System identyfikacji i wsparcia przedsięwzięć do

download report

Transcript System identyfikacji i wsparcia przedsięwzięć do

System identyfikacji i wsparcia
Przedsięwzięć do RPS
z uwzględnieniem RPO 2014-2020
Jan Szymański
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Konferencja inaugurująca konsultacje społeczne projektów RPS
Gdańsk, 19 kwietnia 2013 r.
System identyfikacji i wsparcia przedsięwzięć do
RPS z uwzględnieniem RPO 2014-2020
CELE IDENTYFIKACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
• przygotowanie przedsięwzięć zintegrowanych/kompleksowych, zgodnych z celami Strategii
Rozwoju Województwa Pomorskiego, realizujące założenia poszczególnych Regionalnych
Programów Strategicznych oraz wpisujące się w priorytety inwestycyjne
z projektów Rozporządzeń dot. EFRR i EFS,
• stworzenie bazy przedsięwzięć do wykorzystania przez Samorząd Województwa
Pomorskiego w trakcie negocjacji zakresu Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych,
• aktywizacja potencjalnych wnioskodawców w celu przygotowania maksymalnej liczby
gotowych do aplikowania projektów (szybka absorpcja środków i generowanie płatności
w perspektywie finansowej 2014-2020), pozwalających na wypełnienie wszelkich zobowiązań
Programu wynikających m.in. z zasady „n+3”, realizacji zakładaych efektów/wskaźników
(‘milestones’) etc.
• optymalizacja przyszłych zapisów RPO 2014-2020.
System identyfikacji i wsparcia przedsięwzięć do
RPS z uwzględnieniem RPO 2014-2020
BAZA PROJEKTY 2020
• narzędzie służące do gromadzenia (koncepcji) oraz źródło wiedzy na temat przedsięwzięć
planowanych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020,
• zawiera przedsięwzięcia infrastrukturalne oraz ‘miękkie’, wpisujące się w cele i założenia
dokumentów programowych oraz typy przedsięwzięć (zakresy wsparcia) określone w RPS,
• podzielona na 6 obszarów tematycznych (wg RPS):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
rozwój gospodarczy
atrakcyjność turystyczna i gospodarcza
aktywność zawodowa i społeczna
ochrona zdrowia
transport
energetyka i środowisko
System identyfikacji i wsparcia przedsięwzięć do
RPS z uwzględnieniem RPO 2014-2020
IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ
I. NABÓR (PRZEDSIĘWZIĘCIA INFRASTRUKTURALNE I ‘MIĘKKIE’)
• ogłoszony na stronach internetowych http://strategia2020.pomorskie.eu/ i
http://dpr.pomorskie.eu/,
• zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza przesyłanego za pośrednictwem poczty
elektronicznej,
• analiza/weryfikacja i opracowywanie zgłoszonych przedsięwzięć przez pracowników UMWP oraz
Kierowników RPS,
• umieszczenie przedsięwzięcia w Bazie nie stanowi jakiegokolwiek zobowiązania ze strony Zarządu
Województwa Pomorskiego odnośnie jego finansowania.
II. WARSZTATY (PRZEDSIĘWZIĘCIA ‘MIĘKKIE’)
• zorganizowane po zakończeniu naboru do Bazy PROJEKTY 2020,
• wyodrębnienie przedsięwzięć systemowych/regionalnych ‘miękkich’ komplementarnych dla
przedsięwzięć zgłoszonych w naborze.
System identyfikacji i wsparcia przedsięwzięć do
RPS z uwzględnieniem RPO 2014-2020
‘PROJECT PIPELINE’
Zwrot (częściowy lub całkowity) kosztu wykonania dokumentacji przygotowawczej (m.in. Studium
wykonalności, dokumentacja techniczna, program funkcjonalno-użytkowy, raport ooś i in.) dla przedsięwzięć
planowanych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.
I. KONKURS NA NAJLEPSZE PRZEDSIĘWZIĘCIE planowane do realizacji w latach 2014-2020
• termin ogłoszenia: II kwartał 2013 roku,
• przedmiot wsparcia: dokumentacja przygotowawcza wybranych przedsięwzięć zgłoszonych do Bazy
PROJEKTY 2020,
• kryteria oceny: określone w Regulaminie konkursu,
• łączna wartość wsparcia: 2 mln PLN,
• źródło wsparcia: Działanie 10.2. Informacja, komunikacja i przygotowanie projektów RPO WP
System identyfikacji i wsparcia przedsięwzięć do
RPS z uwzględnieniem RPO 2014-2020
‘PROJECT PIPELINE’
II. WSPARCIE SYSTEMOWE przedsięwzięć strategicznych wskazanych w RPS
• przedmiot wsparcia: dokumentacja przygotowawcza wybranych przedsięwzięć
strategicznych wymienionych w RPS,
• kryteria oceny: określone w Regulaminie wsparcia systemowego,
• łączna wartość wsparcia: 4 mln PLN,
• źródło wsparcia: Działanie 10.2. Informacja, komunikacja i przygotowanie projektów RPO WP
System identyfikacji i wsparcia przedsięwzięć do
RPS z uwzględnieniem RPO 2014-2020
‘PROJECT PIPELINE’
III. KONKURSY o dofinansowanie dokumentacji przygotowawczej w ramach RPO WP
1. Działanie 4.1. RPO WP 2007-2013
•
•
Przedmiot dofinansowania: opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycj
drogowej w perspektywie finansowej 2014-2020,
Termin naboru: 14.02.2012 r. do 30.03.2012 r.
2. Działanie 4.2. RPO WP 2007-2013
•
•
Przedmiot dofinansowania: opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji
inwestycji kolejowej w perspektywie finansowej 2014-2020,
Termin naboru: 14.02.2012 r. do 30.03.2012 r.
3. Działanie 5.4. RPO WP 2007-2013
•
•
Przedmiot dofinansowania: prace przygotowawcze związane z realizacją inwestycji polegających na
produkcji, odbiorze i przesyle energii i ciepła ze źródeł odnawialnych (z
wyłączeniem instalacji OZE przeznaczonych bezpośrednio na potrzeby
budynków mieszkalnych) w perspektywie finansowej 2014-2020,
Termin naboru: 29.04.2013 r. - 29.05.2013 r.
Dziękuję za uwagę.
Szczegółowych informacji udziela
Agata Mróz
tel. (058) 326 81 88
e-mail: [email protected]