Поддршка за воспоставување и развој на бизниси во детски

Download Report

Transcript Поддршка за воспоставување и развој на бизниси во детски

АГЕНЦИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Поддршка за воспоставување и развој на
бизниси во детски градинки и домови за
стари лица:
Ваучерски систем на субвенцинирано
советување во Република Македонија
Д-р Љубиша Николовски
08/04/2015
1
ВАУЧЕРСКИ СИСТЕМ НА СУБВЕНЦИОНИРАНО СОВЕТУВАЊЕ
ЦЕЛ: Обезбедување на субвенционирана советодавна
помош од страна на селектирани консултанти за
формирање на сопствен бизнис и подобрување на
работењето во постојно претпријатие
Целна група - невработени лица,
• Целна група - активни претпријатија.
• Прирачник
и процедури за спроведување на
програмата за Ваучерско
советување на малото
стопанство.
• Имплементација на софтверско решение поддржано
од ЕУ
•
2
ОСНОВА
• Национална стратегија за развој на МСП (20022013),
• Владина програма за поддршка на
претприемништвото, конкурентноста и
иновативноста на МСП,
• Small business act (SBA) за Европа,
• Годишна програма на АППРМ,
• Моделот на ВССС на Република Словенија.
08/04/2015
3
АППРМ преку програмската активност – Ваучерски
систем на советување (ВСС), може да ги поддржи
следните активности:
•
•
•
•
Советување на невработени лица кои имаат намера да
регистрираат претпријатие, односно започнат бизнис во делот на
давање услуги во приватни домови за стари лица и детски градинки.
Поддршката се однесува во делот на советување на можностите и
формите на организирање на идното претпријатие.
Покривање на трошоците за изработка на бизнис план кој ќе ја
покаже профитабилноста на идниот бизнис, а воедно и е услов за
реализација на поддршката наведена во следната точка. Овој
бизнис план може да се искористи во постапката за барање кредити
кај банките за создавање услови за функционирање на новиот
бизнис.
Целосно покривање на трошоците поврзани со самата
регистрација на претпријатието – идното правно лице.
Откако ќе биде завршена регистрацијата, во својство на правни
лица, сега ќе имаат можност да ја користат поддршката која се
однесува на постојните претпријатија, а која е наведена во
следните точки.
•
Веќе постоечките претпријатија – бизниси во делот
на домови за стари лица и детски градинки имаат
можност да се вклучат во Ваучерскиот систем за
субвенционирано советување во безмалку сите
подрачја на советување во рамките на еден бизнис,
со напомена дека трошоците за советување откако
ќе ги подмират кај консултантот АППРМ на
претпријатието ќе му субвенционира 50%.
– Претпријатието може да искористи ваучер за
изработка на бизнис план потребен кај банките
за добивање соодветни кредити.
– Советувањето може да биде наменето и за
остварување на соодветни подобрувања во
постојните бизниси со цел намалување на
трошоците во работењето и зголемување на
конкурентноста.
GLAVNI U^ESNICI
• APPRM
• IZVEDUVA^I NA PROGRAMA (ODP)
– SOVETNIK-ORGANIZATOR
• KORISNICI NA SOVETUVAWE
– Активни ММП
– Невработени лица
• SOVETNICI (KONSULTANTI)
– Генералисти
– Специјалисти
Vau~er - U~esnici
APPRM
IZVEDUVA^I NA
PROGRAMA (ODP)
SOVETNIKORGANIZATOR
KORISNICI NA
SOVETUVAWE
- Активни ММСП
- Невработени
лица
SOVETNICI
(KONSULTANTI)
-Генералисти
- Sпецијалисти
7
ПРОЦЕДУРА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ
НЕВРАБОТЕН
ФИРМА
ВАУЧЕР
КОНСУЛТАНТИЗВРШИТЕЛ
Процес на советување
ОДП
Производ од советувањето
Советник - Организатор
Воведно интервју
Исклучен
Тренинг
Упатени
програми
На други модели
На советување
Подобен
8
SUBVENCIONIRAWE
Postoe~ki pretprijatija
Nevraboteni lica
FINANSIERI
FINANSIERI
100%
50%
APPRM
APPRM
100%
Organizacii za delovna
podr{ka
ODP
Mali pretprijatija
50%
Organizacii za delovna
podr{ka
ODP
Nevraboteno lice
100%
SOVETNICI
SOVETNICI
9
Podra~ja na sovetuvawe
Општо советување (16 подрачја):
• изработка на деловен план;
• обликување и проверка на деловна идеја;
• регистрација на претпријатие (добивање на дозволи;
лиценци..)
• во областа на менаџментот;
• во врска со пријавувањето на домашни јавни повици;
• во врска со санацијата на претпријатие/дејност/ работење;
• во изработката на инвестициони проекти;
• на подрачјето на човековите ресурси;
• на подрачјето на маркетингот;
• во областа на истражувањето на пазарот;
• во областа на финансиите; даноците и сметководството
• во врска со организационата поставеност на
претпријатието;
• во областа на информациско комуникациската
технологија;
• во областа на развојните програми;
• во областа на иновациите;
• во областа на производството, технологијата, квалитетот.
Специјалистичко соетување
(7 подрачја):
1. Управување
2. Маркетинг / развој
на производ
3. Развој на човечки
ресурси
4. Финансии и
финансиски услуги
5. Производство
6. Квалитет
7. ИТ и МИС
(54 подподрачја)
10
Право на учество
• A) Активни мали и средни претпријатија. Главни услови за
вклучување во програмата се:
– Активното претпријатие да има потреба од советување од
областа на деловните функции на претпријатието и/или
изготвување на развојни програми и проекти,
– Активното претпријатие да не е во стечајна постапка, постапка
на присилно поравнување или ликвидација.
– Претпријатијата од областа на земјоделието, шумарството,
ловот и риболовот се исклучени од програмата на ваучерско
советување.
Документи кои теба да се приложат: (1)Регистрација на
претпријатието, (2) Финансиски извештаи за последната година
(биланс на успех и состојба), (3) Изјава од законски застапник
(Прилог 9 од ВСС), во случај на прифаќање на пријавата.
• Б) Потенцијални претприемачи / невработени лица (пријавени во
Агенција за вработување на РМ, со намера за
самовработување).Поддршката се однесува на:
– проверка на бизнис идејата преку изработка на бизнис план, и
– регистрација на претпријатие
Износ на субвенција
• Активни претпријатија: субвенција до 50 % од
нето вредноста на советувањето, но најмногу до
45.000,00 денари за времетраењето на
Договорот, со исклучок кога се работи за:
• Потенцијални претприемачи (невработени лица
и/или веќе вработени лица кои имаат аспирација
да се самовработат): субвенција до 100 % од
вредноста на советувањето, но најмногу до
31.500,00 денари без ДДВ, под услов,
потенцијалниот претприемач да се самовработи
најдоцна во рок од 6 месеци.
Контакти за вклучување во програмата
Корисниците на услугите може да се вклучат во програмата кај следните
овластени изведувачи на програмата, кои претставуваат точка каде што
потенцијалните корисници на услугите се среќаваат со советниците:
•
•
•
•
•
•
•
Регионален Центар СкопјеФондација за развој на мали и средни
претприемништваул. Моша Пијаде бб, 1000 СкопјеДиректор: Светлана Киревска
Тел/факс: (02) 3239 053 и 3298 065 E-mail: [email protected]
Регионален Центар Велес Фондација за развој на мали и средни претпријатија ул.
11-ти Октомври бр. 857, 1400 Велес Директор: Анита Самарџиева Мобилен: 075
326 667E-mail: [email protected]
Регионален Центар БитолаФондација за развој на мали и средни претпријатија
Бул. 1 Мај бб, 7000 Битола Директор: Драган Дамјановски Тел/факс (047) 228 153 и
202 420 E-mail: [email protected]
Регионален Центар СтрумицаФондација за развој на мали и средни претпријатија
ул. 11 Октомври бб, 2400 Струмица Директор: Марија Ташева Тел/факс: (034) 349
320 E-mail: [email protected]
Регионален Центар КумановоФондација за развој на мали и средни претпријатија
ул. Илинденска бб, 1300 Куманово Директор: Димитар Ташевски Тел/факс: (031)
416 102 E-mail: [email protected]
ЕСА ОхридФондација за поддршка на претпријатијаБулевар Туристичка бб (п.фах
129)6000 ОхридЗастапник: Елизабета ПетановаМобилен: 070 261 012E-mail:
[email protected]
ЕСА ТетовоФондација за поддршка на претпријатија Илинденска бб (Блок 87), 1220
Тетово Директор: Салајдин ИдризиТел/факс: (044) 350 960 E-mail: [email protected]
Контакт:
Д-р Љубиша Николовски
Маријан Стојчев
Агенција за поддршка на претприемништвото на
Република Македонија
Ул. Никола Вапцаров бр. 7, 1000 Скопје
Република Македонија
www.apprm.gov.mk
e-mail: [email protected]
Телефон: ++ 389 2 3120 132
Факс: ++ 389 2 3135 494
14