СЕПА Директно задолжување - Народна банка на Република

Download Report

Transcript СЕПА Директно задолжување - Народна банка на Република

РАБОТНА ГРУПА ЗА
ЕЛЕКТРОНСКИ ДИРЕКТНИ ЗАДОЛЖУВАЊА
НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ПЛАТНИ СИСТЕМИ
Директно задолжување
- налог за наплата Конференција
Охрид
062010
Национален совет за платни
системи
 Стратегија за развој на платниот
систем до 2011 година хармонизација со платните
инструменти на ЕУ и формирање на
Работни групи
Оценувачка мисија на Светска банка и
ММФ на Македонија - април 2008
(FSAP – Financial sector assessment program)
Инфраструктурата на финансискиот сектор има
високи оценки и покажува натамошно
подобрување.
Планови за воведување на Direct debit .
Национален совет за платни системи
 Членки НБРМ, МФ, Здружение на банки.
 Стратегија за развој на платниот систем до 2011
 Работни групи







Безготовинско плаќање
Кредитен трансфер
Директно задолжување
Платежни картички
Готовинско плаќање
Правна поддршка
Инфраструктура
Работна група за електронски
директни задолжувања
 Никола Паункоски - КИБС
 Маја Неделковска – КИБС
 Марина Станојкова – Министерство
за финансии
 Анита Стошиќ Хечкези – НБРМ
 Маријана Кокоровска – Шпаркасе
банка
Препорака од НСП
„Согласно препораките од 14.седница на НСП,
НСП ја потикнува РГ да продолжи со работа во
зацртаните правци дефинирани во нивниот
извештај со цел дефинирање на конкретни
Предлог инструменти. Истовремено НСП ја
прифаќа констатацијата дека имплементацијата
на овој инструмент во Република Македонија
најефикасно ќе се спроведе преку активен
ангажман на КИБС АД Скопје, со оглед на
веќе постоечкото искуство во имплементацијата
на меѓубанкарските кредитни трансфери“
ЦЕЛ
Воведување инструмет за електронско
директно задолжување – наплата со примена на СЕПА стандардот
ЕУ регулатива
SEPA – Single European Payment area
Единствена европска платна област
Плаќање во евра во 27 земји на ЕУ, Исланд,
Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарија.
- Директива 2007/64/ЕЗ од 2007
Домашна регулатива
 Министерство за финансии
 Закон за платен промет
 Упатства
 НБРМ
 Одлука за критериуми и стандарди за работење
 Надзор
Мерки
Измени во Упатството за платни
инструменти преку воведување на
инструмент за директно
задолжување како и други
елементи својствени за
имплементација на шема за
директно задолжување и нивна
промоција
Домашен пазар
 Банки
 Здружение на банки
 Платни системи
Активности на работната
група 2009
 Едукација – подготвени документи






Учество на семинар на членовите на работните групи
Проучување на СЕПА структура на податоци и шеми за
реализација на трансакции, основни карактеристики,
разлики, опции и предности
Врска на Директни задолжувања со Директивата за платни
системи и разлика во однос на Македонската регулатива
Основен модел (Core)
Деловен модел (B2B)
Речник, поимник, толковник на кратенки
Активности на работната
група 2010
Дефинирање на елементите
 Процеси
 Постапки
 Атрибути - полиња
 Пратки – слогови – потребни податоци
 Електроснки мандат
Процеси
Дефинирање на елементите
 Издавање на мандат
 Промена на мандат
 Поништување на мандат
 Наплата
 Сторнирање на наплата
 Издавање копија на мандат
Постапки
 PТ-04.01 - Генерирање на
податоците за Наплата од
Доверителот
Опис: Доверителот ја подготвува наплатата на директно задолжување
да ја испрати на Банката на Доверителот. Податоците што ќе бидат
користени во наплатата се опишани во DS-03
Почетен ден/време: На било која дата
Времетраење: Без ограничување
Излезни информации: Инструкција за Наплата, која ги содржи
податоците од DS-03.
Атрибути
 Опис на податоците АТ 01-57 и R в.02
(09.06.2010)
SEPA Core Direct Debit Scheme Rulebook Version 4.0
AT-01 Единствен број на Мандатот
AT-02 Идентификатор на Доверителот
AT-03- Име на Доверителот
AT-04- Број на сметка на Доверителот
AT-05- Адреса на Доверителот
AT-06- Износ на Наплатата во евра
AT-07- Број на сметка на Должникот
AT-08- Идентификатор на договорот
AT-09- Адреса на Должникот ...
.... АТ-59
Потребни податоци - слогови


Листи на потребни податоци DS01-DS11 в01
SEPA Core Direct Debit Scheme Rulebook Version 4.0
DS-01 Мандат
DS-02 Дематеријализиран Мандат
DS-03 Испраќање на Наплата од Корисникот до Банката
DS-04 Меѓубанкарска Наплата
DS-05 Отфрлање (Rejection), Враќање (Return) или Поврат (Refund) на
Наплата или Сторно (Reversal) на Директно задолжување
DS-06 Испраќање на Информација за Директно задолжување од
Банката до Корисникот
DS-07 Меѓубанкарско Сторно (Reversal) за Наплатата од Доверителот
DS-08 Порака за барање и одговор за барање за Поврат (Refund) на
неавторизирана трансакција
DS-09 Урнек за барање и одговор за барање за Поврат (Refund) на
неавторизирана трансакција
DS-10 Порака за барање за обезбедување копија на Мандат
DS-11 Урнек за барање и одговор за обезбедување копија на Мандат
Оригинални документи
www.europeanpaymentscouncil.eu
Shortcut to the SEPA Direct Debit Schemes
SEPA Core Direct Debit Scheme Rulebook
SEPA Core Direct Debit Scheme Inter-Bank Implementation Guidelines
SEPA Core Direct Debit Scheme Customer-to-Bank Implementation Guidelines
SEPA Core Direct Debit Scheme e-Mandate Service Implementation Guidelines
SEPA Business to Business Direct Debit Scheme Rulebook
SEPA Business to Business Direct Debit Scheme Inter-Bank Implementation
Guidelines v 1.3
SEPA Requirements for an Extended Character Set (UNICODE Subset) - Best
Practices
Shortcut to the SEPA Data Format
Соработка со другите работни
групи
Работна група за правна поддршка
 Определување на местото и опсегот на актите со кои
ќе биде дефинирано Електронското директно
задолжување 09.2010
 Подготовка на Предлог измени и дополнување на
Упатството за формата и содржината на платните
инструменти за вршење на платниот промет во
земјата
 Усвојување на потребните законски, подзаконски
и/или оперативни акти 31.12.2010
 Прифаќање на барања за инфраструктура и
стандарди
Подготовка за воведување







Промоција
12.2009
Едукација
06.2010
Предлог документи 09.2010
Семинар
10.2010
Услови за тестирање 11.2010
Имплементација
12.2010
Кампања
2011
Заклучоци
 Навремена подготовка СЕПА
Директно задолжување
 Мобилизирање на
заинтересираните и мотивираните
 Исполнување на препораките на
НСПС
ПРАШАЊА
25
Благодарам на вниманието
м–р Никола Паункоски
тел. 02 3297451
[email protected]