**************p***q***r***s***t***u***v***w***x***y***z

Download Report

Transcript **************p***q***r***s***t***u***v***w***x***y***z

‫نقش استانداردسازي در توسعه صنعت‬
‫انفورماتيك پزشكي‬
‫امين محمديان‬
‫کارشناس انفورماتيک پزشکی‬
‫گروه انفورماتيک پزشکی‬
‫کميته مطالعات فناوري اطالعات‬
‫عناوين‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تعريف انفورماتيک پزشکي‬
‫ابعاد و مزاياي توسعه انفورماتيک پزشکي‬
‫توسعه صنعت انفورماتيک پزشکي‬
‫استانداردسازي‬
‫– نقش کليدي استاندارد‬
‫– مروري بر استانداردهاي اروپا‬
‫پيشنهاد‬
‫تعريف انفورماتيک پزشکي‬
‫پردازش‬
‫انتقال‬
‫ثبت‬
‫دريافت‬
‫نمايش‬
‫عناوين‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تعريف انفورماتيک پزشکي‬
‫ابعاد و مزاياي توسعه انفورماتيک پزشکي‬
‫توسعه صنعت انفورماتيک پزشکي‬
‫استانداردسازي‬
‫– نقش کليدي استاندارد‬
‫– مروري بر استانداردهاي اروپا‬
‫پيشنهاد‬
‫ابعاد توسعه انفورماتيک پزشکی‬
‫حوزة كاربري‬
‫زيرساختها‬
‫• زيرساخت فني و ارتباطي‬
‫• زيرساخت حقوقي‬
‫• زيرساخت امنيتي‬
‫• زيرساخت اقتصادي‬
‫• زيرساخت اجتماعي‬
‫حوزة توليد‬
‫كاربردها‬
‫پزشکي از راه دور‬
‫سيستم مديريت اطالعات پزشکي‬
‫مشاوره از راه دور‬
‫سيستم مشاور هوشمند پزشکان‬
‫بدن مجازي (آناتوميکي و فيزيولوژيکي)‬
‫بازار داخل‬
‫صادرات‬
‫مزاياي توسعه پزشكي‬
‫‪ .1‬بهبود كيفيت مراقبت پزشکی‬
‫‪ .2‬كاهش هزينه ارائه خدمات‬
‫‪ .3‬رشد علوم پزشكي‬
‫بهبود كيفيت مراقبت پزشکی‬
‫• دسترس ي آسان به داده ها‪ ،‬نتايج و سابقه بيماران‬
‫• مديريت و برنامه ريزي بهداشت‬
‫• هماهنگي بهتر در مراقبت بين بخش‌هاي مختلف‬
‫• سيستم هاي حمايت تصميم ‪ ،‬بانك‌هاي دانش و مشاوره‪،‬‬
‫بر اساس سند و هوشمند( بهترين اطالعات عملي )‬
‫• مانيتورينگ كيفيت و پس خور‌هايي براي تصحيح آن‬
‫كاهش هزينه ارائه خدمات(‪)1‬‬
‫‪%45‬‬
‫‪25‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪%‬‬
‫اتخاذ تصميم آگاهانه منجر به استفاده بيشتر از منابع‬
‫پزشكي و كلينيكي ميگردد‬
‫با گرفتن اطالعات صحيح مي‌توان نتايج پزشكي‬
‫بهتري داشت همچون كاهش خطاهاي احتمالي و‬
‫دوباره كاري در آزمايشات و مستند سازي نامناسب‬
‫‪.‬‬
‫كاهش هزينه ارائه خدمات(‪)2‬‬
‫‪%45‬‬
‫‪25‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%25‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪ ‬به علت استفاده از مخابرات الكترونيكي‬
‫مراقبت پزشكي از راه دور جايگزين مالقات‬
‫مي‌شود‪.‬‬
‫‪ ‬صرفه جويي در هزينه‌هاي مديريتي با‬
‫صرف‌نظر از هزينه رفع نياز بيمار براي ثبت و‬
‫بازيابي اطالعات بيمار‬
‫رشد علوم پزشكي‬
‫راحتي گسترش مقاالت‪ ،‬سازماندهي كارهاي در حال جريان‪ ،‬آموزش از راه‬
‫دور‬
‫بهبود ارتباطات بين متخصصين و راه اندازي فرهنگ مشاوره‬
‫بهبود ثبت و بازيابي اطالعات پزشكي و هم افزايي پزشكي‬
‫در دسترس قرار گرفتن آمار به روز‪ ،‬گسترده و مهمتر از همه قابل پردازش‬
‫مربوط به بيماران ناحيه هاي مختلف کشور‌‬
‫عناوين‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تعريف انفورماتيک پزشکي‬
‫ابعاد و مزاياي توسعه انفورماتيک پزشکي‬
‫توسعه صنعت و نقش دولت‬
‫استانداردسازي‬
‫– نقش کليدي استاندارد‬
‫– مروري بر استانداردهاي اروپا‬
‫پيشنهاد‬
‫ويژگي هاي صنعت نرم افزار‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫نيازمند حداقل امکانات فيزيکي و حد اکثر نيروي خالق (اشتغال زايي نيروي نخبه)‬
‫نرم‌افزار يك صنعت تميز (محيط زيست)‬
‫عدم نياز به مواد اوليه‬
‫تجهيزات توسعه‌اي ارزان و در دسترس‬
‫بي‌نيازي از هزينه‌هاي مرحلة توليد انبوه‬
‫بازار بزرگ و پويا‬
‫همكاري از راه دور‌(تيمهاي جهاني)‬
‫نرم‌افزار يك صنعت جهاني است‬
‫نقشهاي دولت در توسعه‬
‫‪.1‬توليگري‌‪ :‬به معناي قانون گذاري و تدوين مقررات و مبتني بر تشويق‪ ،‬ترويج و انگيزه سازي و يا‬
‫محدودسازي‪ ،‬منع و جلوگيري‬
‫‪.2‬تصديگري ‪ :‬در صورت لزوم دولت در بعض ي از بخش ها الزم مي شود تا درگير كار اجرايي شود‪.‬‬
‫مديريت توسعه زير ساختها و كاالهاي عمومي چون حمل ونقل‪ ،‬ارتباطات‪ ،‬انرژي‪ ،‬آب و ‪ ...‬معمو ‌ال در‬
‫اين زمينه مورد توجه قرار ميگيرد‪.‬‬
‫‪.3‬قابلگي ‪ :‬در اين قسمت دولتها سعي در ايجاد فضاهايي براي كمك به پيدايش كار افرينان و شركت‬
‫هاي نوپا ايفا ميكنند‪ .‬ايجاد مراكز رشد نمونه هاي از ايفاي اين نقش توسط دولتها خواهند بود‪.‬‬
‫‪.4‬پرورشگري‌‪ :‬در اين قسمت دولتها تالش ميكنند تا شركتها را كه ظرفيت رقابت جهاني را دارند مورد‬
‫حمايت خود قرار دهند تا بتوانند در شرايط بيت املللي قدرت رقابت پيدا كنند‪.‬‬
‫کاربري و صنعت انفورماتيک پزشکي‬
‫پول الكترونيك‬
‫ي‬
‫زيرساخت‌هاي بانكدار ‌‬
‫الكترونيك‬
‫نهادهاي سياستگزاري و نظارتي‬
‫زيرساخت يرساخت حقوقي زيرساخت زيرساخت تجاري زيرساخت فني‬
‫زير ساخت‬
‫ز‬
‫استاندارسازي اجتماعي و فرهنگي‬
‫امنيتي‬
‫فرهنگ سازي‬
‫زيرساخت‌هاي‬
‫دهايحقوقي کاربران عمومي‬
‫استاندار‬
‫ر‬
‫به‬
‫مربوط‬
‫ات‬
‫مقر‬
‫قوانين و‬
‫اطالعات‪ ،‬واژگان‪ ،‬متخصصان پزشکي‬
‫تبادل حوزه پزشکي پليس شبكه و دادگاه شبكه‬
‫دانشجويان‬
‫امنيت‪ ،‬معماري سيستم مراكز اطالع رساني امنيت‬
‫امضاي الكترونيك‬
‫تجهيزات پزشکي ديجيتال‬
‫وسايل ارتباطي‬
‫شبکه هاي داخلي‬
‫عناوين‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تعريف انفورماتيک پزشکي‬
‫ابعاد و مزاياي توسعه انفورماتيک پزشکي‬
‫توسعه صنعت و نقش دولت‬
‫استانداردسازي‬
‫– نقش کليدي استاندارد‬
‫– مروري بر استانداردهاي اروپا‬
‫پيشنهاد‬
‫نقش کليدي استاندارد‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫کاهش هزينه هاي بازسازي کاربران اصلي‬
‫تسريع انتشار فناوري از طريق توافق بين مشتريان و توليد کنندگان‬
‫کنترل فرايندهاي کيفي خدمات اين حوزه‬
‫افزايش اطمينان در سرمايه گذاري‬
‫استانداردهاي اروپا‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫واژگان انفورماتيک پزشکي‬
‫معماري ثبت مراقبت پزشکي الکترونيکي‬
‫معماري استاندارد براي سيستم هاي اطالعات مراقبت پزشکي‬
‫دسته بندي و کد گذاري‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫فرهنگ لغات‪ ،‬دسته بندي‪ ،‬کدگذاري براي آزمايشگاههاي باليني‬
‫دسته بندي و کدگذاري فرايند جراحي‬
‫ساختار سيستمهاي مفهومي‪ ،‬کلمات‬
‫سيستم کدگذاري براي داروها‬
‫سيستم کدگذاري براي دستگاه ها‬
‫استانداردهاي اروپا‬
‫‪ .5‬استاندارد ها‬
‫– استانداردهايي براي کميت هاي علوم باليني‬
‫– استانداردهاي زماني‬
‫‪ .6‬تبادل اطالعات‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫ترکيباتي براي تبادل اطالعات‬
‫ثبت طرح و برنامه کد گذاري‬
‫تبادل اطالعات آزمايشگاهي‬
‫ثبت مجموعه داده هاي مورد استفاده در ‪EDI‬‬
‫پيغام هاي براي خدمات تشخيص ي‬
‫پيغامهايي براي تبادل داده هاي مديريت مراقبت پزشکي‬
‫پيغام هايي براي رجوع و ترخيص بيمار‬
‫روش ي براي توسعه پيغام هاي مراقبت پزشکي‬
‫استانداردهاي اروپا‬
‫‪ .7‬تصاوير‬
‫– فرمت تبادل تصاوير و ديگر دادههاي مرتبط‬
‫– استاندارد مديريت تصاوير پزشکي‬
‫–‬
‫‪– HIS,RIS And PACS‬‬
‫تبادل رسانه اي تصاوير پزشکي‬
‫‪ .8‬سيگنالهاي زيستي‬
‫– تبادل ‪ Ecg‬الکترونيکي‬
‫– ارائه اطالعات عالئم حياتي بيمار‬
‫استانداردهاي اروپا‬
‫‪ .9‬امنيت‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫امنيت براي سيستم اطالعات مراقبت پزشکي‬
‫امنيت‪ ،‬هويت و شناسايي کاربران‬
‫خدمات عالمات ديجيتالي‬
‫وسائل اتصالي و ارتباطي ادواري‬
‫عناوين‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تعريف انفورماتيک پزشکي‬
‫ابعاد و مزاياي توسعه انفورماتيک پزشکي‬
‫توسعه صنعت و نقش دولت‬
‫استانداردسازي‬
‫– نقش کليدي استاندارد‬
‫– مروري بر استانداردهاي اروپا‬
‫پيشنهاد‬
‫پيشنهاد‬
‫هدف توسعه صنعت نرم افزار در حوزه پزشکي‬
‫نقش دولت تا حد امکان توليگري‬
‫تدوين واجراي استاندارد هم به دليل ماهيت اين حوزه داراي نقش‬
‫کليدي است‬
‫ادراه استاندارد و وزارت بهداشت به عنوان متوليان‬
‫حسب الخطاب اين مقاله اند‬
‫متشکرم‬
www.Ictr.ir
[email protected]
‫امين محمديان‬
‫مراجع‬
3‫مرجع‬
Telemedicine: potential for use in
developing country environments
S. Yunkap Kwankam
Department of Health Service Provision
Cluster on Evidence and Information for Policy
World Health Organization
Geneva, Switzerland
1 ‫مرجع‬
Information Technology
and Society
Kenneth C.Laudon
‫مرجع ‪2‬‬
‫مقدمهاي بر راهبردهاي توسعة فناوري اطالعات و‬
‫ارتباطات كشور‬
‫سيد علي اکرمي فر‬
‫کميته مطالعات فناوري اطالعات‬
‫دفتر همکاريهاي فناوري رياست جمهوري‬
4 ‫مرجع‬
Handbook of Medical
Informatics
J.H.Van Bemmel
M.A.musem
1997