Plik PPT 488 KB

Download Report

Transcript Plik PPT 488 KB

PŁATNOŚCI W PROJEKTACH
UNIJNYCH
DOROTA PŁACHTA
KIEROWNIK REFERATU PŁATNOŚCI
DEPARTAMENT PROGRAMÓW
REGIONALNYCH
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk,
tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34
PŁATNOŚCI W PROJEKTACH
UNIJNYCH
• Refundacje poniesionych wydatków
• Zaliczki na poczet przyszłych wydatków
NOWE ZASADY ZALICZKOWANIA
(zgodnie z Przewodnikiem Beneficjenta RPO WP 2007-2013 z
dnia 9 lutego 2012)
• Zaliczka udzielana jest na poczet wydatków
kwalifikowalnych
• Zaliczka udzielana jest na wydatki inwestycyjne
• Łączna kwota zaliczek nie może przekroczyć 90%
dofinansowania z EFRR w projekcie
• Zaliczka może być udzielana jedynie na zapłatę za
faktury za roboty budowlano-montażowe oraz za faktury
na zakup sprzętu i wyposażenia
• Zaliczka musi być rozliczona w ciągu 3 miesięcy od
daty jej wypłacenia
WNIOSKOWANIE O ZALICZKĘ
• Wniosek o zaliczkę musi wpłynąć do IZ
RPO WP 30 dni przed planowanym
terminem uruchomienia zaliczki
• Zaliczka przekazywana jest na
wyodrębniony rachunek bankowy
• Kolejna zaliczka może być udzielona
dopiero po rozliczeniu wcześniej
udzielonych zaliczek
ROZLICZANIE ZALICZEK
Rozliczenie zaliczki następuje poprzez:
• Złożenie wniosku o płatność z wypełnioną
częścią finansową (część B) – wniosek
poza środkami zaliczki, może też
obejmować wydatki, które będą
zrefundowane
• Zwrot środków na rachunek bankowy
NOWE ZASADY SKŁADANIA
WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ
• Wnioski o płatność należy składać raz na
trzy miesiące
• Jedynie wnioski o płatność z kwotą
powyżej 400.000 złotych dofinansowania
do wypłaty mogą być składane częściej
niż raz na trzy miesiące, jednakże nie
częściej niż raz na miesiąc
ROZLICZANIE WNIOSKÓW
O PŁATNOŚĆ
Najczęściej popełniane błędy
Realizacja projektu niezgodnie z
wnioskiem o dofinansowanie
• Realizacja projektu niezgodnie z zakresem
rzeczowym zaakceptowanym przez IZ RPO WP
(zakup innych sprzętów niż określony wcześniej
załączniku nr 13.2)
• Realizacja projektu w innym miejscu niż
zaakceptowany przez IZ RP WP (instalacja
kolektorów słonecznych na innych posesjach niż
wskazane we wniosku o dofinansowanie)
NIESPÓJNOŚCI W DOKUMENTACJI
BĘDĄCEJ PODSTAWĄ
ROZLICZENIA WYDATKÓW
• Błędy w umowach z wykonawcami (np.
przerzucenie na wykonawcę obowiązku
uzyskania pozwolenia na budowę)
• Nieterminowe zakończenie umów z
wykonawcami, bez naliczenia kar
umownych lub aneksowania umowy
NIESPÓJNOŚCI W DOKUMENTACJI
BĘDĄCEJ PODSTAWĄ
ROZLICZENIA WYDATKÓW
• Przekładane faktury nie odzwierciedlają zapisów
z protokołów odbioru pod względem zakresu
wykonanych prac i wartości
• Błędy rachunkowe w protokołach odbioru
• Protokoły odbioru podpisywane przez osoby bez
upoważnień
BŁĘDNIE ROZLICZANE
WYNAGRODZENIA
Wynagrodzenia rozliczane niezgodnie z
Załącznikiem nr 4 do Przewodnika Beneficjenta
RPO WP 2007-2013 – wynagrodzenia
nierozliczane proporcjonalnie do czasu pracy
poświeconego na projekt, rozliczane jedynie
dodatki, brak kompletnej dokumentacji
potwierdzającej wysokość wydatków, błędy
rachunkowe
UWAGA: w przypadków błędnego
rozliczania wniosków o płatność,
notorycznych błędów i korekt IZ RPO
WP nie będzie uznawała wydatków
na osoby zarządzające projektem
jako wydatki kwalifikowalne –
zwłaszcza w projektach partnerskich
BRAKI W DOKUMENTACH KSIĘGOWYCH
WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA WYTYCZNYCH I
INSTRUKCJI
• Brak numeracji na dokumentach
• Niekompletna dokumentacja
• Stan prawny PZP w opisie faktury niezgodny z
faktycznie zastosowanym
• Opisy dokumentacji niezgodne z instrukcjami IZ
RPO WP (np.. Nazwa kategorii niezgodna z
wnioskiem o dofinansowanie)
Od dnia 20 stycznia 2012 korespondencja z
Beneficjentem odnośnie
korygowania wniosków i załączników
prowadzone będzie wyłącznie
poprzez pocztę elektroniczną
ZWROTY ŚRODKÓW I
ODSETEK
Z tytułu rozliczenia zaliczki albo z tytułu
wydatkowania środków niezgodnie z
przeznaczeniem lub procedurami
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania
budżetu państwa:
„(…) Odsetki od:
1) przekazanych w formie zaliczki środków zgromadzonych przez beneficjenta
na wyodrębnionym rachunku do obsługi projektu finansowanego z udziałem
środków europejskich
2) zwrotów środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
wykorzystanych z naruszeniem procedur właściwych do realizacji wydatków
w ramach danego programu lub projektu, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości
3) środków pozostałych do rozliczenia przekazanych w ramach zaliczki
są przekazywane przez Beneficjenta na rachunek instytucji, z którą zawarł umowę
CZYLI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ RPO WP
Decyzją Instytucji Zarządzającej RPO WP 2007-2013, zgodnie z pismem
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nr DKR-VII-8261(0)-14-PK/12
z dnia 8 lutego 2012 r
ZARÓWNO NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA JAK I ODSETKI
POWINNY BYĆ PRZEKAZYWANE NA RACHUNEK IZ RPO WP
NR RACHUNKU BANKOWEGO
17 1500 1171 1211 7005 1956 0000
W tytule przelewu należy bezwzględnie umieścić:
1. nr projektu,
2. czy kwota zwrotu stanowi należność główną czy odsetki (jeżeli odsetki to jakie
– karne, bankowe itp., ewentualnie czy jest to przychód z projektu, kara
umowna),
3. klasyfikacja budżetowa lub źródło finansowania (EFRR lub budżet państwa),
4. rok, którego dotyczą zwracane środki,
5. tytuł zwrotu (np. zwrot części zaliczki; odsetki bankowe od zaliczki itp.), a w
przypadku zwrotu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 207 ustawy o
finansach publicznych – numer decyzji.
Dodatkowo prosimy o przesłanie kserokopii przelewów dotyczących zwrotów
(należności głównej i odsetek) do Instytucji Zarządzającej wyłącznie faxem na
nr 58/32-68-134.
Dziękuję za uwagę