Czym jest własność intelektualna?

Download Report

Transcript Czym jest własność intelektualna?

Własność Intelektualna
Kręta droga ochrony innowacji!
Czym jest własność intelektualna?
Własnością intelektualną najogólniej nazywamy wytwór
ludzkiego umysłu, który ma charakter NIEMATERIALNY.
Źródło: www.sita.pl
Sposób uzyskania ochrony
Własność intelektualna może być chroniona:
• z mocy prawa,
• poprzez rejestrację, np. w Urzędzie Patentowym RP
Źródło: www.uprp.pl
Ćwiczenie
Jeszcze raz przeanalizujcie swoje innowacje, tym razem pod
kątem możliwości ich ochrony. Zapiszcie na kartkach, jak
moglibyście chronić swoją innowację oraz przez jak długi
okres?
Omówcie swoje spostrzeżenia z prowadzącym.
Rodzaje własności intelektualnej
• Prawo autorskie
• Prawo własności przemysłowej
• Know-how
www.ezoterycznypoznan.pl
http://news.cnet.com
Prawo autorskie
Prawo autorskie chroni UTWÓR!
Utworem nazywamy:
Każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym
charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie
od wartości przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
Przykłady utworów
W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
―
―
―
―
―
―
―
―
―
wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (utwory
literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
plastyczne;
fotograficzne;
lutnicze;
wzornictwa przemysłowego;
architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
muzyczne i słowno-muzyczne;
sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
audiowizualne (w tym filmowe).
Osobiste prawa autorskie
Prawa te łączą szczególną więzią autora z dziełem. Chronią
one prawo twórcy do autorstwa, czyli do oznaczenia utworu
swoim nazwiskiem oraz do nadzorowania sposobu
korzystania z dzieła.
Mają charakter niemajątkowy i są nieprzenoszalne.
www. http://foto-marcin.blogspot.com
Majątkowe prawa autorskie
Uprawniają one do korzystania i rozporządzania utworem oraz do
otrzymania wynagrodzenia za możliwość korzystania z utworu.
Majątkowe prawa autorskie są przenoszalne.
Majątkowe prawa autorskie są jednak ograniczone w czasie. Możliwość
rozporządzania nimi trwa do 70 lat od śmierci autora.
Ćwiczenie
Jakie rodzaje innowacji można chronić za pomocą prawa
autorskiego?
Prawo własności przemysłowej chroni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wynalazki
Wzory użytkowe
Wzory przemysłowe
Znaki towarowe
Topografie układów scalonych
Oznaczenia geograficzne
Wynalazek
Wynalazkiem nazywane jest każde rozwiązanie techniczne problemu,
które jest:
•
nowe
•
posiada poziom wynalazczy
•
nadaje się do przemysłowego stosowania
Maksymalny okres ochrony: 20 lat
Wynalazek – koszty ochrony
Zastanówcie się, czy koszty ochrony przed polskim Urzędem
Patentowym są wysokie czy nie?
Wzór użytkowy
Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o
charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub
zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.
Maksymalny okres ochrony: 10 lat
Wzór użytkowy
Jakie znacie przykłady wzorów użytkowych?
Wzór przemysłowy
Wzorem przemysłowym nazywamy nową, posiadającą
indywidualny charakter postać wytworu lub jego części
nadaną mu w szczególności przez cechy linii, konturów,
kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz
przez jego ornamentację.
Maksymalny okres ochrony: 25 lat
Znak towarowy
Znaki towarowe to oznaczenia dające się przedstawić graficznie,
które służą do odróżnienia towarów lub usług jednego
przedsiębiorcy od towarów i usług innego przedsiębiorcy.
Maksymalny okres ochrony: 10 lat z możliwością przedłużenia
praktycznie w nieskończoność
Znaki towarowe
Co mogą oznaczać te symbole?
®
™
℠
Topografie układów scalonych
Przez topografię układu scalonego rozumie się rozwiązanie
polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób
rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest
elementem aktywnym oraz wszystkich lub części połączeń
układu scalonego.
Maksymalny okres ochrony: 10 lat
Oznaczenia geograficzne
http://tatryzakopane.waw.pl
Oznaczeniami geograficznymi są oznaczenia słowne odnoszące
się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca,
miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar
jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra
opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim
pochodzeniu geograficznemu tego towaru.
Maksymalny okres ochrony: bezterminowo
Know-how
Najogólniej:
Know-how są to niejawne informacje, techniczne, handlowe
lub technologiczne, które przedsiębiorca utrzymuje w
tajemnicy.
Know-how
Wg Komisji Europejskiej to:
pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, wynikających z
doświadczenia i badań, które są:
• niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne,
• istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania
produktów,
• zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby
można było sprawdzić, czy spełniają kryteria niejawności i istotności.
W jaki sposób ochronisz własną innowację?
Przykłady ochrony innowacji
www.thecoca-colacompany.com
Przykłady ochrony innowacji
www.moratex.pl
Dodatkowe informacje
•
•
Urząd Patentowy RP: www.uprp.pl
Bazy danych:
–
–
•
UPRP
Esp@cenet
Polska Izba Rzeczników Patentowych: www.rzecznikpatentowy.org.pl
Opracowanie merytoryczne: Fundacja ProRegio