5. Презентација Судски информациски систем

Download Report

Transcript 5. Презентација Судски информациски систем

Универзитет Св.Климент Охридски-Битола
Правен Факултет
Кичево
Судски
информациски
систем
Судство
Судовите ја имаат судската власт. Судовите се
автономни и независни.
Судството е во функција на две темелни
вредности во секое демократско општество, а
тоа се:
• заштита на човековите слободи и права и
• владеење на правото, преку непристрасна
примена на правото без оглед на положбата
и својствата на странките.
На Советот
како самостоен и независен орган на судството, кој треба
да ја обезбедува и гарантира самостојноста и
независноста на судската власт, со Амандманот ХХIХ му
се дадени и извонредно големи ингеренции:
Судскиот совет:
•
•
•
•
•
•
•
ги избира и разрешува судиите и судиите поротници;
утврдува престанок на судиската функција;
ги избира и разрешува претседателите на судовите;
ја следи и оценува работата на судиите;
одлучува за дисциплинската одговорност на судиите;
одлучува за одземање на имунитетот на судиите;
предлага двајца судии на Уставниот суд на Република
Македонија од редот на судиите;
• врши други работи утврдени со закон
Поставеност на судскиот
систем во Р. Македонија
1. Основните судови се основаат за
подрачјата определени со закон, а можат да
судат и надвор од седиштето на судот во
судски денови.
Тие се надлежни да одлучуваат во прв
степен по предметите од судската
надлежност, за вонпроцесните работи,
извршување и обезбедување и за
заверувањето на тапиите и интабулаците,
прекршоци , доколку со закон не е
определена надлежност на други органи или
институции.
2. Апелационите судови се основаат за подрачјето на
повеќе основни судови определени со закон.
Апелационите судови се надлежни:
• да решаваат по жалбите против одлуките на
основните судови;
• решаваат за судир на надлежност меѓу основните
судови од своето подрачје и вршат други работи
определени со закон.
3. Врховен суд како највисок судски орган во
државата, ја врши судската власт на целата
територија на Републиката.
4. Уставниот суд на Република Македонија како орган
кој ја штити уставноста и законитоста.
Информациски систем во
судскиот систем на Р.
Македонија
Претставува робусен и комплексен
информациски систем со кој се:
• опфатени сите аспекти од
управувањето со судските постапки во
сите три нивоа на судови во Р.
Македонија и тоа:
 Основни судови
Апелациони судови
 Врховен суд
Поради својата комплексност, овој систем е
поделен на повеќе потсистеми кои се со
различни специфичности. Сите потсистеми се
развиени во иста технологија и модуларно се
вклопуваат во целиот систем. Се работи за
следните потсистеми:
Потсистем за управување со судски постапки
Потсистем за управување со документи
Потсистем за интерна судска комуникација
Потсистем за комуникација помеѓу различни судови
Потситем за изработка на извештаи и листи
Потсистем за планирање и распоред на време и
простории
 Потсистем за известување
 Потсистем за системска администрација






• www.pravda.gov.mk
• www.edusoft.com.mk
• www.komspi.mk