Sertifikavimo reikalavimai. Pasaulinės ekologiškų

download report

Transcript Sertifikavimo reikalavimai. Pasaulinės ekologiškų

Viešoji įstaiga „Ekoagros“
Sertifikavimo reikalavimai.
Pasaulinės ekologiškų produktų tendencijos.
RAMINTA BOGUŠIENĖ
© VšĮ „Ekoagros“
2013-04-10
PASAULINĖS TENDENCIJOS
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
ES ekologiškų produktų rinka siekia apie 20 mlrd.€ per metus. Tai sudaro
tik 1,5 % visos maisto produktų rinkos. Tačiau metinis augimas viršija 10
%, galimai dėl žmonių požiūrio į maistą pokyčio.
USA ekologiškų produktų rinkos lyderis, sudaro apie 45 % pasaulinės
rinkos pardavimų, sukūrta net 500 tūkst. darbo vietų ekologiniame
sektoriuje.
USA, Vokietija ir Prancūzija sudaro 67 % pasaulinės rinkos pardavimų.
EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ PASAULINĖ
RINKA
Rinkos lyderė
USA 31 mlrd. USD
70
60
Ekologiški produktai,
mlrd. USD
50
40
30
20
10
0
2003 m.
2008 m.
2011 m.
2012m.
PASAULINĖS TENDENCIJOS
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
160 šalių yra ekologinėje sistemoje, sertifikuota apie 37 mln. ha.
ES sertifikuota apie 8 mln. ha, daugiausia ekologinių ūkių
Italijoje per 50 tūkst.
 Daugiausiai auginami grūdai, Didžiose ES šalyse – daržovės.
Pasaulio lyderės pagal sertifikuotus plotus
12
10
8
6
4
2
0
AUSTRALIJA
ARGENTINA
USA
Sertifikuoti plotai, mln. ha
PASAULINĖS TENDENCIJOS
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
1,6 mln. ekologiškus produktus gaminančių subjektų.
Viena didžiausių eksportuotojų Kinija, kurioje sertifikuota apie 4 mln. ha
naudmenų, o iki 2015 m. ši šalis ketina pasiekti 9,4 mlrd. USD metinę
ekologiškų produktų apyvartą.
Brazilijoje vien ekologiško cukraus eksportuojama 250 tūkst. t.
GAMYBOS LYDERIAI
500
400
300
200
100
0
INDIJA
UGANDA
MEKSIKA
EKOLOGIŠKI GAMINTOJAI, TŪKST.
TENDENCIJOS LIETUVOJE
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
 Lietuvos ekologiškų maisto produktų
rinka: krizės metu išlikusi ganėtinai
stabili, turinti savo nuolatinį vartotoją, vėl
tendencingai auga.
Tačiau vis tik Lietuva išlieka iš esmės
žaliavų eksportuotoja.
2012 m. ekologiškų grūdų eksportuota
iš Lietuvos apie 45 tūkst. t.
(neįskaitant pačių ūkininkų eksportavimo)
EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
POPULIARINIMAS
Kontrolės įstaigų, o pirmiausia pačių gamintojų griežta
kontrolė/ reikalavimų laikymasis, užtikrinantis vartotojų
pasitikėjimą
 Vartotojų švietimas
 Trečiosios šalies (mokslininkų) įsijungimas
 Būrimasis į asociacijas, dalyvavimas parodose
(siekimas realizuoti didesnės pridėtinės vertės galutinį produktą
Lietuvoje ir už jos ribų)

BIOFACH 2013
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
TARYBOS REGLAMENTAS (EB)
NR. 834/2007, 1 STR.
Šiuo reglamentu sukuriamas ekologinės gamybos tvaraus
vystymosi pagrindas, kartu užtikrinant veiksmingą vidaus rinkos
veikimą, sąžiningą konkurenciją ir vartotojų pasitikėjimą bei
apsaugant vartotojų interesus.
Juo nustatomi bendri tikslai ir principai, kuriais grindžiamos pagal
šį reglamentą nustatytos taisyklės dėl:
a) ekologiškų produktų gamybos, paruošimo ir platinimo visų
etapų bei jų kontrolės;
b) nuorodų, žyminčių ekologinę gamybą, naudojimo ženklinant ir
reklamuojant.
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
TARYBOS REGLAMENTAS (EB)
NR. 834/2007,1 STR.
Šis reglamentas taikomas toliau išvardytiems žemės ūkio, įskaitant
akvakultūrą, kilmės produktams, kai tokie produktai pateikiami į rinką arba
juos ketinama pateikti į rinką:
a) gyviems ar neperdirbtiems žemės ūkio produktams;
b) maistui skirtiems perdirbtiems žemės ūkio produktams;
c) pašarams;
d) augalinei dauginamajai medžiagai ir auginimui skirtoms sėkloms.
Laukinių gyvūnų medžioklės ir žvejybos produktai nelaikomi ekologiškais
produktais.
Taip pat taikomas maistui ar pašarams naudojamoms mielėms.
Viešojo maitinimo veiklai šis reglamentas netaikomas. Valstybės narės gali
taikyti nacionalines taisykles (2009 m. gegužės 4 d. LR ŽŪM įsakymas
Nr. 3D-309 Dėl ekologiškų maisto produktų tvarkybos maitinimo įmonėse
taisyklių patvirtinimo).
Maisto papildai įeina į šio teisės akto ribas.
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 834/2007
Netaikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007:
Kosmetika?
Tekstilė?
Mineralinis vanduo/ vanduo?
Druska?
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
Kontrolės
institucija
per 3 darbo
dienas
Kompetentinga
institucija
ŽŪM
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
ES neatitkčių sistema
- Organic Farming information system OFIS
- VšĮ “Ekoagros” nustatytus ekologinės
gamybos pažeidimus ES mąstu įkelia OFIS
sistemoje ir pateikia ŽŪM
- ŽŪM patvirtina
- atsakingos institucijos daro tyrimus ir teikia
išvadas
http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/index.c
fm
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
KĄ REIŠKIA EKOLOGIŠKAS?
pagamintas ES ir nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka.
Tie kas nori vadinti produktą „ekologišku“ turi atitikti
keliamus reikalavimus nuo lauko iki galutinio
vartotojo ir tai įvertina nepriklausoma kontrolės
įstaiga.
Visi platinimo etapai kontroliuojami
(prekyba ne galutiniam vartotojui)
Viešoji įstaiga „Ekoagros“







EKOLOGIŠKAS TAI...
Be sintetinių trąšų ir pecticidų.
Gamyboje naudojama natūralūs metodai (sėjomaina, agrotechnika kovai su
piktžolėmis) ir medžiagos (mėšlas, kompostas ir kitos leistinos ekologinėje
gamyboje).
Pagamintas, taikant aukštus gyvūnų gerovės reikalavimus.
Augalų ir gyvulių veislės atriankamos, atsparios ligoms ir prisitaikiusios
gyventi vietos sąlygomis.
Be genetiškai modifikuotų (GM) kultūrų ir ingredientų.
Apsaugotas nuo taršos šaltinių (magistraliniai keliai, chemizuoti laukai).
Be sintetinių maisto priedų (hidrinti riebalai, aspartamas, mono natrio
glutamatas, sintetiniai dažikliai, sintetinės kvapiosios medžiagos, saldikliai ir
kita), juonizuojančios spinduliuotės.
Nauda yra bendra harmoninga sistema, nenaudojant žalingų
sintetinių medžiagų, o skatinanti laukinę gamtą ir biologinę
įvairovę, naudojant gamtinius išteklius tausiai, ko pasekoje į
aplinką išmetama mažiau teršalų nei iš chemizuotos
žemdirbystės.
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
GALIMAI KLAIDINGA
INFORMACIJA…
Žinių stoka “Ekologiškas maistas”
Nusivylimas
Valgysiu ekologišką maistą ir
būsiu sveikas/ pasveiksiu;
 Tariamai “ekologiškas”
produktas
(Pvz.: marketinginiai triukai,
To pasekoje, ekologiškas
pirktas turguje, užaugintas be
produktas praranda
trąšų)
pasitikėjimą
 Tapatinamos savokos
MES ESAME, KAD
“Natūralus”=“Ekologiškas”
APSAUGOTUME
 Be nitratų
VARTOTOJUS

Viešoji įstaiga „Ekoagros“
SERTIFIKAVIMAS
Procedūra,
kuria
sertifikavimo
įstaiga,
nepriklausanti nei nuo produkto gamintojo ar
tiekėjo, nei nuo vartotojo (pirkėjo), patvirtina,
kad produktas, procesas ar paslauga atitinka
nustatytus
ekologiškiems
produktams
reikalavimus.
GALIMYBĖ BŪTI NE KONTROLĖS SITEMOJE
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
Pardavimas galutiniam vartotojui
fasuotus produktus
MAŽMENINĖS PREKYBOS
ATSTOVAI –
negamina, nesandėliuoja,
neimportuoja, nevykdo logistikos
REIKALAVIMAI
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
Užtikinti atsekamumą ir identifikavimą visuose etapuose
Jei produkto laikymo vieta paženklinta “EKO” tai ir laikyti tik ekologiškus
produktus
Neužteršti neleistinomis medžiagomis ir metodais
(Kenkėjų kontrolės, valymas/ dezinfekavimas, GMO, įprastiniai produktai)
Užtikrinti produkto ekologiškumą ir sudėtį
(tik leistinos sudedamosios dalys, įvertinti žaliavų tiekėjus)
Vesti gamybos ir buhalterinę apskaitą
(išeigų-sąnaudų balansas)
Informuoti apie neatitikimus ir pasikeitimus
Laikytis ženklinimo reikalavimų
Bent vieną kartą metuose ūkio subjektas privalo būti patikrintas
kontrolės įstaigos/ institucijos
Lydinčiuose dokumentuose/ ant pakuočių nurodyti privalomą informaciją
PRIIMANT ŽALIAVAS/ DOKUMENTUS patikrinti ekologiškumą
patvirtinančius parametrus (kontrolės įstaigos kodas, pavadinimas,
sertifikatai ir kitos nuorodos) ir rezultatus užfiksuoti
PLOVIMAS/ VALYMAS/ DEZINFEKAVIMAS/
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
PAKAVIMO MEDŽIAGOS
Nėra reikalavimo naudoti “ekologiškas” valymo/ plovimo/
dezinfekavimo medžiagas (Žuvies, pieno, mėsos ir kitų produktų
perdirbimas);
Sandėliavimo patalpos, įrengimai valomi naudojant mechanines
priemones. Jeigu to nepakanka, galima nefasuotų augalininkystės
produktų atveju naudoti tik (EB) Nr.889/2008 II priede išvardytas
medžiagas. Jeigu žaliava/ produkcija sufasuota sandarioje pakuotėje
galima naudoti maisto pramonėje leistinas medžiagas.
Gyvulininkystės patalpų ir įrenginių valymui/ dezinfekavimui
naudoti tik (EB) Nr.889/2008 VII priede nurodytas medžiagas.
Turi būti stebimas valymo priemonių veiksmingumas.
Kovai su kenkėjais – mechaniniai spąstai, lipnos juostelės.
Nėra reikalavimo pakuotėms, tik privalomieji maisto saugos
reikalavimai.
PRIEŠ VYKDANT EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ GAMYBĄ ĮRENGIMAI/
ĮRANGA/ PATALPOS/ ARUODAI TURI BŪTI TINKAMAI IŠVALYTI IR
VEIKSMAI UŽREGISTRUOTI
PRODUKTO SUDĖTIS (1)
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
sudarytas daugumoje iš ekologiškų žemės ūkio
kilmės sudėtinių dalių
tik tie neekologiškos kilmės priedai, kuriuos leidžia
Komisija ar ES šalys narės
(jei ES rinkoje nėra ekologiško – tokių atvejų nėra pasitaikę)!
tik tie priedai ir perdirbimo pagalbinės medžiagos,
kurias tam tikromis sąlygomis leidžia naudoti
Komisija
draudžiama naudoti sintetines skonį suteikiančias
medžiagas ir dažiklius
negali būti ekologiškas kartu su tuo pačiu
neekologišku ingredientu
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
PRODUKTO SUDĖTIS (2)
100 %
E
95 %
Reglamento Nr. 889/2008 priede VIII *)
mielės (2013-12-31) (RINKOJE YRA
EKOLOGIŠKŲ)
neekologiški (Reglamento Nr. 889/2008
priede IX)
Į
5%
ž. ū.
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
SUDĖTIS PAGAL REGLAMENTO
NR. 889/2008 (3)
Maisto priedai
Vanduo, druska
VIII priedo A
27 str. e
Kvapiosios medžiagos
27 str. c
Pagalbinės medžiagos
VIII priedo B
Mikroorganizmų preparatai
Fermentų preparatai
Mineralai
27 str. b
27 str. b
27 str. f
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
SUDĖTIS – FERMENTAI (4)
27 str. 1 b)
Galima naudoti nuo 2013-01-01:
“mikroorganizmų ir fermentų preparatus,
paprastai naudojamus gaminant maistą,
tačiau fermentai, naudotini kaip maisto
priedai, turi būti įtraukti į VIII priedo A
skirsnyje pateiktą sąrašą.
PATEIKTI
SPECIFIKACIJAS
Dėl įtraukimo į VIII
priedą, kreiptis į ŽŪM
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
ATKREIPKITE DĖMESĮ
Dažnai pasitaiko druska su
lipnumą reguliuojančia medžiaga
(E536)
Daniškos druskos sudėtyje radome E 535 ir E 554 priedus
birumui, lipnumui reguliuoti ir išsaugoti.
E 535 - natrio ferocianidas.
E 554 - natrio aliuminio silikatas, žymimas kaip vengtinas
maisto priedas.
Pagal (EB) Nr. 889/2008 27 str. e)
“druska, kurios pagrindinė sudedamoji dalis
NaCl arba KCl” ir
leistinos pagal VIII priedą medžiagos
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
SERTIFIKAVIMAS PIRMĄ KARTĄ/ NAUJĄ
VEIKLĄ
F-008 ir F-006
VšĮ „Ekoagros“
Pareiškėjas
Prašymo
pateikimas
Visus metus
Prašymo priėmimas
per 30 dienų
Sutartis
Analizė
Bendravimas
tikrinant
Tikrinimas
Patvirtinamojo
dokumento
gavimas
per 20 dienų
Nutarimas
per 14 dienų
KONTROLĖ
Patvirtinamojo
dokumento išdavimas
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
PATEIKTI DOKUMENTUS VISIEMS
SU (F-008)
priemonių planas ekologiškų produktų atsekamumui
(F-008/2); Planuojama pakeisti reikalaujant pridėti
“Produkcijos sulaikymo ir pašalinimo iš rinkos programa”
ne Lietuvoje sertifikuoto produkto patvirtinamojo
dokumento kopija lietuvių kalba (patvirtinta vertėjo);
Tiekėjų iš kitų ES šalių sertifikatų su vertimais nereikės
(įstaigos kodas/ sertifikato Nr./ produkto pavadinimas
orginalo kalba arba nuoroda į produktų grupę);
originalių ženklinimo etikečių projektai (2 egzemplioriai);
Galimybė derinti tik vieno produkto šabloninę etiketę.
Įrodantys dokumentai dėl GMO;
receptūros;
visų gamybinių ir pagalbinių patalpų planai;
išsamus tvarkybos proceso aprašymas.
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
ŽENKLINIMAS
2007 m. Birželio 28 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir
ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL L 189, 2007 7 20,
p. 1)
→ IV ANTRAŠTINĖ DALIS [ 23-26 straipsniai ] ŽENKLINIMAS
• Stipriai apsaugotas nuo bet kokių terminų naudojimo besisiejančių su ekologine
gamyba apimant ir išvestinius žodžius bei mažybines jų formas kaip pvz. eco, bio
bet kuria ES kalba ženklinant ir reklamuojant produktus, kurie pagaminti ne pagal
Reglamento reikalavimus.
• Aiškiai nurodyta, kad minėti terminai nenaudojami apibūdinti produktams, kurie
pagal ES nuostatas turi būti paženklinti dėl GMO.
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
DRAUDŽIAMA
Neekologišką produktą:
reklamuoti naudojant ekologiškų
produktų ženklą
prekybos vietose dėti į skyrelius arba
lentynas, pažymėtas ekologiškų produktų
ženklu arba kitomis ekologinės gamybos
nuorodomis
TERMINŲ NAUDOJIMAS
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
PERDIRBTO MAISTO ATVEJU
TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 834/2007 23 str. 4
a) > 95 % žemės ūkio kilmės ingredientų masės turi būti ekologiška
+ turi būti laikomasi 19 straipsnio nuostatų
→ tokiu atveju terminai galimi prekiniame pavadinime
TERMINŲ NAUDOJIMAS
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
PERDIRBTO MAISTO ATVEJU
TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 834/2007 23 str. 4
b) kai yra laikomasi atitinkamų 19 straipsnio nuostatų (1 dalies ir 2 dalies
a, b ir d)
→ tokiu atveju terminai gali būti naudojami tik
ingredientų sąraše
Kontrolės
sistema taikoma
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
TERMINŲ NAUDOJIMAS
PERDIRBTO MAISTO ATVEJU
TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 834/2007 23 str. 4
c) kai pagrindinis ingredientas yra medžioklės ar žvejybos produktas
+ kiti žemės ūkio kilmės ingredientai yra 100 % ekologiški
+ laikomasi atitinkamų 19 straipsnio nuostatų (1 dalies ir 2 dalies a, b ir
d)
→
tokiu atveju terminai gali būti naudojami ingredientų
sąraše ir tame pačiame matomame paviršiuje kaip ir
prekinis pavadinimas
Kontrolės sistema
taikoma
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
TERMINŲ NAUDOJIMAS
PERDIRBTO MAISTO ATVEJU
TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 834/2007 23 str. 4
→ Tais atvejais kai taikytini b) ir c) punktai ir terminai dėl ekologinės
gamybos galimi pateikti tik dėl ekologiškų ingredientų ir tik ingredientų
sąraše, turi būti nurodoma, kokią procentinę visos žemės ūkio kilmės
ingredientų masės dalį sudaro ekologiški ingredientai
→ Terminai ir minėta procentinė dalis turi būti pateikiami tos pačios
spalvos ir to paties dydžio bei šrifto rašmenimis, kaip kitos ingredientų
sąraše esančios nuorodos.
SUDĖTIS: ekologiški kvietiniai
miltai (30%), ruginiai miltai,
ekologiškas cukrus (3%), druska.
SUDĖTIS: ekologiški kvietiniai
miltai (30%), ruginiai miltai,
ekologiškas cukrus (3%), druska.
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
KAIP ATPAŽINTI LIETUVOJE PAGAMINTĄ
EKOLOGIŠKĄ PRODUKTĄ?
Ekologiškų
produktų
ženklai
(Galioja nuo 2010 m. liepos 1 d.)
Kontrolės
įstaigos kodas
LT-EKO-001
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
Kaip atpažinti Europos sąjungoje
pagamintą ekologišką produktą?
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
KONTROLĖS
ĮSTAIGOS KODAS
KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 889/2008 58 str. ir XI priedo B
dalis
LT-EKO-001
Prasideda valstybės narės arba
trečiosios šalies pavadinimo
santrumpa, kaip nurodyta
tarptautiniame dviraidžių šalių
kodų standarte ISO 3166
Terminas, sudarytas iš trijų
raidžių ir susijęs su ekologinės
gamybos būdu, kurį turi nustatyti
Europos Komisija arba
kiekviena valstybė narė, pvz.
BIO, ÖKO, ORG arba EKO
Nuorodos numeris, sudarytas iš
ne daugiau kaip trijų skaitmenų
kurį kiekvienos valstybės narės
kompetentinga institucija
suteikia kontrolės įstaigoms
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
ŽEMĖS ŪKIO ŽALIAVŲ KILMĖS
NUORODA
KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 889/2008 24 str.
LT-EKO-001
ES ir ne ES žemės ūkis
KONTROLĖS ĮSTAIGOS KODAS
Vieta, kurioje buvo užaugintos produkto sudėtyje esančios žemės ūkio kilmės žaliavos:
„ES žemės ūkis“, kai žemės ūkio žaliavos užaugintos ES;
„ne ES žemės ūkis“, kai žemės ūkio žaliavos užaugintos trečiosiose šalyse;
„ES ir ne ES žemės ūkis“, kai vienos žemės ūkio žaliavos užaugintos
Bendrijoje, o kitos – trečiosiose šalyse;
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
ŽEMĖS ŪKIO ŽALIAVŲ KILMĖS
NUORODA
KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 889/2008 24 str.
LT-EKO-001
Lietuvos žemės ūkis
KONTROLĖS ĮSTAIGOS KODAS
Pirmiau nurodyta nuoroda „ES “ arba „ne ES “ gali būti pakeista arba papildyta šalies
pavadinimu tuo atveju, kai visos produkto sudėtyje esančios žaliavos buvo užaugintos toje
šalyje.
Pateikiant nuorodą gali būti neatsižvelgiama į mažus ingredientų kiekius, jeigu ingredientų, į
kuriuos neatsižvelgiama, visas kiekis neviršija 2% viso žemės ūkio kilmės žaliavų kiekio.
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
PRIVALOMOS NUORODOS
TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 834/2007 23 str.
a) Kontrolės įstaigos kodas
b) ES ekologinės gamybos logotipas
c) Žemės ūkio žaliavų kilmės nuoroda
Nuorodos turi būti pateikiamos pastebimoje vietoje, kad būtų lengvai
matomos, aiškiai įskaitomos ir jų nebūtų įmanoma ištrinti
Gamintojas/ Tiekėjas
Sudėtį ir produkto pavadinime nuoroda į
ekologiškumą
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
NACIONALINIS
EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ
ŽENKLAS
 Privalomas naudoti ant visų Lietuvos Respublikoje pagamintų ir
supakuotų ekologiškų žemės ūkio kilmės produktų ir turi būti
pateikiamas greta ES ekologinės gamybos logotipo.
 Tačiau gali ir nebūti, jei tiekiami ne Lietuvos rinkoje (pagaminta
pagal Norvegijos įmonės užsakymą ir realizuojama Norvegijoje).
 Ženklo naudojimo reikalavimus bei taisykles nustato 2009-01-06
LR žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-2.
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
NEFASUOTI EKOLOGIŠKI
PRODUKTAI
•
Nefasuotus ekologiškus produktus
gali pardavinėti tik pats ūkio
savininkas, tačiau jis turi pateikti
produktų gamybos būdą patvirtinantį
dokumentą.
•
Patvirtinamąjame
dokumente
nurodoma ir įprastiniai to paties
pavadinimo
įmonės
gaminami
produktai.
•
Nefasuotais produktais taip pat gali
prekiauti
tik
sertifikuota
specializuota ekologiškų produktų
parduotuvė.
Naujienos/ planuojami pokyčiai (1)
1.
2.
Atskiros anketos importui/
prekybai ir perdirbimui.
Duomenų pasikeitimo anketa,
esant naujam produktui;
Informacijos apsikeitimas el.
paštu. Dokumentai, išskyrus
sutartis/ pirminius dokumentus,
planuojama, kad bus galima
siųsti/ mes siųsime el. paštu;
Naujienos/ planuojami pokyčiai (2)
1.
2.
3.
4.
Ataskaitos
(išeigų-sąnaudų
balansas)
–
svarstoma galimybė atsisakyti teikimo kas pusę
metų; (jei pateiks nebus galima koreaguoti, jei
kils įtarimas, reikės pateikti duomenis,
įrodančius dokumentus);
VMVT registre grūdų prekybininkai turi būti
įsiregistravę, nors veža tiesiai iš ūkio;
Didmenininkams reikalinga pateikti sąrašą
produktų, tačiau sertifikate bus grupės (vaikų
maistas, vaikų mišinukai, saldumynai, grūdai ir
jų produktai, sultys ir kita);
Tikrinimo metu kreipiamas bus didesnis
dėmesys į GGP ir GHP; RVASVT programose
būtina valdyti ekologiškų žaliavų priėmimo
riziką;
Naujienos/ planuojami pokyčiai (3)
1.
2.
3.
Turintiems įprastinę dalį būtina
apsirašyti RVASVT programose riziką ir
jos valdymą, dėl to nereikės informuoti
apie gamybos laiką;
Atsekamumo/ identifikavimo tikrinimo
kontrolė planuojama atlikti sugriežtinta
tvarka įmonėse turinčiose paralelinę
produkciją ir savo gamyboje
naudojančiose GMO;
Kenkėjų kontrolė privaloma visose
maisto įmonėse (turi būti paskiriami
įmonė arba atsakingas asmuo).
Europos komisijos planuojami pakeitimai
Planuojami pakeitimai (EB) Nr. 889/2008 m.:
1.
2.
3.
Mėginių skaičius bent 5 % viso
kontrolės įstaigos kontroliuojančių
subjektų skaičiaus;
Elektroninis sertifikatų išrašymas
(siekiama išvengti sertifikatų
suklastojimo atvejų);
Apie 10 % patikrų turi būti atliktos
nepranešant; Patikros atliekamos
pagal atliktą rizikos vertinimą.
EUROPOS AUDITO RŪMŲ
REKOMENDACIJOS
•Rekomenduojama inspektorių rotacija, kas 4
metus;
•Turi būti tiriama ne tik pecticidai, GMO, tačiau ir
cheminė sudėtis (maisto priedų, pagalbinių
medžiagų identifikavimui);
•Bendradarbiavimas tarp kontrolės įstaigų/
institucijų ir pareiškėjų/ prekybininkų (visos
grandies komunikacija);
•OFIS sistemos tobulinimas (nevisuomet pranešama
“nedelsiant” nustačius neatitiktis ir ne laiku
atsakoma į pranešimus);
• Importo iš trečiųjų šalių rizikos valdymas;
•Atsekamumo griežtesnė kontrolė, dėl to žaliavų
vertinimas prieš priimant turi būti atsakingiau
vertinamas.
Raminta Bogušienė
mob. (8 645) 17 472
el. paštas:
[email protected]
Internetinė svetainė:
www.ekoagros.lt
ESAME ATVIRI POKYČIAMS IR
JŪSŲ PASIŪLYMAMS