Plik 2 MB - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

download report

Transcript Plik 2 MB - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Rola organizacji pozarządowych w realizacji
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
Bartosz Kozicki
Departament Rozwoju
Regionalnego i Przestrzennego UMWP
Spotkanie informacyjne
„Instrumenty zwrotne oraz dotacje z UE dla organizacji pozarządowych w 2013 r.
- obecne i przyszłe perspektywy współpracy z NGO”
Gdańsk, 28 marca 2013
STRATEGIA „Pomorskie 2020”
NOWOCZESNA
GOSPODARKA
1. Wysoka efektywność
przedsiębiorstw
AKTYWNI
MIESZKAŃCY
1. Wysoki poziom zatrudnienia
ATRAKCYJNA
PRZESTRZEŃ
1. Sprawny system
transportowy
2. Konkurencyjne szkolnictwo 2. Wysoki poziom kapitału
wyższe
społecznego
2. Bezpieczeństwo
i efektywność energetyczna
3. Unikatowa oferta
turystyczna i kulturalna
3. Dobry stan środowiska
3. Efektywny system edukacji
4. Lepszy dostęp do usług
zdrowotnych
Miara sukcesu:
Miara sukcesu:
Miara sukcesu:
dynamika wzrostu PKB per capia
w latach 2013-2020 wyższa
od średniej dla Polski
i od średniej dla UE
wskaźnik zatrudnienia w roku 2020
wyższy niż średnia dla Polski i nie
mniejszy niż 90% średniej dla UE
dynamika spadku energochłonności
gospodarki, w tym energochłonności
transportu, w latach 2013-2020 szybsza
niż średnio w Polsce
Organizacje pozarządowe
jako kluczowi partnerzy
Przykładowe Cele operacyjne:
• CO 1.3 Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna
(m.in. produkty turystyczne)
• CO 2.1 Wysoki poziom zatrudnienia
(m.in. ekonomia społeczna, bierni zawodowo, kształcenie ustawiczne)
• CO 2.2 Wysoki poziom kapitału społecznego
(m.in. organizacje pozarządowe, tożsamość, integracja, kultura, sport, rewitalizacja)
• CO 2.3 Efektywny system edukacji
(m.in. jakość kształcenia)
• CO 2.4 Lepszy dostęp do usług zdrowotnych
(m.in. działania profilaktyczne)
• CO 3.2 Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna
(m.in. energia odnawialna, oddziaływanie energetyki na środowisko)
• CO 3.3 Dobry stan środowiska
(m.in. monitoring środowiska, ochrona przyrody)
CO 2.2
Wysoki poziom kapitału społecznego (1)
L.p.
2.2.1.
Kierunek działania
Systemowe wzmacnianie potencjału
Całe województwo
organizacji pozarządowych
Podnoszenie poziomu tożsamości
2.2.2. regionalnej i lokalnej oraz integracja
społeczności lokalnych
2.2.3.
2.2.4.
OSI
Całe województwo
Aktywne uczestnictwo w kulturze,
sporcie i rekreacji
Obszary ponadprzeciętnego poziomu
wykluczenia społecznego
Kompleksowa rewitalizacja i rozwój
przestrzeni publicznych
W zakresie kompleksowej rewitalizacji:
• zdegradowane (przestrzennie i społecznie)
obszary miejskie
W zakresie rozwoju przestrzeni publicznych:
• obszary ponadprzeciętnego poziomu
wykluczenia społecznego
CO 2.2
Wysoki poziom kapitału społecznego (2)
Zobowiązanie Samorządu Województwa Pomorskiego
• Utworzenie regionalnego systemu wsparcia organizacji pozarządowych
Oczekiwania wobec władz centralnych w związku z realizacją Celu
• Objęcie procedurą kontraktu terytorialnego środków pozostających w dyspozycji
MPiPS przeznaczonych na integrację społeczną i realizację inicjatyw NGO
(np. PFRON, FIO)
• Określenie standardów urbanistycznych dla zapewnienia na etapie planowania
odpowiedniej dostępności do lokalnej infrastruktury społecznej/przestrzeni publicznych
Obszary współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej
• Tożsamość europejska (zwłaszcza bałtycka) wspierana m.in. wymianą kulturalną
• Międzynarodowe sieci wolontariatu wspierające aktywność obywateli
System realizacji Strategii
Koordynator
Strategii
monitoring i ocena, koordynacja
regionalnych programów strategicznych
STRATEGIA
realizacja, monitoring, ocena
Kierownik
Programu
regionalny program
strategiczny
regionalny program
strategiczny
Kryterium zgodności ze Strategią
regionalnymi programami
strategicznymi
programy
operacyjne UE
budżet
Województwa
kontrakty
terytorialne
ZOBOWIĄZNIA:
• Regionalne programy strategiczne – do końca lipca 2013 r.
• Koncepcja PSME – 6 miesięcy od przyjęcia Strategii
inne dokumenty
planistyczne
Regionalne programy strategiczne (1)
Regionalny program strategiczny
(w zakresie)
rozwoju gospodarczego
Cel operacyjny Strategii
1.1. Wysoka efektywność przedsiębiorstw
1.2. Konkurencyjne szkolnictwo wyższe
atrakcyjności turystycznej i kulturalnej
1.3. Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna
2.1. Wysoki poziom zatrudnienia
aktywności zawodowej i społecznej
2.2. Wysoki poziom kapitału społecznego
2.3. Efektywny system edukacji
ochrony zdrowia
2.4. Lepszy dostęp do usług zdrowotnych
transportu
3.1. Sprawny system transportowy
energetyki i środowiska
3.2. Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna
3.3. Dobry stan środowiska
RPS Rozwój gospodarczy
RPS Atrakcyjność turystyczna
i kulturalna
RPS Aktywność
zawodowa
i społeczna
RPS Ochrona zdrowia
RPS Transport
RPS Energetyka i środowisko
RPO
Regionalne programy strategiczne (2)
Wstępny projekt RPS
Diagnostyczna
Projekcyjna
Realizacyjna
Wstępny projekt RPS
Ocena ex-ante/SOOŚ
Proponowany czas trwania
do końca stycznia 2013
do końca marca 2013
Marzec 2013
kwiecień-czerwiec 2013
Konsultacje społeczne
kwiecień-czerwiec 2013
Ostateczny projekt RPS
do końca lipca 2013
WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE UE
oraz Polityka Spójności w Polsce
w latach 2014-2020
Informacje wstępne
na podstawie
decyzji Rady Europejskiej z 8 lutego 2013 r.
i propozycji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Układ programów operacyjnych 2014-2020
Program
Fundusz
Zarządzane przez Ministra Rozwoju Regionalnego
dotyczący innowacyjności, badań i ich powiązań
z przedsiębiorstwami
dotyczący rozwoju cyfrowego
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
dla Polski Wschodniej
pomocy technicznej
europejskiej współpracy terytorialnej
dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska,
przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu
i bezpieczeństwa energetycznego
dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia
społecznego oraz dobrego rządzenia
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Fundusz Spójności
Europejski Fundusz Społeczny
Zarządzane przez województwa
16 regionalnych programów operacyjnych
(Mazowsze – region przejściowy)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz Społeczny
Zarządzane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
rozwoju obszarów wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich
rozwoju obszarów morskich i rybackich
Europejski Fundusz Morski i Rybacki
Środki Polityki Spójności UE
w Polsce w latach 2014-2020
Finansowy udział regionów
2007-2013
2014-2020
ESF
60,0%
75,0%
EFRR
49,7%
55,0%
19 838 mln euro
24 553 mln euro
ŁĄCZNIE
Rezerwa programowa
4,7 mld euro
Rezerwa wykonania
4,7 mld euro
Pozostają dotychczasowe zasady:
• anulowanie zobowiązań: N+3
• kwalifikowalność: VAT
• maks. dofinansowanie: 85%
Proponowana alokacja na regiony
(metoda berlińska)
Województwa
Alokacja dla RPO
Dolnośląskie
1 636 211 032
Kujawsko-Pomorskie
1 531 234 727
Lubelskie
1 832 112 166
Lubuskie
728 232 626
Łódzkie
1 764 950 458
Małopolskie
2 390 349 079
1 659 848 496,29
Mazowieckie
759 946 053
Opolskie
1 744 104 098
Podkarpackie
974 608 793
Podlaskie
Pomorskie
1 480 345 619
2 782 838 913
Śląskie
998 158 121
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
1 124 708 736
Wielkopolskie
1 940 505 553
Zachodniopomorskie
1 204 797 875
RAZEM
24 552 952 346
Zakres tematyczny RPO WP 2014-2020
ZDETERMINOWANY:
• zawartością SRWP 2020 i RPSów
• Strategią EUROPA 2020, zaleceniami Rady
• treścią rozporządzeń 2014-2020
• treścią Position Paper KE
• przesądzeniami Umowy Partnerstwa
• wynikami negocjacji z KE
Oznacza to NACISK NA:
• badania i innowacje
• efektywność energetyczną
• gospodarkę niskoemisyjną (w tym również transport zbiorowy)
• rozwój MŚP
• zatrudnienie i mobilność
• włączenie społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu
• edukację, kompetencje i uczenie się przez całe życie
RPO WP 2014-2020
– planowane najbliższe kroki
Organizacja prac:
•
powołanie: Grupy Redakcyjnej, Zespołu Konsultacyjnego – kwiecień 2013
Projekt RPO WP 2014-2020:
•
projekt do konsultacji społecznych i konsultacji z MRR – wrzesień 2013
•
ostateczny projekt – grudzień 2013
Istotne uwarunkowania:
•
głosowanie budżetu UE w Parlamencie – maj 2013
•
przyjęcie pakietu rozporządzeń przez Radę – jesień 2013
(koniec 2013 – wariant pesymistyczny)
•
przekazanie UP do negocjacji z KE – grudzień 2013
Wszystkie dokumenty i informacje związane ze Strategią
oraz RPS dostępne są na stronie:
www.strategia2020.pomorskie.eu
Dziękuję za uwagę