
Partnership School
-
-
-
-
-
1
-
13
-
14
14
5. ASEAN Learning
School
39
-
42
1
49
1
21
10
151
12
163
50
1
48
6
58
6
33
43
189
65
245
่ ระชาคม
เป้าหมายการดาเนินโครงการพ ัฒนาสูป
ปี 2553 ย
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557 ี น: Spirit
อาเซ
of ASEAN
สร้ างความรู้ ความเข้ าใจและความตระหนักในการเข้ าสู่ประชาคม
อาเซียน
พัฒนา ร.ร.ต้ นแบบ Spirit of
ASEAN เป็ นศูนย์ อาเซียนศึกษา
สร้ างความเข้ มแข็งในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
พัฒนาความร่ วมมือกับ ขยายผลและพัฒนาโรงเรียน
ประเทศสมาชิกอาเซียน ต้ นแบบฯ
นา ASEAN
Curriculum
Sourcebook
สู่การปฏิบัติ
พัฒนาสมรรถนะ
ที่สาคัญในการเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน
พัฒนาและขยายผล
สู่โรงเรี ยนทั่วไป
1. Sister School 30 โรง
2. Buffer School 24 โรง
3. ASEAN Focus
School 14 โรง
4. Thai-Indo
Partnership
School 14 โรง
5. ASEAN
Learning School
163 โรง
ครอบคลุม 60 เขตพืน้ ที่
ครอบคลุม 225 เขตพืน้ ที่
(77 จังหวัด)
ครอบคลุม 225 เขตพืน้ ที่ (77 จังหวัด)
เป้าหมายการพ ัฒนาโรงเรียนต้นแบบการ
่ ระชาคมอาเซย
ี น
พ ัฒนาสูป
ปี 55
ปี 53
ขยายผลการพ ัฒนา ร.ร.
ี น
พ ัฒนา ร.ร.ต้นแบบอาเซย
(68 โรง)
ี น (163 โรง)
ต้นแบบอาเซย
ASEAN Learning School (163 โรง)
Sister School (30 โรง)
Buffer School (24 โรง)
ASEAN Focus School (14 โรง)
ปี 54
ี น
พ ัฒนา ร.ร.ต้นแบบอาเซย
(14 โรง)
Thai-Indo Partnership
School (14 โรง)
ปี 56
พ ัฒนาความเข้มแข็ง ร.ร.
ี น (245 โรง)
ต้นแบบอาเซย
้ ที่
ใน 225 เขตพืน
Sister School (30 โรง)
Buffer School (24 โรง)
ASEAN Focus School (14 โรง)
Thai-Indo Partnership
School (14 โรง)
ASEAN Learning School (163 โรง)
ปี 57 เป็น
ต้นไป
พ ัฒนาสมรรถนะ
ทีส
่ าค ัญในการเข้าสู่
ี น
ประชาคมอาเซย
้ ที
ใน 225 เขตพื
น
่/
สพป./สพม.
(225
เขต)
77 จ ังหว ัด
ร.ร.ต้นแบบฯ (245 โรง)
้ ที่
ร.ร.ทว่ ั ไปในเขตพืน
(225 เขต)
ี นศก
ึ ษา
บทบาทและหน้าทีข
่ องศูนย์อาเซย
เป็ นแหล่ ง
การเรี ยนรู้ /
การศึกษาค้ นคว้ า
เกี่ยวกับ
ประชาคม
อาเซียน
ให้ บริการ /
อบรม / เผยแพร่ /
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับ
ประชาคม
อาเซียน
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
ที่เน้ นอาเซียน
ศูนย์
อาเซียน
ศึกษา
พัฒนาและจัดหา
สื่อการเรี ยนรู้
เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน
จัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้
เกี่ยวกับ
ประชาคม
อาเซียน
เชื่อมโยง /
แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ กับ
ประเทศสมาชิก
อาเซียน
ี นศก
ึ ษา
ศูนย์อาเซย
ASEAN Curriculum Sourcebook
ดร.เบญจลักษณ์ น ้ำฟ้ำ--รองเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
Knowing ASEAN
ี น
ความรูเ้ กีย
่ วก ับอาเซย
Valuing Identity
and Diversity
เห็นคุณค่าความเป็นหนึง่
และความหลากหลาย
Working Together
For
a Sustainable Future
การทางานร่วมก ัน
เพือ
่ อนาคตทีย
่ ง่ ั ยืน
Connecting
Global and Local
่ื มโยงโลกและท้องถิน
เช
อ
่
ดร.เบญจลักษณ์ น ้ำฟ้ำ--รองเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
Promoting
Equity and Justice
่ เสริมความเสมอภาค
สง
และความยุตธ
ิ รรม
ASEAN Curriculum
in Figures
ี น
้ หากลางอาเซย
ต ัวเลขหล ักใน เนือ
5
4
3
7
Themes
้ หา
กรอบเนือ
Pathways
้ ทางการเรียนรู ้
เสน
Grades
ั้
่ งชน
ระด ับชว
Subjects
รายวิชา
5
Themes กรอบเนือ้ หา
ี น
1.Knowing ASEAN – ความรูเ้ กีย
่ วก ับอาเซย
ี นใน 4 ประเด็นหลัก ได ้แก่
คือ การเรียนรู ้เกีย
่ วกับอาเซย
ิ เป้ าหมาย และวิธป
โครงสร ้าง ความเป็ นสมาชก
ี ฏิบต
ั ท
ิ จ
ี่ ะนาไปสูเ่ ป้ าหมาย
การแสวงหาความหมาย การบรรลุเป้ าหมายของการรวมกลุม
่
ี น
อีกทัง้ ความท ้าทายในอนาคตของประชาคมอาเซย
2.Valuing Identity and Diversity
– การเห็นคุณค่าความเป็นหนึง่ และความหลากหลาย
คือ
ึ ษาถึงความสม
ั พันธ์ทซ
ั ซอน
้
การสารวจ ศก
ี่ บ
ื่
ปั จจัยทีส
่ ง่ ผลต่อการเกิดวัฒนธรรม ความเชอ
ตระหนักและเห็นคุณค่า คุณลักษณะอันโดดเด่นของบุคคล
(ปั จเจกบุคคลและหมูค
่ ณะ)
5
Themes กรอบเนือ้ หา
3.Connecting Global and Local
ื่ มโยงโลกและท้องถิน
- การเชอ
่
ึ ษา...
คือ การศก
ผลกระทบของการพัฒนาและทิศทางความก ้าวหน ้าของโลกต่อท ้องถิน
่
ี นทีม
ความเป็ นไปในท ้องถิน
่ ประชาคมอาเซย
่ ผ
ี ลต่อสงั คมโลก
4.Promoting Equity and Justice
่ เสริมความเสมอภาคและความยุตธ
- การสง
ิ รรม
คือ
การสง่ เสริมหลักการแห่งความยุตธิ รรมและเสมอภาค
โดยจัดหาเครือ
่ งมือการเรียนรู ้พร ้อมแหล่งค ้นคว ้า
ทัง้ ในมิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์ การเมืองและปรัชญา
่ ารคิดวิเคราะห์สถานการณ์ทซ
ั ซอนได
้
อันจะนาไปสูก
ี่ บ
้
และก่อให ้เกิดการตอบสนองและแสดงออกอย่างเหมาะสม
5
Themes กรอบเนือ้ หา
5.Working Together for a Sustainable Future
- การทางานร่วมก ันเพือ
่ อนาคตทีย
่ งยื
่ั น
คือ
รับรู ้ถึงผลของ[ทรัพยากรอย่างจากัด/ประชากรเพิม
่ ขึน
้ ]
สง่ ผลต่อความยง่ ั ยืน
กระตุ ้นให ้ผู ้เรียนรู ้จักการทางานร่วมก ัน
ทัง้ ในระดับชุมชนและกลุม
่ สงั คมทีใ่ หญ่กว่า
ั สข
่ ารสร้างความเจริญรุง
นาไปสูก
่ เรือง สนติ
ุ
และ
ี น
อนาคตทีย
่ ง่ ั ยืนของประชาคมอาเซย
4
้
Pathways เสนทางการเรี
ยนรู ้
People
Ideas
5
Themes
Materials
Places
3 Grades ชว่ งชนั ้
Grades 3-5
Grades 6-9
Grades 10-12
Upper Primary
Lower Secondary
Upper Secondary
7 Subjects รายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
History and Social Studies
Science and Mathematics
Civic and Moral Education
Languages and Literature
the Arts
Health and Physical Education
Technology Education
ASEAN Themes
1. Knowing ASEAN
2. Value Identity and Diversity
3. Connecting Global and Local
4. Promoting Equity and Justice
5. Working together for a
sustainable future
Subject Areas
1. History and social studies, 2. Sciences and
Mathematics, 3. Civic and Moral Education, 4.
Language and Literature, 5. The Arts, 6. Health and
Physical Education, 7. Technology Education
Thai Curriculum
มาตรฐาน
การเรียนรู้
และตัวชี้วดั
8 กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้
67 มาตรฐาน
2,165 ตัวชี้วดั
คุณลักษณะฯ
-รักชาติ ศาสน์
กษัตริ ย ์
-ซื่อสัตย์สุจริ ต
-มีวนิ ยั
-ใฝ่ เรี ยนรู้
-อยูอ่ ย่างพอเพียง
-มุ่งมัน่ ในการ
ทางาน
-รักความเป็ นไทย
-มีจิตสาธารณะ
ทักษะและ
สมรรถนะ
-ความสามารถ
ในการสื่ อสาร
-ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์
-ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
-ความสามรถ
ในใช้ทกั ษะชีวติ
-ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
Subject Areas
1. ภาษาไทย 2. คณิ ตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ 4. สังคม
ศึกษาฯ (ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศาสนา
หน้าที่พลเมือง) 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 6. ศิลปะ
(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฎศิลป์ ) 7. การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 8.ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษและอื่นๆ)
Subject Areas Thailand
Subject Areas ASEAN
1. ภาษาไทย 2. คณิ ตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษาฯ (ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ ศาสนา หน้าที่พลเมือง) 5. สุ ขศึกษา
และพลศึกษา 6. ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฎศิลป์ )
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8.ภาษาต่างประเทศ
(อังกฤษและอื่นๆ)
1. History and social studies, 2. Sciences and
Mathematics, 3. Civic and Moral Education,
4. Language and Literature, 5. The Arts, 6.
Health and Physical Education, 7.
Technology Education
3 ระดับ
ป.4- ป.6
ม.1-ม.3
ม.4-ม.6
ASEAN Themes
- Knowing ASEAN
- Value Identity and Diversity
- Connecting Global and Local
- Promoting Equity and Justice
- Working together for a sustainable
future