Ochrona w*asno*ci intelektualnej

Download Report

Transcript Ochrona w*asno*ci intelektualnej

Ochrona własności
intelektualnej
Wykład 3
Art. 16 Pr. aut. – autorskie prawa osobiste
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie
prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie
i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź
twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:
• 1) autorstwa utworu;
• 2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub
pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
• 3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego
rzetelnego wykorzystania;
• 4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu
publiczności;
• 5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
Art. 16 Pr. aut. – autorskie prawa osobiste
autorskie dobra
osobiste są wycinkiem,
częścią dóbr osobistych
powszechnego prawa
cywilnego
Więź twórcy z dziełem
Istnienie więzi łączącej twórcę z dziełem jest oczywiste i nie wymaga
dowodzenia.
Jej powstanie i trwanie to kwestie faktu, a nie prawa. Powstaje ona z chwilą
stworzenia dzieła jako zjawisko pozaprawne.
Jej byt wyraża się najczęściej w istnieniu psychicznych, emocjonalnych i
intelektualnych związków twórcy z utworem.
Więź trwa nawet w razie niemożności sprawowania przez twórcę pieczy nad
dziełem i dochodzenia ochrony dóbr osobistych, a zatem także po jego śmierci.
Nie chodzi o prawo do autorstwa, ale o stan rzeczy będący rezultatem
twórczości
Więź twórcy z dziełem
Istnienie więzi łączącej twórcę z dziełem jest oczywiste i nie wymaga
dowodzenia.
Jej powstanie i trwanie to kwestie faktu, a nie prawa. Powstaje ona z chwilą
stworzenia dzieła jako zjawisko pozaprawne.
Jej byt wyraża się najczęściej w istnieniu psychicznych, emocjonalnych i
intelektualnych związków twórcy z utworem.
Więź trwa nawet w razie niemożności sprawowania przez twórcę pieczy nad
dziełem i dochodzenia ochrony dóbr osobistych, a zatem także po jego śmierci.
Nie chodzi o prawo do autorstwa, ale o stan rzeczy będący rezultatem
twórczości
Art. 16 Pr. aut. – autorskie prawa osobiste
Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z 1994 r. opiera się na
teoretycznej koncepcji wielości
autorskich dóbr osobistych.
Niematerialne wartości związane z
twórcą zostały wyczerpująco
określone w zamkniętym katalogu
ustawowym.
Art. 16 Pr. aut. – autorskie prawa osobiste
Poza autorskimi prawami osobistymi
wymienionymi w art. 16 ustawy, określa ona
następujące prawa:
• prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z
powodu istotnych interesów twórczych (art. 56 PrAut);
• prawo wprowadzania zmian w dziele (nadzór autorski
– art. 60 i art. 73 PrAut);
• prawo żądania udostępnienia egzemplarza dzieła
(prawo dostępu do utworu – art. 52 ust. 3 PrAut);
• prawo decydowania o losach oryginału utworu
plastycznego w przypadku podjęcia przez właściciela
decyzji o jego zniszczeniu (art. 32 ust. 2 PrAut).
Twórca
• Jest podmiotem prawa autorskiego,
• Zgodnie z art. 8 ust. 1 prawo autorskie
przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi
inaczej,
• Jest nim osoba fizyczna, która wniosła twórczy
wkład do utworu, należy wykazać istnienie
zależności pomiędzy działalnością osoby a
powstaniem dzieła podlegającego ochronie
prawnoautorskiej,
• każda osoba fizyczna, niezależnie od
posiadanej zdolności do czynności prawnych,
np. małoletni.
Twórca
• Domniemywa się, że twórcą jest osoba,
której nazwisko w tym charakterze zostało
uwidocznione na egzemplarzach utworu lub
której autorstwo podano do publicznej
wiadomości w jakikolwiek inny sposób w
związku z rozpowszechnieniem utworu.
• Domniemanie to jest domniemaniem
prawnym wzruszalnym i może zostać
obalone dowodem przeciwnym w drodze
wszelkich środków dowodowych przez
wykazanie, że wskazana jako autor osoba
nie jest twórcą dzieła.
Domniemanie autorstwa
Domniemanie
autorstwa
Jest
domniemaniem
prawnym
wzruszalnym
Może zostać
obalone dowodem
przeciwnym
Inne podmioty autorskich praw
majątkowych
Podmioty prawa autorskiego inne niż twórca
nabywające autorskie prawa majątkowe w sposób
pierwotny
Producent lub
wydawca
pracodawca
W odniesieniu do dzieła
zbiorowego
W odniesieniu do programu
komputerowego stworzonego
w ramach stosunku pracy
Inne podmioty autorskich praw
majątkowych
Podmiot prawa autorskiego nabywający autorskie prawa majątkowe w sposób
pochodny
pracodawca
W odniesieniu do utworów pracowniczych stworzonych w wyniku wykonywania
obowiązków ze stosunku pracy,
Chwilą nabycia praw jest moment przyjęcia utworu
Instytucje naukowe wobec
utworów naukowych
Uprawnienia instytucji względem utworu naukowego stworzonego
przez pracownika
Pierwszeństwo
opublikowania utworu
Prawo korzystania z
materiału naukowego
zawartego w utworze
Twórcy przysługuje
prawo do
wynagrodzenia
Bez odrębnego
wynagrodzenia
Prawo udostępniania
materiału naukowego
zawartego w utworze
Bez odrębnego
wynagrodzenia
Dzieła anonimowe
Twórca nie ujawnił swojego autorstwa
W wykonywaniu prawa autorskiego zastępuje go
producent
wydawca
W razie ich braku
Właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi