VD Ktra đánh giá NLHS - Trường THCS Nam Từ Liêm

Download Report

Transcript VD Ktra đánh giá NLHS - Trường THCS Nam Từ Liêm

VÍ DỤ MINH HỌA VỀ ĐỔI MỚI KIỂM TRA
ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
NĂNG LỰC HỌC SINH
CHỦ ĐỀ: MÁY CƠ ĐƠN GIẢN
Năng lực
chuyên biệt của
Chuẩn
Vật Lý cần bồi
KT- KN
dưỡng
1. Nêu được Nhóm NLTP về
tác dụng
phương pháp
của mặt
P7: Đề xuất
phẳng
được giả thuyết,
nghiêng là
suy ra được các
giảm lực
hệ quả có thể
kéo hoặc đẩy
kiểm tra. (Đề
vật và đổi
xuất được
hướng của
phương án
lực. Nêu
nâng vật nặng
được tác
lên)
dụng này
trong các ví
dụ thực tế.
Hình thức
kiểm tra
đánh giá
Câu hỏi/Bài tập
1.1. Có các dụng
cụ: Vật nặng 500g,
Bài tập thí lực kế, mặt nghiêng.
nghiệm
a) Hãy đề xuất cách
tiến hành thí nghiệm
chứng minh dùng
mặt nghiêng giảm
được lực đưa vật
lên cao?
b) Nêu nhận xét lực
kéo vật khi thay đổi
độ nghiêng của mặt
phẳng nghiêng?
Chuẩn
KT- KN
1. Nêu được
tác dụng của
mặt phẳng
nghiêng là
giảm lực kéo
hoặc đẩy vật
và đổi hướng
của lực. Nêu
được tác dụng
này trong các
ví dụ thực tế.
Năng lực chuyên Hình thức
biệt của Vật Lý
kiểm tra
cần bồi dưỡng
đánh giá
Nhóm NLTP liên
quan đến sử
dụng kiến thức
Vật lí K4: Vận
dụng( giải thích,
dự đoán, đề ra
giải pháp, đánh
giá giải pháp) kiến
thức vật lí vào các
tình huống thực
tiễn
Kiểm tra
viết
Câu hỏi/Bài tập
1.2. Khi đi lên cầu
thang bộ, bạn An thấy
rằng nếu đi theo
đường zíc zắc thì đỡ
mệt hơn là đi thẳng.
a) Vận dụng kiến thức
về mặt phẳng nghiêng
giải thích hiện tượng
trên.
b) Nếu có hai mặt
nghiêng với chiều dài
khác nhau em hãy đề
xuất cách tiến hành
thí nghiệm chứng
minh cho hiện tượng
trên.
Chuẩn
KT- KN
Năng lực chuyên
biệt của Vật Lý cần
bồi dưỡng
Hình thức
kiểm tra
đánh giá
Nhóm NLTP trao
đổi thông tin
X4: Mô tả được cấu
2. Sử dụng
được mặt phẳng
nghiêng phù hợp
trong những
trường hợp thực
tế cụ thể và chỉ
rõ lợi ích của nó.
tạo và nguyên tắc
hoạt động của các
thiết bị kĩ thật, công
nghệ.(biết cách làm
thay đổi độ
nghiêng của mặt
phẳng nghiêng)
TNKQ
Câu hỏi/Bài tập
1.3. Chú Bình đã dùng
một tấm ván nghiêng với
lực 500N để đưa một
bom bia nặng 2000N từ
mặt đất lên xe ô tô. Nếu
sử dụng tấm ván dài hơn
thì chú Bình dùng lực
nào thì lực như thế nào
thì có lợi nhất?
A. F= 2000N
B. F>500N
C. F< 500N
D. F=500N
Chuẩn
KT- KN
Năng lực chuyên
biệt của Vật Lý cần
bồi dưỡng
Hình thức
kiểm tra
đánh giá
Nhóm NLTP liên
quan đến cá thể Kiểm tra
C : Nhận ra ảnh miệng
6
2. Sử dụng
được mặt phẳng
nghiêng phù hợp
trong những
trường hợp thực
tế cụ thể và chỉ
rõ lợi ích của nó.
hưởng vật lí lên
các mối quan hệ
xã hội và lịch sử
(Chỉ ra được
ứng dụng của
mặt nghiêng
trong đời sống)
Câu hỏi/Bài tập
1.4. Vì sao khi làm
đường vượt qua đèo
Hải Vân các kĩ sư
xây dựng lại phải làm
con đường quanh co
xung quanh sườn núi
mà không làm đường
thẳng dốc vượt luôn
qua đèo?