Frank Larsen og Bettina Evald Nebs møllegård oplæg 2014

Download Report

Transcript Frank Larsen og Bettina Evald Nebs møllegård oplæg 2014

Anden nordiske
konference om
mentalisering
København d.22.-23. maj
2014
Frank Larsen, afdelingsleder,
og Betina Evald, psykolog
Nebs Møllegård
Behandlingshjem
The Fog of War
Lesson #2: Rationality alone will not
save us. R.S. McNamara
Program for vores oplæg


Hvor kommer vi fra og hvorfor er mentaliseringsbaseret
behandling velegnet på en døgninstitution for børn og
unge?
Hvordan har vi fokus på at tilrettelægge behandlingen,
således at der sker affektregulering og dermed mulighed
for udvikling af mentalisering? Vi ser på følgende områder:





Struktur og rammer
Relation mellem barn og pædagog
Pædagogens mentaliseringsevne
Opsummering i forhold til anvendelse af
mentaliseringsbaseret teori og praksis på en døgninstitution
for børn og unge
Mulighed for spørgsmål
Nebs Møllegård
Præsentation
 Dag-
og døgnbehandling til børn i
aldersgruppen 6-17 år
 Miljøterapeutisk behandling ud fra en
psykodynamisk og udviklingsorienteret
forståelsesramme
 Børnene bor i 3 levegrupper med tilknyttet
gruppe af pædagoger, lærere,
husassistent, socialrådgiver, psykolog og
afdelingsleder
Målgruppen
 Normaltbegavede
eller potentielt
normaltbegavede børn, der har været
udsat for omsorgssvigt, traumer og/eller
tab allerede fra deres tidlige barndom
 Forskelligartede symptomer og diagnoser
Manglende affektregulering
 Mangelfuld
tilstande
 Store
fornemmelse for egne indre
følelsesmæssige udsving og impulsiv
ageren
Mentaliseringsvanskeligheder
 Vanskeligt
ved at se
forbindelser mellem egne
følelser, tanker og
handlinger
 Svært ved at forestille sig,
hvilke tanker og følelser, der
kan ligge bag andre
menneskers handlinger
Mentalisering som en form for
følelsesmæssig kundskab
 Jon
Allen beskriver mentalisering som at
føle klarere
Hvorfor en mentaliseringsbaseret
tilgang?
 En
samlet teori om børns normale og
patologiske udvikling
 Fokus på tilknytning, affektregulering og
spejling
 Velegnet til behandling af
omsorgssvigtede og traumatiserede børn
 Praksisnær og giver positive forventninger
til behandlingsudbyttet
Mentaliseringsbaseret
pædagogik
Fonagy:
Mentaliseringsbaseret pædagogik kræver
en menneskekærlig spædbarnsorienteret
omsorgsperson, som kan påtage sig
forældrerollen
Mentaliseringsbaseret
behandling på Nebs
Møllegård
 Ikke
manualiseret mentaliseringsbaseret
behandling
 Mentaliserende
samtaler med barnet
Affektregulering
Vores erfaring er, at de samtaler, hvor vi
støtter barnets mentaliseringsevne først kan
foregå, når barnet er affektreguleret
Miljøterapiens rammer og
struktur
 Erik
Larsen, siger, at miljøterapiens
primære opgave er at skabe rammer og
muligheder for, at hver enkel kan arbejde
med sin forandring. Miljøets psykologiske,
sociale og materielle eller fysiske
betingelser skal derfor tilrettelægges
individets og gruppens situation og behov
Struktur
Midlet er blandt andet at skabe en
forventelig hverdag med genkendelige
rammer og strukturer på trods af forskellige
voksne til at varetage omsorgen
MT Grundstrukturer og
personlige strukturer




De miljøterapeutiske grundstrukturer er
gennemgående og forandrer sig (næsten) ikke.
Individuelle strukturer bygger på de
miljøterapeutiske grundstrukturer og forandres I
takt med barnets behandlingsmæssige fremskridt
Under observationsperioden forsøger vi at
kortlægge sammen med barnet hvor der er brug
for særlig støtte/hjælp.
Kontaktpædagogen taler med barnet 1 gang om
ugen om hvordan det går med fx at benytte en
bestemt strategi i en given struktur.
Relationsbehandling
Miljøterapiens mest afgørende fokus er at
anvende relationer til at hele
relationsskader
Hverdagens øjeblikke
Miljøterapi gør det muligt at have spontane
samtaler
Pædagogens tilgang
Støtte barnet til at registrere, kategorisere
og sætte ord på følelsesmæssige tilstande,
således at barnet begynder at kunne forstå
hvad de fornemmelser barnet oplever
handler om og kan forstås som
Interventionsspektrummet
Efter Bøje & Kjølbye (2009) i Østergaard Hagelquist (2012)
+
÷
Støttende og empatisk
Følelsesmæssig intensitet
Mentalisering
Afklaring og affektelaborering
Basal mentalisering
Tolkende mentalisering
Mentalisering af overføring
÷
+
En betydningsfuld relation
Den relation, som pædagogen indgår i
med barnet skal være følelsesmæssig og
med elementer af tilknytning
Implicit og eksplicit
mentalisering
Dermed bliver alle de små øjeblikke i
hverdagen i relationen mellem
miljøterapeut og barn små potentielle rum
for udvikling af mentaliseringsevnen
Intervention på
relationsniveau
 Pia
og Ulla i regnen. En lille case.
 Affektregulering
kan være svær uden
relation, men det er ikke umuligt.
Miljøterapeutens betydning
Miljøterapeutens mentaliseringsevne og
evne til at bevare denne i følelsesmæssigt
pressede situationer er afgørende
Mentalisering i
behandlingsmiljøet
 Mentaliseringssvigt
i
behandlingsorganisationen
 Opretholde
mentaliseringsevnen
Opsummering
Mentaliseringsbaseret behandling på
døgninstitutioner handler om
affektregulering på flere planer
1.
2.
3.
4.
Miljøet dvs. rammer og strukturer
Barnet i relationen
Miljøterapeuten
Organisationen
-
+
-
Støttende og
empatisk
Mentaliseringsevne
Afklaring og
affektelaborering
Verbalt niveau
Følelsesmæssig intensitet
Tolkende
mentalisering
Mentalisering
Basal
mentalisering
Mentalisering af
overføring
Tid i behandlingsforløb
+
-
+