Euroopa Liit

download report

Transcript Euroopa Liit

Erkki Bahovski
ELi ajalugu
 1948 Benelux
 1951 Söe- ja Teraseühendus
 1957 Rooma leping, EMÜ
 1986 Ühtne Euroopa Akt
 1991 Maastrichti lepingu sõlmimine
 2000 Nice’i leping
 2009 Lissaboni leping
Eesti ja Euroopa Liit
 1995 assotsiatsioonileping
 1997 – 1998 ühinemiskõneluste algus
 2002 ühinemiskõneluste lõpp
 2003 referendum
 1. mai 2004 Eestist saab ELi liige
 1. jaanuar 2011 Eestist saab euroala liige
Eesti mehhanism ELis
ELi pädevused
Euroopa Liit
 konkurentsieeskirjad
 eurotsooni
rahanduspoliitika
 ühine kaubandus- ja
tollipoliitika
Liikmesriigid
 maksud
 julgeolekupoliitika
 tervishoid
 haridus
 tööstus
Jagatud pädevused
 Subsidiaarsuse põhimõte
 Rahvusparlamentide roll
 Siseturg
 Põllumajandus
 Transport
 Energeetika
Mis on mis?
 Määrus
 Direktiiv
 Otsus
 Soovitused ja arvamused
ELi Nõukogu
 Euroopa Liidu Nõukogu on Euroopa Liidu
institutsioon, kus on esindatud liikmesriikide
valitsused.
 Keskne seadusandlik institutsioon
 9 erinevat koosseisu (ministrid)
 Otsused langetatakse kas ühehäälselt või kvalifitseeritud
häälteenamusega (55 % riike, 65 % rahvaarvust)
Euroopa Liidu Nõukogu koosneb iga liikmesriigi ühest
esindajast ministrite tasandil.
Nõukogu eesistuja on selle liikmesriigi minister, kes sel ajal
on EL eesistujariik. Iga riik on eesistuja 6 kuud vastavalt
kokkulepitud järjekorrale.
Euroopa Komisjon











27 volinikku
36 peadirektoraati
U 30 000 ametnikku ja lepingulist töötajat
Sõltumatu liikmesriikide valitsustest (omab ka enese
haldamiseks eraldi eelarvet)
Algatab ELi seadusi
Rakendab seadusi peale seda, kui need on
nõukogus/parlamendis ellu viidud
Haldab ELi poliitikaid ja nendega seonduvaid eelarveid
On vastutav Euroopa Parlamendi ees
Lepingute garant
President José Manuel Barroso
Euroopa Parlament
 736 liiget (2014. aastast
751)
 üle 40 uue valdkonna,
sealhulgas
põllumajandus,
energiapoliitika,
sisseränne ja ELi fondid
 Parlament ütleb viimase
sõna ELi eelarve osas
Eesti saadikud
Veel institutsioone
 Euroopa Kohus tagab Euroopa õigustiku järgimise
 Kontrollikoda jälgib, et ELi eelarve on korras
 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee – konsulteeriv
kogu
 Regioonide komitee - konsulteeriv kogu
Lissaboni leping
•Ülemkogu eesistuja Herman van
Rompuy
• Välispoliitika kõrge esindaja
Catherine Ashton
•EEAS
•Rahvusparlamentide roll
•Kvalifitseeritud häälteenamus (55
% riike, 65 % rahvaarvust)
•Põhiõiguste harta
•Solidaarsusklausel
•Kodanike algatus
Euroala raskused
 Kreeka kriis
 Portugal, Iirimaa
 Päästefondid, Euroopa semester
 Suveräänsuse ja fiskaaluniooni küsimus
Euroopa välisteenistus (EEAS)
 Euroopa Komisjon, ELi
Nõukogu ja liikmesriigid
 136 delegatsiooni
 Väliskaubandus
 Kliima
 Naabruspoliitika
Arutelu küsimused
 Missuguses suunas liigub EL – kas Brüssel saab enam
võimu või läheb see liikmesriikidele?
 Kuidas on Eesti oma võimalusi ELis kasutanud?
 Millisena näite väljapääsu euroala kriisist?
 Mida saaksite ise teha, et õpilased EList rohkem
teaksid? Kas nad peaksid ülepea rohkem teadma?