Prezentacja_Odpowiedzialnosc_czlonkow_zarzadu2012-04-17

Download Report

Transcript Prezentacja_Odpowiedzialnosc_czlonkow_zarzadu2012-04-17

Odpowiedzialność członków zarządu spółki za
naruszenia praw własności intelektualnej
Piotr Zięcik, adwokat
1
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub
dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego
przedsiębiorcy lub klienta.
Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w
błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie
pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd
oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo
produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu
do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także
nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży
lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie
konsorcyjnym.
2
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (2)
Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:
1)
reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub
uchybiająca godności człowieka;
2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego
decyzję co do nabycia towaru lub usługi;
3) reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku,
wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci;
4) wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia
wrażenie neutralnej informacji;
3
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (3)
5)
reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w
szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach
publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub
nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.
Przy ocenie reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić wszystkie
jej elementy, zwłaszcza dotyczące ilości, jakości, składników, sposobu
wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy lub
konserwacji reklamowanych towarów lub usług, a także zachowania się
klienta.
Czynu nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu art. 16, dopuszcza się również
agencja reklamowa albo inny przedsiębiorca, który reklamę opracował.
4
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (4)
W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego
interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:
1) zaniechania niedozwolonych działań;
2) usunięcia skutków niedozwolonych działań;
3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej
treści i w odpowiedniej formie;
4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny
związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa
narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.
5
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (5)
Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy,
ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej
informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to
poważną szkodę przedsiębiorcy,
Kto, za pomocą technicznych środków reprodukcji, kopiuje zewnętrzną postać
produktu lub tak skopiowany wprowadza do obrotu, stwarzając tym
możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub
produktu, czym wyrządza poważną szkodę przedsiębiorcy
6
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (6)
Kto, oznaczając lub wbrew obowiązkowi nie oznaczając towarów albo usług,
wprowadza klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników,
sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy,
konserwacji lub innych istotnych cech towarów lub usług albo nie informuje
o ryzyku, jakie wiąże się z korzystaniem z nich, i naraża w ten sposób
klientów na szkodę
Kto rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o
przedsiębiorstwie, w szczególności o osobach kierujących
przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, świadczonych usługach lub
stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej
przedsiębiorstwa, w celu szkodzenia przedsiębiorcy,
7
Prawo autorskie
Przeniesienie praw autorskich a licencja
Forma pisemna umowy o przeniesienie praw autorskich
Pola eksploatacji
Zakres czasowy i terytorialny
Prawa zależne
Prawa do wizerunków
8
Prawa autorskie (2)
Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
9
Prawa autorskie (3)
Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone,
może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:
1) zaniechania naruszania;
2) usunięcia skutków naruszenia;
3) naprawienia wyrządzonej szkody:
a) na zasadach ogólnych albo
b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej
dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego
dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego
zgody na korzystanie z utworu;
4) wydania uzyskanych korzyści.
10
Prawa autorskie (4)
Niezależnie od roszczeń, określonych wcześniej uprawniony może się
domagać:
1) jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia
odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej
wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej
sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd;
2) zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe,
odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość
uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego
naruszenia, na rzecz Funduszu Promocji Twórczości, gdy naruszenie jest
zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej
wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy
rachunek.
11
Utwór pracowniczy
Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego
pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku
pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w
granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.
Jeżeli pracodawca, w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu, nie
przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę
do rozpowszechnienia, twórca może wyznaczyć pracodawcy na piśmie
odpowiedni termin na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, że po jego
bezskutecznym upływie prawa uzyskane przez pracodawcę wraz z
własnością przedmiotu, na którym utwór utrwalono, powracają do twórcy,
chyba że umowa stanowi inaczej. Strony mogą określić inny termin na
przystąpienie do rozpowszechniania utworu.
12
Utwór pracowniczy (2)
Jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, z chwilą przyjęcia utworu
pracodawca nabywa własność przedmiotu, na którym utwór utrwalono
Jeżeli pracodawca nie zawiadomi twórcy w terminie sześciu miesięcy od
dostarczenia utworu o jego nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od
dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim
terminie, uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń. Strony mogą
określić inny termin.
Prawa do zmian w utworach
Pola eksploatacji
13
Pracownicy
Umowa o pracę:
zapisy dotyczące praw autorskich (prawa zależne, pola eksploatacji)
Klauzule o zachowaniu poufności
Art. 11. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie
cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od
osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego - przez okres trzech lat od jego ustania,
chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.
14
Prawo własności przemysłowej
Przywłaszczenie autorstwa
Kto przypisuje sobie autorstwo albo wprowadza w błąd inną osobę co do
autorstwa cudzego projektu wynalazczego albo w inny sposób narusza
prawa twórcy projektu wynalazczego, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Zgłoszenie do rejestracji przez nieuprawnionego
Kto, nie będąc uprawnionym do uzyskania patentu, prawa ochronnego
lub prawa z rejestracji, zgłasza cudzy wynalazek, wzór użytkowy, wzór
przemysłowy lub cudzą topografię układu scalonego w celu uzyskania
patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
15
Prawo własności przemysłowej
Podrobiony znak
Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem
towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub
dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Wprowadzanie do obrotu
Kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem
mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony,
podlega karze grzywny.
Odpowiedzialność kierownika
W jednostkach organizacyjnych odpowiedzialność określoną powyżej ponosi osoba
prowadząca lub kierująca jednostką, chyba że z podziału kompetencji wynika
odpowiedzialność innej osoby
16
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
[email protected]
Prezentacja dostępna na www.zzff.pl
17