Kluczowe czynniki sukcesu

download report

Transcript Kluczowe czynniki sukcesu

Kluczowe czynniki sukcesu

Istota analizy KCS
 Analiza kluczowych czynników sukcesu opiera się na
założeniu, że spośród wielu czynników, które
obejmuje analiza kondycji przedsiębiorstwa jest
tylko kilka czy najwyżej kilkanaście decydujących o
pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, jego
sukcesie i porażce (por. zasada 20/80)
Istota analizy KSC
 Zestaw kluczowych czynników sukcesu zawiera listę
cech koniecznych, ale nie wystarczających do
osiągnięcia sukcesu. Aby zdobyć przewagę
konkurencyjną dana firma musi wybrać jeden lub
kilka kluczowych czynników sukcesu a następnie
skoncentrować wszystkie siły na doskonaleniu się w
tych czynnikach. Dzięki temu biznes może osiągnąć
trwałą przewagę konkurencyjną.
 Podczas analizy KSC należy odpowiedzieć na
pytania:
 Czym się zajmujemy, a czym powinniśmy się
zajmować?
 Kim są nasi klienci, a kim powinni być?
 Dokąd zmierzamy?
 Co stanowi naszą konkurencyjną przewagę?
 W jakich dziedzinach kompetencji się wyróżniamy?
Grupy kryteriów w KCS
 Lista kluczowych czynników powinna zawierać
nasępujące grupy kryteriów:
 pozycja na rynku
 pozycja w dziedzinie kosztów
 image firmy i jej obecność na rynku
 umiejętności techniczne i poziom technologii
 rentowność i potencjał finansowy
 poziom organizacji i zarządzania
Pozycja na rynku
 Udział w rynku
 Dynamika wzrostu udziału w rynku
 Względny udział w rynku
 Pozycja w stosunku do lidera
Pozycja kosztowa
 Koszt jednostkowy
 Relacja kosztów zmiennych i stałych
 Struktura kosztów
 Dynamika wybranych grup kosztów
Image firmy i jej obecność na rynku
 Rozpoznawalność marki
 Rozpoznawalność marek produktów
 Reputacja
 Zaufanie
 Opinia klientów o produkcie
 Ilość punktów dystrybucji
Umiejętności techniczne i rozwój
technologii
 Jakość produktów
 Stan techniczny przedsiębiorstwa
 Umiejętności techniczne zatrudnionych
 Konkurencyjność stosowanych technologii
 Wydatki na rozwój, zakup nowych technologii
 Poziom wydatków na badania i rozwój
Rentowność i potencjał finansowy
 Kondycja finansowa
 Rentowność
 Produktywność
 Możliwości kredytowania działalności
 Analiza portfela produkcji
 Dynamika wzrostu popytu na produkty
Poziom organizacji i zarządzania
 Umiejętności kadry kierowniczej
 Struktura organizacyjna
 Organizacja procesów
 Kultura
 Sytuacja właścicielska
 Jakość i realizacja strategii
 Stopień integracji pracowników
KCS a rozwój branży
 Duży wpływ na znaczenie poszczególnych
czynników ma wiek branży, czyli cykl życia sektora.
Klasyfikacja ze względu na fazę cyklu rozwoju branży
oraz kluczowy czynnik sukcesu w tej fazie obejmuje:
 Narodziny: technika i technologia
 Rozwój: obecność i zakorzenienienie na rynku
 Dojrzałość: produktywność, efektywność produkcji
 Schyłek: koszty
Lp.
Kluczowe czynniki sukcesu
Waga
(0-1)
Ocena
(1-5)
Wartość
ważona
1.
Poziom cen
0,3
4
1,2
2.
Jakość robót
0,2
3
0,6
3.
Renoma firmy
0,2
3
0,6
4.
Referencje
0,2
3
0,6
5.
Jakość obsługi
0,2
3
0,6
6.
Termin realizacji projektów
0,2
4
0,8
7.
Okres udzielanych gwarancji
0,1
4
0,4
8.
Umiejętność organizowania i prowadzenia robót wraz z rozwiązywaniem
0,3
3
0,9
KCS - przykład
problemów pojawiających się w trakcie realizacji
9.
Wiarygodność techniczna
0,2
4
0,8
10.
Postrzegana wiarygodność ekonomiczna
0,2
2
0,4
11.
Kwalifikacje i doświadczenie pracowników
0,3
3
0,9
12.
Warunki płatności
0,1
4
0,4
13.
Zakres asortymentowy robót
0,3
4
1,2
14.
Średni poziom kosztów
0,3
3
0,9
15.
Wskaźniki rentowności
0,2
2
0,4
16.
Geograficzny zakres działania
0,2
3
0,6
17.
Możliwości kapitałowe podjęcia określonych robót
0,3
3
0,9
18.
Powiązania w branży
0,2
3
Łączna ocena
0,6
13,1
Lp.
KCS
1.
Poziom cen
2.
Jakość robót
3.
Renoma firmy
4.
Referencje
5.
Jakość obsługi
6.
Termin realizacji projektów
7.
Okres udzielanych gwarancji
8.
Umiejętność organizowania i prowadzenia robót wraz z
rozwiązywaniem problemów pojawiających się w trakcie realizacji
9.
Wiarygodność techniczna
10.
Postrzegana wiarygodność ekonomiczna
11.
Kwalifikacje i doświadczenie pracowników
12.
Warunki płatności
13.
Zakres asortymentowy robót
14.
Średni poziom kosztów
15.
Wskaźniki rentowności
16.
Geograficzny zakres działania
17.
Przeciętna wartość robót
18.
Powiązania w branży
niski
przeciętny
wysoki
KCS – przezentacja graficzna