ایجاد مدل اولیه از کارت هوشمند سلامت

download report

Transcript ایجاد مدل اولیه از کارت هوشمند سلامت

‫ایجاد مدل اولیه ای از کارت هوشمند سالمت‬
‫مهدی معرفت‬
‫دانشگاه شیراز‬
‫‪1‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪...‬‬
‫من قطاری دیدم که سیاست میبرد‬
‫و چه خالی میرفت‪....‬‬
‫سهراب سپهری‬
‫‪2‬‬
Problem: undesirable event
Approaches:
1.Deny the problem
2.Solve the problem
linear solution
systematic solution
3
‫تصادفات رانندگی‬
‫سالیانه ‪ 30-25‬هزار نفر به علت حوادث‬
‫رانندگی جان خود را از دست میدهند‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫آمارسال ‪:1382‬‬
‫مرگ ‪ 48000‬مورد‬
‫بستری ‪ 300000‬مورد‬
‫خدمات سرپایی ‪ 3000000‬نفر‬
‫‪5‬‬
‫بار مالی در اثر مرگ ومیر ناشی از تصادفات رانندگی و حوادث در ایران بین ‪2‬‬
‫تا ‪ 4‬درصد تولید ناخالص داخلی است‪.‬‬
‫سالهای از دست رفته در اثر بیماریهای مختلف ونیز آسیبها و حوادث صرفا برای‬
‫دستمزدهای از دست رفته ‪ % 5.6‬از تولید ناخالص داخلی است‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫آلودگی هوا‬
‫تهران‪:‬‬
‫‪ 13000‬مرگ زودرس‬
‫‪ 12000‬برونشیت مزمن‬
‫‪ 30000‬مورد بستری‬
‫‪ 80000000‬روز کاری از دست رفته‬
‫‪ 2000000000‬دالر زیان اقتصادی‬
‫‪7‬‬
‫اعتیاد‬
‫‪ 4000000‬معتاد‬
‫‪ 20000000- 15000000‬نفر در گیر با مسائل اعتیاد‬
‫‪ 3000000000‬دالر هزینه مواد مخدر و عوارض آن‬
‫زیانهای انسانی‪ -‬اجتماعی و فرهنگی ؟‬
‫‪8‬‬
‫بیماریهای غیر واگیردار‬
‫میزان بروز سرطانها در کشور در هر سال‪70000 :‬‬
‫یک سوم این سرطانها قابل پیشگیری است ‪.‬‬
‫یک سوم دیگر نیزدر صورت تشخیص به هنگام قابل معالجه است‪.‬‬
‫هزینه های بیماران سرطانی سالیانه حدود ‪ 100000000‬نفر را در‬
‫جهان به زیر خط فقر میکشاند‪.‬‬
‫بیماریهای اعصاب و روان بعد از سوانح و حوادث بیشترین بار‬
‫بیماری را در کشورایجاد میکند‪.‬‬
‫‪ %20‬بالغین جامعه به درجاتی اختالالت روانی دارند‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫بیماریهای غیر واگیردار‬
‫تعداد مبتالیان دیابت‪5000000 :‬‬
‫‪ %50‬این تعداد با بروز و ظهور عالئم تشخیص داده‬
‫میشوند‪.‬‬
‫‪ 3‬الی ‪ 5‬درصد از منابع نظامهای سالمت در جهان برای‬
‫این بیماری و عوارض و تبعات آن هزینه میگردد‪.‬‬
‫در صورت کنترل عوامل خطر بیماریهای قلبی‬
‫‪ 3000000000000‬تومان صرفه جویی خواهد شد‪.‬‬
‫‪10‬‬
11
‫از ‪ 350000‬مرگ سالیانه در ایران‪:‬‬
‫بیماریهای قلبی و عروقی‬
‫‪120000‬‬
‫سرطان ها‬
‫‪35000‬‬
‫تصادفات وحوادث‬
‫‪50000‬‬
‫کودکان زیر ‪ 5‬سال‬
‫‪40000‬‬
‫‪12‬‬
‫جایگاه ایران ‪2002-2000‬‬
‫سطح سالمت‪........................‬رتبه ایران ‪96‬‬
‫توزیع سالمت‪113.....................................‬‬
‫سطح پاسخگویی نظام سالمت ایران‪100.........‬‬
‫توزیع پاسخگویی نظام سالمت ایران‪93........‬‬
‫عدالت در مشارکت مالی‪112.......................‬‬
‫وضعیت سالمت در منطقه غربی آسیا(‪ 25‬کشور)‪14.....‬‬
‫‪13‬‬
‫امید به زندگی در بدو تولد‪ 70.......................‬سال‬
‫امید به زندگی سالم‪ 57................................‬سال‬
‫با این همه هنوز فاجعه در راه است‪......‬‬
‫‪14‬‬
15
16
‫چه باید کرد؟‬
‫‪17‬‬
18
19
Health services pyramid
tertiary
health care
secondary
health care
Primary health care
Population based Public health services
20
‫افزایش امید به زندگی در امریکا در قرن بیستم‬
‫معادل ‪30‬سال بوده است‪.‬‬
‫سهم سیستم سالمت عمومی = ‪ 25‬سال‬
‫سهم مراقبتهای طبی سطح ‪ 5 = 3‬سال‬
‫درمانهای پزشکی= ‪ 3.5‬سال‬
‫پیشگیریهای کلینیکال= ‪ 1.5‬سال‬
‫‪21‬‬
22
‫‪Functions of a public health‬‬
‫‪system‬‬
‫‪‬‬
‫‪Assessment‬‬
‫‪ Policy development‬‬
‫‪ Assurance‬‬
‫جهت اطمینان یابی وهمچنین ارزیابی و تجزیه وتحلیل‬
‫مشکالت سالمت نیازمند زیرساخت اطالعاتی هستیم‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫زیرساخت اطالعاتی‬
‫سیستم جمع آوری و تحلیل اطالعات سالمت عمومی‬
‫سیستم ثبت بیماریها‬
‫سیستم نظارت ومراقبت از بیماریها‬
‫و‪....‬‬
‫کارت هوشمند در کنار سایر فنآوریهای اطالعاتی میتواند‬
‫به عنوان بخشی از این سیستمها به کار گرفته شود‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫برخی از کاربردهای کارت هوشمند‬
‫کارت هوشمند به عنوان کلید دسترسی به پرونده‬
‫الکترونیک سالمت‬
‫کارت هوشمند به عنوان پرونده سالمت الکترونیک دانش‬
‫آموزان‬
‫کارت هوشمند به عنوان پرونده سالمت الکترونیک زنان یا‬
‫مادران باردار‬
‫کارت هوشمند به عنوان کارت بیمه سالمت‬
‫و‪.....‬‬
‫‪25‬‬
‫الزامات قانون اساسی جمهوری اسالمی جهت‬
‫برخورداری آحاد ملت از بیمه همگانی‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪26‬‬
‫بند دوازدهم از اصل سوم‬
‫اصل بیست و نهم‬
‫بند یکم از اصل چهل و چهارم‬
‫تصویب قانون بیمه همگانی ‪3/8/1373‬‬
‫‪28/12/1373‬‬
‫ابالغ آیین نامه اجرایی‬
‫برخی از علل عدم اجرای بیمه همگانی‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪27‬‬
‫نحوه محاسبات مالي سرانه بیمه‪ ،‬بدون توجه به سیستم ارجاع و عدم‬
‫وجود آن در كشور‬
‫تاخیر سازمانهاي بیمهگر در پرداخت تعهدات قانوني مربوط به‬
‫هزینههاي بیماران بیمه شده به واحدهاي درماني طرف قرارداد‬
‫نارضایتي بیمهشدگان بدلیل عدم دسترسي ناشي از پراكندگي امكانات‪،‬‬
‫تجهیزات تشخیصي‬
‫عدم وجود یك سیستم نظارتي یكسان براي اعالم كسورات سازمانهاي‬
‫بیمهگر به واحدهاي طرف قرارداد‬
‫امكان سوءاستفاده از دفترچههاي بیمه خدمات درماني‪ .‬از طرف دیگر‬
‫فقدان جدول قیمتها براي داروها و تجهیزات درماني و سوء استفاده‬
‫دالالن دارو از داروهاي كمیاب و فروش آن در مكاني غیر از مكان‬
‫اصلي و ناتواني خرید كساني كه با دفترچه بیمه اقدام به خرید داروها‬
‫مينمایند‬
‫بکارگیری کارت هوشمند سالمت سازمانهای مربوطه را‬
‫قادر میسازد تا‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪28‬‬
‫با ایجاد یک زیر ساخت اطالعاتی مناسب ‪ ،‬برنامه ریزی و اقدامات موثر تری را انجام‬
‫دهند‬
‫بستر مناسب جهت “نظام ارجاع” ایجاد کنند‬
‫دقت و سرعت در پرداختها از سوی بیمه ها به طرف قرارداد به نحو چشمگیری افزایش‬
‫یابد‬
‫اطالعات اپیدمیولوژیک صحیح ‪ ،‬به هنگام و دقیقی جهت برنامه ریزیها‪ ،‬بحرانها و‬
‫تصمیم گیریها فراهم کنند‬
‫نظارتی دقیقتر و کاملتر داشته باشند و در نتیجه از سواستفاده ها وخطاهای عمدی و‬
‫سهوی جلوگیری نمایند‪.‬‬
‫زیر ساخت مناسب جهت ایجاد بیمه همگانی فراهم کنند‪.‬‬
‫سرانه بیمه ای عادالنه و واقعی تنظیم و قابل اجرا شود‪.‬‬
‫افزایش رضایت عمومی حاصل شود‪.‬‬
‫اهداف پروژه‪:‬‬
‫هدف اصلي‪:‬‬
‫‪ ‬طراحي‪ ،‬تطبیق و اجراي یك شكل اولیه )‪ (Prototype‬از‬
‫كارت ملي سالمت به عنوان مقدمهاي بر طراحي یك پروژه با‬
‫ابعاد ملي‬
‫‪29‬‬
‫اهداف پروژه‪:‬‬
‫اهداف ويژه‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪30‬‬
‫تعیین الگوهاي مختلف ملي و بینالمللي كارت بهداشت و بیمه درماني‬
‫تعیین اقالم اطالعاتي الزم جهت كارت ملي سالمت‬
‫تعیین استانداردهای موردنیاز سیستم‬
‫تهیه الگوي مناسب جهت سیستم كارت ملي سالمت‬
‫اجراي الگو‬
‫تعیین نظرات پزشكان حاضر در طرح به عنوان كاربران نهایي سیستم‬
‫اصالح و بهینهسازي الگوي تهیه شده‬
‫مراحل انجام پروژه‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31‬‬
‫فاز اول ‪:‬مدل یابی‬
‫فاز دوم‪ :‬طراحی سیستم‬
‫فاز سوم‪ :‬ارزیابی‬
‫فاز چهارم‪ :‬اجرا وپیاده سازی الگو‬
‫فاز پنجم‪ :‬ارزیابی الگو‬
‫فاز اول‪ :‬مدل يابی‬
‫‪32‬‬
Health cards:
- P.V.C cards (embossed cards)
- Magnetic strip cards
- Memory cards
- Smart cards
PIN(personal identification number)
PIN less
contact
contact less
- Optical cards
both
hybrid card
combi card
33
Smart cards:
Since 1970’s in France
Global smart cards in Use
1997
900 Million
2003
6310 million
Av. Yearly
Growth rate
Av. Yearly
Growth rate
in
Healthcare
38%
54%
34
Health smart cards in Europe:
-The world’s largest health card program in
GERMANY with nearly 80 millions cards
since 1993
-ZZZS has distributed over 2 millions health
insurance card in Slovenia since 1997
-Over 11 millions Social Identity Card for
connection to insurance databases in
Belgium
-France has national Sesam Vitale program
with over 36 millions in phase 1 and other 58
millions in phase 2
35
Health smart cards in Europe:
DIABCARED-3 performed in 6
countries for 24 mounts from July 96
for diabetic patients.
CARDLINK-2 performed for
integration between 10 centers in 9
European countries,from mars 96 for
36 mounts.
ADICARTE is the name of a project in
France ,UK,and Italy to monitor the
social services in home care.
36
Health cards in north America:
St-Fabien,Quebec,Canada:
Health cards for infants
pregnant women and old persons
1994-95
Quebec health smart card project
37
Health cards in north America:
-Florida,USA-1993: for Medicaid
patents (avoid mailing about
1,000,000 papers )
-California,USA-1997: 5 million cards for
Medicaid patents saved about $2 millions
per year + $25 millions in saving through
efficiencies gained, primarily through
labor and fraud reduction.
38
Health cards in north America:
Other states in US:
-Texas
-Oklahoma
-Tennessee
US military:
MARC project:
For 150,000 soldiers of 25th infantry division in Oahu
39
Health cards in south America:
South America is known as
fastest growing card market.
Brazil is trying Medcheque program
which is the largest project in south
America .
40
Health smart cards in
Asia-Pacific:
-Australia has a national program for health cards
-Malaysia has run it’s national health card program
since 2002
-Japan has 8,000,000 health smart card in circulation
-China,Taiwan and Singapore have several pilot studies
in health smart cards
41
‫پروژه های مربوط در ایران‬
‫سازمان تامین اجتماعی‬
‫سازمان خدمات درمانی (کارت بیماران خاص)‬
‫بنیاد شهید‬
‫‪.......‬‬
‫‪42‬‬
‫فاز دوم‪ :‬طراحی سیستم‬
‫‪43‬‬
‫فاز دوم‪ :‬طراحی سیستم‬
‫تدوین سناریو‪:‬‬
‫‪ ‬کارت بیمار‬
‫‪ ‬کارت ارائه دهنده خدمات ( با تعریف سطح دسترسی)‬
‫‪ ‬ثبت الکترونیک خدمات‬
‫‪ ‬ارسال اطالعات بوسیله کارت یا مودم‬
‫‪ ‬تسویه حساب پس از ارسال اطالعات‬
‫‪ ‬تجمیع اطالعات و به روز رسانی در شبکه بیمه و سالمت‬
‫‪44‬‬
0101101
0101101101
45
‫فاز دوم‪ :‬طراحی سیستم‬
‫‪ ‬روش طراحی‬
‫‪ ‬متودلوژی ‪SSADM‬‬
‫‪ ‬استانداردها ومجموعه داده های استفاده شده‪:‬‬
‫‪ ICD-10 ‬جهت ثبت تشخیصها‬
‫‪ CPT ‬جهت ثبت اقدامات‬
‫‪ ‬فارماکوپه ایران جهت ثبت داروها‬
‫‪46‬‬
‫فاز دوم‪ :‬طراحی سیستم‬
‫‪47‬‬
‫فاز دوم‪:‬طراحی سیستم‬
‫‪48‬‬
‫فاز سوم‪ :‬ارزیابی‬
‫‪ ‬شوراي عالي بیمه كشور به عنوان عالي ترین مرجع ارزیابي و‬
‫تصمیم گیري اموربیمه درماني كشور‪ ،‬در پنجاه و نهمین جلسه‬
‫خود به تاریخ ‪ 6/9/79‬ضمن استماع طرح والگوي طراحي شده‪،‬‬
‫با اكثریت مطلق آرا‪ ،‬سازمانهاي بیمه درماني كشور را ملزم‬
‫ساخت كه تدریجا ً دفترچه هاي بیمه خدمات درماني را حذف و‬
‫از كارتهاي هوشمند استفاده نمایند‪ .‬همچنین دبیرخانه شوراي‬
‫عالي بیمه كشور مكلف گردید تا برنامه اجرائي این مهم را ارائه‬
‫نماید كه این خود منجر به برگزاري جلسات متعدد و تشكیل‬
‫كمیته هاي تخصصي گردید‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫فاز چهارم‪ :‬اجرا و پیاده سازی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪50‬‬
‫کارتهای هوشمند ‪ 8 ICC4‬کیلوبایت‬
‫زبان برنامه نویسی ‪VB‬‬
‫بانک اطالعاتی ‪SQL-7‬‬
‫‪Off-line‬‬
‫‪ 10‬تخصص مختلف‬
‫سه ماه اجرا‬
‫‪ 2000‬بارمراجعه‬
‫ایستگاههای کاری جهت پذیرش آزمایشگاه‪ ،‬داروخانه و تصویرنگاری‬
‫پزشکی‬
‫فاز پنجم‪ :‬بررسی نظر پزشکان همکار‬
‫‪51‬‬
‫فاز پنجم‪ :‬بررسی نظر پزشکان همکار‬
‫نمودار مقايسه تعداد موارد منظور در كارت با نظر پزشكان‬
‫تعداد منظور شده در الگو‬
‫ميانگين نظر پزشكان همكار‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫دارو‬
‫‪52‬‬
‫تصويرنگاري‬
‫آزمايش‬
‫ويزيت‬
‫‪0‬‬
‫فاز پنجم‪ :‬بررسی نظر پزشکان همکار‬
‫‪100%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪0%‬‬
‫كم‬
‫متوسط‬
‫زياد‬
‫خيلي زياد‬
‫م‬
‫م‬
‫ك‬
‫وي‬
‫ش‬
‫تج‬
‫اط ال مش‬
‫سابقه واك‬
‫راق بت سو‬
‫ار‬
‫ز‬
‫و‬
‫ا‬
‫خ‬
‫ي‬
‫خ‬
‫ي‬
‫ب‬
‫س‬
‫ز‬
‫ت‬
‫ق‬
‫ب‬
‫ينا‬
‫عات ص‬
‫تپ‬
‫ها‬
‫صا‬
‫ا‬
‫د‬
‫ب‬
‫ب‬
‫س‬
‫ز‬
‫ا‬
‫س‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ت‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ت‬
‫ت‬
‫ر‬
‫ما‬
‫و‬
‫ما‬
‫رو‬
‫با‬
‫خ‬
‫ف رد ش ك‬
‫ر‬
‫بي‬
‫ر‬
‫ن‬
‫ي‬
‫ا‬
‫ر‬
‫ي‬
‫و‬
‫م‬
‫ن‬
‫ه‬
‫دا‬
‫ن‬
‫ها‬
‫ي‬
‫اي‬
‫ري‬
‫میزان رضایت پزشکان همکار از اطالعات مندرج در كارت پزشك و بیمار‬
‫‪53‬‬
‫فاز پنجم‪ :‬بررسی نظر پزشکان همکار‬
‫كم‬
‫متوسط‬
‫زياد‬
‫خيلي زياد‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫ميزان رضايت از نحوه ارتباط پزشكان با نرم افزار‬
‫‪54‬‬
‫‪0‬‬
‫فاز پنجم‪ :‬بررسی نظر پزشکان همکار‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫خيلي زياد‬
‫‪40‬‬
‫زياد‬
‫متوسط‬
‫‪30‬‬
‫كم‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫ميزان رضايت از نحوه اجراي طرح‬
‫‪55‬‬
‫‪0‬‬
‫فاز پنجم‪ :‬بررسی نظر پزشکان همکار‬
‫ميزان رضايت پزشکان از بکارگيری قلم نوری جهت نسخه نويسی‬
‫‪20%‬‬
‫‪0%‬‬
‫خيلي زياد‬
‫زياد‬
‫متوسط‬
‫كم‬
‫‪56‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪60%‬‬
‫نتیجه گیری و پیشنهادات‪:‬‬
‫‪ ‬از مهمترین دستاوردهای طرح ‪،‬تصویب بکارگیری کارتهای‬
‫هوشمند در نظام بیمه درمانی کشور میباشد‪.‬‬
‫‪ ‬مقایسه الگوی اجرایی با سایر طرح های ملی مشابه در‬
‫کشورهایی نظیر آلمان‪ ،‬فرانسه‪،‬اسلونی وطرح های بین المللی‬
‫نظیرپروژه ‪ Card-link 2، DiabCard‬مشخص کرد که‬
‫تنوع و حجم اطالعات طراحی شده در الگو از سایر موارد‬
‫بیشتر بوده و تامیین کننده نیاز تمامی کاربران میباشد‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫نتیجه گیری و پیشنهادات‪:‬‬
‫‪ o‬بدیهی است بکارگیری سیستم کارت ملی سالمت در نظام‬
‫بهداشت‪ -‬درمان و بیمه ای کشور نیازمند تجدید نظر در قوانین‪،‬‬
‫رویه ها‪ ،‬نحوه ارائه خدمات‪ ،‬انجام مهندسی مجدد در ساختار‬
‫بیمه های کشور‪ ،‬تدوین استانداردهای مناسب و ایجاد یکپارچگی‬
‫در ساختار اطالعاتی بیمه ها و سازمانهای ارائه دهنده خدمات‬
‫بهداشتی‪ -‬درمانی میباشد‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫نتیجه گیری و پیشنهادات‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪59‬‬
‫یك كمیته سیاست گذاري‪ ،‬متشكل از كلیه وزارتخانه هاي مرتبط‪ ،‬مجلس‪ ،‬بیمه ها و سایر‬
‫نهادهاي درگیر‪ ،‬جهت تدوین خط مشي ها‪ ،‬برنامه ریزي استراتژیك و تعیین بودجه براي‬
‫بهره گیري از "كارت ملي سالمت" ایجاد گردد‪.‬‬
‫گروه هاي كاري تخصصي و مشترك‪ ،‬منتخب از سازمانهاي بیمه درماني كشور‪ ،‬به‬
‫منظور تدوین یك ‪ RFP‬مشترك ایجاد گردد‪.‬‬
‫جنبه هاي قانوني استفاده از سیستم هاي الكترونیك از زیرساختهاي اساسي است‪ .‬لذا‬
‫مشاركت نهادهاي قانونگذار اجتناب ناپذیر مي نماید‪.‬‬
‫ایجاد فرهنگ استفاده از كارت‪،‬چه نزد بیماران و چه پزشكان‪ ،‬راهي سخت و طوالني‬
‫است‪.‬یك مدیریت اندیشمند و با برنامه این مسیر را هموارتر میسازد‪.‬‬
‫راه اندازي و حمایت از طرح هاي پژوهشي مشابه در ابعادي به مراتب بزرگتر و جدي‬
‫تر كمك میكند تا حركتي هوشمندانه تر داشته باشیم‪.‬‬
‫با سپاس از توجه شما‬
‫مهدی معرفت‬
‫‪60‬‬