potřebné prostředky

Download Report

Transcript potřebné prostředky

Rehabilitace u RSM
Pohled z FN Ostrava
MUDr. Mgr. Tomáš Bauko
Klinika léčebné rehabilitace
 Fakultní nemocnice Ostrava je největším státním zdravotnickým
zařízením na severní Moravě. Zajišťuje zdravotní péči pro 1,2
mil. obyvatel.
 Ročně je na 1 218 lůžkách hospitalizováno průměrně 42 000
pacientů, přičemž více než 50 % tvoří pacienti se závažnou či
komplikovanou diagnózou.
 Ambulantně je v nemocnici provedeno ročně téměř 600 000
ambulantních ošetření.
 Významným rysem nemocnice je její maximální komplexnost,
spočívající v šíři a hloubce postupu od primární diagnostiky přes
léčbu až k následné ambulantní či doléčovací péči.
Klinika léčebné rehabilitace
poskytuje komplexní diagnosticko-terapeutickou péči pro širokou
škálu onemocnění všech věkových skupin.
V úzké spolupráci s ostatními klinickými obory je tato péče
poskytována v indikovaných případech jednak pacientům
hospitalizovaným na všech klinikách a centrech FNO a v případě
potřeby intenzivní komplexní péče disponuje klinika lůžkovou
částí s kapacitou 25 míst. Lůžková kapacita není omezena spádovou
oblastí FNO.
Hospitalizovaní 530- 550 pacientů /rok na KLR
Personální zajištení
 Celkově /
 Fyzioterapeut
 60
 Ergoterapeut
 10
 Psycholog
 1
 Lékař RFM
 7
 Logoped
 2
 Zdravotní sestra
 9
 Ošetřovatel
 8
 Nutriční terapeut
 *
 Sociální pracovník
 *
/
/
/
/
/
/
/
KLR
4
3
1
2
*
7
6
RHB péče o pacienty s RS
Roztroušená skleróza je chronické onemocnění, které
má dopad na všechny složky života postiženého jedince .
Proto mezi velice významnou součást léčby pacientů s RS
patří komplexní rehabilitace.
* Rehabilitace je celospolečenský proces přesahující rámec
zdravotnictví, jehož hlavním cílem je aktivní zapojení člověka do
života
re = zpět, opětovné dosažení nějakého stavu
Pracovní
rehabilitace
Rehabilitační
a fyzikální
lékařství
Sociální
rehabilitace
Ergoterapie
Léčebná
rehabilitace
Fyzioterapie
habilitatis = ohebnost, obratnost,
zdatnost, schopnost
Pedagogická
rehabilitace
Logopedie
S překonáváním čistě medicínské dimenze rehabilitace se setkáváme
od 80. let 20. století
Technická
rehabilitace
Psychologie
Zahájení rehabilitace
 Včasné ( v optimálním případě při stanovení diagnózy) ,
edukace pacienta , obecná kondice
 V průběhu onemocnění – postupné zapojování všech složek
komplexní rehabilitace , multidisciplinární přístup
Rehabilitační smyčka
 Vyšetření
 Stanovení cíle (cílů)
 Terapie / Intervence
 Hodnocení
Vyšetření
 Vedle analytických vyšetření zaměřených na hodnocení
poruchy event. příznaku
 (síly svalové , goniometrie , neurologické vyš.)
 Užíváme širokou škálu funkčních vyšetření, testů k
hodnocení aktivity a participace pacienta
Modifikovaná Ashworthova stupnice pro měření spasticity
autor: Ashworth, B.
popis:
Test hodnotí míru odporu svalu při provádění pasivního pohybu.
potřebné prostředky: lehátko
Cílová skupina: pacienti se spasticitou
cíl, indikace: optimální hodnocení spasticity
kdo ho může provádět: fyzioterapeut, ergoterapeut, lékař
Posturografie
popis:
Posturografie umožňuje kvantitativně i kvalitativně objektivní přístup ke smyslové diagnostice,
posouzení objektivních i subjektivních potíží pacienta. Základem systému je měřící plošina s
nášlapnou deskou
pro stojícího pacienta. Disponuje elektronickým systémem, který snímá výchylky jeho těžiště.
Výchylky
těžiště snímají elektromechanické jednotky, dochází k zesílení a převedení do digitální formy. PC
provede
vyhodnocení, záznam a uložení do paměti.
potřebné prostředky:
– posturograf s potřebným propojením pro počítač
– počítač nebo NTB
– 2 monitory (volitelné)
cílová skupina: pacienti s poruchou stability, stoje,
cíl, indikace: zhodnotit stoj a jeho varianty – tj. při úzké bázi, při zavřených
očích, na jedné DK, disbalanci ve statickém stoji, poruchy stability
kontraindikace: neschopnost samostatného stoje bez vyloučení zevní opory, přílišná
obava z pádů, neschopnost spolupráce s pacientem
kdo ho může provádět: fyzioterapeut (Mgr., Bc., Dis., středoškolák) nebo lékař
potřebná specializace: seznámení se s obsluhou přístroje
Rehabilitační smyčka
 Vyšetření
 Stanovení cíle (cílů)
 Terapie / Intervence
 Hodnocení
Stanovení cílů
 Individuální vzhledem k potřebám pacienta
 Pohyblivé/ měnící se cíle s průběhem nemoci
 Realistické (restituční / kompenzační)
 Krátkodobé , střednědobé, dlouhodobé
Terapie /intervence
 Zprvu jde o prevenci
Průběh choroby
 Později o restituci
 Dále o kompenzaci
Terapie/ intervence
1971
Terapie/ intervence
 Na neurofyziologickém podkladě
 Aerobní cvičení
 Terapie funkčních poruch hybného systému
 Ovlivnění hlavních motorických i mimomotorických
příznaků ( bolest, únava, spasticita , kognitivní obtíže ,
deprese, dysfagie, kontinentní obtíže)
Terapie /intervence
Na neurogyziologickém podkl.
 Využívá teorie o možnosti
plastických a adaptačních změn
mozku na základě specifické
stimulace a sensorimotorického
učení.
 Předpokládá, že během vhodné
stimulace prostřednictvím
specifických rehabilitačních metod
dochází k vytváření nových anebo
modifikaci již existujících
neuronálních spojení, což pak vede
ke zlepšení řízení pohybu a
zmírnění příznaků nemoci
Nejčastěji uváděné
 Vojtova metoda
 Bobathova metoda
 Kabatova metoda
 Fränkelovo cvičení
 Brunnströmové metoda
Terapie / Intervence
Aerobní tréning
 Obecně se pro pacienty s RS
doporučuje aerobní trénink
v četnosti 2 – 3 týdně po
dobu 20 – 30 minut, nebo 2
x 10 – 15 minut při 65 –
75% maximální tepové
frekvence (TFmax)
odpovídající 50 – 70%
maximální spotřebě kyslíku
(VO2max).
Kombinovaný trénink
 Kombinovaným tréninkem
rozumíme spojení
aerobního tréninku
s tréninkem s posilovými
prvky.
Posilovací cviky ve 3 – 5
sériích po 10 opakováních.
50-80% silového maxima
Terapie / Intervence
Funkční poruchy
• Nemají patomorfologický podklad zjistitelný
současnými zobrazovacími prostředky
• Případné strukturální změny nejsou
relevantní funkčním poruchám
• Porucha jedné části vyvolá poruchu v celém
systému / generalizace/
• Typická je reverzibilnost úprav i vzdálených
poruch po adekvátním zásahu
Mechanizmus vzniku funkčních
poruch
Dlouhodobá a nefyziologická zátěž
Přetížení a zkrat
posturálních svalů
Reciproční inhibice
fázických svalů
Dysbalance
Změna postury
Změněný imput
CNS
Pohybová
chudost
Změněný output
CNS
Terapie/ intervence
Motorických i nemotorických příznaků RS pomocí :
 Kinezioterapie
 Fyzikální terapie
Terapie / intervence
fyzikální terapie
 Fyzikální terapie je definována jako používání různých druhů
fyzikálních energií k léčebným účelům. V rehabilitačním
programu ji můžeme využít k redukci bolesti, zlepšení
trofiky tkání event. k různým druhům reflexního dráždění,
jehož účelem je vyvolání reflexní odpovědi na různých
úrovních CNS
Fyzikální terapie
užití u RS
 lokální nebo celková kryoterapie (snížení aktivity svalového vřeténka, celková relaxace, snížení
vedení nervových vzruchů, tlumí nociceptory, snižuje rychlost vedení C-vlákny a uvolnění
biogenních látek)
 lokální termoterapie (hyperémie, působení na snížení bolesti, relaxace)
– většina pacientů s
RS má sníženou toleranci tepla – aplikace jen podle subjektivní snesitelnosti pacientem
 vodoléčebné procedury (vířivé koupele lokální nebo celkové, podvodní masáž, přísadové
koupele) event + kinezioterapie , plavání
 ultrazvuk (aplikací na oblast výstupu míšních kořenů a paravertebrálního svalstva ovlivňujeme
spasticitu DKK, aplikace na úponovou šlachu spastického svalu má efekt přímo na místo
působení)
 elektroterapie (analgetický a antispastický účinek elektrostimulace antagonistů spastických
svalů cestou reciproční inhibice), elektroakupunktura TENS
 magnetoterapie (analgézie, biostimulační efekt, relaxace)
 laseroterapie (analgézie)
 elektrostimulace
 masáže
Fyzikální terapie
 Součást komplexní RHB
 Historicky v našich
 Cíleně a individuálně
zemích s velkou tradicí .
Navázaná na rozvoj lázeňství
aplikovaná
 Slouží převážně jako
podpůrná terapie k ILTV a
ergoterapii
Kompenzační pomůcky
technická pomoc
Kompenzační pomůcky pro lokomoci
Kompenzační pomůcky k oblékání
Kompenzační pomůcky pro osobní hygienu
Kompenzační pomůcky pro přípravu jídla a sebesycení
Kompenzační pomůcky pro domácí práce
Kompenzační pomůcky k běžným činnostem
Vhodné , účelné předepisování
Možnosti rehabilitační péče
 Pro pacienty s RS
 V rámci Ostravy a okolí
Ambulantní péče
 Limitace ze strany pojišťoven počtem a kombinací
procedur
 Pro „méně složité“ pacienty s jasně definovaným a
lokalizovaným problémem, nebo jako následná RHB
 Pro mobilní pacienty
 FT, Ergoterapie , kinezioterapie, předpis pomůcek
Rehabilitační klinika -lůžka
 Omezená doba hospitalizace , bez limitace počtu a
kombinace procedur (vše v paušalu)
 Komplexní přístup „složití pacienti“ s cílem vertikalizace
mobilizace , vybavení pomůckami , zajištěním následné
péče (po dimisi)
 Možnost péče o imobilní pacienty ,s problémy s kontinencí ,
dysfagické či jiné
 ( v rámci Ostravy je kolem 70 lůžek)
Rehabilitační ústav
 Delší pobyt , indikace neurologem , RHB lékařem,




ortopedem etc.
Podléhá schválení revizním lékařem
Komplexní RHB
Jako následná RHB ( stabilizované pacienty , nyní s
minimálním omezením týkajícím se kontinence mobility
apod.)
V okolí Ostravy do 30km cca 370 lůžek
Lázeňská péče a OLU
 Návrh neurologa , rhb lékaře, etc. !!
 Schvaluje revizní lékař …
 I plně hrazený pobyt nese finanční zátěž
 Omezená délka pobytu
 Omezení individuálního přístupu ( ILTV), navíc však
přírodní léčivý zdroj , klima etc
 Jako následná péče pro stabilizované pacienty , není předpis
event pomůcek , omezené možnosti řešení akutních obtíží ,
kontinence může být problém
Léčebny pro dlouhodobě nem.
 Dlouhodobý pobyt 3 měs.
 Rehabilitační péče dle možností zařízení , personálu a
úrovně mobility a spolupráce pacienta
 Rehabilitační ošetřovatelství
 Sociální problematika
 Do 25 km cca 500 lůžek
Děkuji za pozornost