zkouškové snímky - radiologieplzen.eu

download report

Transcript zkouškové snímky - radiologieplzen.eu

RTG hrudníku: pleurální výpotek vpravo
Trvalý kardiostimulátor
Zastínění kostofrenického úhlu
Konkávní horní okraj
RTG hrudníku: pneumonie
Konsolidace plicní tkáně v horním plicním poli vpravo
RTG hrudníku: levostranné selhávání, intersticiální edém
Rozšíření plicních hilů
Kerleyho linie
Dilatace srdečního stínu
Retikulace
Retikulace
RTG hrudníku: pneumothorax
Bezstrukturní projasnění
mezi plicí a hrudní stěnou
Linie kolabované plíce,
mediálně od ní je vidět
plicní kresba
RTG břicha vstoje: obstrukční ileus, překážka ileocékálně
Hladinky
(hydroaerický fenomen)
Distenze střeva
Chybí plynná náplň tlustého střeva - známka obstrukce
RTG lebky v poloaxiální projekci: akutní sinusitis
(oboustranná maxillární a pravostranná frontální)
Hladinka
sekretu
Kompletní zastření sinu,
nelze rozlišit, zda tekutinou
nebo sliznicí
Hyperplazie sliznice
Srpky plynu pod oběma bráničními oblouky
RTG břicha vstoje horizontálním paprskem:
pneumoperitoneum
RTG krční páteře: osteochondróza se stenózou páteřního
kanálu
Snížení meziobratlových
prostorů (plotének)
Ventrální osteofyty nemají
větší klinický význam
Dorzální osteofyty
zužují páteřní kanál
RTG kolenního kloubu: osteogenní sarkom
Permeativní osteolýza
při okrajích tumoru
(vyžrání červy)
Ložisková
osteolýza
Codmanův trojúhelník
Nehomogenní přerušená
lamelární periostóza
RTG předloktí: fraktura radia a ulny
Dislokace ad latus
(do strany)
Dislokace ad axim
(osová dislokace)
Mamografie: karcinom
Mikrokalcifikace
Vtažení bradavky
Mediolaterální šikmá projekce
Zesílení kůže
Hvězdicovitý stín
(spikula)
Kaudokraniální projekce
HRCT plic: intersticiální pneumonie (virová)
Oboustranné zesílení intersticia retikulárního charakteru a denzity mléčného skla
Vylučovací urografie – nefrolitiáza a afunkční ledvina vpravo
Levá ledvina vylučuje k.l.
Kontrastní nefrolitiáza vpravo
Nativní snímek
Pravá ledvina nevylučuje k.l.,
vidíme stále jen lithiasu
Snímek po aplikaci KL
Kontrastní RTG jícnu: karcinom
Ohryzkovitá stenóza s ulcerací
ve střední části jícnu
Monokontrastní irrigografie: ileokolická invaginace u dítěte
Příznak račích klepet a solenoidu
CT mozku: subdurální hematom
Subfalcinní
herniace
Semilunární hyperdenzní hematom
CT mozku: akutní ischemie
CT angiografie
Okluze pravé
ACM
Nativní CT bez nálezu
Perfuzní CT
Hypoperfuze v povodí pravé ACM
bez známek nekrózy
CTA krčních tepen: kritická stenóza vnitřní krkavice
Smíšený plát v odstupu
pravé ACI působící
těsnou stenózu
CT hrudníku: centrální karcinom plic
Tumor vrůstá do mediastina, uzavírá levý hlavní bronchus,
způsobuje atelektázu levé plíce, stenóza dolní lobární plicní tepny,
masivní pleurální výpotek vlevo
Atelektatický parenchym
(hyperdenzní)
Stenóza plicní tepny
Tumor
(hypodenzní)
Uzávěr levého
hlavního bronchu
Objemný
výpotek
HRCT plic – emfyzém horních plicních laloků
Vícečetné emfyzémové buly
(dutiny vyplněné vzduchem)
CT ledvin: renální karcinom vlevo
Konkrement ve žlučníku
(vedlejší nález)
Tumor levé ledviny se známkami
hypervaskularizace (sycení KL)
Oboustranná coxarthroza
(vedlejší nález)
CTA hrudníku: aortální disekce typu A
Postižení levé
a. carotis communis
Entry (trhlina v intimě)
Intimální flap
Intimální flap
Dilatace kořene aorty
CTA plicnice: plicní embolie s přetížením pravého srdce
Emboly
Zvýšený tlak v PK vyklenuje
IV septum doleva
Skluzná hiátová hernie
(vedlejší nález)
CTA věnčitých tepen, 3D rekonstrukce: okluze a. coronaria dextra
Normální levá koronární tepna
Přerušení kontrastní náplně
pravé koronární tepny
CT jater: karcinom žlučníku přerůstající na játra
Zvětšená uzlina v porta hepatis
Infiltrace stěny žlučníku
Infiltrace stěny žlučníku
Infiltrace
jaterního parenchymu
CT kolonografie s virtuální koloskopií: duplicitní kolorektální
karcinom
Stenozující karcinom sigmatu
Polypoidní karcinom rektosigmatu
CT krční páteře: nestabilní fr. dentu
Rozevření prostoru mezi
zadním obloukem C1
a obloukem C2
Lomná linie v bazi dentu
CT bederní páteře: výhřez ploténky L 4/5
CT a RTG pánve: třištivá fraktura pravého acetabula
řešená osteosyntézou
Stav po osteosyntéze
pomocí kovových dlah
CTA portálního řečiště: portální hypertenze s jícnovými varixy
kolaterály ve stěně jícnu a kolem fundu žaludku
Hepatomegalie
při cirhóze
MRI mozku: high-grade gliom levého thalamu
Tumor v T1po KL
Nasycená periferie (viabilní tkáň)
Nesytící se nekróza v centru
Tumor v T2
Stlačení a dislokace III. komory
MRI krční páteře: výhřez disku C 5/6 se zúžením páteřního
kanálu, tlačící na míchu
T1
T2
CT hrudníku a břicha: fraktura 10.-11. žebra vlevo, kontuze
sleziny
Podkožní emfyzém
Kontuze sleziny
Fraktury žeber na 3D rekonstrukci
Fraktura žebra
MR enterografie: Crohnova nemoc
T2
T1
STENÓZA, ZESÍLENÍ STĚNY
SYCENÍ ZESÍLENÉ STĚNY K.L.
MRI jater: jaterní cysty
Cysty mají nízkou intenzitu signálu v T1 v.o. a vysokou v T2 v.o.,
(podobně jako liquor v páteřním kanálu)
T1 VO
T2 VO
cysty
Páteřní kanál s liquorem obklopujícím míchu
18F-FDG PET/CT: lymfom, postižení na obou stranách bránice
Fuze PE/CT
Akumulující uzliny
PET
Perfuzní scintigrafie plic vs. CTA plicnice:
izolovaná plicní embolie
Scintigrafie: albumin značený Tc
CTA
Defekt v náplni
Výpadek perfuze
Zátěžová perfuzní scintigrafie myokardu 99mTc-MIBI –
zátěží vyvolaný perfuzní deficit myokardu
Červená šipka - deficit perfuze při zátěži (str)
Modrá - návrat perfuze v klidu (rst) do normálních poměrů
Kostní scintigrafie 99mTC-difosfonát: metastázy Ca prostaty
USG močového měchýře: konkrement
Anechogenní moč
Akustický stín
za konkrementem
Hyperechogenní přední
okraj konkrementu
Dopplerovská ultrasonografie - stenóza vnitřní karotidy v
barevném a spektrálním Doppleru
Barevný Doppler (přehledné zobrazení cévy, detekce toku, určení směru)
- zúžení lumina v místě stenózy
Spektrální Doppler (přesné měření rychlosti, určení směru)
- zrychlení toku ve stenóze na 344 cm/s (norma v ACI do 110 cm/s)
USG ledviny: hydronefróza při subrenání obstrukci
Atrofický parenchym
-
známka dlouhotrvající obstrukce
vakovitá ledvina
Dole
Nahoře
Dilatovaná pánvička
Dilatovaný kalich
Rovina řezu v dlouhé ose ledviny
Dilatovaný proximální ureter
Intervenční radiologie: endovaskulární léčba mozkové
ischemie pomocí intraarteriální trombolýzy
Embolizační okluze střední mozkové tepny
vpravo, zaveden mikrokatetr
Obnovení průchodnosti tepny
Intervenční radiologie: embolizace aneuryzmatu
CTA - aneuryzmata
na obou vnitřních karotidách
CT mozku – subarachnoidální krvácení
Postup úplného vyplnění vaku aneuryzmatu odpoutatelnými kovovými spirálami,
na konci výkonu je aneurysma vyřazeno z oběhu
Intervenční radiologie: PTA a implantace stentu do vnitřní
krkavice
Postup od selektivního nástřiku tepny, přes implantaci stentu
až po kontrolní nástřik potvrzující dobrý efekt výkonu
Intervenční radiologie: sprejová trombolýza
Vlevo CTA detekující akutní trombózu od stentu do periferie tepen levé dolní končetiny
Uprostřed DSA před trombolýzou,absence kolaterálního oěbhu ukazuje na akutní uzávěr
Vpravo stav po sprejové trombolýze po desobliteraci řečiště
Intervenční radiologie: endovaskulární rekanalizace uzávěru
Vlevo CTA detekující chronický uzávěr povrchní stehenní tepny vpravo
Uprostřed DSA před desobliterací – bohatý kolaterální oběh ukazuje na chronický uzávěr,
Vpravo kontrolní DSA po rekanalizaci a mnohonásobných PTA
Intervenční radiologie: zevně-vnitřní drenáž žlučových cest
Zevní konec drenu
Konec náplně choledochu
KL v duodenu
Dren v uzavřené
pankreatické
části choledochu
Duodenální konec drenu
Dren proniká přes uzavřenou část dc. choledocus při tumoru hlavy pankreatu do duodena
Intervenční radiologie: nefrostomie u hydronefrózy
Dren zavedený
do dilatované
pánvičky
Překážka
Prenatální diagnostika: MRI a USG teratomu obličeje
Prenatální USG
Teratom
Teratom
Teratom
Prenatální magnetická rezonance plodu v děloze,
T2 vážené obrazy