Презентација1

Download Report

Transcript Презентација1

ГЛАВНА РАСПРАВА
ПОДГОТОВКА
ЗА
ГЛАВНА РАСПРАВА
ПОДГОТОВКИ ЗА ГЛАВНА РАСПРАВА
- новини • Рок од 60 дена за закажување на главна расправа за
кривични дела од организиран криминал
• Одбивање на предложените докази:
• незаконит предлог
• нејасни, нецелосни докази или докази насочени
кон значително одолжување на постапката
• неважен предлог
ПОДГОТОВКИ ЗА ГЛАВНА РАСПРАВА
- новини • Претседателот на советот може да ги повика
странките да ги образложат своите докази
• Образложено решение со кое се одбива предлогот
за изведување на докази
• Непрекинато одвивање на главната расправа
Карактеристики на главната расправа
Централен, главен дел
на постапка
Принцип на акузаторност
непосредност
контрадикторност
Принципот на еднаквост
на оружјето
Главна
расправа
ЦЕЛ НА ИЗМЕНИТЕ
Судот е пасивен арбитер со раководна,
контролна и гарантна улога
Активна
улога на
странките во
собирање,
предлагање и
презентирањ
e на доказите
Контролната
функција се
огледа во
правилата и
редоследот на
изведување на
доказите
B
A
C
Главна
расправа
E
D
Судот
одлучува за
доказите, за
вината и
санкцијата
Начелото на
непосредност и
усност и
искучоците
ОБВИНИТЕЛСТВОТО
Обвинителството ја има главната
улога во докажување на вината
• Сестрана подготовка
• Вештини во прибирањето
на материјалните докази
• Умешност во подготовка
на сведоците и
испитувањето
ОДБРАНАТА
Одбраната има активна улога
во оспорување на тезата на
обвинителството
Способност за оспорување на
доказите на обвинителството
• Умешност за
дискредитирање на
сведоците
• Способност за правилна
проценка кога да се
признае вина и кога
обвинетиот да се испита
како сведок
ЗАПИСНИК ЗА ГЛАВНА РАСПРАВА
• Не се диктира од страна на
претседателот на советот
• Тонско или визуелно-тонско
снимање
• Стенографско водење на
записник
• Копија од снимката или
препис од стенографскиот
записник
ПРЕДНОСТИ НА НОВИОТ НАЧИН НА
ВОДЕЊЕ ЗАПИСНИК
• Целосно, без никакви пропусти евидентирање на
се што се случува и кажува во текот на главната
расправа
• Оневозможување на пропусти при внесувањето
на содржината
• Поголема гаранција за веродостојност
Воведни
говори
Редослед
ВОВЕДНИ ГОВОРИ
Обвинителот
Бранителот
Обвинетиот ???
Цел
Што е предмет на докажување
На кој начин и кои докази ќе бидат презентирани
СОДРЖИНА НА ВОВЕДНИТЕ ГОВОРИ
Што можат
Странките
•Кои решавачки факти ќе се
докажуваат
•Преку кои докази
•Правни прашања
Што не смеат
•Да се изнесуваат факти од
поранешна осудуваност
•Да се изјаснуваат за доказите и
наводите на спротивната странка
Оштетениот/
полномошникот
Го предјавува имотно- правното
барање
Признание на вина на
главната расправа
УСЛОВИ
• На првото рочиште за главна расправа
• По воведни зборови, а пред почеток на доказна
постапка
• Без оглед на природата и тежината на кривичното дело
• Претседателот на советот испитува дали:
o изјавата е дадена доброволно,
o обвинетиот е свесен за последиците од
признавањето на вината,
o обвинетиот е свесен за последиците сврзани
за имотно-правното побарување и
o обвинетиот е свесен за трошоците
ОЦЕНА НА ИЗЈАВАТА
• Ако не се прифати (дадена во заблуда, како резултат од
недоволно разбирање на последиците од неа) - гл. расправа
продолжува
• Ако се прифати – (рационализирање на дејствијата
што ја чинат главната расправа) во доказна
постапка се изведуваат само доказите сврзани за
кривичната санкција
• ако признанието е само за некои к.д. - за нив
постапката ќе се раздвои
ВОВЕДНИ ГОВОРИ
СУДОТ ГО ПОУЧУВА
ОБВИНЕТИОТ ЗА ПРАВАТА
ПРИЗНАНИЕ
ОД ОБВИНЕТИОТ
ДОНЕСУВАЊЕ
ПРЕСУДА
СУДОТ ИСПИТУВА
ДОБРОВОЛНОСТИ И
СВЕСТ ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ
ФАКТИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА
КРИВИЧНАТА САНКЦИЈА
НЕПРИФАЌАЊЕ НА
ПРИЗНАНИЕТО
ПРИФАТЕНО ПРИЗНАНИЕ
ПРОДОЛЖУВА
КРИВИЧНАТА
ПОСТАПКА
ДОКАЗНА ПОСТАПКА
ДОКАЗНА ПОСТАПКА
• Зајкнување на принципот на акузаторност
СТРАНКИТЕ
странките
o изведување на доказите
o испитување на сведоците,
вештаците и техничките
советници
o испитување на обвинетиот
(доколку се врши негово
испитување по предлог на
одбраната)
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
TEXT
И ЧЛЕНОВИТЕ
НА
СОВЕТОТ
o можат да им поставуваат
прашања на сведоците,
вештаците и техничките
советници, откако ќе
заврши испитувањето од
страна на странките
РЕДОСЛЕД НА ИЗВЕДУВАЊЕ НА
ДОКАЗИТЕ
1. ДОКАЗИТЕ ВРЗ КОИ СЕ ЗАСНОВА
ОБВИНЕНИЕТО
2. ДОКАЗИТЕ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ИМОТНО
ПРАВНОТО БАРАЊЕ
3. ДОКАЗИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИ ОД ОДБРАНАТА
4. РЕПЛИКА
5. ДУПЛИКА
НАЧИНИ НА ИСПИТУВАЊЕ
1
ДИРЕКТНО
ИСПИТУВАЊЕ
странката што
го
предложила
2
ВКРСТЕНО
ИСПИТУВАЊЕ
3
ДОПОЛНИТЕЛНО
ИСПИТУВАЊЕ
спротивната
странка
4
ВКРСТЕНО
ИСПИТУВАЊЕ
на сведок од
страна на
странката
што го
предложила
www.designfreebies.org
Директно испитување
• Се користат ОТВОРЕНИ ПРАШАЊА за да се
визуелизира односно да се прикаже настанот преку
раскажување:
КОЈ ?
КАДЕ?
ШТО ?
КОГА ?
ОПИШЕТЕ !
КАКО ?
ЗОШТО ?
ОБЈАСНЕТЕ !
Директно испитување
организација на прашањата:
КОЈ – личен бекграунд на сведокот
КАДЕ и КОГА – опишете ја сцената
ШТО – опишете го дејствието
Директно испитување
• Техника на директно испитување:
- приказната на сведокот да биде раскажана на
ОРГАНИЗИРАН И ФОКУСИРАН НАЧИН
така што судиите ќе можат
ДА ГИ СЛУШНАТ ВАЖНИТЕ ФАКТИ И
ДА ГО ПРЕПОЗНААТ НИВНОТО ЗНАЧЕЊЕ
Директно испитување
Сведокот да раскажува по
ХРОНОЛОШКИ и ЛОГИЧЕН РЕДОСЛЕД
тематски реченици – насловни реченици
транзициони реченици
„ајде сега да поразговараме за......“
„ќе ви обрнам внимание на ...........“
Директно испитување
• Поставувајте кратки, едноставни и разбирливи
прашања
С Т Р У К Т У Р А:
КРАТКО ПРАШАЊЕ – ДОЛГ ОДГОВОР
• Да не се оставаат неодговорени прашања.
• Сите неповолни информации да излезат на
површина за време на директното испитување
Директно испитување
• Забрана за наведување на сведокот – не се
дозволени прашања кои наведуваат на одговор.
Можни исклучоци:
1. појаснување на изјавата
2. неспорни факти
3. осврт кон веќе одговорени прашања
Директно испитување
Последното прашање ја објаснува
ПРИЧИНАТА
поради која сте го повикале сведокот
ШТО Е ВКРСТЕНО
ИСПИТУВАЊЕ?
Вкрстено испитување
• Го врши спротивната странка, за оспорување на
дадениот исказ на сведокот.
форма - распрашувачки дијалог
Вкрстено испитување
• КОЈА Е ЦЕЛТА НА ВКРСТЕНОТО ИСПИТУВАЊЕ?
ДИСКРЕДИТАЦИЈА!!!
УЛОГАТА НА СУДОТ ПРИ ИСПИТУВАЊЕТО
• Се грижи за:
• 1. Дозволеност на прашањата
• 2. Валидност на одговорите
• 3. Праведно испитување
• 4. Оправданост на приговорите
УЛОГАТА НА СУДОТ ПРИ ИСПИТУВАЊЕТО
• ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРАШАЊА
• ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРИГОВОРИ
ВИДОВИ НА ПРИГОВОРИ
при испитувањето
• ПРИГОВОР НА ПОСТАВЕНО ПРАШАЊЕ
• ПРИГОВОР НА ДАДЕН ОДГОВОР
КОГА?
ИСПИТУВАЊЕ НА НЕПРИЈАТЕЛСКИ СВЕДОК
• ВКРСТЕНО ИСПИТУВАЊЕ НА СВЕДОК ОД
СТРАНА НА СТРАНКАТА КОЈА ГО ПРЕДЛОЖИЛА
ако поради исказот што го дава сведокот на
главната расправа не може повеќе да се смета
како сведок на странката што го предложила
ДОПОЛНИТЕЛНО ИСПИТУВАЊЕ
• Следи по вкрстеното испитување
• Го врши странката која го повикала сведокот
• Служи за дополнително разјаснување на
прашања поставени при вкрстеното испитување
• Директно е поврзано со вкрстеното испитување
ИСПИТУВАЊЕ НА ОБВИНЕТИОТ
• На предлог на одбраната
• Се испитува согласно со правилата за
испитување на сведок
• Читање или репродуцирање на исказот на
обвинетиот даден во претходна постапка:
• на главната расправа не даде исказ
• на главната расправа даде исказ кој за
одделни факти и околности се разликува
ИСКЛУЧОК ОД НЕПОСРЕДНО ИЗВЕДУВАЊЕ НА
ДОКАЗИТЕ
• Со читање или репродуцирање на
записници:
• за дадени искази на доказно рочиште
• за дадени искази пред ЈО ако сведокот
починал, душевно заболел, или е
недостапен
• за дадени искази пред ЈО ако сведокот
бил изложен на насилство, закана, му
било дадено ветување на пари/друга
корист за не сведочи или лажно да
сведочи
ЗАВРШНИ ЗБОРОВИ – чл. 395
• ПОСЛЕДНО ОБРАЌАЊЕ на:
• тужителот
• оштетениот
• бранителот
• обвинетиот
• ПОВЕЌЕ БРАНИТЕЛИ:
• секој може да даде завршен збор
• не смеат да се повторуваат
• може да им се ограничи времетраењето на
завршните зборови