EFS 2014-2020

download report

Transcript EFS 2014-2020

2014
Wsparcie kapitału ludzkiego w
przedsiębiorstwach MSP w
perspektywie 2014-2020
Szczecin, 11 czerwca 2014 r.
Umowa Partnerstwa - EFS 2014-2020
RPO
RPO
RPO
RPO
RPO
RPO
RPO
RPO
RPO
PO
WER
RPO
RPO
RPO
RPO
RPO
RPO
RPO
RPO
RPO
RPO
RPO
RPO
RPO
RPO
RPO
RPO
RPO
2
Podział środków finansowych
EFS 2014-2020
EFS
12 842 mln €
PO WER
4 166 mln €
16 RPO
8 676 mln €
Wsparcie MŚP w perspektywie 2014-2020
– POZIOM KRAJOWY
POZIOM KRAJOWY: 1 krajowy PO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
32,5% ogólnej alokacji EFS
• zapewnienie ram dla efektywnej realizacji polityk publicznych (m.in.
w obszarze przedsiębiorczości, zatrudnienia, edukacji, dobrego rządzenia),
• wdrożenie reform systemowych w wybranych obszarach,
• wsparcie procesu dydaktycznego w szkolnictwie wyższym,
• wsparcie na rzecz współpracy ponadnarodowej i innowacji społecznych,
• realizacja Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych (Youth Employment
Initiative) – wsparcie na rzecz osób poniżej 25 roku życia na rynku pracy.
POZIOM REGIONALNY – 16 regionalnych PO (EFS + EFRR)
67,5% ogólnej alokacji EFS
• Bezpośrednie wsparcie dla indywidualnych odbiorców (w tym m.in.
przedsiębiorców i ich pracowników, osób bezrobotnych, osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym).
ZATRUDNIENIE
Interwencja EFS w PO WER
Powiązania i komplementarność z RPO
PO WER (CT 8)
• Poprawa warunków prowadzenia działalności
gospodarczej i wsparcie systemowe na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości (m.in. budowa systemu wczesnego
ostrzegania i szybkiego reagowania na zmiany
gospodarcze, wsparcie na rzecz rozwoju działalności
przedsiębiorstw)
• Budowa i rozwój rejestru usług rozwojowych (RUR)
• Bezpośrednie wsparcie dla
indywidualnych odbiorców (w
tym osób bezrobotnych i
poszukujących pracy,
przedsiębiorców i ich
pracowników
RPO
EDUKACJA /
ADAPTACYJNOŚĆ
Interwencja EFS w PO WER
Powiązania i komplementarność z RPO
PO WER (CT 10)
• Rozwój Krajowego Systemu Kwalifikacji (KSK)
• Współpraca przedsiębiorców ze szkołami i
placówkami oświatowymi
• Budowa systemu Rad Kompetencji
•
Wykorzystanie KSK i RUR we wsparciu
kierowanym bezpośrednio do osób w
zakresie podnoszenia kwalifikacji
•
Włączenie pracodawców w proces
kształcenia
RPO
Wsparcie MŚP w perspektywie 2014-2020
– wyniki negocjacji Umowy Partnerstwa
• Koncentracja wsparcia na sektorze mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw (wyłączenie dużych przedsiębiorstw z zakresu
wsparcia EFS)
• Zapewnienie jednolitych standardów jakości świadczonych usług na
rzecz MŚP na terenie całego kraju
• Koncentracja wsparcia na usługach doradczych i szkoleniowych
(wyłączenie działań promocyjnych i świadomościowych jako
samodzielnej formy wsparcia)
• Wsparcie finansowe na rzecz tworzenia nowych przedsiębiorstw w
formie zwrotnej, bezzwrotnej i mieszanej (EFS), wsparcie finansowe
na rzecz funkcjonujących podmiotów gospodarczych (EFRR)
Zmiana podejścia do wspierania MŚP w
perspektywie 2014-2020
PO KL 2007-2013
RPO 2014-2020
• Ograniczony wpływ
przedsiębiorstw na treść oferty
szkoleniowej (dominacja strony
podażowej nad popytową)
• Instytucje edukacyjne oferują jedynie
usługi rozwojowe i nie pośredniczą w
udzielaniu wsparcia jako
projektodawcy
• Niewielka liczba projektów
„szytych na miarę”,
dostosowanych do potrzeb
konkretnych przedsiębiorstw
• Przedsiębiorca samodzielnie decyduje
o wyborze usługi rozwojowej
odpowiadającej na jego potrzeby
(narzędzie: np. bon edukacyjny,
refundacja kosztów)
• Doraźny i fragmentaryczny
charakter podejmowanych
działań (przewaga prostych
szkoleń, np. kursów
komputerowych, nad
kompleksowymi projektami
rozwojowymi dla MŚP)
• Położenie większego nacisku na
diagnozę potrzeb rozwojowych,
większa dywersyfikacja świadczonych
usług (np. doradztwo biznesowe,
mentoring, optymalizacja procesów
zarządzania, itp.)
Wsparcie MŚP w perspektywie 2014-2020
Podmiotowy
System
Finansowania
Usług
Rozwojowych
Przedsiębiorstwo
Regionalny Program Operacyjny
(IZ RPO)
Rejestr Usług
Rozwojowych
PO Wiedza Edukacja Rozwój
(PARP)
Wsparcie MŚP w perspektywie 2014-2020
– POZIOM KRAJOWY
Rejestr Usług Rozwojowych – baza administrowana przez PARP,
zawierająca:
 informację na temat potencjału podmiotów świadczących usługi
rozwojowe (jednolite kryteria wiarygodności KARTA PODMIOTU)
 informację na temat oferty rozwojowej (KARTA USŁUGI)
 możliwość dokonywania oceny świadczonych usług bezpośrednio
przez odbiorców wsparcia (informacja zwrotna dla przyszłych
uczestników szkoleń)
 pełny dostęp do informacji na temat dostępnej oferty rozwojowej
(jednolite kryteria rejestracji dla wszystkich podmiotów, wszystkie
dostępne usługi rozwojowe zgromadzone w jednym miejscu)
 monitorowanie jakości udzielanego wsparcia
Wsparcie MŚP w perspektywie 2014-2020
– POZIOM REGIONALNY
 PODMIOTOWE SYSTEMY FINANSOWANIA (podejście
popytowe)
Np. bon edukacyjny, promesa połączona z refundacją kosztów
Zalety podejścia popytowego:
 szybkie przekazywanie środków publicznych do MŚP (bezpośrednia
reakcja na występujące potrzeby)
 uproszczenie procedur
 większa adekwatność udzielanego wsparcia
 indywidualizacja finansowanych działań
 ograniczenie wydatków na finansowanie kosztów pośrednich
związanych z obsługą projektu
Wsparcie MŚP w perspektywie 2014-2020
– POZIOM KRAJOWY
Dodatkowo, w ramach PO WER planowane jest wsparcie na rzecz:
• podniesienia jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw (m.in.
wsparcie na rzecz zwiększenia udziału MŚP w rynku zamówień
publicznych, ppp,
• poprawa efektywności systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego
reagowania przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze (w tym m.in.
stworzenie systemowych narzędzi zapobiegania sytuacjom
kryzysowym przedsiębiorstw, badanie i prognozowanie dynamiki
zmian gospodarczych, itp.)
Dziękuję za uwagę!