shcm truyền thống và shcm theo ncbh

download report

Transcript shcm truyền thống và shcm theo ncbh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TẬP HUẤN
GIÁO VIÊN CỐT CÁN VỀ ĐỔI MỚI
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN VÀ
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP
Thừa Thiên Huế, ngày 26/11/2014
BCV: Ngô Quý
Nội dung 1: Đổi mới SHCM
1. Ý nghĩa, tầm quan trọng của lập kế
hoạch SHCM.
CH: Theo thầy/cô việc lập kế hoạch
SHCM có ý nghĩa và tầm quan trọng như
thế nào? (Mỗi nhóm ghi ra tất cả các ý
kiến của nhóm mình trên giấy A4)
* Lập kế hoạch SHCM có vai trò và ý nghĩa:
 Giúp tổ chức giáo dục (Tổ, nhóm chuyên môn – Trường
và cụm trường) ý thức được sự thay đổi của môi trường và
tạo điều kiện cho mọi thành viên thích ứng, đương đầu một
cách hiệu quả với sự biến đổi đó.
 Giúp tổ chức giáo dục ý thức đầy đủ về mục tiêu của hoạt
động CM.
 Làm rõ phương hướng hoạt động của tổ chức giáo dục,
biến đơn vị thành một tổ chức biết học hỏi, biết hoàn thiện.
 Tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức giáo dục đánh giá ý
nghĩa của đường lối, hành động đã cam kết.
 Tạo điều kiện cho tổ chức giáo dục đánh giá được khả
năng của chính mình và phối hợp hoạt động nhằm đạt mục
tiêu chung.
Lập kế hoạch SHCM có vai trò và ý nghĩa:
 Tạo cơ hội thúc đẩy, lôi kéo tất cả mọi người cùng hợp tác xây dựng
và triển khai những quyết định quan trọng.
 Xây dựng nền tảng cho việc ra quyết định đúng đắn, kịp thời. Cung
cấp một khung chung để đánh giá kết quả hoạt động chuyên môn của
tổ chức giáo dục.
 Lập kế hoạch là chức năng đầu tiên trong 4 chức năng của tổ chức
giáo dục: Lập kế hoạch – Tổ chức – Lãnh đạo – Kiểm tra.
 Giúp lựa chọn, xác định chương trình hành động trong tương lai
nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.
 Tạo ra tính phối hợp nỗ lực của các thành viên trong một tổ chức
giáo dục.
 Làm giảm tính bất ổn định, chồng chéo tạo điều kiện cho công tác
kiểm tra đạt hiệu quả cao (nếu không có kế hoạch thì cũng không có cả
kiểm tra).
2. Quy trình chung xây dựng bản kế hoạch
SHCM cho năm học:
CH: Theo thầy/cô xây dựng 1 bản kế hoạch
SHCM/năm học gồm có mấy bước? Đó là những
bước nào? Gạch ý đầu dòng ngắn gọn mô tả cho
các bước (Mỗi nhóm ghi ra tất cả các ý kiến của
nhóm mình trên giấy A4)
2. Quy trình chung xây dựng bản kế hoạch SHCM cho
năm học gồm có 5 bước:
B1: Lập dự thảo SHCM
 Thu thập xử lí thông tin.
 Xác định các mục tiêu và nhiệm vụ.
 Xây dựng yêu cầu và các chỉ tiêu.
 Xác đinh các biện pháp thực hiện.
 Dự kiến bố trí công việc và thời gian thực hiện.
B2: Thông qua, lấy ý kiến đóng góp của tập thể.
B3: Điều chỉnh, hoàn thiện chỉnh lí dự thảo kế hoạch.
B4: Gửi dự thảo cho Hiệu trưởng phê duyệt.
B5: Công bố và thực hiện kế hoạch.
3. Cấu trúc xây dựng bản kế hoạch
SHCM tổ/nhóm chuyên môn cho 1 năm
học.
CH: Theo thầy/cô cấu trúc 1 bản kế hoạch
SHCM/năm học gồm có mấy phần? Đó là những
phần nào? (Mỗi nhóm ghi ra tất cả các ý kiến của
nhóm mình trên giấy A4)
3. Cấu trúc xây dựng bản kế hoạch SHCM tổ/nhóm chuyên môn
năm học.
3.1/ Xác định các căn cứ (cơ sở pháp lí)
3.2/ Các nội dung chính:
- Đặc điểm tình hình: (Thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức…)
- Các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu cơ bản.
- Các biện pháp thực hiện từng nhiệm vụ.
- Xác định lịch trình thực hiện và cách thức kiểm tra, kiểm soát.
- Những đề xuất.
3.3/ Hình thức trình bày 1 bản kế hoạch:
Phần 1: Thể thức hành chính bao gồm: Tên chủ thể của kế hoạch
(Trường->Tổ), Quốc hiệu, Thời gian, Tên văn bản.
Phần 2: Nội dung chính gồm 5 nội dung (như mục 3.2)
Phần 3: Chủ thể lập kế hoạch ký tên và Hiệu trưởng phê duyệt.
VD
Chu trình quản lí xây dựng và thực
hiện kế hoạch tổ chuyên môn:
Xây dựng kế
hoạch
Tổ chức triển
khai kế hoạch
Đánh giá, điều
chỉnh k.hoạch
Chỉ đạo thực
hiện kế hoạch
HÌNH THỨC
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
SINH HOẠT
CHUYÊN
MÔN
THEO
CHUYÊN ĐỀ
SINH HOẠT
CHUYÊN
MÔN
THEO
NGHIÊN CỨU
BÀI HỌC
12
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
THEO CHUYÊN ĐỀ
13
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO CHUYÊN ĐỀ
1. Lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề:
Đảm bảo các nguyên tắc:
- Bắt nguồn từ việc giải quyết các vấn đề khó hoặc các vấn
đề mới phát sinh.
- Bám sát định hướng đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá
hiện nay.
- Phải mang tính phổ biến và khả thi.
- Đảm bảo nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện được
chuyên đề.
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO CHUYÊN ĐỀ
2. Quy trình nghiên cứu chuyên đề:
Giai đoạn 1.
LẬP KẾ HOẠCH
-Xác định tên chuyên đề.
-Mô tả hành động.
-Cơ sở đặt vấn đề.
Giai đoạn 2.
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH
Giai đoạn 3.
PHÂN TÍCH, CHIÊM
NGHIỆM
-Phát thảo các câu hỏi
nghiên cứu.
-Lập kế hoạch thu thập tài
liệu.
-Xác định thời gian thực
hiện, tổ chức phân công thực
hiện.
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO CHUYÊN ĐỀ
2. Quy trình nghiên cứu chuyên đề:
Giai đoạn 1.
LẬP KẾ HOẠCH
- Thực hiện từng hành động.
Giai đoạn 2.
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH
- Ghép các hành động đã
thực hiện.
- Quan sát và thu thập thông
tin về kết quả.
Giai đoạn 3.
PHÂN TÍCH, CHIÊM
NGHIỆM
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO CHUYÊN ĐỀ
2. Quy trình nghiên cứu chuyên đề:
Giai đoạn 1.
LẬP KẾ HOẠCH
Giai đoạn 2.
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH
Giai đoạn 3.
PHÂN TÍCH, CHIÊM
NGHIỆM
- Phân tích số liệu.
- Chiêm nghiệm kết quả và
quá trình.
- Trình bày các câu trả lời
cho các câu hỏi nghiên cứu.
- Đặt ra các câu hỏi mới.
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO CHUYÊN ĐỀ
 Quy trình sinh hoạt chuyên đề:
Bước 1.
CHUẨN BỊ
Bước 2.
ĐiỀU HÀNH SINH HOẠT
Bước 3.
KẾT THÚC SINH HOẠT
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO CHUYÊN ĐỀ
Các nguyên tắc khi lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề:
- Bắt nguồn từ việc giải quyết các vấn đề khó hoặc các vấn đề mới
phát sinh.
- Bám sát định hướng đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá hiện
nay.
- Phải mang tính phổ biến và khả thi.
- Đảm bảo nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện được
chuyên đề…
 Đề xuất một số nội dung
sinh hoạt chuyên đề
ở trường Tiểu học.
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
20
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
1. SHCM theo nghiên cứu bài học là gì?
Khái niệm:
Thuật ngữ nghiên cứu bài học (Lesson Study hoặc Lesson
Research) dùng để chỉ một quá trình nghiên cứu, học hỏi từ
thực tế của một nhóm hay nhiều giáo viên trong một nhà
trường nhằm đáp ứng tốt nhất việc học có chất lượng của
từng học sinh.
trọng tâm là nghiên cứu việc học của học sinh
NCBH có trọng tâm là nghiên cứu việc học của học sinh
thông qua từng chủ đề, bài học, môn học, lớp học cụ thể.
 Để tìm hiểu học sinh học như thế nào? GV cần phải làm gì
để HS học tập thực sự và có hiệu quả.
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
2. Nguyên tắc trao đổi, chia sẻ trong SHCM
Nguyên tắc 1. Từ bỏ thói quen chủ yếu tập trung quan sát và
đánh giá người dạy.
Nguyên tắc 2. Nội dung trao đổi chú ý tập trung vào hoạt
động học của HS.
Nguyên tắc 3. Lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt trong việc
suy ngẫm bài học.
Nguyên tắc 4. Mỗi thành viên của tổ/nhóm chuyên môn đều
có ý kiến riêng.
Nguyên tắc 5. Tuyệt đối không xếp loại giờ dạy minh hoạ
trong nghiên cứu bài học.
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
3. Kĩ năng trao đổi, chia sẻ trong SHCM:
- Kĩ năng lắng nghe tích cực.
- Không phát biểu chung chung.
- Không rút ra kết luận thống nhất chung của buổi thảo
luận, chia sẻ sau khi dự giờ.
Nên nhấn mạnh lại các vấn đề nổi bật, đáng quan tâm.
…
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
4. Kĩ năng chủ trì, điều hành trong SHCM:
- Định hướng thảo luận, tập trung vào những tình huống thực tế.
- Hướng mọi người tham gia vào hoạt động quan tâm đến chủ yếu
đến đối tượng là học sinh.
- Tạo cơ hội cho tất cả những người tham dự được phát biểu.
- Gợi ý thảo luận khi SHCM.
- Kĩ năng ra quyết định; giải quyết các ý kiến trái chiều, xung đột,
hóa giải để đi đến điểm chung.
- Tôn trọng sự phát biểu đa chiều của mọi người.
- Không nhất thiết tổng kết buổi thảo luận mà khuyến khích mỗi GV
tự phát triển khả năng tổng kết của mình.
SHCM TRUYỀN THỐNG VÀ SHCM THEO NCBH
SHCM truyền thống
SHCM theo NCBH
- Tạo cơ hội để cho GV
- Đánh giá, xếp loại giờ học tập lẫn nhau. Tìm giải
dạy
pháp để nâng cao chất
lượng học tập của học sinh.
1. Mục
đích - Tập trung vào hoạt - Tập trung vào hoạt động
động dạy của GV
học của HS.
- Mỗi GV tự rút ra bài học
- Thống nhất cách dạy
để áp dụng vào bài học
để GV cùng thực hiện
hằng ngày.
SHCM TRUYỀN THỐNG VÀ SHCM THEO NCBH
SHCM truyền thống
- Một GV thiết kế và
2.
dạy minh họa.
Thiết
kế bài - Thực hiện theo đúng
dạy nd, quy trình, các bước
thiết kế theo quy định.
3.
- Dạy theo kiến thức có
Người trong SGK, PPDH theo
dạy sách GV.
minh - Thực hiện tiến trình
họa giờ học theo đúng quy
trình chung.
SHCM theo NCBH
- Một nhóm GV thiết kế rồi
giao cho một GV dạy minh
họa.
- Căn cứ vào trình độ HS
để lựa chọn nd, pp, quy
trình cho phù hợp.
- Điều chỉnh nội dung dạy
học phù hợp với việc học
của học sinh.
- Thực hiện tiến trình giờ
học linh hoạt, sáng tạo dựa
trên khả năng của HS.
SHCM TRUYỀN THỐNG VÀ SHCM THEO NCBH
4. Vấn
đề
quan
tâm
của
người
dự
SHCM truyền thống
SHCM theo NCBH
- Việc dạy của GV
(kiến thức, ngôn ngữ,
cử chỉ điệu bộ của GV,
kiến thức dạy học, nề
nếp học tập của HS,
quy trình, khâu, bước,
thiếu, thừa kiến thức,
trình bày bảng,…)
-Việc học của từng HS (khi
nào HS học thực sự, khi
nào ngừng học? Thái độ sư
phạm của HS? Nhận thức
của HS? Các mối quan hệ
dạy-học, chất lượng việc
học, nguyên nhân, giải
pháp…
Học hỏi được điều gì từ
phân tích chia sẻ trên..
SHCM TRUYỀN THỐNG VÀ SHCM THEO NCBH
5. Ghi
chép
chủ
yếu
khi dự
giờ
SHCM truyền thống
SHCM theo NCBH
- Nội dung, tiến trình
giờ dạy, sai sót hạn chế
của GV. Ít khi hoặc
không quay phim giờ
dạy.
- Ghi chép các tình huống
học tập của HS trong bài
học và những điều suy
ngẫm. Quay phim, chụp
ảnh giờ dạy để phân tích
việc học của HS
SHCM TRUYỀN THỐNG VÀ SHCM THEO NCBH
SHCM truyền thống
- Đánh giá, nhận xét rút
kinh nghiệm việc dạy
của GV minh họa, đưa
6.
ra cách dạy khác một
Thảo
cách chủ quan, thiếu
luận
căn cứ thực tế, thống
sau
nhất PPDH cụ thể…
dự giờ
- Thiếu sự đối thoại,
lắng nghe trong thảo
luận.
SHCM theo NCBH
- Suy ngẫm và chia sẻ về
thực tế việc học của HS,
Suy đoán và lí giải các
nguyên nhân; đưa ra cách
giải quyết. Phân tích việc
học cụ thể, có minh chứng
trên phim ảnh và dựa vào ý
định của GV dạy minh họa.
- GV tự ghi nhận những gì
hữu ích cho bản thân.
SHCM TRUYỀN THỐNG VÀ SHCM THEO NCBH
SHCM truyền thống
7. Thời
lượng
Thường nhanh kết thúc khi
thảo
các ý kiến đã “trùng nhau”
luận
hoặc đã thống nhất.
sau dự
giờ
- Thường ít và có ý kiến
8. Số “đại diện” hoặc “giống ý
lượng kiến trước”. GV thường
người ngại đưa ra ý kiến riêng của
nêu ý mình, thiếu sự chú ý lắng
kiến nghe khi người khác phát
biểu.
SHCM theo NCBH
- Khoảng 2  2,5
giờ/buổi, sau đó GV tiếp
tục tự suy ngẫm sau
SHCM, trong công việc
hằng ngày
- Nhiều ý kiến hơn. Ai
cũng có ý kiến riêng và
lắng nghe tích cực ý
kiến người khác để học
hỏi.
SHCM TRUYỀN THỐNG VÀ SHCM THEO NCBH
SHCM truyền thống
- Nhận xét ưu điểm,
hạn chế, nguyên nhân
(ý kiến thường chung
9.
chung); đưa ra cách dạy
Cách
khác nhưng ít gắn với
nêu ý
thực tế HS và ý định
kiến
của GV dạy minh họa.
chủ
yếu - Người dự có thái độ
đánh giá, thường chỉ ra
những thiếu sót của bài
dạy minh họa.
SHCM theo NCBH
- Chia sẻ khó khăn, nỗ lực
của đồng nghiệp; suy ngẫm
và chia sẻ: HS nào? Khi
nào? Như thế nào? Thể
hiện điều gì? Vì sao như
vậy? Đã học được điều gì
từ thực tế đó? Làm thế nào
để thay đổi?
- Ý kiến luôn gắn với thực
tế việc học của HS và ý
định của GV dạy minh họa.
SHCM TRUYỀN THỐNG VÀ SHCM THEO NCBH
SHCM truyền thống
-Bài dạy là của riêng
GV dạy minh họa; chịu
10.
trách nhiệm chính;
Trách
người dự đánh giá kết
nhiệm
quả việc dạy là chủ
giờ
yếu.
dạy
Thường đối chiếu kết
quả: Đã làm được gì?
SHCM theo NCBH
-Bài dạy là chung của mọi
người; không đánh giá kết
quả mà cùng nghiên cứu và
học hỏi.
Suy ngẫm, chia sẻ về quá
trình: Đã làm như thế nào?
SHCM TRUYỀN THỐNG VÀ SHCM THEO NCBH
1. Mục đích
2. Thiết kế bài dạy
3. Người dạy minh họa
4. Vấn đề quan tâm của người dự
5. Ghi chép chủ yếu khi dự giờ
6. Thảo luận sau dự giờ
7. Thời lượng thảo luận sau dự giờ
8. Số lượng người nêu ý kiến
9. Cách nêu ý kiến chủ yếu
10. Trách nhiệm giờ dạy
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
2. Quy trình SHCM theo NCBH:
Bước 1.
CHUẨN BỊ BÀI DẠY MINH HỌA
Bước 2.
DẠY MINH HỌA VÀ DỰ GiỜ
Bước 3.
THẢO LUẬN SAU DỰ GIỜ
THỰC HÀNH
1. Tự chọn 1 chuyên đề sau đó xây dựng bản kế hoạch chuyên đề
trên giấy A0 (đầu giờ chiều trình bày).
 Nhóm 1,7
2. Tự chọn 1 chuyên đề sau đó chuẩn bị nội dung SHCĐ trên giấy
A4 (Chiều thực hành SHCĐ theo nội dung đã soạn).
 Nhóm 6, 8
3. Chọn 1 bài dạy bất kỳ trong chương trình, soạn bài. (Chiều cử
giáo viên lên lớp dạy giả định).
 Nhóm 4, 5
4. Điều hành SHCM theo nội dung tiết dự giờ của nhóm trên
(Theo nội dung NCBH)  Nhóm 2,3
Cấu trúc bản kế hoạch SHCM theo chuyên đề:
……
TÊN CHUYÊN ĐỀ
1. Đặc điểm, tình hình:
- Thuận lợi (cơ hội, điểm mạnh)
- Khó khăn (thách thức, điểm yếu)
2. Mục tiêu (định tính, định lượng)
- Mục tiêu 1:
- Mục tiêu 2:
3. Nội dung, biện pháp:
- Nội dung 1 – biện pháp …
- Nội dung 2 – biện pháp …
4. Tổ chức thực hiện: thời gian, phân công
……
Mật khẩu: 1a2b3cdef