Prezentacja RPO - Związek Gmin Pomorskich

download report

Transcript Prezentacja RPO - Związek Gmin Pomorskich

Regionalny Program Operacyjny
dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020
projekt do konsultacji społecznych
Małgorzata Sobolew
Departament Rozwoju
Regionalnego i Przestrzennego UMWP
Spotkanie z Zarządem i Komisją Rewizyjną Związku Gmin Pomorskich
Gdańsk, 20 listopada 2013 r.
RPO WP w systemie programowania
UE/PL/POM
UE
regulacje, cele EU 2020, Position Paper
RPO WP 2014-2020
POMORSKIE
SRWP 2020, 6 RPS
MRR
Umowa Partnerstwa
16 RPO
PO IŚ
PO IR
PO WER
PO PC
PO PT
PROW
PO Ryby
Krajowe Programy Operacyjne vs. RPO
32%
33%
15%
2%
10%
4%
1%
3%
PO IŚ "bis"
PROW 2014+
PO IR
PO Ryby
PO WER
RPO WP 2014+
PO PC
Pozostałe RPO
Opis Priorytetów
PRIORYTET
• Cele szczegółowe
• Wskaźniki rezultatu
DZIAŁANIE
• Uzasadnienie realizacji (diagnostyczne)
• Ukierunkowanie tematyczne
• Preferencje
• Ukierunkowanie terytorialne
• Sposób realizacji/forma wsparcia
• Grupy docelowe (ostateczni odbiorcy)
• Beneficjenci (wnioskodawcy)
• Wskaźniki produktu
Priorytety (gospodarka)
Priorytety (rynek pracy)
Priorytety (sfera społeczna)
Priorytety (systemy infrastrukturalne)
Priorytety i alokacje
Wkład UE
Priorytety
%
1. Komercjalizacja wiedzy (EFRR)
8,5
2. Przedsiębiorstwa (EFRR)
9,5
3. Edukacja (EFS)
8,0
4. Kształcenie zawodowe (EFRR)
3,5
5. Zatrudnienie (EFS)
11,0
mln EUR
innowacje, B+R, przedsiębiorstwa,
143,9 e-usługi, efektywność
155,9 energetyczna, OZE
> 50% EFRR
132,4
59,9 efektywność energetyczna, OZE
21,8% EFRR
184,4
włączenie społeczne
94,6
i walka z ubóstwem
95,9 20% EFS
143,9 cztery priorytety inwestycyjne EFS
6. Integracja (EFS)
5,5
7. Zdrowie (EFRR)
6,0
8. Konwersja (EFRR)
8,5
9. Mobilność (EFRR)
17,0
287,7 64% EFS (8.5, 8.9, 9.4, 10.1)
12,0
203,8
11. Środowisko (EFRR)
6,5
107,9
12. Pomoc techniczna (EFS)
4,0
61,5
100
1 671,8
10. Energia (EFRR)
RAZEM
Inne akcenty w stosunku do okresu 2007+
RPO WP i PO KL (2007-2013)
Obszar
tematyczny
Dotacje
Zwrotne
Ogółem
RPO 2014-2020
Plan
Środki UE (mln EUR)
1. Komercjalizacja wiedzy
70,4
2. Przedsiębiorstwa
47,2
% zmiana
70,4
143,9
104%
105,8
155,9
47%
141,8
141,8
192,3
36%
187,4
187,4
184,4
-2%
6. Integracja
67,1
67,1
94,6
41%
7. Zdrowie
35,9
35,9
95,9
167%
211,2
143,9
-32%
3. Edukacja
4. Kształcenie zawodowe
5. Zatrudnienie
58,6
8. Konwersja
161,3
9. Mobilność
266,4
266,4
287,7
8%
10. Energia
34,1
34,1
203,8
497,7%
11. Środowisko
78,3
78,3
107,9
38%
12. Pomoc techniczna
44,2
44,2
61,48
39%
1 242,6
1 671,8
35%
RAZEM
1 134,1
49,9
108,5
Podejście terytorialne
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
•
dla Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (zasięg określony w PZPW)
•
nie przewiduje się wydzielenia odrębnego Priorytetu dla ZIT
Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT)
•
dla miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF)
•
reprezentacja MOF musi mieć charakter wielosektorowy
•
efektem negocjacji będzie spójny pakiet przedsięwzięć rozwojowych
•
projekty muszą spełnić kryteria formalne i wykonalności
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)
•
nie przewiduje się wydzielenia odrębnego Priorytetu dla RLKS
•
elementy RLKS znajdą się m.in. w integracji społecznej (przesądzenie w toku Programu)
Ostateczne kwoty alokacji dedykowanych ZIT/ZPT
zostaną ustalone w toku realizacji Programu
Dalsze kroki
Etap/działanie
Terminy
Ocena ex-ante/SOOŚ dla projektu RPO WP 2014+
wrzesień 2013 – luty 2014
Ocena ex-ante instrumentów finansowych
październik 2013 – marzec 2014
Konsultacje społeczne projektu RPO WP 2014+
1 października-21 listopada
Konferencja inaugurująca konsultacje
10 października
Konferencje subregionalne:
•
Starogard Gd. (Subregion Nadwiślański)
23 października
•
Sopot/Gdańsk (Subregion Metropolitalny)
30 października
•
Słupsk (Subregion Słupski)
8 listopada
•
Chojnice (Subregion Południowy)
13 listopada
Konferencja podsumowująca konsultacje (Gdynia)
27 listopada
Spotkania Zespołu Konsultacyjnego
21 października i 8 listopada
Ostateczny projekt RPO WP 2014-2020
styczeń 2014
Pozytywna decyzja MRR, negocjacje z KE
od lutego 2014
Wszystkie dokumenty i informacje związane
ze Strategią, RPS oraz konsultacjami projektu RPO WP 2014-2020
dostępne są na stronie:
www.strategia2020.pomorskie.eu
Dziękuję za uwagę