Prezentacja multimedialna

Download Report

Transcript Prezentacja multimedialna

Prezentacja multimedialna
Opracowanie:
Jadwiga Woźniak
Prawa autorskie reguluje Ustawa o prawie autorskim z maja
1994 roku, zmieniająca wcześniejszą ustawę z 1952 roku.
Co jest przedmiotem prawa autorskiego?
Przedmiot prawa autorskiego musi być przejawem twórczej
działalności autora. Można tu zaliczyć:
 materiały pisane (dzieła literackie, naukowe, publicystyczne),
 materiały plastyczne, fotograficzne,
 materiały audiowizualne,
 programy komputerowe, multimedialne,
 strony internetowe WWW.
Prawo autorskie chroni także:
 części utworów
 szkice
 projekty
 opracowania
 przeróbki cudzych dzieł
 antologie
 wybory materiałów
 bazy danych
Prawo autorskie powstaje na rzecz
twórcy, podstawowego podmiotu.
Autorskie prawo majątkowe obejmuje
prawo do:
 korzystania z utworu,
 rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji,
 wynagrodzenia za korzystanie z utworu.
W jaki sposób utwór może być
rozpowszechniony?
Pola eksploatacji utworu obejmują m. in.:
 utrwalenie, zwielokrotnienie utworu,
 wprowadzenie do obrotu,
 wprowadzenie do pamięci komputera,
 nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej
lub bezprzewodowej,
 nadanie za pośrednictwem satelity,
 wprowadzenie do sieci komputerowej.
Czy autorskie prawa majątkowe
są ograniczone czasowo?
Autorskie prawa majątkowe
są czasowo ograniczone.
Wygasają one po upływie siedemdziesięciu lat
od śmierci twórcy lub ostatniego ze
współtwórców.
Autorskie prawa osobiste
nie są ograniczone czasowo.
Chronią one prawo twórcy do:
 autorstwa utworu,
 oznaczania utworu swoim nazwiskiem,
 nienaruszalności treści i formy utworu,
 decydowania o pierwszym udostępnieniu
utworu publiczności,
 nadzoru nad sposobem korzystania z
utworu.
Czy zawsze trzeba uzyskiwać
zezwolenie autora na korzystanie z
jego dzieła?
W określonych warunkach
działa tzw. DOZWOLONY UŻYTEK.
Jakie warunki muszą być spełnione?
Które instytucje mogą korzystać w szczególny
sposób z dozwolonego użytku?
Szczególne prawa posiadają:
• prasa,
• radio,
• telewizja.
Mogą one nadawać w granicach uzasadnionych celem
informacyjnym:
• sprawozdania o aktualnych wydarzeniach,
• aktualne artykuły i wypowiedzi na tematy
polityczne, gospodarcze i społeczne.
PRAWO CYTATU
zezwala na przytaczanie w utworach
stanowiących samoistną całość urywków
rozpowszechnionych wcześniej utworów
lub drobnych utworów w całości w
przypadku wyjaśnienia, analizy krytycznej.
Czy rozpowszechnianie cudzego
wizerunku w mediach wymaga
zezwolenia osoby przedstawionej?
Rozpowszechnianie w mediach cudzego wizerunku
wymaga zezwolenia osoby przedstawionej.
Od tej zasady istnieją wyjątki dotyczące:
• osób powszechnie znanych, jeśli wizerunek
wykonano w związku z pełnieniem przez te osoby
funkcji publicznej,
• osób, których wizerunek stanowi jedynie tło,
szczegół całości np. zgromadzenia, krajobrazu,
imprezy publicznej.
Również rozpowszechnianie
korespondencji wymaga
zezwolenia ze strony adresata w
okresie jego życia, a w ciągu 20 lat
po jego śmierci – zezwolenia
małżonka.
Czy osoby, które
naruszyły prawa
autorskie, mogą
być ukarane?
Za naruszanie praw autorskich
przewidziane są zarówno
sankcje cywilne, jak i karne.
W szczególnych przypadkach
istnieje możliwość zastosowania
kary pozbawienia wolności do
lat pięciu.
BIBLIOGRAFIA :
BARTA Janusz: Media a prawo autorskie. W:
Dziennikarstwo i świat mediów. Red. Zbigniew Bauer,
Edward Chudziński. Wyd. 2 zm. i rozszerz. Kraków 2000.
JANCZAK Dorota: Prawo autorskie a technologia
informacyjna- krótki przewodnik dla nauczycieli. [online].
[dostęp: 3 listopada 2004]. Dostępny w World Wide Web:
http:// www.oeiizk.edu.pl/informa
SOBCZAK Jan: Prawo autorskie i prawa pokrewne.
Warszawa 2002. s. 203-210