PowerPoint Presentation - Trường trung học nội trú Ngô Thời Nhiệm

Download Report

Transcript PowerPoint Presentation - Trường trung học nội trú Ngô Thời Nhiệm

HÌNH LĂNG TRỤ-HÌNH HỘP-HÌNH CHÓP CỤT
GV : Lê Thị Hương
Trường: Ngô Thời Nhiệm - TPHCM
HÌNH LĂNG TRỤ-HÌNH HỘP-HÌNH CHÓP CỤT
1. HÌNH LĂNG TRỤ
Tính chất
 Mặt đáy : là 2 đa giác bằng nhau.
Hai mp đáy song song với nhau
 Cạnh bên : song song và bằng nhau
 Mặt bên là các hình bình hành
𝐀 𝟏 𝑨′𝟏 𝑨′𝟐 𝑨𝟐 ; 𝐀 𝟐 𝑨′𝟐 𝑨′𝟑 𝐀 𝟑 ; 𝑨𝟑 𝑨′𝟑 𝑨′𝟒 𝑨𝟒
 Các cạnh đáy tương ứng song song
và bằng nhau
HÌNH LĂNG TRỤ-HÌNH HỘP-HÌNH CHÓP CỤT
1. HÌNH LĂNG TRỤ
lăng trụ tam giác
lăng trụ tứ giác
lăng trụ ngũ giác
HÌNH LĂNG TRỤ-HÌNH HỘP-HÌNH CHÓP CỤT
1. HÌNH LĂNG TRỤ
HÌNH LĂNG TRỤ TAM GIÁC
A
Mặt đáy : ∆ABC = ∆A’B’C’ ;
(ABC) // (A’B’C’)
C
B
Cạnh đáy : AB = A’B’; AB //A’B’
BC//= B’C’; AC //= A’C’
A’
C’
B’
Mặt bên: ABB’A’; ACC’A’,
BCC’B’
Cạnh bên: AA’// CC’//BB’
AA’ = CC’= BB’
Đoạn thẳng nối trọng tâm của 2 đáy // = cạnh bên
HÌNH LĂNG TRỤ-HÌNH HỘP-HÌNH CHÓP CỤT
1. HÌNH LĂNG TRỤ
HÌNH HỘP = hình lăng trụ có đáy là hình bình hành
A’
Đường chéo :
AC’, A’C, BD’, B’DB’
D’
C’
Tâm của hình hộp = giao của
các đường chéo tại trung điểm
A
B
Chú ý: Đoạn thẳng nối tâm của 2 đáy // = cạnh bên
D
C
HÌNH LĂNG TRỤ-HÌNH HỘP-HÌNH CHÓP CỤT
2. HÌNH CHÓP CỤT
TÍNH CHẤT
Mặt đáy : song song và đồng dạng với nhau
Cạnh đáy tương ứng song song với nhau
Mặt bên là các hình thang
Cạnh bên kéo dài đồng qui tại 1 điểm
Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’
Bài 1
a) Chứng minh mp (BDA’) // mp (B’D’C)
b) Gọi M, K là trung điểm của BC và BB’. Chứng minh MK
// (ADD’A’)
c) Xác định thiết diện của hình hộp khi cắt bởi mặt phẳng đi
qua 2 điểm M, K và song song với mp (BDA’)
B
C
M
B
C
D
N
A
A
D
K
E
B'
C'
B'
A'
C'
J
A'
D'
F
D'
d) Xác định giao điểm G1 , G2 của AC’ với các mặt phẳng
(BDA’) và (CB’D’) và chứng minh G1 , G2 là trọng tâm 2
tam giác BDA’ và CB’D’
e) Chứng minh G1 , G2 chia AC’ thành 3 đoạn bằng nhau
B
C
I
D
A
G1
O
G2
C'
B'
A'
I'
D'