Citový mozek

download report

Transcript Citový mozek

Citový mozek
Psychologie v ošetřovatelství
Ošetřovatelství kombinované
Lucie Bankovská Motlová
Obsah
• Jak a z čeho je mozek postavený
• Jak funguje ve zdraví a nemoci
• Emoce: definice, neurobiologie, klinický příklad
(deprese a sebevražda)
• Stres: definice, neurobiologie, klinický příklad
(posttraumatické stresová porucha)
Co se dnes naučíte
• Základní pojmy: neurony, synapse, funkční
systémy mozku a jak je zkoumáme
• Vyjmenovat složky emocí a vysvětlit význam
pro klinickou praxi
• Vysvětlit vliv pozitivních a negativních emocí
a stresu na zdraví
Mozek
• Hmotnost: 1200-1400 g
• Složení: nervové buňky (neurony) a další
buňky (glie, atd.)
• Počet neuronů: 85 miliard
DOPAMIN
Funkční systémy
•
•
•
•
•
•
•
Smyslové vnímání
Poznávání
Paměť
Řeč a jazyk
Emoce
Sebeuvědomování
atd….
Funkční systémy a jejich zkoumání
• Zobrazovací metody: Funkční magnetická
rezonance, pozitronová emisní tomografie
• Neuropsychologické testování
• Pacienti s poškozením mozkových struktur
Rozhodování
Motivace
Citlivost vůči odměně
Emoce
Norma a poruchy
Citový mozek: emoce, pocit, afekt
Emoce:
Afektivní stav vědomí,
v jehož průběhu se prožívají stavy,
jako jsou radost, strast, strach, nenávist
Pocit:
Funkce nebo schopnost
vnímání dotyku;
Vědomí nebo neurčité
uvědomování si (např.
pocit inferiority);
Schopnost emoce nebo soucitu;
Citlivost, vnímavost
Afekt:
Psychologie: Pocit nebo emoce;
Psychiatrie: vyjadřovaná
nebo pozorovaná emoce
(např. omezený, plochý)
Emoce
• Emoce jsou uspořádaný soubor chemických a
neuronálních odpovědí mozku na emočně
kompetentní podnět (objekt nebo situaci).
• Zpracování podnětu může, ale nemusí být vědomé,
neboť emoční odpovědi jsou automatické.
• Emoční odpovědi jsou ty druhy odpovědí mozku,
které evoluce připravila jako odpovědi na některé
typy objektů a událostí společně s jistým rejstříkem
akcí.
Damasio, 1991
Základní emoce
•
•
•
•
•
•
Štěstí
Smutek
Hněv
Hnus
Strach
Překvapení
Homeostatický strom: vývoj emocí od evolučně nejnižších úrovní až k pocitům
Pocity
Vlastní emoce
Instinktivní potřeby
a motivace
Chování spjatá s bolestí
a slastí
Základní regulace:
základní reflexy,
Imunitní odpověď
Damasio, 2004
Složky emocí
Fyziologická
reakce
Kognitivní
zhodnocení
situace
Chování,
reagování
emoce
Pravidlo 5
mm
Výraz obličeje
Limbický systém:
Funkční soubor struktur,
které řídí emoce,
motivace a chování a
související vegetativní
funkce
Amygdala:
Aktivuje se při pozitivních
i negativních emocích;
Nezbytná pro získávání
nových emocí
Emoce a zdraví:
Vliv psychologických faktorů
Emoční exprese a hojení ran:
• Psaní o traumatických prožitcích urychlilo hojení ran.
• Weinman et al., 2008. Enhanced wound healing after
emotional disclosure intervention. Br. J. of Health
Psychology, 13: 95-102
Pozitivní emoce a nemoc
POZOR!
U klinicky významné
deprese se rozesmívání
nedoporučuje!
• Humor a smích zlepšují náladu a nepřímo tak
pomáhají při úzdravě.
• Psaní o stresujících a traumatizujících
událostech může pozitivně ovlivnit zdraví.
• Pozitivní pohled vede k redukci negativních
emocí a pomáhá při úzdravě.
• Optimismus pomáhá u všech nemocí, které
může mít nemocný „ve vlastních rukou.“
Negativní emoce a nemoc
• Úzkost, zlost a deprese predisponují jejich
nositele k chronickým nemocem a zhoršují
prognózu.
• Pacienti s depresí mají 2x vyšší riziko
onemocnění kardiovaskulární chorobou.
• 20% pacientů s kardiovaskulární chorobou má
klinicky významnou depresi, která zhoršuje
prognózu.
Deprese
video
ÚZKOST
Bušení srdce
Tlak na hrudi
Pocit nedostatku dechu
Pocení
Pocit na omdlení
Mravenčení
Svírání žaludku
Pocity neskutečna (derealizace)
různé formy strachu provázené
tělesnými (vegetativními) symptomy
signalizující stav ohrožení
obvykle spouštějící stresovou reakci
intenzita: mírné formy až PANICKÉ ATAKY
vede k vyhýbavému (či jinak neutralizujícímu) chování
Agorafobie
Arachnofobie
Sociální
fobie
PANICKÁ ATAKA
v
v
v
v
v
v
náhlý záchvat masivní úzkosti
vegetativní příznaky
sekundární strach ze smrti
trvání - minuty
po záchvatu vyčerpání, únava
nastupuje trvalý strach z možnosti
opakování ataky
Stres
• Stres je kaskáda objektivních i subjektivních
změn, které člověk vnímá jako ohrožení své
tělesné nebo duševní pohody
• Stresor je událost, na kterou reagujeme stresovou
reakcí
• Stresová reakce:
1) rychlá: noradrenalin, dopamin, serotonin a
hormon uvolňující kortikortropin: bdělost,
vyhodnocení situace, volba strategie
2) pomalejší, adaptivní odpověď: změny genové
exprese
Stresor
psychologický
(termínovaný úkol,
ztráta zaměstnání)
aktivuje emoční
mozek,hipokampus
a prefrontální kůru
Stresor tělesný (chlad,
ztráta krve, poranění)
aktivuje kmen a
hypothalamus
Chronický stres: vysoká
hladina glukokortikoidů
vede k atrofii hipokampu!
Reakce na stres
Psychické
• Úzkost
• Vztek a agrese
• Apatie a deprese
• Oslabení kognitivních funkcí
Útok nebo
útěk!
Fyziologické
• Zrychlení metabolismu
• Zrychlenií srdeční činnosti
• Rozšíření zornic
• Zvýšení krevního tlaku
• Zrychlené dýchání
• Svalové napětí
• Vylučování endorfinů a
ACTH
• Uvolňování cukru z jater
Posttraumatická stresová porucha (PTSD)
30
Kritéria pro PTSD
•
•
Intenzivní stresová reakce na traumatickou událost.
Perzistentní, znovuprožívání události pomocí:
•
•
•
•
•
Intruzivních vzpomínek
Opakujících se snů
Opětovného zažívání pocitů spojených s traumatem
Pociťování významné míry distresu při připomenutí
Vyhýbání se myšlenkám, pocitům či konverzacím spojených s traumatem.
• Vyhýbání se aktivitám, místům, lidem, kteří by mohli trauma připomenout.
• Neschopnost plně si vybavit detaily traumatické události.
• Pocity odpojení od ostatních, “emocionální otupění”.
•
Zvýšený arousal:
•
•
•
•
•
Obtíže se spánkem
Podrážděnost/záchvaty vzteku
Obtíže s koncentrací pozornosti
Hypervigilance
Zvýšená poplachová reakce
31
Stres a zdraví
• V polovině minulého století si úředníci
pojišťoven ve Walesu všimli, že vdovy po
zavalených hornících jsou více nemocné a
dříve umírají než stejně staré ženy, které tato
tragédie nepostihla. Ztráta partnera
znamenala významnou stresovou životní
událost, která se podepsala na zdravotním
stavu.
Škála životních událostí
Stres z hlediska životních změn
•
úmrtí partnera-partnerky 100
rozvod 73
rozvrat manželství 65
uvěznění 63
úmrtí blízkého člena rodiny 63
úraz nebo vážné onemocnění 53
sňatek 50
ztráta zaměstnání 47
usmíření a přebudování manželství 45
odchod do důchodu 45
změna zdravotního stavu člena rodiny 44
těhotenství 40
sexuální obtíže 39
přírůstek nového člena do rodiny 39
změna zaměstnání 39
změna finančního stavu 38
úmrtí blízkého přítele 37
přeřazení na jinou práci 36
závažné neshody s partnerem 35
půjčka vyšší než jeden průměrný roční plat 31
splatnost půjčky 30
•
změna odpovědnosti v zaměstnání 29
syn nebo dcera opouštějí domov 29
konflikty s tchánem, tchyní, zetěm, snachou 29
mimořádný osobní čin nebo výkon 28
manžel-manželka nastupuje či končí zaměstnání 26
vstup do školy nebo její ukončení 26
změna životních podmínek 25
změna životních zvyklostí 24
problémy a konflikty se šéfem 23
změna pracovní doby nebo pracovních podmínek 20
změna bydliště 20
změna školy 20
změna rekreačních aktivit 19
změna církve nebo politické strany 19
změna sociálních aktivit 18
půjčka menší než průměrný roční plat 17
změna spánkových zvyklostí a režimu 16
změny v širší rodině (úmrtí, sňatky) 15
dovolená 13
vánoce 12
přestupek (např. dopravní) a jeho projednání 11
Stres a zdraví: psychosomatika
• Ischemická choroba srdeční
• Oslabení imunity
• Nezdravá chování: konzumace alkoholu,
kouření, užívání drog, přejídání se
Jak pomoci pacientovi
změnit nezdravé návyky?
Motivační rozhovor !
Zdroje
• F. Koukolík. Mozek a jeho duše. Čtvrté, rozšířené a
přepracované vydání. Galén, 2014
• F. Koukolík. Lidský mozek. Třetí, přepracované a doplněné
vydání, Galén, 2012
• A.R. Damasio. Descartesův omyl. Mladá fronta, 2000
• S. Nolen Hoeksma, B.L. Frederickson e al. Psychologie
Atkinsonové a Hilgarda. Portál, 2012