Trường THPT Nguyễn Hữu Huân - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Download Report

Transcript Trường THPT Nguyễn Hữu Huân - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

SÔÛ GIAÙO DUÏC-ÑAØO TAÏO TP.HCM

TRÖÔØNG THPT NGUYEÃN HÖÕU HUAÂN

BAÙO CAÙO

HOAÏT ÑOÄNG BOÀI DÖÔÕNG HOÏC SINH GIOÛI CUÛA TRÖÔØNG THPT NGUYEÃN HÖÕU HUAÂN Quaän Thuû Ñöùc, Thaønh phoá Hoà Chí Minh

VAØI NEÙT VEÀ TRÖÔØNG THPT NGUYEÃN HÖÕU HUAÂN

   

Địa chỉ: Số 11 - Đoàn Kết – P.Bình Thọ – Q.Thủ Đức – TP.HCM.

Năm thành lập Trường: 1962.

Cơ sở vật chất: Trường có diện tích 15.895m2 ; có 37 phòng học, các phòng thí nghiệm, chức năng … khá đầy đủ.

Tổ chức bộ máy năm học 2011-2012: - Tổng số CB-GV-NV: 129 người, trong đó: + BGH: Đầu năm: 4, Cuối năm: 3.

+ GV: 109.

- Tổng số HS: 2109 em, gồm 51 lớp trong đó có 12 lớp chuyên.

2

Thực hiện một số giải pháp nâng cao hiệu quả BDHSG ở trường THPT Nguyễn Hữu Huân Giải pháp 1 Giải pháp 2 Giải pháp 3 Giải pháp 4 Giải pháp 5 Giải pháp 6 Giải pháp 7 Giải pháp 8

Nâng cao nhận thức của CBQL, GV, HS và gia đình HS về việc đầu tư cho hoạt động BDHSG

(Mục tiêu, vai trò, tầm quan trọng…) (bước đầu thực hiện)

3

Thực hiện một số giải pháp nâng cao hiệu quả BDHSG ở trường THPT Nguyễn Hữu Huân Giải pháp 1 Giải pháp 2 Giải pháp 3 Giải pháp 4 Giải pháp 5 Giải pháp 6 Giải pháp 7 Giải pháp 8

Xây dựng qui trình quản lý công tác bồi dưỡng HSG

(kế hoạch, nội dung, phương pháp, kiểm tra, đánh giá) (việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh gía còn hạn chế)

4

3.2. Thực hiện một số giải pháp nâng cao hiệu quả BDHSG ở trường THPT Nguyễn Hữu Huân Giải pháp 1 Giải pháp 2 Giải pháp 3 Giải pháp 4 Giải pháp 5 Giải pháp 6 Giải pháp 7 Giải pháp 8 Xây dựng qui trình phát hiện, tuyển chọn học sinh giỏi, có tư chất, năng khiếu

(đang tiếp tục rà soát, thống nhất, hoàn chỉnh)

– Xây dựng một số dấu hiệu biểu hiện HS có tư chất, năng khiếu (Thông minh, trí tuệ, khả năng sáng tạo, say mê ham học...) – Xây dựng các bước tuyển chọn HSG, có năng khiếu Có thể phân biệt HSG trong trường PT thành hai đối tượng sau: + Thứ nhất: HSG là đối tượng học sinh đủ điều kiện xếp loại học lực giỏi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

+ Thứ hai: HSG là đối tượng HS có năng lực đặc biệt ở một môn học, có khả năng sáng tạo, đạt được kết quả cao trong các kỳ thi HSG các cấp, tạo nguồn lực lượng để bồi dưỡng phát triển nhân tài cho xã hội.

Trong thực tế, có trường hợp HS đạt học lực giỏi nhưng không đủ điều kiện được chọn vào đội tuyển HSG và ngược lại.

5

Thực hiện một số giải pháp nâng cao hiệu quả BDHSG ở trường THPT Nguyễn Hữu Huân Giải pháp 1 Xây dựng đội ngũ giáo viên nòng cốt bồi dưỡng HSG – Nội dung giải pháp: Giải pháp 2 Giải pháp 3 Giải pháp 4 Giải pháp 5 Giải pháp 6 a) Một số tiêu chuẩn giáo viên nòng cốt (năng lực, phẩm chất, nhiệt tình, kinh nghiệm) b) Một số biện pháp xây dựng giáo viên nòng cốt (Tổ CM họp bình chọn GV, Thành lập nhóm bồi dưỡng, phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm: lập KH, tổ chức sinh hoạt nhóm, sưu tầm tài liệu …) c) Một số phương pháp nâng cao chất lượng GV nòng cốt: + Tự học (chủ yếu, hiệu quả) + Dự giờ dạy và trao đổi với chuyên gia (toán, hoá) Giải pháp 7 + Viết và phổ biến SKKN (ít, hiệu quả chưa cao) Giải pháp 8

6

3.2. Thực hiện một số giải pháp nâng cao hiệu quả BDHSG ở trường THPT Nguyễn Hữu Huân Giải pháp 1 Giải pháp 2 Giải pháp 3 Giải pháp 4 Giải pháp 5 Giải pháp 6 Giải pháp 7 Giải pháp 8 Phối hợp các lực lượng GD trong công tác BD HSG – – – – – Nhà trường với Hội CMHS, Ban Khuyến học (hiệu quả) BGH và các tổ, nhóm chuyên môn (chặt chẽ, thường xuyên) BGH với Công đoàn, Đoàn TN (hiệu quả chưa cao) GVCN với GVBM (khá thường xuyên, GVCN đồng thời là GVBM) Nhà trường với cơ quan thông tin đại chúng ( còn hạn chế )

7

Giải pháp 1 Giải pháp 2 Giải pháp 3 Giải pháp 4 Giải pháp 5 Giải pháp 6 Giải pháp 7 Giải pháp 8 Thực hiện một số giải pháp nâng cao hiệu quả BDHSG ở trường THPT Nguyễn Hữu Huân Xây dựng chế độ khen thưởng, vinh danh và̀̀̀ các điều kiện hỗ trợ khác cho công tác BDHSG – – – Chế độ khen thưởng: qua Qui chế chi tiêu nội bộ Vinh danh: qua bản tin, website, các buổi lễ Bố trí TKB, CLB Vật lý (đề thi tháng) …

Thực hiện một số giải pháp nâng cao hiệu quả BDHSG ở trường THPT Nguyễn Hữu Huân Giải pháp 1 Giải pháp 2 Giải pháp 3 Giải pháp 4 Giải pháp 5 Giải pháp 6 Giải pháp 7 Giải pháp 8

Tăng cường CSVC, phương tiện trang thiết bị dạy học phục vụ hoạt động BDHSG

Cung cấp cho GV và HS đội tuyển và để tại Thư viện trường các loại tạp chí: Toán học và tuổi trẻ, Vật lý và tuổi trẻ, Hoá học và đồi sống, Văn học và tuổi trẻ, Sunflowers, Kỷ yếu và tuyển tập đề thi HSG các Tỉnh, Thành phố …

9

Thực hiện một số giải pháp nâng cao hiệu quả BDHSG ở trường THPT Nguyễn Hữu Huân Giải pháp 1 Giải pháp 2 Giải pháp 3 Giải pháp 4 Giải pháp 5 Giải pháp 6 Giải pháp 7 Giải pháp 8

Bồi dưỡng năng lực tổ chức, chỉ đạo của CBQL trong công tác BDHSG

TS. Ng Thanh Hùng-PHT trường PTNK TPHCM chia sẽ kinh nghiệm Q.lý, dạy môn chuyên, BDHSG CB-GV đến giao lưu, trao đổi kinh nghiệm BDHSG tại trường Trung học Thực hành ĐHSP TPHCM HS đội tuyển toán 11-12 dự bồi dưỡng Trại hè 2011 "Gặp gỡ Toán học lần III“ (8-14/8/2011) Tham dự CLB Toán học (chủ nhiệm TS.Trần Nam Dũng) tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

10

Kết quả bồi dưỡng HSG trường THPT Nguyễn Hữu Huân Năm học 2010-2011 2011-2012 Olympic 22 (4 vàng) 27 (6 vàng) HSG TP 27 (06 nhất) 72 (15 nhất) HSG QG 0 1 (ba toán)

11

CHAÂN THAØNH CAÛM ÔN SÖÏ QUAN TAÂM THEO DOÕI CUÛA QUÍ THAÀY COÂ.

TRAÂN TROÏNG KÍNH CHAØO

12