Outsourcing IT

Download Report

Transcript Outsourcing IT

Outsourcing IT
–– wybrane aspekty prawne
Piotr Zięcik adwokat
Agenda
• Ogólne uwagi dotyczące outsourcingu
• Usługi informatyczne
• Prawa autorskie
Ogólne uwagi dotyczące outsourcingu (1)
•
Outside resource using – wykorzystanie zasobów zewnętrznych
•
Problem robić samemu czy kupować
•
Polskie odpowiedniki:
usługi zewnętrzne
podwykonawstwo
3
Ogólne uwagi dotyczące outsourcingu (2)
H. Ford, jeden z pionierów biznesu:
„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, tajniej i lepiej
niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy
zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”
Uzasadnienie zastosowania outsourcingu:
•
względy ekonomiczne (ograniczenie kosztów)
•
dostęp do wiedzy specjalistycznej
•
względy korporacyjne (np. blokada etatów)
Ogólne uwagi dotyczące outsourcingu (3)
• Outsourcing stosowany jest najczęściej w następujących
dziedzinach działalności przedsiębiorstwa:
•
zarządzanie i administracja
•
zasoby ludzkie
•
transport i dystrybucja
•
systemy informatyczne
•
wytwarzanie
•
marketing
•
rachunkowość i finanse
Outsourcing – podstawy prawne
• Brak regulacji prawnej odnoszącej się do bezpośrednio
do outsourcingu
• W konsekwencji stosowanie przepisów prawnych
właściwych dla danego stosunku prawnego
Outsourcing zasobów informatycznych1)
• hosting
• nadzór nad pracą systemów informatycznych
• serwis bieżący
• aktualizowanie oprogramowania własnego i pisanie
nowych aplikacji
Oprogramowanie komputerowe to utwór
• „… każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze,
ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości,
przeznaczenia i sposobu wyrażenia” (art. 1.1. ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych)
• Rozstrzygnięcie, czy w danym przypadku mamy do czynienia z
utworem jest kwestią ocenną. Z ostrożności warto uzyskać prawa do
danego materiału
Autorskie prawa majątkowe
Art. 50. Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym.
Art. 74. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, obejmują prawo do:
1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania,
stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego
zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego;
2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie
komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
3) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.
Autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych
• Autorskie prawa majątkowe są zbywalne
• Forma umowy
• Konsekwencje naruszenia autorskich praw majątkowych
Treść umowy outsourcingu - licencja a przeniesienie praw
autorskich (1)
• Zarówno licencja jak i przeniesienie praw autorskich, dotyczy tylko
praw majątkowych, a nie odnosi się do kwestii związanych z prawami
osobistymi
• Umowa przeniesienia praw autorskich obejmuje pola eksploatacji
(sposoby korzystania z utworu) wyraźnie w niej wymienione
Treść umowy outsourcingu - licencja a przeniesienie praw
autorskich (2)
• Przeniesienie praw autorskich powoduje przejście uprawnień (może
być porównywane do przeniesienia prawa własności)
• Licencja (stosowana przy oprogramowaniu standardowym):
•
jedynie upoważnia licencjobiorcę do korzystania z utworu (może być porównywana
do najmu)
•
jest ograniczona w czasie (może być wypowiedziana)
•
wyróżniamy licencję:
•
niewyłączną
•
wyłączną (jeśli umowa nie zastrzega wyłączności korzystania z utworu,
udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez twórcę upoważnienia
innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji)
Licencje
można je wypowiedzieć
• umowa na czas oznaczony, nie przekraczający pięciu lat. Umowa ta
wygasa z upływem terminu na który została zawarta. Ustawa nie
przewiduje możliwości jej wypowiedzenia. Ewentualne wypowiadanie
takich umów na podstawie postanowień umownych jest dyskusyjne
• umowa na czas nieoznaczony, z rocznym terminem wypowiedzenia na
koniec roku kalendarzowego
• umowa na czas oznaczony przekraczający pięć lat. Umowa ta podlega
wypowiedzeniu w taki sam sposób jak umowa zawarta na czas
nieoznaczony
O czym pamiętać w trakcie negocjowania umowy?
•
Forma umowy:
• umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga formy pisemnej
pod rygorem nieważności
• umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności; forma pisemna wymaga wymiany dokumentów podpisanych przez
każdą ze stron
• umowa licencji niewyłącznej nie wymaga szczególnej formy
•
Skuteczność nabycia zależy od tego, czy nasz kontrahent rzeczywiście nabył prawa
od twórcy
•
Modele postępowania:
• Przed nabyciem weryfikujemy zakres praw, którymi dysponuje zbywca
• Opieramy się na założeniu, że zbywca skutecznie nabył prawa, jednocześnie
zastrzegając, że w przypadku ewentualnych roszczeń, zwolni nas z
odpowiedzialności
•
Brak ochrony nabywcy w dobrej wierze
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Piotr Zięcik
[email protected]
Prezentacja dostępna na www.zzff.pl