RPO WO - DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Download Report

Transcript RPO WO - DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA
INICJATYW KLASTROWYCH
W RAMACH REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA LATA 2007 – 2013.
dr Rafał Klimek
Opolskie Centrum Rozwoju
Gospodarki
1
2
RPO WO - DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PODDZIAŁANIE 1.1.1 WSPARCIE INSTYTUCJI
OTOCZENIA BIZNESU
• CEL
Wzmocnienie
sektora
otoczenia
biznesu
i ułatwienie firmom dostępu do profesjonalnych
usług okołobiznesowych w celu zwiększenia
konkurencyjności przedsiębiorstw województwa
opolskiego.
3
RPO WO - DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PODDZIAŁANIE 1.1.1 WSPARCIE INSTYTUCJI
OTOCZENIA BIZNESU
RODZAJE PROJEKTÓW:
• budowa, przebudowa i remont obiektów instytucji otoczenia
biznesu;
• zagospodarowanie terenu wokół obiektów instytucji otoczenia
biznesu (jedynie gdy jest elementem projektu związanego
z budową, przebudową i remontem obiektu);
• zakup urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia
działalności okołobiznesowej tych jednostek.
4
RPO WO - DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PODDZIAŁANIE 1.1.1 WSPARCIE INSTYTUCJI
OTOCZENIA BIZNESU
BENEFICJENCI:
Typ I: Instytucje otoczenia biznesu prowadzone przez:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
-szkoły
-
wyższe;
jednostki badawczo-rozwojowe;
-jednostki
sektora finansów publicznych(niewymienione wyżej);
organizacje pozarządowe mające w swej statutowej działalności wspieranie MMSP
oraz samorząd gospodarczy (izby gospodarcze, rzemieślnicze i przemysłowohandlowe);
-
-
przedsiębiorstwa;
-partnerstwa
ww. instytucji
5
RPO WO - DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PODDZIAŁANIE 1.1.1 WSPARCIE INSTYTUCJI
OTOCZENIA BIZNESU
BENEFICJENCI
Typ II: Klastry oraz branżowe centra biznesu prowadzone przez:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- szkoły wyższe;
- jednostki badawczo-rozwojowe;
- jednostki sektora finansów publicznych
(niewymienione wyżej);
- organizacje pozarządowe mające w swej statutowej działalności wspieranie
MMSP oraz samorząd gospodarczy (izby gospodarcze, rzemieślnicze i
przemysłowo-handlowe);
- przedsiębiorstwa;
- partnerstwa ww. instytucji.
6
RPO WO - DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PODDZIAŁANIE 1.1.1 WSPARCIE INSTYTUCJI
OTOCZENIA BIZNESU
WYSOKOŚĆ WSPARCIA
od 80 tys. do 3 mln PLN.
W przypadku udzielania wsparcia w ramach pomocy
de minimis - nie więcej niż 200 tys. Euro (zgodnie
z
Rozporządzeniem
Komisji
(WE)
nr
1998/2006
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy
de minimis).
7
RPO WO - DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PODDZIAŁANIE 1.1.1 WSPARCIE INSTYTUCJI
OTOCZENIA BIZNESU
PROCENTOWA WARTOŚĆ WSPARCIA.
I. Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie
85% kosztów kwalifikowanych.
II. Projekty objęte pomocą publiczną:
1. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi:
- 50% dla dużych przedsiębiorców;
- 60% dla średnich przedsiębiorców
-70%
dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.
2. W przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maks. 75% kosztów
kwalifikowanych.
8
RPO WO - DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PODDZIAŁANIE 1.1.1 WSPARCIE INSTYTUCJI
OTOCZENIA BIZNESU
UWAGA!

Projekty w ramach klastrów i branżowych centrów biznesu uzyskają
dofinansowanie, gdy realizowane są przez przedsiębiorstwa, które realizują
zadanie w porozumieniu co najmniej z 10 innymi podmiotami
gospodarczymi działającymi w danej branży lub na jej rzecz.

Priorytetowo
traktowane
będą
projekty
w
ramach
klastrów
lub
branżowych centrów biznesu, które dotyczą sektorów: drzewny, rolno-
spożywczy, budownictwo, obróbka metalu, surowców naturalnych, chemiczny,
turystyczno-gastronomiczny oraz działalność
oparta na zawodach tradycyjnych (tzw. ginących).
9
RPO WO - DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PODDZIAŁANIE 1.1.1 WSPARCIE INSTYTUCJI
OTOCZENIA BIZNESU
• PRZEWIDYWANY TERMIN NABORU WNIOSKÓW:
od 08.10 do 22.10.2012 r.
Gdzie można składać wnioski?
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Referat Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych
INFORMACJA:
Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Barlickiego 17
45-083 Opole
tel. 77/ 44 04 720-722
www.rpo.opolskie.pl
11
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
12