Transcript Utwór

Ochrona własności
intelektualnej
Wykład 4
Utwór
• objęte ochroną prawa autorskiego dobro
niematerialne, które stanowi przejaw
działalności twórczej o indywidualnym
charakterze (jest wynikiem osobistej
twórczości), ustalone w jakiejkolwiek
postaci, niezależnie od wartości,
przeznaczenia i sposobu wyrażenia;
Przesłanki uznania wytworu niematerialnego
za utwór
Rezultat pracy
człowieka
oryginalność
indywidualność
ustalenie
Ustalenie utworu
• powstanie utworu jako dobra prawnego
wymaga jego ustalenia, nadania mu
postaci, w której istnieje możliwość
zapoznania się z nim choćby przez
jednego odbiorcę poza twórcą;
• Jest to uzewnętrznienie utworu, dokonane
w jakiejkolwiek postaci, nawet jeśli utwór
ma postać nieukończoną;
• Ustalenie może nastąpić w dowolnej
formie
Utrwalenie utworu
• nadanie utworowi trwałej postaci
umożliwiającej nieograniczone zapoznanie
się z utworem;
• Wyrażenie treści utworu na nośniku
materialnym, umożliwiającym jego
wielokrotne odtwarzanie i percepcję tych
samych treści;
• Może być dokonane dowolną techniką (druk,
zapis cyfrowy, zapis na taśmie, nagranie
melodii, namalowanie obrazu, itp.)
art. 1 PrAut zawiera
przykładowy katalog utworów:
• wyrażone słowem, symbolami
matematycznymi, znakami graficznymi
(literackie, publicystyczne, naukowe,
kartograficzne oraz programy komputerowe);
• plastyczne;
• fotograficzne;
• lutnicze;
• wzornictwa przemysłowego;
art. 1 PrAut zawiera
przykładowy katalog utworów:
• architektoniczne, architektonicznourbanistyczne i urbanistyczne;
• muzyczne i słowno-muzyczne;
• sceniczne, sceniczno-muzyczne,
choreograficzne i pantomimiczne;
• audiowizualne (w tym filmowe).
Czynniki niemające znaczenia
dla powstania utworu
• Wartość utworu
• Przeznaczenie utworu
• Sposób wyrażenia utworu
• Inne czynniki wynikające z orzecznictwa SN
(wielkość nakładu pracy, postać, jakość i
rozmiar utworu, stopień wysiłku pracy
umysłowej)
ochroną prawa autorskiego objęty może być
wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte
ochroną: odkrycia, idee, procedury, metody,
zasady działania, koncepcje matematyczne
Celem takiej regulacji jest zapobieżenie
monopolizowaniu, w oparciu o ustawę o prawie
autorskim, wymienionych rezultatów pracy człowieka.
W imię wolności nauki i sztuki powinny być one
częścią dobra wspólnego, z którego każdy może
korzystać. Nie znaczy to jednak, że w sposób dowolny.
Ochrony w tym zakresie poszukiwać można na gruncie
art. 23–24 Kodeksu cywilnego oraz ewentualnie w
postanowieniach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji
Wyłączenia ustawowe
art. 4 PrAut zawiera katalog dóbr
niematerialnych, które nie stanowią przedmiotu
prawa autorskiego bez względu na cechy
twórczości, katalog ten ma charakter zamknięty
i obejmuje:
• akty normatywne lub ich urzędowe projekty,
• urzędowe dokumenty, materiały, znaki i
symbole,
• opublikowane opisy patentowe lub ochronne,
• proste informacje prasowe.
Zgodnie z art. 5 PrAut, przepisy tej ustawy stosuje się do
utworów, które spełniają jeden z następujących
warunków:
• których twórca lub współtwórca jest obywatelem
polskim,
• których twórca jest obywatelem państwa
członkowskiego Unii Europejskiej,
• które zostały opublikowane po raz pierwszy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo równocześnie
na tym terytorium i za granicą,
• które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku
polskim,
• które są chronione na podstawie umów
międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona
wynika z tych umów.
Rodzaje utworów
• Współautorskie – art. 9,
• Połączone – art. 10,
• Zbiorowe – art. 11,
• Pracownicze – art. 12,
• Naukowe – art. 14,
• Zależne – art. 2.
Utwór współautorski
• Jest to utwór, który jest rezultatem
działalności twórczej dwóch lub więcej
autorów, stanowi połączenie wkładów
twórczych
• Dwie kategorie:
1. Rozłączne – wkłady twórców są możliwe do
2.
wyodrębnienia z całości i istnieje możliwość ich
samodzielnej eksploatacji (np. melodia i tekst,
powieść i ilustracja)
Nierozłączne - wkłady twórców nie nadają się do
samodzielnej eksploatacji, nie można ich
wyodrębnić
• Współtwórcom przysługuje prawo
autorskie wspólnie. Domniemywa się, że
wielkości udziałów są równe. Każdy ze
współtwórców może żądać określenia
wielkości udziałów przez sąd, na podstawie
wkładów pracy twórczej.
• Każdy ze współtwórców może wykonywać
prawo autorskie do swojej części utworu
mającej samodzielne znaczenie, bez
uszczerbku dla praw pozostałych
współtwórców.
• Do wykonywania prawa autorskiego do
całości utworu potrzebna jest zgoda
wszystkich współtwórców. W przypadku
braku takiej zgody każdy ze współtwórców
może żądać rozstrzygnięcia przez sąd,
który orzeka uwzględniając interesy
wszystkich współtwórców.
• Każdy ze współtwórców może dochodzić
roszczeń z tytułu naruszenia prawa
autorskiego do całości utworu. Uzyskane
świadczenie przypada wszystkim
współtwórcom, stosownie do wielkości ich
udziałów.
Utwory połączone
• Połączenie dwóch lub więcej odrębnych
utworów, do których każdemu z twórców
przysługuje jego własne prawo autorskie,
np. wiersz z muzyką, kilku utworów
muzycznych na jednej płycie
• Połączenie następuje w celu wspólnego
rozpowszechniania
• Jeżeli twórcy połączyli swoje odrębne
utwory w celu wspólnego
rozpowszechniania, każdy z nich może
żądać od pozostałych twórców udzielenia
zezwolenia na rozpowszechnianie tak
powstałej całości, chyba że istnieje
słuszna podstawa odmowy, a umowa nie
stanowi inaczej.
Utwór zbiorowy
• Dzieło, na którego zawartość składają się
utwory przygotowane przez różnych
autorów
• W całość łączy je działalność redaktorska,
polegająca na odpowiednim doborze i
układzie poszczególnych partii
• Np. encyklopedie, słowniki, księgi
pamiątkowe
• Autorskie prawa majątkowe do utworu
zbiorowego, w szczególności do
encyklopedii lub publikacji periodycznej,
przysługują producentowi lub wydawcy, a
do poszczególnych części mających
samodzielne znaczenie - ich twórcom.
Domniemywa się, że producentowi lub
wydawcy przysługuje prawo do tytułu.
Zadania wydawcy
(producenta)
Inicjatywa
stworzenia
utworu
Zorganizowanie
środków
finansowych na
realizację
utworu
Organizacja i
koordynacja
pracy całego
zespołu
pracującego
nad dziełem
Podejmowanie
decyzji co do
ostatecznego
kształtu dzieła
Utwór pracowniczy
• Stworzony przez pracownika w wyniku
wykonywania obowiązków ze stosunku
pracy
• pracodawca, którego pracownik stworzył
utwór w wyniku wykonywania obowiązków
ze stosunku pracy, nabywa z chwilą
przyjęcia utworu autorskie prawa
majątkowe w granicach wynikających z
celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru
stron
• Podobnie utwór naukowy
• Jeżeli pracodawca, w okresie dwóch lat od daty
•
przyjęcia utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania
utworu przeznaczonego w umowie o pracę do
rozpowszechnienia, twórca może wyznaczyć
pracodawcy na piśmie odpowiedni termin na
rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, że po jego
bezskutecznym upływie prawa uzyskane przez
pracodawcę wraz z własnością przedmiotu, na którym
utwór utrwalono, powracają do twórcy, chyba że
umowa stanowi inaczej.
Jeżeli pracodawca nie zawiadomi twórcy w terminie 6
miesięcy od dostarczenia utworu o jego nieprzyjęciu
lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych
zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim
terminie, uważa się, że utwór został przyjęty bez
Utwór zależny
• Opracowanie cudzego utworu, w
szczególności tłumaczenie, przeróbka,
adaptacja, jest przedmiotem prawa
autorskiego bez uszczerbku dla prawa do
utworu pierwotnego
• Istotą jest twórcza ingerencja w cudzy
utwór
• Rozporządzanie i korzystanie z opracowania
zależy od zezwolenia twórcy utworu
pierwotnego (prawo zależne), chyba że
autorskie prawa majątkowe do utworu
pierwotnego wygasły. W przypadku baz
danych spełniających cechy utworu
zezwolenie twórcy jest konieczne także na
sporządzenie opracowania.
Utwór inspirowany
• Posiadający cechy indywidualnej
twórczości artystycznej, który powstał pod
wpływem psychologiczno-emocjonalnego
odbioru cudzego dzieła, np. wariacje
muzyczne na temat literacki.
• Wykonywanie praw autorskich nie jest
uzależnione od zezwolenia twórcy utworu
inspirującego.
Wytwory multimedialne
• Ustanowiono specjalne reżimy ochronne
• Powodem było uwzględnienie przez
ustawodawcę indywidualnej specyfiki
wytworów powstających w miarę rozwoju
nowych technologii. Polegały one bądź to na
szczególnej łatwości powielania (w przypadku
programów komputerowych), bądź też
powstaniu skomplikowanej siatki uprawnień
prawnoautorskich (w przypadku utworów
audiowizualnych).
Wytwory multimedialne
Odrębne regulacje dotyczące utworów
audiowizualnych zostały zamieszczone:
• w art. 69–73 pr. aut. - dotyczą utworów
audiowizualnych oraz stosunków między
producentem a jego autorami.
• W art. 74 – 772 pr. aut. - programy
komputerowe podlegają „ochronie jak utwory
literackie” (art. 74 ust. 1 pr. aut.).
• Bazy danych (ustawa o ochronie baz danych)
Pojęcie programu komputerowego
• Prawo autorskie nie zawiera legalnej definicji
programu komputerowego (ze względu na
szybką dezaktualizację)
• Programy komputerowe zostały natomiast
zdefiniowane w opracowanych w 1977 roku
przez WIPO wzorcowych przepisach o ochronie
programów komputerowych
Pojęcie programu komputerowego
• programem komputerowym jest „zestaw
rozkazów/poleceń, które po umieszczeniu na
nośniku odczytywalnym komputerowo mogą
spowodować, iż wyposażone w zdolność do
komputerowego przetwarzania urządzenie
wyświetla, wykonuje lub wylicza określoną
operację czy określone zadanie“
• zasadniczym celem stworzenia programów
komputerowych jest zapewnienie
funkcjonalności innego produktu.