Click vào đây để tải về

Download Report

Transcript Click vào đây để tải về

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO
NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
Đề nghị các thầy cô cho biết thông tin về
sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài
học vào sơ đồ KWL dưới đây
K (Điều đã biết)
Knowledge
W (Điều muốn biết) L (Những điều học
Want
được) Learned
cứu
học
là gì?cứu và
NghiênNghiên
cứu bài học
cóbài
nghĩa
là nghiên
cải tiến bài học cho đến khi nó hoàn hảo
Là hoạt động SHCM mà ở đó GV tập trung phân tích
các vấn đề liên quan đến người học như: HS học ntn? HS
hoạt
môn
đang gặp khóSinh
khăn gì
trongchuyên
học bài này?
ND và PP DH có
gây hứng
thú cho
HS không,
KQHT
được cải
theo
nghiên
cứu
bài của
họcHSlàcógì?
thiện không? cần điều chỉnh điều gì và điều chỉnh như thế
nào?
SHCM theo NCBH không tập trung vào việc ĐG giờ
học, xếp loại GV mà nhằm khuyến khích GV tìm ra
nguyên nhân
tại
sao
HS
học
chưa
đạt
KQ
như
mong
Sinh hoạt chuyên môn
muốn và có biện pháp để nâng cao chất lượng DH
theo nghiên cứu bài học để làm gì?
Việc sinh hoạt TCM ở trường đ/c thường được thực
hiện như thế nào? (15 phút)
Thiết kế bài dạy:
Mục đích: để
làm gì, tập
trung vào việc
gì?
ai thiết kế, thiết kế
như thế nào?
Dự giờ: vị trí
ngồi dự, quan sát
ai, cái gì? Ghi
chép điều gì?
NHỮNG KHÁC BIỆT CỦA SHCM THEO
NCBH - 1
SHCM truyền thống
- ĐG, xếp loại giờ dạy
Mục
SHCM theo NCBH
- Tìm giải pháp để nâng
cao kết quả HT của HS
- Tập trung vào HĐ dạy - Tập trung vào HĐ học
đích của giáo viên
của học sinh
- Thống nhất cách dạy để - Mỗi giáo viên tự rút ra
các GV cùng thực hiện. bài học để áp dụng.
NHỮNG KHÁC BIỆT CỦA SHCM THEO
NCBH - 2
SHCM truyền thống
SHCM theo NCBH
Một giáo viên thiết kế và Một nhóm GV thiết kế.
Thiết dạy minh họa.
kế bài
dạy
Một GV dạy minh họa.
- Thiết kế theo đúng ND, - Dựa vào trình độ của
quy trình, các bước theo
HS để lựa chọn ND,
quy định.
PP, quy trình DH phù
hợp.
NHỮNG KHÁC BIỆT CỦA SHCM THEO
NCBH - 3
SHCM truyền thống
SHCM theo NCBH
Người dạy minh họa
Người dạy minh họa
- Dạy theo ND kiến thức - Điều chỉnh các ND dạy
học phù hợp.
minh có trong SGK.
Dạy
họa
- Thực hiện theo đúng
ND, quy trình, các bước
thiết kế theo quy định.
- Thực hiện tiến trình
giờ học linh hoạt, sáng
tạo dựa trên khả năng
của HS.
NHỮNG KHÁC BIỆT CỦA SHCM THEO
NCBH - 4
Slide 37
SHCM truyền thống
SHCM theo NCBH
Người dự
Người dự
Dự - Ngồi cuối lớp, QS và ghi
giờ chép cử chỉ, việc làm của
GV.
- Đứng hai bên, phía
trước lớp QS, vẽ sơ đồ
chỗ ngồi của HS.
- TT xem xét GV dạy có
- Tập trung quan sát HS
đúng các quy định không. học như thế nào?
- Đối chiếu với các tiêu
chí để ĐG xếp loại giờ học
- Suy nghĩ, phát hiện KK
của HS đưa ra các biện
pháp khắc phục.
NHỮNG KHÁC BIỆT CỦA SHCM. NCBH - 5
SHCM truyền thống
Thảo
- Dựa trên tiêu chí có sẵn,
ĐG xếp loại giờ dạy.
- Tập trung nhận xét phân
luận
tích HĐ của GV.
về giờ
- N.Xét, ĐG: Mổ xẻ, chỉ
dạy
trích, phán xét, chủ quan.
Slide 39
SHCM theo NCBH
- Dựa trên KQHT của
HS, rút kinh nghiệm.
- TT P.Tích việc học của
HS, đưa ra minh chứng.
- Tất cả cùng phát hiện
VĐ của HS, tìm nguyên
nhân, giải pháp
- Người chủ trì xếp loại giờ - Người chủ trì tóm tắt
vấn đề, nguyên nhân và
dạy, thống nhất cách dạy
GP. Mỗi GV tự rút ra BH
cho tất cả giáo viên
3. Các bước thực hiện của một buổi sinh
hoạt chuyên môn theo NCBH
• Chuẩn bị
thiết kế
kế hoạch
bài học
minh họa
Bước 1
Bước 2
• Tổ chức
dạy minh
họa - dự
giờ
• Suy
ngẫm
và thảo
luận về
giờ học
Bước 3
Bước 4
• Áp dụng
cho thực
tiễn DH
hàng ngày
BƯỚC 1: THIẾT KẾ BÀI DẠY MINH HỌA
- Nhóm GV trong TCM cùng nhau thiết kế, trao đổi kế
hoạch bài dạy.
Bài dạy minh họa nên lựa chọn phù hợp cho việc áp
dụng các PP, kỹ thuật DH tích cực hoặc các PP, kỹ thuật
DH mới để thử nghiệm các sáng kiến kinh nghiệm
- Nhóm thiết kế tự lựa chọn ND, PP, kỹ thuật DH để đạt
được MT/ chuẩn kiến thức KN của bài học
Không phụ thuộc quá nhiều vào ND SGK, vào các
bước dạy trong sách GV, mà dựa vào khả năng, kinh
nghiệm và vốn kiến thức của HS. Đặc biệt đối với VKK,
có thể lựa chọn các VD và ngữ liệu gần gũi với HS để đạt
được MT bài học.
THẢO LUẬN NHÓM
Thầy/cô hãy xây dựng kế hoạch cho
bài dạy minh họa dựa trên nghiên cứu
một bài học cụ thể.
Chia lớp thành 6 nhóm:
2 Nhóm chuyên môn Toán
1 Nhóm thuộc các môn khoa học tự nhiên
2 Nhóm chuyên môn Văn
1 Nhóm thuộc các môn khoa học xã hội
12
YÊU CẦU CỦA KẾ HOẠCH
BÀI DẠY MINH HỌA
•
•
•
•
•
•
Tên bài dạy
Đối tượng
Mục tiêu
Quan điểm, phương pháp, kỹ thuật DH
Thiết bị dạy học
Tiến trình DH (Nêu rõ ý tưởng tổ chức tiết dạy)
(Mỗi nhóm cử đại diện báo cáo - Sản phẩm làm ra
giấy Ao hoặc máy tính)
CHUẨN BỊ GIỜ DẠY MINH HỌA THẾ NÀO?
• Yêu cầu của bài dạy minh họa
- Mục tiêu cần đảm bảo có ý nghĩa hơn với HS, có thể
khác tài liệu hướng dẫn chung hiện nay.
- ND có thể điều chỉnh cho phù hợp với HS.
- Ý tưởng sáng tạo về tổ chức HĐ học tập nhằm nâng
cao chất lượng bài học của HS.
• MT, ND và PP dạy bài minh họa do nhóm
GV thiết kế và GV dạy minh họa quyết định.
BƯỚC 2: TỔ CHỨC DẠY MINH HỌA
• Không được dạy trước khi dạy minh họa
Dạy
minh
họa
• Lớp học để dạy minh họa cần có đủ
không gian, bàn ghế kê thuận tiện cho
người dự dễ dàng quan sát các HĐ học
tập của HS
• Thời lượng một tiết dạy không nên quá 50
phút
BƯỚC 2: TỔ CHỨC DẠY MINH HỌA
- QS nét mặt, hành động, thao tác, sản phẩm của HS.
Dự
giờ
- Ghi chép diễn biến HĐ học hay những biểu hiện
tâm lý của HS trong các HĐ
- QS cách sử dụng PP, kỹ thuật, phương tiện DH và
ND có tác động đến kết quả HT của HSnhư thế nào?
- Đặt câu hỏi: “HS học được gì? Có hứng thú
không? Vì sao có? Vì sao không? Học sinh có biểu
hiện thế nào? HĐ nhóm có thực sự đảm bảo cơ hội
cho tất cả HS tham gia? Có HS nào bị “bỏ quên”
không?...Slide 34
VỊ TRÍ DỰ GIỜ SHCM THEO NCBH
Bước 3: Suy ngẫm và thảo luận về giờ học
Bước 1: Người chủ trì nêu mục đích thảo luận.
Bước 2: Giáo viên dạy minh họa phát biểu
MT cần đạt của bài học, những ý tưởng thay đổi
về ND, PP, đồ dùng DH để phù hợp với HS và cảm
nhận sau khi dạy, sự hài lòng, những băn khoăn
hay khó khăn khi thực hiện bài dạy.
Bước 3: Giáo viên dự giờ chia sẻ ý kiến về giờ học.
NGUYÊN TẮC CHIA SẺ
• Tất cả GV dự giờ đều có ý kiến về suy ngẫm
của riêng mình sau khi dự giờ.
• Từ bỏ thói quen nhận xét, phê phán và đánh
giá người dạy minh họa.
• Trước khi phát biểu chia sẻ nên cảm ơn người
dạy minh họa đã tạo cơ hội học hỏi cho mình.
• Có bằng chứng quan sát tình huống học tập
của HS khi chia sẻ (video, ảnh)
Câu hỏi gợi ý bước thảo luận
• Những điều học được qua bài dạy minh họa?
• Những khó khăn của HS trong giờ ? (vẻ mặt, thái độ, hoạt
động, sản phẩm...)
• Nguyên nhân và giải pháp khắc phục những khó khăn?
• Bài học có gì mới/ sáng tạo so với SGK, sách GV, điều này
được thể hiện qua KQHT của HS như thế nào?
• Các ND/HĐ HT có phù hợp với khả năng nhận thức của
HS không
• Các PP, kỹ thuật DH có làm HS hứng thú và mang lại hiệu
quả thực sự không? Tại sao?
• HS được quan tâm/ hỗ trợ như thế nào? (học sinh tích cực,
học sinh yếu kém, học sinh hay bị “bỏ quên”...).
Bước 4. Áp dụng vào thực tiễn dạy học
3. HĐ nhóm nhỏ
hiệu quả, chống
1. Từ bỏ PP truyền
2. Sử dụng thiết bị
thụ kiến thức một
lại các hiện
DH thực tế.
chiều, áp đặt
tượng ỷ lại, hiện
tượng tách nhóm
4. Giao nhiệm vụ học
tập vừa sức, không
quá dễ, không
quá khó.
5. Chia sẻ ý kiến, ý
tưởng để xây dựng
mối quan hệ GV-HS,
HS-HS.
SHCM THEO NCBH LÀ NHÌN VÀO
CHIỀU SÂU CỦA BÀI HỌC
Phần nhìn thấy thực tế của BH
Phần nhìn thấy nhờ NCBH
22
SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN
Một số kỹ thuật chủ trì sinh hoạt chuyên môn
Hoạt động 1. Chuẩn bị bài dạy minh họa
- Trực tiếp hỗ trợ hoặc phân công người hỗ trợ nhóm GV
thiết kế bài học và dạy minh họa. GV dạy minh họa cần
được luân phiên để được thể hiện khả năng CM.
- Khuyến khích những ý tưởng sáng tạo, những thử
nghiệm về điều chỉnh ND/ ngữ liệu, áp dụng các PPDH
tích cực, sử dụng tiếng mẹ đẻ hỗ trợ cho việc học tiếng
Việt. Không phụ thuộc một cách thụ động vào SGK,
sách GV, quy trình, các bước trong sách...
- Tuyệt đối không để GVdạy trước hay luyện tập cho HS
trước rồi dạy lại trong buổi SHCM.
Hoạt động 2. Dạy minh họa - Dự giờ
- Nhắc nhở GV đứng ở vị trí quan sát, không nói
chuyện, không làm phiền người dạy và người học
(không ngồi cùng ghế với HS, không mượn SGK, đồ
dùng, không đứng che khuất tầm nhìn của HS...).
- Hướng dẫn GV cách quan sát và ghi chép tập trung
vào người học.
- Cử người quay phim ghi hình giờ học (tập trung vào
các HĐ trọng tâm của bài học, các tình huống tiêu
biểu cần được phân tích trong quá trình thảo luận).
Hoạt động 3. Thảo luận
Sử dụng hình ảnh đã được chụp hoặc ghi hình trong tiết
học một cách hiệu quả. Có thể yêu cầu người phụ trách kĩ
thuật tua đi, tua lại, hoặc dừng lại ở một số hình ảnh để
làm minh chứng cho các ý kiến nhận xét, đảm bảo tính
khách quan.
Định hướng các ý kiến tập trung vào VĐ cần quan tâm,
điều chỉnh kịp thời khi xuất hiện các ý kiến mang tính chỉ
trích, áp đặt, chủ quan.
Khi nhắc nhở nên hết sức nhẹ nhàng, tinh tế, vui vẻ, có
thể hài hước (không đối đầu với người có ý kiến trái
ngược, không làm cho không khí trở nên căng thẳng, trầm
lắng, tạo tâm lý ngại phát biểu).
Hình thành KN lắng nghe và phản hồi mang
tính XD, đặt mình vào vị trí người dạy để có sự
chia sẻ tích cực, không biến người dạy thành MT
phê phán, làm cho người dạy ấm ức, nảy sinh các
ý nghĩ tiêu cực, mâu thuẫn cá nhân...
Người chủ trì khơi gợi để các GV được nói ý
kiến của mình, do đó không nên nói nhiều, không
áp đặt ý kiến chủ quan của mình lên người khác,
không lên lớp bắt buộc người nghe phải chấp
nhận, không nên chốt lại, nhắc lại ý kiến vừa phát
biểu làm mất thời gian, gây nhàm chán.
Người chủ trì cần lắng nghe tích cực, ghi chép và đặt
câu hỏi nhẹ nhàng để khơi gợi các ý kiến tập trung vào
vấn đề trọng tâm.
Ví dụ: khi GV ngại phát biểu thường nói: ý kiến của tôi
trùng với ý kiến của các đ/c vừa phát biểu. (???)
Trong tình huống này người chủ trì nhẹ nhàng yêu cầu:
Vậy đ/c có thể nói rõ hơn ý kiến của mình hoặc nhắc lại ý
kiến mà bạn đồng tình...
Tạo cơ hội cho tất cả GV đều được phát biểu, khuyến
khích GV đưa ra nhiều ý kiến, kể cả ý kiến trái chiều.
Tránh tình trạng chỉ có ý kiến chung chung, hoặc chỉ
khen, hoặc một số người nói quá nhiều lấn át ý kiến
của người khác.
KẾT LUẬN
• Lộ trình đổi mới SHCM truyền thống sang NCBH
là lâu dài, nhiều khó khăn, nhiều rào cản.
• SHCM theo NCBH là trụ cột của phát triển nhà
trường
• Kết quả của SHCM theo NCBH là nâng cao chất
lượng học của HS, chất lượng dạy của GV. Xây
dựng văn hóa nhà trường thân thiện, tích cực.
Các biểu hiện của học sinh trong giờ học
Tại sao HS có những hành vi khác nhau trong lớp học?
Học sinh nam
- Thích học bằng thị giác, xúc giác và hành động
- Không thể ngồi một chỗ quá lâu
- Thích một môi trường không chính thức
- Thường không thích gò bó
- Thích được bè bạn động viên.
Học sinh nữ
- Thích học bằng thính giác hơn
- Tự tạo động lực cho bản thân
- Tuân thủ nghiêm túc
- Có thể ngồi học nhiều giờ
Người ta không
muốn….mà …..!!!
Sao thế nhỉ?!?!?
T.S Nguyễn Thị Thanh
Phó trưởng khoa Giáo dục – HVQLGD
SĐT: 0985323096
Email: [email protected]