Tải file đính kèm

Download Report

Transcript Tải file đính kèm

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA HỌC VIÊN
1. Theo TT30, khi đánh giá HS không so sánh
học sinh này với học sinh khác. Việc so sánh sự
tiến bộ của học sinh được so sánh chính với học
sinh đó. Việc hiểu như thế đúng hay sai?
Trả lời:
Đúng. Vì đánh giá theo sự tiến bộ của HS.
TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA HỌC VIÊN
2. ĐGTX có 10 tháng có cần quy định khoảng thời gian
nào là tháng thứ nhất, tháng thứ hai hay không?
Trả lời:
Đánh giá theo tháng học. Tháng 10 là tháng
thứ 3 trong sổ đánh giá ( T8 có 2 tuần sẽ là
tháng thứ nhất. Năm học 2014-2015, không
ghi gì trong tháng thứ nhất và thứ 2, thực hiện
từ tháng thứ 3) Ở tháng 5 và tháng 10 ghi điểm
kiểm tra định kì.
TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA HỌC VIÊN
3. Các môn học khác, mỗi tháng các thầy cô dạy một lớp phải
ngồi với GVCN lớp để thống nhất câu nhận xét ghi vào sổ theo
dõi chất lượng giáo dục thì quá vất vả . Vậy cần có giải pháp gì?
Trả lời:
- Không phải ngồi lại với GVCN để nhận xét, ghi
vào sổ theo dõi chất lượng.
- GVBM không nhất thiết phải nhận xét 100%
HS trong tháng mà tập trung nhận xét vào:
+ Đối tượng có thành tích nổi bật;
+ Đối tượng cần có biện pháp hỗ trợ.
+ Ít nhất mỗi HS được nhận xét 2 lần/ kì.
TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA HỌC VIÊN
4. Tiết KTĐK (GKI, GKII) tiến hành kiểm tra như
thế nào, thay thế bằng gì?
Trả lời:
Tiến hành kiểm tra bình thường theo chương
trình thời khóa biểu (không thay đổi nội dung,
tên bài). Bài KT đó không cho điểm, chỉ đánh giá
bằng nhận xét và có thể trả cho HS.
TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA HỌC VIÊN
5. Hình thức khen thưởng theo TT30 không rõ, vậy
cần ghi nội dung trong giấy khen như thế nào?
Trả lời:
- Nội dung trong giấy khen có thể khen một trong
ba nội dung đánh giá trở lên, Hiệu trưởng quyết
định về số lượng căn cứ vào kết quả của học sinh.
Ví dụ: Hiệu trưởng tặng giấy khen vì:
+ Đã có thành tích trong học tập môn Tiếng Việt.
+ Đã có thành tích học tập các môn học
TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA HỌC VIÊN
6. Khi chấm bài TX, khi đúng ghi Đ, khi sai có chấm
S hay không?
Trả lời:
TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA HỌC VIÊN
7. Chấm VSCĐ hàng tháng nữa không? Tiến hành
như thế nào?
Trả lời:
Chấm VSCĐ tháng 10
TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA HỌC VIÊN
8. Xử lý sổ điểm cũ và học bạ cũ như thế nào?
Trả lời:
+ Sổ điểm mua mới hoàn toàn.
+ Học bạ: Riêng lớp 5 phô tô và đính kèm thêm 4
tờ của khối 5; Lớp 1,2,3,4 mua mới.
+ Sổ điểm, học bạ cũ lưu lại, trả lại khi hết khoá
cả cũ và mới.
TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA HỌC VIÊN
9. Nhận xét cho HS Lớp 1 chưa biết chữ có được
dùng các kí hiệu khác thay thế được không?
Trả lời:
Không thực hiện. Chủ yếu là nhận xét bằng lời và
có biện pháp hỗ trợ ngay. Những biểu tượng như
con ong, bông hoa chỉ là phần thưởng mà không
được lạm dụng.
TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA HỌC VIÊN
10. Điểm kiểm tra ĐKCKI dùng để làm gì?
Trả lời:
- Chỉ là 1 bài tập để tham khảo giúp GV đánh giá
lại toàn bộ quá trình học tập của HS và đưa ra các
biện pháp hỗ trợ. (Đạt 4 điểm vần hoàn thành
nhưng phải có chỉ ra biện pháp hỗ trợ cụ thể)
+ Bài kiểm tra ĐKCN tham gia đánh giá HLM, xét
hoàn thành chương trình lớp. (Không thực hiện
kiểm tra lại mà Hiệu trưởng quyết định)
TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA HỌC VIÊN
11. Xử lý như thế nào với việc nhận xét của GV và
CM mâu thuẫn với nhau.
Trả lời:
- Cần đưa ra các minh chứng để thuyết phục
CMHS, lấy thêm ý kiến của HS, của GVBM.
- Lưu ý rằng ý kiến PHHS chỉ là tham khảo, chỉ
khuyến khích trong tuỳ từng trường hợp cụ
thể.
TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA HỌC VIÊN
12. Đối với HS khuyết tật( thiểu năng trí tuệ) có
sổ theo dõi đối với HSKT rồi, thì có cần vào sổ
theo dõi chất lượng của lớp nữa không
Trả lời:
- Tất cả HSKT đều ghi vào sổ đánh giá . HSKT
không đáp ứng được yêu cầu học tập (Khuyết tật
nặng) thì không đánh giá. Nếu khuyết tật vẫn đáp
ứng được yêu cầu học tập (nhẹ) thì đánh giá theo
sự tiến bộ của HS.
TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA HỌC VIÊN
13. Để đánh giá HTCT lớp 5, tổ CM ra đề, GV
THCS tham gia, Sở chỉ đạo việc này ntn?
Trả lời:
- Thực hiện theo đúng Thông tư. Trưởng Phòng
GD& ĐT sẽ chỉ đạo việc này
TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA HỌC VIÊN
14. Hướng dẫn cách ghi học bạ.
Trả lời: Đọc kĩ hướng dẫn trang đầu.
Trang 2: Tổng hợp đánh giá cuối kì I
- Chiều cao, cân nặng (số liệu của đầu năm học)
- Số ngày nghỉ: Tổng số ngày nghỉ của cả kì I
Trang 4: Tổng hợp đáng giá cuối năm
- Chiều cao, cân nặng (số liệu của cuối năm học)
- Số ngày nghỉ: Tổng số ngày nghỉ của cả năm
TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA HỌC VIÊN
15. Thự hiện thông tư 30 bắt đầu từ bao giờ?
Trả lời:
Đúng từ ngày thông tư có hiệu lực (15/10/2014)
- Trước 15/10: Thực hiện đánh giá theoTT32, lấy đủ
điểm 2 tháng đối với các môn đánh giá bằng điểm số;
các môn đánh giá bằng nhận xét căn cứ chương trình
hết ngày 14/10/2014 để đánh giá.
- Sau 15/10: Thực hiện theo TT30, nhận xét vào tháng
thứ 3 của Sổ theo dõi chất lượng. Tháng thứ nhất,
thứ hai bỏ trống (không cần bổ sung)