Transcript epika ppt

Analiza fragmentu tekstu
epickiego na maturze
Niezbędnik maturzysty –
polonisty
Pojęcia kluczowe,
czyli praca od podstaw
Narzędzia badawcze
maturzysty – polonisty
Analiza
(gr. analysis – rozbiór)
Badanie pewnej całości poprzez wyodrębnienie jej cech,
części lub składników.
Rozpoczynając analizę tekstu literackiego należy pamiętać, że:





utwór jest całością i znaczy jako całość,
utwór jest powiązanym systemem znaków – strukturą,
każdy element utworu pełni określoną funkcję i jest rozpatrywany na
tle całości,
elementy utworu są funkcjonalnie powiązane i z tych powiązań
wynikają znaczenia,
najważniejsze są relacje pomiędzy poszczególnymi elementami tekstu.
Analiza jest służebna wobec interpretacji!
Interpretacja
(łac. interpretatio – wyjaśnienie)
Działania badawcze mające na celu:



odkrycie przesłania autorskiego,
wydobycie i wyjaśnienie sensu danego utworu,
wskazanie miejsca, jakie utwór zajmuje w szerszym
układzie zjawisk literackich.
Interpretacja utworu zmierza do odnalezienia
jego ukrytego znaczenia, nadającego mu
niepowtarzalny charakter.
Interpretacja nie polega na „wstrzeleniu się w klucz”!
Liryka a epika
Liryka
rzeczywistość wewnętrzna
w stosunku do podmiotu
mówiącego
Epika
rzeczywistość zewnętrzna
w stosunku do podmiotu
mówiącego
Tekst liryczny a epicki
Tekst liryczny
Tekst epicki
Podmiot
mówiący
podmiot liryczny narrator
Forma
podawcza
monolog liryczny narracja
Świat
przedstawiony
wyznanie uczuć
fabuła
Narrator
Narrator to jednorazowa, fikcyjna kreacja,
odrębna dla każdego tekstu.
Narrator
pierwszoosobowy
trzecioosobowy
• postać konkretna
• należy do świata przedstawionego
• posiada ograniczoną wiedzę o świecie
• wypowiada subiektywne sądy i oceny
• postać abstrakcyjna
• ukryty za światem przedstawionym
• jest wszechobecny i wszechwiedzący
• wypowiada obiektywne sądy i oceny
Postawa narratora
Ze względu na stosunek narratora do świata
przedstawionego można wyróżnić postawę:



sprawozdawczo-informacyjną
interpretująco-oceniającą
dygresyjną
Narracja
Opowiadanie następstwa zdarzeń (elementów
dynamicznych) układających się w fabułę
(układ zdarzeń) i opis osób, rzeczy, tła
zdarzeń, sytuacji (elementów statycznych).
Autor a narrator i bohaterowie
Ze względu na stosunek autora do świata
przedstawionego możemy w epice mieć do
czynienia z:



autorskim porte-parole – narrator lub bohater jest postacią
wzorcową wypowiadającą poglądy samego autora
satyrycznym dystansem – narrator ujawnia swój stosunek
do świata przedstawionego i bohaterów, posługując się np.
ironią
parabolą – przedstawione postacie czy wydarzenia nie są
ważne same w sobie, lecz jako przykłady postaw i sytuacji
uniwersalnych
Rodzaje opisu
Opis
realistyczny
psychologiczny
(zewnętrzny)
(wewnętrzny)
behawiorystyczny
(opis psychologiczny dokonuje się poprzez
zewnętrzne objawy życia wewnętrznego,
prezentację zachowań bohatera w różnych okolicznościach)
Czas w epice
czas epicki
czas narracji
czas fabularny
(czas, w którym istnieje narrator i okoliczności,
które towarzyszą opowiadaniu)
(czas, w którym zostali usytuowani bohaterowie,
i w którym zostały przedstawione zdarzenia)
sytuacja narracyjna
sytuacja fabularna
Bohaterowie
Postacie przedstawione w epice mogą być:


główne (pierwszoplanowe, gdy ich losy są
przedmiotem opowiadania narratora)
poboczne (drugoplanowe, gdy ich losy są
związane z bohaterami głównymi)

epizodyczne (stanowią tło)

bohater zbiorowy
Postacie przedstawione w epice
aktywne
pasywne
(ich działania wyznaczają
kierunek rozwoju fabuły)
(ich losy są kształtowane
przez czynniki zewnętrzne)
kreacje dynamiczne
kreacje statyczne
Motywacja działań bohaterów





realistyczna (mechanizmy społeczne)
psychologiczna (życie wewnętrzne)
metafizyczna (los, fatum, przeznaczenie,
niepoznawalne dla człowieka siły)
biologiczna (naturalistycznie pojmowane
prawa wspólne dla ludzi i zwierząt)
konstrukcyjna (uwarunkowana konwencją
literacką, fabułą, tezą, np. w utworach
tendencyjnych)
Wypowiedzi bohaterów
Typy wypowiedzi bohaterów:





monolog wewnętrzny – przedstawienie myśli
i przeżyć wewnętrznych bohatera
mowa niezależna – przytoczenie myśli bohatera
w pierwszej osobie
mowa zależna – włączenie wypowiedzi bohatera w tok
opowiadania narratora (wypowiedź w trzeciej osobie)
mowa pozornie zależna – monolog wewnętrzny bohatera
zostaje wchłonięty przez narrację, ale mimo to zachowuje
pozory samodzielności i bezpośredniości przytoczenia
dialog – bezpośrednie przytoczenie wypowiedzi bohaterów
(mowa niezależna)
Rodzaje obrazowania
Obrazowanie – sposób konstruowania
obrazu epickiego:



realistyczne (mimetyzm)
fantastyczne (kreacjonizm)
przekształcające (deformujące rzeczywistość)
Językowe środki wyrazu
Analiza środków stylistycznych powinna uwzględniać
następujące poziomy języka:





fonetyczny (np. aliteracja, onomatopeja, eufemizm, instrumentacja
głoskowa, paronomazja, homonimia)
słowotwórczo-fleksyjny (np. zdrobnienie, zgrubienie, zrost, złożenie,
neologizm słowotwórczy)
leksykalny (np. synonim, homonim, dialektyzm, archaizm,
orientalizm, frazeologizm, kolokwializm, wulgaryzm, makaronizm,
neologizm semantyczny)
semantyczny (np. epitet, porównanie, metafora, symbol, oksymoron,
peryfraza, metonimia, hiperbola, litota, synekdocha, personifikacja,
alegoria, animizacja, antropomorfizacja, reifikacja, synestezja)
składniowe (np. apostrofa, pytanie retoryczne, paralelizm, anafora,
epifora, refren, gradacja, parenteza, eksklamacja, kontrast, antyteza,
przerzutnia, inwersja, elipsa, anakolut)
Dominanta stylistyczna
i kompozycyjna
(łac. dominus – panujący)
Dominanta stylistyczna to centralny element stylu utworu,
któremu zostały podporządkowane pozostałe składniki
językowej budowy tekstu.
Dominanta kompozycyjna to oryginalny pomysł, na którym
opiera się struktura tekstu (forma tekstu może wynikać np.
z wybranego gatunku).
Rozpoznanie dominanty (stylistycznej lub kompozycyjnej) może
prowadzić do zbadania (określenia) związku pomiędzy formą
tekstu a jego treścią (tematyką).
Gatunki wypowiedzi epickiej
gatunki prozatorskie
gatunki wierszowane
nowela
epos
opowiadanie
satyra
reportaż
poemat
powieść
bajka
Typy powieści
Powieść
społecznoobyczajowa
historyczna
psychologiczna
sensacyjna
biograficzna
fantastyczna
Interpretacja
krok po kroku
Rzemiosło i sztuka
1. Analiza tematu wypracowania
Uważna lektura tematu maturalnego zmierzająca
do zrozumienia kontekstu, w jakim należy
zinterpretować fragment tekstu epickiego, bądź
problemu badawczego, który trzeba poddać
obserwacji w tekście.
Temat wyznacza zakres i granice interpretacji!
Wymagania stawiane przez temat
Obraz małej ojczyzny w początkowym fragmencie poematu
Tomasz Różyckiego Dwanaście stacji. Jaką rolę odgrywają
w tym tekście nawiązania do Pana Tadeusza?







wyjaśnienie pojęcia „małej ojczyzny”
określenie miejsca akcji
przedstawienie obrazu „małej ojczyzny”
określenie sposobu kreacji tego obrazu
wskazanie nawiązań do Pana Tadeusza
określenie ich funkcji
podsumowanie
Temat determinuje układ modelu odpowiedzi!
2. Lektura tekstu

przeczytanie fragmentu tekstu

zrozumienie tematu tekstu


podkreślenie najważniejszych fragmentów
ze względu na temat wypracowania
postawienie hipotezy interpretacyjnej
zgodnej z wymaganiami tematu wypracowania
3. Identyfikacja autora
Rozpoznanie autora i czasu powstania tekstu
może okazać się pomocne w interpretacji
utworu (choć nie jest niezbędne).
We właściwym zrozumieniu tekstu mogą
pomóc odpowiedzi na pytania:




kim był autor tekstu?
w jakich czasach żył?
z jakim nurtem jest związana jego twórczość?
kiedy powstał tekst?
4. Określenie roli tytułu
i motta tekstu
Określenie charakteru tytułu i motta
oraz ich funkcji w utworze.
Tytuł może:
 określać główny motyw (temat)
 wskazywać na bohatera utworu
 określać problematykę tekstu
 …
Motto może być:
 myślą przewdodnią
 sugestią interpretacyjną
 odautorskim komentarzem do utworu
 …
5. Określenie narratora i narracji
Rozpoznanie kreacji narratora to określenie:






kim jest narrator występujący we fragmencie,
formy jego wypowiedzi,
pozycji wobec świata przedstawionego,
sytuacji narracyjnej,
stosunku narratora do tematu wypowiedzi,
sposobu obrazowania.
6. Charakterystyka bohaterów



przedstawienie bohaterów występujących
we fragmencie tekstu, relacji pomiędzy nimi
(na podstawie charakterystyki pośredniej lub
bezpośredniej)
przedstawienie sytuacji życiowej bohaterów
i uwarunkowań społecznych, w jakich żyją
przedstawienie motywacji działań bohaterów
7. Interpretacja fragmentu tekstu

opis sytuacji zaprezentowanej we fragmencie
 interpretacja: dialogu bohaterów,
rozmyślań bohatera, rozważań narratora,
opisów sytuacyjnych itp.
Analiza przedstawionych we fragmencie dialogów
postaci i obrazów prowadzi do wyjaśnienia
ich sensu i odsłonięcia całościowej wizji świata
w utworze.
8. Wprowadzenie kontekstów
interpretacyjnych
Przywołane konteksty interpretacyjne powinny
być funkcjonalne wobec tematu wypracowania
(pozostałe nie są konieczne):







biograficzny
historyczny
filozoficzny
historycznoliteracki
teoretycznoliteracki
społeczno-polityczny
obyczajowo-psychologiczny
9. Analiza środków stylistycznych
Rozpoznanie środków stylistycznych oraz
określenie ich funkcji powinno prowadzić
do pełniejszego wyjaśnienia sensu tekstu.
10. Rozpoznanie konwencji
literackiej tekstu
Określenie językowych środków artystycznego
wyrazu oraz ich funkcji w utworze powinno
prowadzić do rozpoznania konwencji
literackiej fragmentu i całego dzieła.
11. Określenie wymowy tekstu




usytuowanie fragmentu w całości tekstu
odniesienie wymowy fragmentu tekstu do całości
utworu w kontekście wyznaczonym przez temat
wypracowania
określenie związku tekstu z tradycją literacką
(odczytanie aluzji literackich, znaków i symboli
kulturowych oraz związków danego utworu z innymi
tekstami lub dziełami sztuki)
odniesienie wymowy dzieła do epoki literackiej,
w której powstało (np. prądów literackich)
12. Redakcja wypracowania
Zasady budowania tekstu interpretacyjnego:









zgodność z tematem
interpretacja tematu
postawienie hipotezy interpretacyjnej
przemyślane argumentowanie (odwołania do tekstu)
operowanie posiadaną wiedzą (odwołania do całości)
właściwa kompozycja (zamysł podporządkowany tematowi)
dbałość o język (bogactwo słownictwa, różnorodność struktur
składniowych, operowanie właściwymi terminami i pojęciami)
estetyka pracy (przejrzysta struktura tekstu,
graficzne wyróżnienie poszczególnych części)
wzbudzenie zainteresowania czytelnika (niebanalny początek,
intrygujące tezy, oryginalne ujęcie, zaskakujące argumenty)
13. Korekta językowa tekstu
Sprawdzenie poprawności językowej
wypracowania powinny ułatwić:


„Słownik ortograficzny”,
„Nowy słownik poprawnej polszczyzny”.
Sprawdzenie objętości pracy (min. 250 słów)!
14. Analiza i interpretacja
porównawcza
Zestawienie dwóch tekstów powinno prowadzić do:

wykazania podobieństw i różnic pomiędzy utworami literackimi;

odkrycia idei, która zdecydowała o zestawieniu tekstów;



obserwacji podobieństw w zakresie: tematu, poetyki, nastroju,
postaw wobec świata przez te utwory lub w nich wyrażonych;
dostrzeżenia różnic w zakresie: języka, konstrukcji narratora;
wykorzystania różnych kontekstów interpretacyjnych do badania
związków (podobieństw lub różnic) pomiędzy utworami.
Opisane działania powinny prowadzić do sformułowania
wniosków interpretacyjnych.
15. Problemy warsztatowe analizy
i interpretacji porównawczej

Autonomiczne traktowanie
każdego z tekstów

Nierozpoznawanie (pomijanie)
cech wspólnych utworów
16. Najczęstsze błędy badawcze
Problemy warsztatowe ze sporządzaniem pisemnej analizy
i interpretacji tekstu literackiego najczęściej dotyczą:







dychotomii interpretacji
(streszczanie lub parafrazowanie fragmentu)
budowania katalogu środków stylistycznych
(brak opisu funkcji dostrzeżonych środków stylistycznych)
braku odpowiedzi na cztery podstawowe pytania:
kto mówi, do kogo, o czym i jak?
rozróżniania kategorii: autor – narrator – bohater
braku wniosków wynikających ze spostrzeżeń analitycznych
braku świadomości, że kontekst autobiograficzny
może być „punktem wyjścia”, ale nigdy nie powinien
stać się „punktem dojścia” interpretacji
schematów językowych i interpretacyjnych
(np. stereotypów patriotyczno-martyrologicznych
w interpretacji tekstów romantycznych)
Poziom podstawowy
a rozszerzony
Podstawowy



Teksty z podstawy
programowej
Ideą tematu jest to,
CO zostało w tekście
przedstawione
Równowaga treści,
formy i języka
Rozszerzony



Teksty także spoza
podstawy programowej
Ideą tematu jest to, JAK
coś w tekście zostało
przedstawione
Większa waga treści
pracy