2010_11_24_PREZENTACJA_ZBIGNIEW KRZEWIŃSKI

Download Report

Transcript 2010_11_24_PREZENTACJA_ZBIGNIEW KRZEWIŃSKI

Charakterystyka działań z obszaru e-gospodarki i e-administracji podejmowanych na regionalnym poziomie

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W TRANSFERZE TECHNOLOGII

Dr Zbigniew Krzewiński

Konin, 24.11.2010

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zbiorcze określenie monopoli prawnych obejmujące m.in.: • dobra niematerialne (prawo autorskie) • własności przemysłowe (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe)

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

• ustawa o prawie autorskim • i prawach pokrewnych, ustawa "Prawo własności • • przemysłowej", ustawa o ochronie baz danych, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

ZAKRES OCHRONY – PRAWO AUTORSKIE

• Dobra objęte prawem autorskim są chronione począwszy od ich • powstania. Na podstawie umów międzynarodowych ta ochrona obowiązuje we wszystkich krajach świata.

ZAKRES OCHRONY – PRAWO AUTORSKIE

• • • Prawa osobowe Prawa majątkowe Pola ekslploatacji

PRAWO AUTORSKIE – PRZEDMIOT OBROTU

• Pola eksploatacji: • utrwalanie i zwielokrotnianie utworu – wytwarzanie określoną technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrową • obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

• rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w podpunkcie b – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie , a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

PRAWO AUTORSKIE – PRZEDMIOT OBROTU

• Pola eksploatacji: • • wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystywanie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleiformatycznych, • używania we wszystkich formach reklamy, • • umieszczanie na towarach lub opakowaniach, Zarejestrowania jako znaku towarowego w kraju i za granicą, • swobodnego używania i korzystania w zakresie promocji i reklamy tak przez Zamawiającego jak i przez podmioty pozostające z nim w związkach kapitałowych, personalnych i gospodarczych

PRAWO AUTORSKIE – ZARZĄDZANIE

• Prawa majątkowe – własność firmy (umowy z • • pracownikami) Licencje (przedmiot obrotu): • • pola eksploatacji zakres, miejsce i czas Rodzaj licencji • licencje niewyłączne – wielu użytkowników • może korzystać równocześnie licencje wyłączne – tylko dla danego • użytkownika – przy umowie o dzieło Sublicencja – licencjobiorca może udzielić dalszej licencji

ZAKRES OCHRONY – PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

• Wymagane jest zgłoszenie do • Urzędu Patentowego RP Decyzja w sprawie udzielenia patentu, praw ochronnych lub praw do rejestracji

ZAKRES OCHRONY – PANENT

Prawo wydane osobie fizycznej lub prawnej do zabronienia innym osobom fizycznym lub prawnym zarobkowego bądź zawodowego użytkowania danego wynalazku.

Prawo do wyłącznego korzystania z danego wynalazku.

ZAKRES OCHRONY – WZÓR PRZEMYSŁOWY (DESIGN)

• „Skóra oblekająca technologię” (Derrik de Kerckhove, • University of Toronto) ”postać całego lub części produktu, wynikającą w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub materiałów samego produktu i/lub jego ornamentacji” (Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z • 12.12. 2001 w sprawie wzorów wspólnotowych) Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM)

ZAKRES OCHRONY – ZNAK TOWAROWY

• Niepowtarzalny element produktu, skutecznie odróżniający go od produktów konkurencyjnych.

• Znakiem towarowym może być w szczególności nazwa, fraza, symbol, logotyp projekt, obraz, kształt produktu, motyw, melodia.

• Główny cel: ochrona pochodzenia produktu (jakość, marka) • Polska – znak słowno-graficzny

TRANSFER TECHNOLOGII

Odkrycie Inkubacja Akceleracja

Open innovation - w świecie szeroko rozpowszechnianej wiedzy, firmy nie mogą wyłącznie polegać na swoich własnych badaniach, ale powinny nabywać patenty lub licencje na wynalazki i inne nowatorskie rozwiązania od innych firm.

Ponadto firmy powinny udostępniać swoje wynalazki, które nie wykorzystują, innym podmiotom na zasadzie sprzedaży licencji, tworzenia konsorcjów czy firm typu spin-off.

Henry Chesbrough, University of Berkley

TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII

nauka biznes

TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII

nauka know-how biznes cash

TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII

nauka prestiż biznes know-how

PLATFORMY TRANSFERU TECHNOLOGII

• • • • •

Badania zamawiane Licencje i patenty Wspólne projekty: partnerstwa i konsorcja Ekspertyzy Firmy typu spin-off i spin-out

Badania dla biznesu?

Platformy współpracy

BARIERY TRANSFERU

• Analizy teoretyczne oderwane od rzeczywistości • Zbyt dużo zastosowań wiedzy, za mało konkretnych • Bardzo wysokie koszty bezpośrednie i overheady

CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII

• Niedocenianie roli wsparcia transferu – obsługa procesu licencjonowania i patentowania • Interfejs uczelni dla przedsiębiorców • Systemowe rozwiązanie prowadzące do stałego źródła dochodów

WIELOSTRONNOŚĆ PROCESU TRANSFERU TECHNOLOGII

Jednostka macierzysta

Wspólne projekty TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII

„Funding EUREKA”

HANDEL PRAWAMI AUTORSKIMI

PROJEKTY BILTERALNE

• prawo do eksploatacji majątkowe) – pola eksploatacji wyników (prawa • prawo do publikacji wyników (cele niekomercyjne) • wyłączność na eksploatację wyników • poufność

CYKL PROJEKTU Proposal Results Milestones Work Kick-off

PRAWA AUTORSKIE W KONSORCJUM Pełne prawa dla wszystkich członów konsorcjum do wiedzy wytworzonej w projekcie Ograniczenie eksploatacji praw tylko do pracy nad projektem Cesja praw do eksploatacji na jednego partnera (lidera)

WYODRĘBNIENIE ORGANIZACYJNE

Spin off Spin out Startup Nowa firma

Dziękuję za uwagę