H**ng d*n s* d*ng

download report

Transcript H**ng d*n s* d*ng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
ĐĂNG NHẬP
Địa đăng nhập: http://eduvietglobal.info/
Cách 1: Đăng nhập bằng tài khoản Google
Cách 2: Đăng nhập bằng tài khoản được cấp riêng
CÁCH 1: ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN GOOGLE
Click vào biểu tượng Google
ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN GOOGLE
Nhập thông tin địa chỉ email liên kết
với phần mềm nếu chưa đăng nhập
(Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng 1
địa chỉ email để đăng nhập)
ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN GOOGLE
• Yêu cầu cấp quyền sẽ hiện ra
với lần truy cập đầu tiên.
• Click vào Accept để liên kết tài
khoản google với phần mềm
ĐĂNG NHẬP THÀNH CÔNG
CÁCH 2: ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN ĐƯỢC
CẤP RIÊNG
Nhập tên tài khoản và mật khẩu đã được cấp
Click vào Login
DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ HỘI THẢO
Click vào tab “Chương trình”
DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ HỘI THẢO
Click vào Tên chương trình hoặc tên nhóm dữ liệu cần xem
Tên form đăng ký
DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ HỘI THẢO
Bảng thống kê nhanh
Thêm mới hồ sơ
Nếu là khách mới
hoặc không tìm
thấy hồ sơ
Click vào text để
update trạng thái
của hồ sơ
Lọc danh sách nhanh
theo nội dung tìm
Nhập họ tên không
dấu để có kết quả
chính xác nhất
Quản lý danh sách đăng ký
Nội dung tư vấn gọi
điện xác nhận thông
tin
Sửa các thông tin
của khách hàng
nếu cần.
Nhập ít nhất 1 cách
liên hệ bằng điện
thoại hoặc email
Nhập thêm nội dung
cần tư vấn của
khách nếu chưa
nhập ở trên
Tổng số người dự
định đến để sắp xếp
chỗ ngồi
Click vào cập nhật
để lưu thông tin
Xác nhận thông tin đăng ký
Nhập nội dung chăm
sóc hoặc ghi chú
khách hàng
Tích vào trạng thái
“Đã đến” và số
người đến
Check in hội thảo
Click vào cập nhật
để lưu thông tin