CÂU H*I TR*C NGHI*M

Download Report

Transcript CÂU H*I TR*C NGHI*M

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
TÌM HIỂU VỀ LUẬT GIÁO
DỤC VIỆT NAM
NHÓM 1- KHOA NGA
 TRỊNH THỊ DUYÊN
 LÊ MINH HẰNG
 NGUYỄN THỊ LỤA
 NGUYỄN THỊ HOA TRƯỜNG
 TRẦN THỤY MAI UYÊN
CÂU 1: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.
“Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người VN phát triển toàn diện, có
đạo đức,…,sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý
tưởng độc lập dân tộc và CNXH; hình thành và …nhân cách, phẩm
chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cấu cảu sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tri thức; phát triển
nhân cách; phát triển
tri thức; bồi dưỡng
nhân cách; bồi dưỡng
CÂU 2: Luật giáo dục quy định về ?
Hệ thống giáo dục quốc dân, nhà trường, các tổ chức
chính trị-xã hội, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động
giáo dục.
Hệ thống giáo dục quốc dân, nhà trường, cơ sở GD khác
của hệ thống GD quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang nhân
dân, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động giáo dục.
Hệ thống giáo dục quốc dân, nhà trường, cơ sở GD khác
của hệ thống GD quốc dân, của cơ quan nhà nước
Cả A,B,C đúng.
CÂU 3: Hệ thống GD quốc dân bao gồm:
GD chính quy và GD thường xuyên
GD thường xuyên và giáo dục ngoài công lập
GD chính quy và GD ngoài công lập
A,B,C đúng
CÂU 4:Tính chất nào sau đây không có trong
luật GD VN 2005
Tính nhân dân,dân tộc
Tính khoa học,xã hội, hiện đại
Tính hiện đại
Tính khoa học,hiện đại lấy CN Mac-Lenin và TTHCM làm
nền tảng
CÂU 5: Nội dung nào sau đây đúng nhất?
Nội dung GD phải đảm bảo tính cơ bản, toàn diện, thực
tế, hiện đại và có hệ thống; …
Nội dung GD coi trọng tư tưởng và ý thức công dân…
Nội dung GD phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ
động, tư duy sáng tạo của người học…
Phù hợp với sự phát triển về thể chất của người học.
A,B,C,D đúng
CÂU 6: Chương trình giáo dục được tổ
chức theo hình thức tích lũy tín chỉ được
áp dụng đối với bậc giáo dục nào?
GD trung học và GD đại học
GD nghề nghiệp và GD đại học
GD thường xuyên và GD đại học
GD cao đẳng và GD đại học
CÂU 7: Tên gọi của người học theo thứ tự các
cấp bậc học trong hệ thống GD quốc dân:
trung học,trung cấp,dạy nghề;cđ,đh;cơ sở đào
tạo thạc sỹ;tiến sỹ.
Học sinh,học viên;sinh viên;nghiên cứu sinh;thực
tập sinh
Học sinh;sinh viên;học viên;nghiên cứu sinh
Học sinh,học viên;sinh viên;thực tập sinh;nghiên
cứu sinh
Học sinh; sinh viên;sinh viên;học viên;nghiên cứu
sinh
CÂU 8: Nội dung nào sau đây là đúng?
Đầu tư cho giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng
cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
Phổ cập giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao
dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
Xã hội hóa giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng
cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao
dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
CÂU 9: Công tác xã hội hóa GD ở bậc học
nào sau đây được coi là triệt để nhất ?
GD mầm non
GD tiểu học
GD trung học cơ sở
GD trung học phổ thông
CÂU 10: Sau khi được đào tạo và bồi
dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề
nghiệp người học được cấp văn bằng để
xác nhận kết quả học tập, đúng hay sai?
Sai. Vì văn bằng của hệ thống giáo dục
quốc dân được cấp cho người học sau
khi tốt nghiệp cấp học hoặc trình độ đào
tạo theo quy định của Luật giáo dục
CÂU 11: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:
“Trong công cuộc xã hội hóa sự nghiệp GD nhà
nước ta khuyến khích, … và tạo điều kiện để tổ
chức, cá nhân tham gia sự nghiệp giáo dục”
huy động
thúc đẩy
phát huy
tích cực
CÂU 12: Chính sách của nhà nước ta đối với
các tổ chức cá nhân trong nước, người Việt
Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân
nước ngoài đầu tư cho giáo dục?
Khuyến khích và đảm bảo các quyền và
lợi ích hợp pháp
Khuyến khích và bảo hộ các quyền và lợi
ích hợp pháp
Khuyến khích và nâng cao các quyền và
lợi ích hợp pháp
CÂU 13: “Mọi công dân trong độ tuổi quy
định có nghĩa vụ học tập để đạt trình độ giáo
dục phổ cập.” Hãy cho biết giáo dục phổ cập
gồm cấp học nào?
Giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học
Giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở
Giáo dục TH cơ sở và giáo dục TH phổ thông
Giáo dục TH phổ thông và giáo dục nghề
nghiệp
CÂU 14: Bạn hãy cho biết chính sách ưu
tiên đối với con em Anh hùng lực lượng vũ
trang Nhân dân khi tham gia kì thi tuyển
sinh đại học và cao đẳng tại Viêt Nam?
Được theo học tại các trường dự bị đại học
Được cộng 2 điểm
Được tuyển thẳng
Được cộng 3 điểm
CÂU 15: Chương trình giáo dục thể hiện điều gì?
Phạm vi giáo dục
Nội dung giáo dục
Mục tiêu giáo dục
Hệ thống giáo dục
CÂU 16: Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức
dùng trong nhà trường và các cơ sở giáo dục
khác, vậy trong trường học hay các cơ sở giáo
dục, việc người dân tộc thiểu số học tiếng nói,
chữ viết của dân tộc mình có vi phạm vào
điều 7 của Luật giáo dục hay không?
Điều này hoàn toàn đúng với Luật giáo dục
Việt Nam, vì việc người dân tộc thiểu số học
tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình không chỉ
giúp họ phát huy bản sắc dân tộc mình, mà còn
giúp họ dễ dàng tiếp thu kiến thức học trong nhà
trường và các cơ sở giáo dục khác.
THE END