RPO WK-P poddziałanie 5.2.2 Wsparcie

download report

Transcript RPO WK-P poddziałanie 5.2.2 Wsparcie

Slide 1

Finansowanie
Odnawialnych Źródeł
Energii
Ćwiczenia 1

dr Tomasz Kruszyński
1


Slide 2

Cele UE (OZE i energetyka)
„Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii obejmuje zespół działań
zmierzających do wzrostu produkcji energii elektrycznej i ciepła pochodzących z
odnawialnych zasobów energii. Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii
prowadzony będzie poprzez realizację inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji
jednostek wytwarzania:
- energii elektrycznej wykorzystujących biomasę, biogaz, energię wiatru oraz wody,
- ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej lub słonecznej,
- energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu z odnawialnych źródeł energii,
- biokomponentów i biopaliw, wyłączając produkty rolnicze określone w załączniku
I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
Dla wsparcia celu, jakim jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii
przewiduje się również możliwość współfinansowania ze środków Funduszu
Spójności realizacji inwestycji związanych z budową i modernizacją sieci
elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek
wytwórczych energii z OZE”

2


Slide 3

Cele UE (OZE i energetyka) cd…
„W zakresie zwiększenia efektywności energetycznej sektora energetycznego,
wsparcie będzie udzielane na zwiększenie sprawności wytwarzania energii
elektrycznej, w tym w szczególności energii elektrycznej wytwarzanej w
skojarzeniu z ciepłem, zmniejszenie strat powstających przy dystrybucji energii
elektrycznej i ciepła. Priorytetem strategii obniżenia energochłonności procesów
wytwarzania energii i jej przesyłania jest generacja rozproszona oraz budowa
lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną
jak i ciepło na potrzeby lokalne, nie wymagające przesyłania jej na duże
odległości.
Działania w tym zakresie powinny spełniać wymagania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie
promowania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na
wewnętrznym rynku energii”

3


Slide 4

Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach
których można uzyskać bezzwrotną dotację na dofinansowanie inwestycji
w zakresie OZE

€ Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” (POiŚ)
€ Regionalne Programy Operacyjne (16)
– Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WKP)

€ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
€ Fundusz Spójności

4


Slide 5

POWIĄZANE ZAGADNIENIA - DEFINICJE

Zadanie inwestycyjne

- roboty budowlane
- dostawy
- usługi

Szczeble programowania
- Program operacyjny
- Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego
(„Uszczegółowienie”, SZOP)
5


Slide 6

POWIĄZANE ZAGADNIENIA – DEFINICJE cd…
małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP)
przedsiębiorstwo średnie
- mniej niż 250 pracowników
- roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie
przekraczający 43 mln EUR

przedsiębiorstwo małe
- mniej niż 50 pracowników
- roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR

mikroprzedsiębiorstwo
- mniej niż 10 pracowników
- roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR, ERDF)
Regionalne programy operacyjne są współfinansowane tylko z jednego
funduszu – EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przyczynia się do finansowania
pomocy mającej na celu wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej
Europy, w drodze korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych
6


Slide 7

POIiŚ
Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych
Instytucja Wdrażająca: Instytut Paliw i Energii Odnawialnej

Działanie 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych
Instytucja Wdrażająca: Instytut Paliw i Energii Odnawialnej
Działanie 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł
odnawialnych
Instytucja Wdrażająca: Instytut Paliw i Energii Odnawialnej

7


Slide 8

PROW
Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących
elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społecznogospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia
działalności gospodarczej
(…) 3) wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w
szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo
biomasy. Zakres pomocy obejmuje koszty inwestycyjne, w szczególności:
zakup materiałów i wykonanie prac budowlano – montażowych, zakup
niezbędnego wyposażenia
Beneficjent - gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem
jest JSTwykonująca zadania określone w Zakresie pomocy
Maksymalna wysokość pomocy (OZE) – 3 mln zł (dofinansowanie do 75%)

8


Slide 9

RPO WK-P

Działanie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego poprzez Departament Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego/Departament Wdrażania RPO Urzędu
Marszałkowskiego
(Urząd Marszałkowski)
Instytucja pośrednicząca w certyfikacji – Wojewoda Kujawsko-Pomorski
poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
Instytucja Zarządzająca i pośrednicząca w certyfikacji – j. w.

9


Slide 10

Terminologia z zakresu zarządzania programami współfinansowanymi
ze środków europejskich
 instytucja zarządzająca
 instytucja pośrednicząca
 instytucja wdrażająca (pośrednicząca II stopnia)
 instytucja certyfikująca
 instytucja pośrednicząca w certyfikacji

10


Slide 11

RPO WK-P działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Cel działania: wzrost wykorzystania odnawialnych
źródeł energii oraz poprawa zaopatrzenia ludności w
gaz ziemny

uzasadnienie wywiedzione ze strategii rozwoju województwa
 min wartość projektu – 3 mln zł
 max wartość projektu 20 mln zł (10 mln biomasa, biogaz i małe elektrownie
wodne)
 alokacja finansowa na działanie ogółem – ok. 160 mln zł
- wartość wkładu UE – ok. 100 mln zł

11


Slide 12

RPO WK-P działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Typy projektów
1. Budowa, rozbudowa, przebudowa jednostek wytwórczych energii
elektrycznej i cieplnej, wykorzystujących energię wody, biomasy, biogazu
oraz energię geotermiczną i słoneczną.
2. Budowa, przebudowa sieci przesyłowych energii elektrycznej i cieplnej
pochodzącej ze źródeł
3. Budowa, rozbudowa sieci dystrybucyjnych i przesyłowych gazu ziemnego

12


Slide 13

RPO WK-P działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Typy beneficjentów
1. Jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia JST
2. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
3. Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub
akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego, w tym podmioty
wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy
4. Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na
podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, wykonujące usługi
publiczne w oparciu o umowę zawartą z jednostką samorządu
terytorialnego
5. Administracja rządowa
6. Inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w tym szkoły
wyższe.
7. Organizacje pozarządowe
13


Slide 14

RPO WK-P działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach
kwalifikowanych na poziomie projektu (%)
Dla projektów, których nie
dotyczy pomoc
publiczna

do 75%
dofinansowanie w całości
pochodzi ze środków EFRR

Dla projektów objętych
pomocą publiczną

zgodnie ze schematem
pomocy publicznej
dofinansowanie pochodzi w
85% ze środków EFRR i
15% budżetu państwa

Dla państwowych jednostek
budżetowych

Dofinansowanie pochodzi w
75 % ze środków EFRR i
25 % ze środków budżetu
państwa

14


Slide 15

RPO WK-P poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
Cel działania: zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw (w tym
działających w branży turystycznej poprzez ich unowocześnianie oraz
zwiększanie efektywności ich działania skutkujące wzrostem zatrudnienia.
uzasadnienie wywiedzione ze strategii rozwoju województwa
 min wartość projektu – 0,5 mln zł
 max wartość projektu do 8 mln zł
 alokacja finansowa na działanie ogółem – ok. 430 mln zł
‐ wkład UE – ok. 250 mln zł

15


Slide 16

RPO WK-P poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
Typy projektów
Bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwa rozumiane jako projekty
inwestycyjne zlokalizowane na terenie województwa kujawsko–
pomorskiego mające na celu zwiększenie zdolności wytwórczych,
produkcyjnych, usługowych poprzez:
- rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na
rynek nowych lub ulepszonych produktów / usług (w tym turystycznych),
- dywersyfikację (zróżnicowanie) produkcji lub świadczenia usług
przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów /
usług (w tym turystycznych),

- działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu
produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług skutkujące
wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług (w tym
turystycznych) przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia

16


Slide 17

RPO WK-P poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
Typy beneficjentów
Przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego, działające min. 12 miesięcy

17


Slide 18

RPO WK-P poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych
na poziomie projektu (%)
Dla projektów, których nie
dotyczy pomoc
publiczna

do 70% - mikroprzedsiębiorstwa
do 60% - małe przedsiębiorstwa
do 50% - średnie i duże przedsiębiorstwa
Dofinansowanie w całości pochodzi ze
środków EFRR

Dla projektów objętych pomocą
publiczną

do 70% - mikroprzedsiębiorstwa
do 60% - małe przedsiębiorstwa
do 50% - średnie i duże przedsiębiorstwa
Dofinansowanie pochodzi w 85% ze
środków EFRR i 15% budżetu państwa

Dla państwowych jednostek
budżetowych

nie dotyczy

18


Slide 19

Wskaźniki i rezultaty
Miara celów, jakie mają zostać osiągnięte, zaangażowanych zasobów, uzyskanych
produktów, efektów oraz innych zmiennych (w szczególności ekonomicznych,
społecznych, dotyczących ochrony środowiska) wyznaczana jest za pomocą
wskaźników
 wskaźniki produktu, odnoszące się do działalności. Liczone są w jednostkach
materialnych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość firm, które
uzyskały pomoc)
 wskaźniki rezultatu odpowiadają bezpośrednim z natychmiastowych efektów
wynikających z programu. Dostarczają one informacji o zmianach np.
zachowania, pojemności lub wykonania, dotyczących beneficjentów. Takie
wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu
podróży, liczba skutecznie przeszkolonych, liczba wypadków drogowych, itp.)
lub finansowych (zwiększenie się środków finansowych sektora prywatnego,
zmniejszenie kosztów transportu).

19


Slide 20

ETAPY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

20


Slide 21

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA SEKTORA CIEPŁOWNICZEGO
W POLSCE

ponad 60% przedsiębiorstw stanowi własność sektora publicznego
− 78% podmiotów należy do organów samorządu terytorialnego
− 21% jest własnością państwową

pozostałe przedsiębiorstwa znajdują się w rękach sektora prywatnego
− z czego 21% jest własnością podmiotów zagranicznych

21


Slide 22

KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI CIEPŁOWNICZEJ
 w 2008 r. obserwowany był wzrost kosztów prowadzenia
działalności ciepłowniczej.

 na wzrost kosztów największy wpływ miał dynamiczny wzrost cen
paliwa technologicznego (węgla) i energii elektrycznej
 średni koszt 1 tony węgla zużytego do produkcji ciepła w 2007 r.
wynosił 192,40 zł, natomiast w 2008 r. już 223,29 zł (wzrost o
16%)
 natomiast koszt 1 m3 zużytego gazu ziemnego wysokometanowego
wzrósł o prawie 11%

22


Slide 23

Wytwórcy energii z biomasy w województwie kujawsko-pomorskim
Pruszcz
Dębowa Łąka
Gostycyn
Sępólno Krajeńskie
Koronowo
Więcbork
Nakło n. Notecią
Wojnowo

Biskupin
Szubin

Solec Kujawski

23


Slide 24

Wykorzystywanie biogazu do produkcji energii elektrycznej
w województwie kujawsko-pomorskim – instalacje m.in. w:
Elektrociepłowni Świecie (52% - Praterm SA)
składowisku odpadów komunalnych w Toruniu
składowisku odpadów komunalnych w Grudziądzu
Kompleksie Utylizacji Odpadów w Bydgoszczy

Mondi Packaging Paper Świecie S.A. („Saturn”)

24