Ne pergjithesi per arbitrazhin

Download Report

Transcript Ne pergjithesi per arbitrazhin

PAVLESHMERIA E
KONTRATAVE
Lënda: E Drejta Biznesore
Prezenton:
-
Mensur Pllana & Ilaz Simnica
Hyrje/Përmbajtja











Pavleshmeria e kontratave ......................3
Kontratat e pavleshme ...........................4
Kontratat rule .......................................5
Kontratat e rrezueshme .........................6
Llojet e pavleshmërisë ...........................7
Pavleshmeria absulute ...........................8
Pavleshmria relative ..............................9
Afatet e kontratave ...............................10
Heqja dorë nga kontrata ........................11
Shkëputjet e kontratave ........................12
Shkëputja e kontrates ...........................13
PAVLESHMERIA E KONTRAVE
Per lidhjen e një kontrate nuk mjafton
vetëm që të arrihet pëlqimi i paleve
- Për te lidhur një kontrat përveç pëlqimit
të palëve ajo duhet të jetë në harmoni
edhe me te drejten objektive dhe
 Përmbajtja e kontratës të jetë e lejuar.
 Kontratat e pavleshme quhen “ Rule “
 Kontratat të cilat shpallen rule – të pa
vleshme nuk prodhojn efekte juridike
-Të ketilla janë:

Kontratat Joligjore

Në kundeshtim me
aktet ligjore në fuqi
p.sh kontrata mbi
fajden
Kontrat Fiktive
Kushtet e Kontratës
Kontratat e
Rrëzueshme
Mos mashtrimi
 Lajthimi
 Kërcenim

PAVLESHMERIA E KONTRATAVE
Kontratat e pavlefshme ndahen ne:
1) Kontrata nule dhe
2) Kontrata te rrezueshme.
 1.) KONTRATAT NULE - nuk prodhojne
efekt juridik, kurse nulitetin e nje kontrate
mund ta kerkoj çdo i interesuar.
 Kurdo qe behet fjale per nulitet gjykata ka
kompetence qe për kete te kujdeset sipas
detyres zyrtare,pavaresisht nga
parashtrimet e paleve.

2.) KONTRATAT E RREZUESHME -janë
kontrata te cilat mund te konvalidohen.
 Kontrata te tilla konsiderohet kontrata e
lidhur nga personi me aftesi te kufizuar.
 kontrata e cila me rastin e lidhjes ka
pasur te meta te vullnetit apo kur diçka
e tille eshte parapa me dispozite te
veçanta ligjore.
Pavleshmeria
Absulute

Egziston kur kontratat
lidhet ne kundershtim
me:
1. Rendin juridik
2. Dispozitat imperative
3. Moralin
Pavleshmeria
Relative

Egziston kur kontrata
është e lidhur nga :
1. Personi i cili nuk ka fare
aftsi për te vepruar
2. Personi me aftsi të
kufizuar e veprimit
3. Kur me rastin e lidhjes
së kontrates ka pasur te
meta në pikpamje të
shprehjes së lir të vullnetit
të njëres pal kontraktuese
( Kercenimi,Lajthimi,
Mashtrimi).
LLOJET E PAVLESHMËRISË
PAVLESHMERIA ABSULUTE
E drejta e kërkesës për vërtetimin e
pavleshmmerisë.
 Vertetimi e pavleshmerisë së kontratës
absulute rule mund ta kërkoj çdo person
që ka interes juridik ,palët kontraktuese
pasardhsit e tyre, prokurori publik, si dhe
gjykatat sipas detyës zyrtare.

PAVLESHMERIA RELATIVE
 E drejta e kërkesës pë vërtetimin e


pavleshmerisë.
Vertetimin e pavleshmerisë relative të kontratës
mund ta kerkoj pala e dëmtuar, trashëgimtari i saj
dhe personi i tretë i cili ka interes jurdik.
Në rast anulimin të kontratës relativisht të
pavlefshme, vendimi i gjykatës ka karakter
konstituiv (pra nuk ka vetëm vërtetim por
konsttituim apo krijim te nje gjendje). Pasojat e
anulimit janë kthimi në gjendje e mëparshme,
shpërblimi i dëmit dhe pasojat ndaj personave të
tretë.
AFATET E KONTRATËS
Kapari – Nënkupton një sasi te caktuar e
të hollave të cilat debitori ia dorzon
kreditorit gjatë lidhjes së kontratës me
qëllim që :
- Që t shërbej si shenjë se ne mes tyre
është lidhur kontrata.
- Të kryej funksionimin e sigurimit të
kërkesave në rast kur dhënsi i kaparit të
mos kryej detyrimin e caktuar.
HEQJA DORË NGA KONTRATA
Heqja dorë nga kontrata
1. Me marrveshje
2. E njëanshme
 Anulimi i Kontratave
- Kontrata anulohet për shkak të metave
me te cilat është lidhur kontrata.
- Ekzistojnë të meta relative që mund të
anulojmë kontratës pjesërisht dhe
- Ekzistojnë të meta absolute që anulojnë
në tërsi kontratën.

SHKEPUTJET E KONTRATAVE:







Shkëputja për shkelje fundamentale të
kontratës.
Shkëputja për mospërmbushje të detyrimit
brenda afatit.
Shkëputja për mospërmbushjen e
parashikuar.
Shkëputja për shkak të rrethanave të
ndryshuara.
Efektet e shkëputjes së kontratës.
Pamundsia e përmbushjes së detyrimit.
Dëmtimi i pamasë.
Shkëputja e kontrates per shkak te
mospërmbushjes të obligimeve
 Ne kontratat e dyanshme, kur njera pale
nuk e permbush detyrimin e vet, ndersa
pala tjeter e permbush obligimin e vet
parapa diçka tjeter.
 Pala e cila e përmbush detyrimin ka te
drejte te kerkoj përmbushjen e detyrimit
ose ta shkeput kontraten, mirepo gjithsesi
ka te drejte ta kerkoj dëmshperblim.
 Kudo qe behet fjale per shkeputjen e
kontrates duhet pasur parasysh se per
çka dhe si jane dakorduar palet.