Prawo budowlane po zmianach

Download Report

Transcript Prawo budowlane po zmianach

PROGRAM SZKOLENIA
Polskie Prawo Budowlane:
 zasady realizacji inwestycji, proces
inwestycyjny od rozpoczęcia, projektowania,
budowy, odbioru końcowego, okresu
zgłaszania wad w kontekście wymogów dla
projektów dofinansowywanych środkami EU
 wraz z procedurami postępowania w sprawie
uzyskania Decyzji Środowiskowych, Ocen
Oddziaływania na środowisko

z uwzględnieniem procedur obowiązujących
dla obszarów „Natura 2000”
MODUŁ 1
SPECYFIKA PROCESU
BUDOWALNEGO, JEGO
UCZESTNICY, FAZY REALIZACJI,
ODPWIEDZIALNOŚĆ W ŚWIETLE
OBOWIĄZUJACEGO PRAWA
BUDOWALNEGO
Obowiązki kierownika budowy, inspektora nadzoru, inspektora
nadzoru autorskiego, warunki bezpieczeństwa na budowie
wynikające wg. aktualnie obowiązującego Prawa
budowlanego, zakres czynności stron kontraktu
Uczestnicy procesu budowlanego,
Obowiązki inwestora,
Obowiązki i prawa kierownika budowy,
Plan BIOZ,
Dokumentacja budowy,
Obowiązki i prawa inspektora nadzoru,
Obowiązki projektanta
Nieistotne odstępstwa od
projektu budowlanego


Podstawowy katalog odstępstw,
Procedura kwalifikacji,
Budowa i oddanie do użytku
obiektów budowlanych


Zadania inwestora,
Dokumentacja, powiadomienia
Prawo budowlane, Ustawa prawo
zamówień publicznych, Kodeks
cywilny

Definicja robót budowlanych w
świetle:
ustawy prawo budowlane,
prawo zamówień publicznych,
kodeksu cywilnego,

umowy o roboty budowlane a
kodeks cywilny
Samodzielne funkcje w budownictwie.
Odpowiedzialność zawodowa i
dyscyplinarna w świetle prawa
budowlanego i ustawy o samorządzie
zawodowym
Procedury postępowania w sprawie
odpowiedzialności,
Uprawnienia budowlane i ich
interpretacje
MODUŁ 2
STANDARDOWA SEKWENCJA
ZDARZEŃ NA BUDOWIE:
ROZPOCZĘCIE KONTRAKTU REALIZACJA - ZAKOŃCZENIE
ROBÓT - PRZEJĘCIE ROBÓT OKRES ZGŁASZANIA WAD –
ZAKOŃCZENIE KONTRAKTU
Podstawowy zakres
czynności stron Kontraktu
Czynności stron: według tabeli



Faza przygotowawcza,
Faza zasadnicza,
Faza końcowa:
przed okresem zgłoszenia wad,
 okres zgłoszenia wad,
 po okresie zgłoszenia wad.
Przykładowy zakres czynności dla kontraktu
kanalizacji: według tabeli dla procedur
realizacji według Zółtego FIDICa i Czerwonego
FIDICa

Przebieg realizacji kontraktu, rodzaje
dokumentów stosowanych w trakcie realizacji i
po zakończeniu kontraktu



rozpoczęcie robót - zakres prac
przygotowawczych; przez
Zamawiającego, przez
Wykonawcę:
realizacja robót,
dokumenty potwierdzające
wykonanie robót.
Przejęcia placu budowy



Obowiązki Wykonawcy po
dokonaniu protokolarnego
przejęcia placu budowy,
Odpowiedzialność za szkody
powstałe po protokolarnym
przekazaniu placu budowy,
Postępowanie przy sprawdzaniu
pełnego planu jakości Wykonawcy
Procedury prób według
warunków kontraktowych FIDIC





Próbki, Próby,
Próby Końcowe
Próby Eksploatacyjne
Miejsce określenia prób w Kontakcie
Zapewnienie Jakości
Klauzule wspólne dla Czerwonej i ŻÓŁTEJ
Książki
MODUŁ 3
OKRES ZGŁASZANIA WAD A OKRES
RĘKOJMI – PODSTAWOWE
DEFINICJE I PROCEDURY
MODUŁ 3
Egzekwowanie postanowień Kontraktu w Okresie
Zgłaszania Wad,
 Gwarancja i rękojmia w umowach o roboty budowlane
Podstawy odpowiedzialności Wykonawcy wobec inwestora,
Rękojmia za wady fizyczne,
Gwarancja w umowach o roboty budowlane,
Zbieg uprawnień z tytułu rękojmi, gwarancji oraz ogólnych
uprawnień odszkodowawczych.
 Ryzyko i odpowiedzialność
Ryzyko Zamawiającego
Ryzyko Wykonawcy

MODUŁ 4
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OCEN
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W
ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA
3.PAŹDZIERNIKA 2008 R. O UDOSTĘPNIANIU
INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO
OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W
OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (DZ. U NR
199 POZ. 1227)
Zakres przedmiotowy ustawy


Charakaterystyka głównych
Działów,
Zakres obowiązywania
Wybrane definicje





Karta informacyjna przedsięwzięcia,
Obszar Natura 2000, oddziaływanie
na obszar Natura 2000,
Ocena oddziaływania na środowisko,
Organizacje ekologiczne,
Informacja publiczna (zasady
podawania do wiadomości)
Udział społeczeństwa w
postępowaniu w sprawie
OOŚ
Niezbędna dokumentacja,
Organy uczestniczące w postępowaniu,
Uprawnienia organizacji
ekologicznych.
Podział przedsięwzięć w
świetle ustawy
Grupy przedsięwzięć i procedury
postępowania
Schematy postępowania
Raporty oddziaływania na
środowisko
Organy określające zakres Raportu
(ROŚ),
Zakres Raportu
Decyzja o uwarunkowaniach
środowiskowych




Procedury postępowania dla
określonych Grup przedsięwzięć,
Kompetencje organów wydających
decyzje,
Udział społeczeństwa w
postępowaniu,
Procedura w obrębie obszarów
Natura 2000
Powtórna ocena
oddziaływania na środowisko
Warunki przeprowadzenia powtórnej
oceny,
Analiza po-realizacyjna
Ocena oddziaływania na
obszar Natura 2000
Organy uczestniczące w procedurze,
Karta informacyjna,
Postanowienia i ich zakres w
świetle wymogów Dyrektyw UE
Zmiany w innych przepisach



Prawo budowlane,
Prawo ochrony środowiska,
Prawo wodne
Prawo geologiczne, zakres
obowiązywania, wybrane
zagadnienia
Zakres obowiązywania, definicje,
koncesje,
Projektowanie i wykonywanie prac
geologicznych, dokumentacja
geologiczna,
Organy nadzoru geologicznego
Prawo wodne wybrane
zagadnienia





Pozwolenia wodno-prawne na
wykonywanie urządzeń,
Rodzaje korzystania z wód,
Urządzenia wodne, definicje,
Przedsięwzięcia wymagające
pozwoleń wodno-prawnych,
Zakres operatu wodno-prawnego