دانلود - موسسه آموزش عالی جامی

download report

Transcript دانلود - موسسه آموزش عالی جامی

‫آلودگی هوا و روشهای کنترل آن‬
‫امیر رضا طالیی‬
‫‪1‬‬
‫عضو هیئت علمی گروه مهندس ی عمران و محیط زیست موسسه آموزش عالی جامی‬
‫آلودگی هوا مختص یک منطقه نیست‬
‫جو در ناحیه تروپوسفر (محل زندگی ما) به شدت در حرکت است‪ .‬به‬
‫ً‬
‫همین دلیل بعضا مواد آالینده در سرتاسر جو پخش خواهند شد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫تعریف آلودگی هوا‬
‫وجود یک یا چند آلوده کننده در هوای آزاد به آن مقدار‪ ،‬مدت و‬
‫ویژگی ها که برای زندگی انسان‪ ،‬گیاه و یا حیوانات خطرناک بوده‬
‫و برای اشیاء و متعلقات زندگی مضر باشد و یا بطور غیر قابل‬
‫قبولی مخل استفاده راحت از اموال گردد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫واژه ها و اصطالحات آلودگی هوا‬
‫‪4‬‬
‫آئروسل )‪(Aerosols‬‬
‫پراکندگی ذرات جامد یا مایع در محیط گازی‬
‫همچون‬
‫مه‪ ،‬میست‪ ،‬دود و‪...‬‬
‫‪5‬‬
‫غبار )‪(Dust‬‬
‫بصور نامشخص ذرات جامدی‬
‫ً‬
‫که غالبا بزرگتر از کلوئیدها‬
‫بوده و قادر هستند که بطور‬
‫موقت در هوا و یا هر گاز‬
‫دیگری به حالت تعلیق درآیند‬
‫را شامل می گردد‪.‬‬
‫تصویر میکروسکوپی یک ذره غبار‬
‫‪6‬‬
‫مشخصات غبار‬
‫‪ ‬غبار تمایلی به چسبندگی ندارد مگر اینکه تحت تاثیر نیروی‬
‫الکتریسیته ساکن قرار گیرد‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ ‬ذرات تشکیل دهنده غبار معموال پخش نمی شوند ولی تحت تاثیر‬
‫نیروی جاذبه رسوب می نمایند‪.‬‬
‫‪ ‬ذرات غبار در اثر نیروهای فیزیکی از ذرات بزرگتر حاصل می شوند‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫قطره )‪(Droplet‬‬
‫ذره کوچک مایع دارای اندازه و وزن مخصوص ی که در شرایط سکون‬
‫سقوط می کند اما ممکن است در شرایط تالطم (توربوالنس)‬
‫معلق بماند‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫خاکستر فرار )‪(Fly Ash‬‬
‫ذرات بسیار کوچک خاکستر که در اثر احتراق مواد سوختی وارد‬
‫جریان گاز دودکش شده و این ذرات ممکن است حاوی ذرات‬
‫ناقص سوخته باشد‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫تصویر میکروسکوپی از خاکستر فرار‬
‫‪10‬‬
‫مه )‪(Fog‬‬
‫‪ ‬اصطالح نامشخص ی است از برای وجود ذرات قابل روئویت که در‬
‫حالت پراکندگی به صورت مایع هستند‪.‬‬
‫‪ ‬تشکیل مه مستلزم تراکم است‪.‬‬
‫‪ ‬در هوا شناس ی به پراکندگی ذرات آب و یا یخ در هوا مه گفته می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫نمونه ای از مه در طبیعت‬
‫‪12‬‬
‫فیوم یا دمه )‪(Fume‬‬
‫ذرات جامدی که در اثر تراکم حالت‬
‫ً‬
‫گازی و معموال پس از تبخیر مواد‬
‫ً‬
‫ذوب شده و غالبا به همراه یک‬
‫واکنش شیمیایی مثل‬
‫اکسیداسیون تولید می شوند‪.‬‬
‫فرایند جوشکاری یکی از منابع تولید فیوم‬
‫است‬
‫‪13‬‬
‫گاز‬
‫گاز یکی از سه حالت ماده است که شکل و حجم مستقل نداشته و‬
‫تمایل به انبساط نامحدود دارد‬
‫‪14‬‬
‫میست )‪(Mist‬‬
‫اصطالحی نامشخص برای ذرات بزرگ‬
‫مایع با پراکندگی کم غلظت‬
‫‪15‬‬
‫در شکل روبرو ذرات درشت آب به‬
‫صورت میست برای مدت زمان‬
‫کوتاهی در هوا معلق هستند‪.‬‬
‫ذره )‪(Particle‬‬
‫جزأ کوچک مجزا از توده مایع و یا جامد را ذره گویند‬
‫‪16‬‬
‫دود )‪(Smog‬‬
‫ً‬
‫ذرات کوچک حاصل از احتراق ناقص است که عمدتا متشکل از‬
‫کربن و سایر مواد قابل احتراق هستند‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫دوده )‪(Soot‬‬
‫اجتماع ذرات کربن اشباع شده که با مواد قیری‬
‫ً‬
‫آمیخته اند و اصوال در اثر احتراق ناقص مواد کربن دار‬
‫به وجود می آیند‪ ،‬دوده می نامند‪.‬‬
‫تصوير ميکروسکوپي از يک ذره دوده‬
‫‪18‬‬
‫اتمسفر زمین‬
‫‪ ‬به عنوان پوشش ی برای زمین از سرد و گرم شدن بیش از حد آن‬
‫جلوگیری می نماید‪.‬‬
‫‪ ‬موجودات زنده را از اشعه سوزان خورشید‪ ،‬اشعه ماوراء بنفش‬
‫و اشعه کیهانی محافظت می نماید و انشار صوت را سبب می‬
‫گردد‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫الیه های تشکیل دهنده اتمسفر‬
‫‪20‬‬
‫تغییرات دمایی‬
‫اتمسفر با افزایش‬
‫ارتفاع‬
‫‪21‬‬
‫عوامل جوی موثر در آلودگی هوا‬
‫‪ ‬پخش آالیند ها تابعی از موقیعت جغرافیایی و شرایط جوی است‪.‬‬
‫‪ ‬در برخی نقاط شرایط جوی باعث پخش و کاهش آلودگی می گردد‬
‫و در برخی موارد شرایط جوی حتی باعث افزایش آلودگی نیز می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫باد‬
‫‪ ‬حرکت افقی هوا را باد گویند‪.‬‬
‫‪ ‬جریان باد باعث پخش و رقیق شدن آلودگی ها در هوا می گردد‪.‬‬
‫‪ ‬میزان انتشار و انتقال هوای آلوده به سرعت و قدرت باد بستگی‬
‫دارد‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ ‬معموال بادهایی با سرعت بیش از ‪ 30‬کیلومتر بر ساعت در انتقال‬
‫و انتشار آلودگی ها موثر است‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫جریان هوا‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪24‬‬
‫حرکت عمودی هوا را “جریان هوا” می نمامند‪.‬‬
‫جریان های هوا نقش موثرتری از باد در کاهش آلودگی دارند‪ .‬زیرا آلودگی را‬
‫از سطح زمین (محل زندگی) دور می نماید‪.‬‬
‫در طبقات فوقانی جو بادها شدیدتر هستند و اگر هوای آلوده به آنجا برد‬
‫سریع تر رقیق می گردند‪.‬‬
‫در مناطق کم فشار جریان عمودی رو به باالی هوا بیشتر است‪ .‬در نتیجه‬
‫هوا در این مناطق تمیز تر خواهد بود‪.‬‬
‫در مناطق پرفشار جریان عمودی رو پایین هوا بیشتر است‪ .‬در نتیجه هوای‬
‫آلوده در اتمسفر به خوبی پخش نشده و آلودگی مدام افزایش می یابد‪.‬‬
‫نقش ریزش های جوی در پاک سازی محیط‬
‫باران‪ ،‬برف و‪ ...‬نقش موثری در شستشوی هوا و انتقال آلودگی از هوا‬
‫به زمین دارد‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫مه به عنوان ماده سینرژیسم در آلودگی هوا‬
‫ایجاد مه در هنگام اوج آلودگی هوا به دلیل ایجاد هسته های تراکم‬
‫مواد آالینده منجر به افزایش شدید آلودگی می گردد‪.‬‬
‫در بسیاری از حوادث مهم آلودگی هوا مه نقش سینرژیسم داشته‬
‫است‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫دما در جو‬
‫در الیه تروپوسفر با افزایش ارتفاع بایستی دما کاهش یابد‬
‫در شرایط طبیعی‬
‫این کاهش به ازاء هر ‪ 100‬متر یک درجه سانتیگراد است‪ .‬این تغییر دما را‬
‫‪ Lapse Rate‬می نامند‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫شرایط ادیاباتیک‬
‫اگر به ازاء هر ‪ 100‬متر افزایش ارتفاع دمای هوا یک درجه کاهش‬
‫یابد شرایط ادیاباتیک است‬
‫‪28‬‬
‫شرایط سوپر ادیاباتیک‬
‫اگر به ازاء هر ‪ 100‬متر افزایش ارتفاع دمای هوا بیش از ‪ 1‬درجه‬
‫سانتیگراد کاهش پیدا نماید شرایط را سوپر ادیاباتیک می نامند‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫وارونگی دما (اینورژن)‬
‫اگر به هر دلیلی با افزایش ارتفاع افزایش دما نیز به وجود آید‬
‫وارونگی دمایی اتفاق افتاده است‪.‬‬
‫در شرایط اینورژن حرکت عمودی هوا وجود نداشته و آلودگی ها‬
‫محبوس می گردند‪ .‬در نتیجه غلظت آالینده ها در هوا افزایش می‬
‫یابد‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫نمایی از وارونگی دما‬
‫در این تصویر می بینید که دود از ارتفاعی خواص باالتر نمی رود‬
‫نمایی از وارونگی دما‬
‫در این تصویر می بینید که دود از ارتفاعی خواص باالتر نمی رود‬
‫نمایی از وارونگی دما‬
‫در این تصویر می بینید که دود از ارتفاعی خواص باالتر نمی رود‬
‫نمایی از وارونگی دما‬
‫در این تصویر می بینید که دود از ارتفاعی خواص باالتر نمی رود‬
‫شرایط ایزوترمال‬
‫در صورتی که با افزایش ارتفاع تغییرات دمایی وجود نداشته باشد‪،‬‬
‫شرایط ایزوترمال (خنثی) می باشد‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫پایداری و ناپایداری هوا‬
‫معیار پایداری و ناپایداری هوا قابلیت ایجاد یک حرکت عمودی در‬
‫هوا می باشد‪.‬‬
‫اگر جزء سعود کننده هوا از محیط اطراف خود گرم تر باشد‬
‫شرایط ناپایدار است‪.‬‬
‫اگر جزء سعود کننده دمای خود را از دست بدهد و از دمای محیط‬
‫سردتر گردد شرایط پایدار است‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫انواع وارونگی دما (اینورژن)‬
‫اینورژن فروکش‬
‫‪37‬‬
‫اینورژن تشعشعی‬
‫حرکات دود پس از خروج از دود کش‬
‫•حرکت حلقه اي‬
‫•حرکت قيفي‬
‫•حرکت بادبزني‬
‫•حرکت باالرونده‬
‫•حرکت دودي‬
‫•حرکت محبوس‬
‫‪38‬‬
‫حرکت حلقه اي‬
‫‪39‬‬
‫اين حرکت زماني رخ مي دهد که گراديان هوا در حالت فوق ادياباتيک بوده و‬
‫هوا به شدت متالطم باشد‪.‬‬
‫ٌ‬
‫اين حالت معموالدر فصول گرم به همراه تابش شديد خورشيد ايجاد مي‬
‫گردد‪.‬‬
‫حرکت قيفي‬
‫حرکت قيفي زماني رخ مي دهد که گراديان دمايي کمتر از ادياباتيک باشد ولي به‬
‫حالت هم دمايي نرسد‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫حرکت بادبزني‬
‫اين حرکت زماني ايجاد مي گردد که گراديان دمايي مثبت باشد‪ .‬يعني‬
‫زماني که وارونگي دمايي کل ستون دود را فرا گرفته باشد‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫حرکت باال رونده‬
‫اين حرکت زماني ايجاد مي گردد که تنها يک وارونگي دوما در پايین ستون دود‬
‫وجود داشته باشد‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫حرکت دودي‬
‫ً‬
‫اين حرکت دود در زمان شکستن وارونگي دما ايجاد مي گردد و معموال در‬
‫يک دوره نيم ساعته از بین مي رود‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫حرکت محبوس‬
‫اين حرکت دود زماني ظاهر مي گردد که ستون دود در بین پايه هاي‬
‫وارونگي دما قرار گرفته باشد‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫تصویر ماهواره ای دود ناش ی از آتش سوزی حیات وحش در کالیفرنیا‬
‫‪45‬‬
‫اثرات جهاني آلودگي هوا‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪46‬‬
‫گرمايش جهاني‬
‫افت ازن استراتوسفري‬
‫باران هاي اسيدي‬
‫آئروسل‬
‫گرمايش جهاني‬
‫گرم شدن زمین به دليل توليد گازهايي با ظرفيت زياد جذب حرارت ايجاد مي‬
‫گردد‪ .‬اين گازها را گازهاي گلخانه اي مي نامند‪.‬‬
‫اين گازها عبارتند از‪:‬‬
‫دي اکسيد کربن‪ ،‬فريون ها‪ ،‬هالوژن ها‪ ،‬متان‪ ،‬اکسيد نيتروس و‬
‫کلروفلوروکربن ها‬
‫‪47‬‬
‫توانايي گازهاي گلخانه اي در گرمايش زمین‬
‫‪ ‬طبقه بندي از لحاظ پتانسيل گرمايش زمین‪:‬‬
‫کلروفلوروکربن ها‪ ،‬اکسيد نيتروس‪ ،‬متان و دي اکسيد کربن‬
‫‪ ‬طبقه بندي از لحاظ کمي‪:‬‬
‫در اکسيد کربن‪ ،‬متان‪ ،‬اکسيد نيتروس و کلروفلوروکربن ها‬
‫‪48‬‬
‫تاثیرات گرم شدن زمین‬
‫‪ ‬ذوب يخهاي قطبي‬
‫‪ ‬افزايش ارتفاع آب اقيانوسها‬
‫‪ ‬تغيیرات آب و هوايي‬
‫‪49‬‬
‫افت ازن استراتوسفري‬
‫ازن طي يک چرخه با کمک جذب اشعه ماوراء بنفش خورشيد توليد‬
‫و در واکنشهاي مختلف مصرف مي گردد‪.‬‬
‫ترکيباتي همچون کلروفلوروکربنها باعث تشديد مصرف ازن و به هم‬
‫خوردن تعادل چرخه ازن مي گردد‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫خطرات کاهش غلظت اليه ازن‬
‫کاهش غلظت ازن در استراتوسفر منجر به نفوز بيشتر اشعه هايي‬
‫همچون اشعه ماوراء بنفش مي گردد که سرطانزا است و به‬
‫چشم آسيب مي رساند‪.‬‬
‫واحد اندازه گیري غلظت ازن دابسون است‪ .‬يک دابسون معادل يک‬
‫قسمت در يک بيليون قسمت )‪ (ppb‬ازن است‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫باران اسيدي‬
‫وجود ترکيباتي همچون ‪ NOx‬و ‪ SOx‬در هوا منجر به توليد اسيد‬
‫سولفوريک و اسيد نيتريک در هنگام بارندگي و کاهش ‪ pH‬آب‬
‫باران مي شود‪.‬‬
‫در توليد باران اسيدي ‪ SOx‬مهمتر از ‪ NOx‬است‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫چرخه باران اسیدی‬
‫‪53‬‬
‫‪ pH‬آبهای مختلف‬
‫‪54‬‬
‫نمونه ای از اثرات بارانهای اسیدی‬
‫‪55‬‬
‫آلودگي ناش ي از آئروسل ها‬
‫‪ ‬منابع طبيعي خشکي (گرد و غبار ناش ي از طوفان‪ ،‬آتشفشان و‪)...‬‬
‫‪ ‬منابع طبيعي اقيانوس ي (توليد ذرات نمک ناش ي از اسپري آب‬
‫اقيانوسها)‬
‫‪ ‬منابع مصنوعي (ذرات حاصل از احتراق)‬
‫‪56‬‬
‫تصویر ماهواره ای از‬
‫حرکت توده غبار‬
‫تصویر روبرو توده های عظیم غبار از‬
‫بیابان های عراق و عربستان را نمایش می‬
‫هد که در حال وارد شدن به ایران است‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫نقش آئروسل ها در اتمسفر‬
‫‪ ‬پراکندن و جذب اشعه هاي خورشيدي‪.‬‬
‫‪ ‬جذب اشعه مادون قرمز بازتابي از زمین‪.‬‬
‫‪ ‬موثر بر تعادل حرارتي کره زمین از طريق ايجاد هسته هاي تراکم‬
‫جهت ايجاد ابر و يخ در هوا‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫قطر ذرات در آلودگي هوا‬
‫قطر ذراتي که در آلودگي هوا موثر هستند ‪ 0.01‬تا ‪ 100‬ميکرون‬
‫است‬
‫ذرات بزرگتر از ‪ 10‬ميکرون در هوا را ذرات ذرات قابل ته نشيني يا ‪Dustfall‬‬
‫گويند‬
‫‪59‬‬
‫خواص سطحي ذرات از عوامل موثر در ته نشيني‬
‫خواص سطحي ذرات عبارتند از‪:‬‬
‫‪ ‬جذب بر جامدات‬
‫‪ ‬جذب بر مايعات‬
‫‪ ‬جذب شيميايي‬
‫‪ ‬چسبندگي‬
‫‪60‬‬
‫انواع ذرات معلق در هوا‬
‫‪ ‬ذرات معدني‬
‫‪ ‬ذرات آلي‬
‫‪ ‬ذرات بيولوژيکي‬
‫‪61‬‬
‫روشهای کنترل آلودگی هوا‬
‫روشهای حذف گازهای آالینده از هوا‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫جذب در مایعات‬
‫جذب سطحی‬
‫چگالش‬
‫سوزاندن‬
‫بیوفیلتراسیون‬
‫جذب در مایعات‬
‫این فرایند به کمک وسیله ای به نام اسکرابر انجام می گیرد‪.‬‬
‫حالل مورد استفاده می تواند‪:‬‬
‫آب‪ ،‬روغن های معدنی‪ ،‬آب آهک و‪ ...‬باشد‪.‬‬
‫شرط انجام صحیح این فرآیند انتخاب حالل مناسب است‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫گازهای قابل حذف در کاربرد اسکرابرها‬
‫‪ ،Cl2 ،NH3 ،H2S ،HCN ،H2SO4 ،SO2 ،HCl‬بخارهای آلی‬
‫همچون فرمالدوئید‪ ،‬اتیلن و بنزن‪.‬‬
‫امکان تصفیه گازهای داغ خروجی از صنایع به کمک اکرابرها وجود‬
‫دارد‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫جذب سطحی‬
‫جذب می تواند به کمک مواد جاذبی‬
‫همچون کربن فعال انجام می گیرد‪.‬‬
‫موادی همچون ترکیبات آلی‪ ،‬گازهای‬
‫آالینده و ترکیبات مولد بو می توانند‬
‫توسط جاذبهای مختلف حذف گردند‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫چگالش‬
‫در این روش با کاهش دما مواد آالینده را از حالت گاز به مایع تبدیل‬
‫می نمایند‪.‬‬
‫دمای کم و فشار باال به فرایند چگالش کمک می نماید‪.‬‬
‫سوزاندن‬
‫در دمای باال مواد آلی به دی اکسیدکربن و آب تبدیل می گردند‪.‬‬
‫به دلیل هزینه باالی تولید حرارت برنامه ریزی جهت بازیافت انرژی‬
‫باید در نظر گرفته شود‪.‬‬
‫برای انجام احتراق خوب سه شرط زیر ضروری است‪:‬‬
‫زمان ماند‪ ،‬دمای مناسب‪ ،‬اختالط کامل‬
‫بیوفیلتراسیون‬
‫بیوفیلترها سازگاری بسیار باالیی با محیط زیست داشته و قادر به‬
‫حذف انواع آالینده ها با غلظتهای بسیار کم از محیط می باشند‪.‬‬
‫بیوفیلتر خاکی‬
‫نمایی از یک بیوفیلتر‬
‫بیوفیلترهای صنعتی‬
‫روشهای حذف ذرات آالینده از هوا‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ته نشین کننده های ثقلی‬
‫جداسازهای سانتریفوژی (سیکلونها)‬
‫الکتروفیلترها‬
‫انواع فیلترها‬
‫‪ ‬اسکرابرها‬
‫ته نشین کننده های ثقلی‬
‫یکی از ساده ترین وسایل کنترل آلودگی هوا در صنایع می باشد‪.‬‬
‫این وسایل با افزایش سطح مقطع و در نتیجه کاهش سرعت جریان هوا منجر به ته‬
‫نشینی ذرات می گردند‪.‬‬
‫این روش برای ذرات بزرگتر از ‪ 50‬میکرون موثر است‪.‬‬
‫نمایی از ته نشین کننده های ثقلی‬
‫راه بندها‬
‫‪ ‬در این روش از صفحات راه بند به منظور کاهش سرعت ذرات و‬
‫ته نشینی آنها استفاده می شود‪.‬‬
‫‪ ‬راه بندها می توانند به دو صورت تر و خشک مورد استفاده قرار‬
‫گیرد‪.‬‬
‫‪ ‬در هنگام کاربرد راه بندهای تر عالوه بر ذرات‪ ،‬برخی گازهای آالینده‬
‫نیز حذف می گردند‪.‬‬
‫نمونه هایی از راه بندها‬
‫سیکلونها‬
‫‪ ‬سیکلونها بر اساس نیروی گریز از مرکز‬
‫جداسازی ذرات را انجام می دهند‪.‬‬
‫‪ ‬سیکلونها قادرند ذراتی با قطر ‪ 5‬میکرون‬
‫را نیز به راحتی از هوا جدا سازند‪.‬‬
‫‪ ‬سیکلونها نیز می توانند برای افزایش‬
‫راندمان به صورت مرطوب نیز به کار‬
‫گرفته شوند‪.‬‬
‫نمونه ای از سیکلون‬
‫رسوب دهنده الکترواستاتیک‬
‫‪ ‬کاربرد این روش در حذف ذرات کوچکتر از ‪ 10‬میکرون می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬این روش بسیار موثر لیکن گران قیمت می باشد‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ ‬این روش منحصرا قادر به حذف ذرات می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬این روش نیازمند ولتاژ باال و نیروی متخصص می باشد‪.‬‬
‫ساختار رسوب دهنده های الکترو استاتیک‬
‫اسکرابرهای تر‬
‫‪ ‬اساس کار این روش شستشوی گاز به کمک یک حالل می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬در این روش بطور هم زمان گازها و ذرات حذف می گردند‪.‬‬
‫‪ ‬در هنگام کاربرد این روش باید به تصفیه پساب حاصل نیز فکر‬
‫شود‪.‬‬
‫نمونه ای از اسکرابر تر‬
‫نمونه ای از اسکرابر تر‬
‫(ونچوری اسکرابر)‬
‫نمایی از دستگاه ونچوری اسکرابر‬
‫نمایی از دستگاه‬
‫اسکرابر معمولی‬
‫فیلترهای فابریک‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫این فیلترها بستر متخلخلی برای جداسازی ذرات از هوا می باشد‪.‬‬
‫این فیلترها راندمان خوبی برای ذرات کوچکتر از یک میکرون دارند‪.‬‬
‫این فیلترها توانایی تصفیه گازهای مرطوب را ندارند‪.‬‬
‫گازهای داغ منجر به نابودی فیلترها می گردد‪.‬‬
‫نوع خاص ی از فیلترها )‪ (HEPA‬قادر به حذف ‪ 97/99‬درصد ذرات ‪3/0‬‬
‫میکرون هستند‪.‬‬
‫نمونه ای از فیلتر های هوا از نمای نزدیک کاغذی‬
‫هوا‬
‫نحوه نصب فیلترهای فابریک‬
‫نمای نزدیک یک فیلتر فابریک پارچه ای‬
‫تصویر میکروسکوپی از فیلترهای ‪HEPA‬‬